De oorlog. 69"* Jaargang, Dinsdag 19 December 1916 No. 15325 DE ZEEV ALK. it Bericht. Bekendmaking. BUITENLAND Van het Westelijke front. Van het Oostelijke front. Vau het Zuidelijke front. Van het Roemeensche front. Die stejrvjen gaan, poefen U. Van het Balkanfront. Van de Tnrksehe fronten. Ter Zee, Diverse berichten (Wordt v&ydg$li »- st-P Deze corn ant verschijnt dagelijks, met uitaoudmmg van Zon- en Feestdagen. Fnjs per k wail aal: Voor Sc hied a tn en V I aai dingen fl. 1*20 banco per post ti. 1 03 Prijs per week* Voor Schiedam en VIaardingen 10 cent Afzonderlijke nummeis 2 tent Abonnementen wo-tden dagclyks aangenomen. Advertentii-n voor het eerstvolgend nnminer moeten des Huidigs séór <>en nur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No 111 fhoek Kort» Haven). S'-O*--.s5?>--:»* -li Prijs der Ad ver ten tien \a.n 1G rogels fl. 002; iedere regel meer 20 cents Herlnum» 10 cent pei wgid Groofe letters naar de plaats die zij mrminen. Ad ver ten tien bij ihonncnient op voordeelige voorwaarden. Tanevea hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zo genaamde kleine iidvertentiêu opgenomen lot den prijs van 40 cenfs per advertenlie, bij vooruitbetaling aan hel Buieau te voldoen. Deze adverioniien woiden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Thlofon»1 103. Zij, die zich met ingang van 1 Jan. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant", abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Voon^t''.,. ijzor en staal. De Burgemeester van Schiedam brengt in herinnering, dat do personen, aan wie in den loop dér vorige maand opgave is ge vraagd van de bij hen aanwezige voorra den van bewerkt en onbewerkt ijzer en staal, verplicht zijn deze opgave elke maand te herhalen, hetzij Wegens uitbieiding hetzij wegens vermindering der voorraden. Diegenen, die tot heden ïn gebreke ble ven dezfe opgave te verstrekken, gelievq deze alsnog ten spoedigste en venier vóói den loden van ïelere fnaand, in te zenden aan den enderge toeken/Je De opgaven moeien den toestand weer -geven op den Loden der maand Schiedam, 19 December 1916. De Burgemeester voornoemd, M L. H0NNERLAGE GRETE. 52/22 Duitsch legerbericht Geen belangrijke gebeurtenissen. Ook in de gebieden van Somme en .Maas slechts ■geringe gevechtsactie. Fransch legcrbericht. Ten zuiden van de Ronnne poogle een Duilsohe afdeehng de Fransehe linies te naderen ten Z.0. van Berny, doch werd af geslagen. Op den rechte1* Maasoevei weidt de be schieting voortgezet De Duitschcrs dederi tegen het einde van den dag een lievigeif aanra! op de door «Je Fransdien veroverde linies; zij slaagden er slechts in vóel te vatten op een punt van de hoeve Cham brettm, waarvan de Tianschen de annul delijke nabijheid beziet houden. Het aantal gevangenen sedert 13 Decern her aan het front ran Verdun gemaakt, bedraagt thans 11 387, van wie 284 offi cieren. Het buitgemaakte of vernielde ma terieel bestaat uit 113 kanonnen, 44 mijn- Werpers en 107 mitrailleurs. Overal elders was de nacht kalrrt Duitsch legerberi cht. Front prins Leopold van Beieren i Jen noordwesten van Loezk trachtten do Rus sen de door ons op 16 Deo. bij Porsk gewonnen stellingen te hernemen. Hun, ook gedurende den nacht herhaalde aan- Roman uit hat laatst der 16e eeuw, naar T Engelsdi van RAFAËL SABATINL Vf 89) r Zij strekte haar handen naar hem uit. „Als - als ik zeg, dat ik bon gaan erken Jten, dat alles leugens waren?" „Dan zou ik begrijpen, dat dit liefda digheid is, die uw medelijdend, hart bewijst aan iemand, die als ik, aan het eind van zijn leven staat. Uw instinct bedroog; u Piet." „«c. ï«t o ja!" rtSfe' -«'aar hij Was niet van zijn overtuiging \jf|.af_to brengen. Hij schudde het hoofd, zijn '.rilv gelaat stomd somber. Iemand die niet slecht F's?A was> z-om u niet gedaan hebben, wat ik deed, boa groot de beleediging ook was. Ww- zw bet nu duidelijk zooals measchen lmn laatste oogenblikken veiborgen din- Ip-j'gen zien." .,0, waaroim1 zijt ge zoo op den dool *|W gesteld?" riep zij op wanhopigen toon. fö „Dat ben ik niet," antwoordde hij op rijla 'meer gewone manier. De dood is gc- rtetedd pp mij. Maar ik kan "hem tenminste ri Zonder vrees of spijt tegen gaan. Ik zie i .rbem opidiea1 de oogen, zooals! vrij, allien het PtoVermijdelijke moetien doen als gave i uit de handen Van het noodlot. En ik ben' gesterkt verbied bijna door uw lieve Jeigevetnisgezindheid- "t 2ij stojnjd plotseling op en kwam naar hein toè. Zij greep zijn arm, en vlak bij liem "taamde, keek ze hem in het gelaat. ■„Wij mopten, elkander Vergeven, jij en ik, vallen werden afgeslagen. Eveneens mis lukten Russische aanvallen bij Augustow- ka, ten zuiden van rjborow in ons artille rievuur. Front aartshertog Jozef: In het gebied der Mestecanesei, ten oosten van de Gou den Ristritza, hevige artilleriestaij! L Russisch legerbericht. F.en gedeelte van' de loopgraat van een der Russische compagnieën in de streek van Malyi Porsk, dat gisteren door den lijand genomen werd, is door Russische troepen heroverd, zoodot de oude toestand hersteld is. In de buurt van Bololomy woei een vyan delijke ballon oaptif naar de Russische linies, er is nog geen liericht onIvangen waar hij is neergekomen'. Aan do riner Xarajofka in de streek van Khei boetaf joegen Russische verkenners een sterken Ircep Duifcschern op de vlucht en namen er eemge gevangen. Het door Oostenrijk-Hon- r ij bezette gebied. De gouverneur generaal deelt mede, dat blijkens de oj> 13 Nov. gehouden telling de burgerbevolking in het door Ooslennjk- ïïongarye bezette gebied bestaat uit 1656 400 manlijke en 3 899 076 vi ouwe lijke ptusoneii, te samen 3335 476, zijnde gemiddeld 81 per vk. KM. Üostcnrijksch legerbericht. Aan het Italiaansche front geen bijzon dere gebeurtenissen. Italiaa'nsch legerbericht. Aan het Trentino-front giootare activi teit der vijandelijke artillerie in de Pasu- bio-zone en op het Asiago-plateau. De Itali aansche arlillene belemmerd de gewone be wegingen van den vijand aan de Boven- Astico. Op den Kaïst bezette een Italiaansche afdeehng bij verrassing een heuvel in de zone ten zuiden van de Boscsomalo (IIu- (hlogj Duitsch legerbericht. l'iontaartslie .g Jozef: In het Uz-dal plaatselijke gevechten met afwisselend suc ces. Legergroep van Mackensen De toestand iS onverandord. De op Braila leriigtiekkendc vijandelijke colonnes v\ orden door onze vheger-ieskadersl niet waai genomen succes aangevallen. In AValaclnje kleine, gunstig voor de Duit schors verloopeude, gevechten In het noor den van do Dobroedsja is de lijn Babudag, Pccincega overschreden. Russisch legerbericht. In het dal van de rivier de Uz maakten] Russische troepen zich meester van een heuvelkam, namen daarbij drie officieren en 25 soldaten gevangen en maakten eean mitrailleur on een menigte andere wapens ljuit. Ten oosten van het dorp Glashutte be zetten de Russen verscheiden hoogten, na- Olivicr," zei zij. „En daar vergeving alles iiitwiscJit, laat.... laat alles, wat de laat ste vyf jaren tusscTien ons gestaan heeft, nu julgewischt zijn," Hij hield zijn adem in, toen hij in haar bleek, ernstig gezicht zag. „Is het onmogelijk voor ons vijf jaren terug te gaan? Is liet onmogelijk voor ons lenig te gaan tot Waar wij in die ver vlogen dagen in GodolpJhin Court stonden?" Het bobt dat plotseling in zijn gelaat gefhkkerd bad, verdween langzaam en zijn gezicht werd Vaal ea vertrokken. Zijn oogen stonden dof door leed en wanhoop. „Wie gedwaald heeft, moet zijn dwaling dragon, en dat moeten ook -de geslachten, die na hem komen. Teruggaan is niet mogelijk. De poorten van het vertelen zijn voor ons didit gegrendeld." „Laten wij ze dan zoo Laat ons 't ver- leien den rag toekeeren, gij en ik, en laat ons opnieuw samen beginnen', on zoo aan elkander goed maken, wat onze dwaasheid ons in die jaren heeft doen verhezen." Hij legde zijn handen op haar schouders, en iueld haar zoo op armslengte van zich al, haar met teoderliöid aanziend. „Lieve vrouw!" mompelde hij en zuchtte diep. '„God I Hoe gelukkig hadden, vrij kun nen zijn zonder dat ongeluk.Hij hielt op eetns op. Zijn handen vielen vanl haar schouders, langs ter zijde, hij köeule zich liailf af, kortaf nu in toon en manieren. Ik wond sentimenteel. Uw zocht nfede- ik daarmede te doen? Liefde behoort bij het leven; liefde is leven, terwijl ik...* Moriturus te SaJutat I" *J men drie officieren en 21 soldaten gevan gen en maakten een mitrailleur buit. Tegenaanvallen van den vijand op de bezette hoogte werden af geslagen. In de streek ten westen en ten zuidwes ten van RymnikonSarat verkenners- actie. i In de buurt van het station Filipsti en| van het dorp Batogon deed de vijand een aanval; deze werd echter door het vuurf der Russen getuit. (Oostehr jjksdh legerbericlxt. Aan beide zijden van het Uz-dai de;- den lüc Russen aanvallen op onze stellin gen na krachtige arlillerievoorbereidingj De Roemeensche petroleum- vclden. j Ovei de Roemeensche pefcroleumvelden woidt uit Weenen gemeld, dat hoewol een, dcideld'er technische inrichtingen vernield is, men er toch rekening mee kan houden, dat het boor- en raffmaiteryhodnjf in groo- ton omvang spoedig kan worden opgevatl en in koi ten tijd belangrijk kan worden uit gebreid De plaatselijke, met liet werk be kende bevolking, toont zich zeer gewilligd Fiansch legerbericht. Door hevigen mist geen' belangrijke ge beurtenis «en aan het Macedonische frontj D xitsch legerbericht. AfwisseleiiC, levendig vuur in de Tsjer- nabocht. Engelsch legerbericht Den 16en en 17den Deel breidtie gene raal Maude in Mesopotamia liet door hem bezette gebied uit tot over de rivier de Ilay. Hij veisterkte het bezette terrein en beschoot do stellingen van den vijand met gnustig resultaat. Bereden verkenners constateerden, dat de vijand een nieuwe pontonbrug legt zevert mijl ten westen ran Koet-el-Amara. Verscheiden, talrijke groepen Arabieren weiden verdreven door granaat-vuur. De En- gelsdhe verliezen zijn niet belangrijk. Gezonken schepen. Lloyds meldt, dat bot s.s. „Westmin ster" gezonken 'is. (De „Westminster", groot bruto 4342 Ion, gebouwd in 1905, behoorde aan do Westminster Shipping Co. Ld. te Londen. Het stoomschip Iievond zich op de reis van AustiaJiê naar Engeland.) Het Portugeesche stoomschip „Cascais" is gezonken. Over de vermoedelijke samenstelling van het nieuwe 0ostenrijk«che kabinet meldt de ,,Neuo F re ie Presse"minister president dr. Alexander v. Spitzmullcr; binnenland- sche zaken: baron v. Handel, staidhoudcr van Opper Oostenrijk; onderwijs: barort vx „0 neein, neen l" Zij kliemde zidh op nieuw met bevende handen am hem vast, haai* oogen stonden ml|d. „Het is te laat," rmtwoordide hij haar. „Er is geen brug oiver den afgrond!, dien ik zelf giegrayem heb. Ik mjojet zoo opge wekt pis God wil er in. nederdalen." „Don," riep zij in herige opwinding, ,5wil ik met u ond orgaan. We zullen tenminste! eindelijk samen zijn." „Dat is al te krankzinnig I" wierp hij tegen, en todli klonk er taederheid in zijn ongeduldige woonden. Hij streelde het goud blonde hoofd, ilat tegen zijn schouder lag. „Wat zon ïmj dat helpen?" Vroeg hij haar. „Zoudt ge mijn laatste area willen vterbit- terejn den dood van al zijn glorie be- rooven? Neen, Ilosainunde, je kunt me be ter helpen door te blijven leven. Keer naar Engeland terug en maafic daar de waarheid bekend omtrent hetgeen je gehoond hebt. Het zal uw taak zijn, mijn eer to zuiveren Vatn de vlek, die er op* rust, door de waar heid. te verkondigen van wat er mij toe- dreef oen afvallig!0 cn oen zeeroover te warden." Plotseling liet hij liaar los. „Luis ter!" Wat is dat?" Vain buiten Moink een plotselings© kreet: „Op! Te wapen! te wapen! Hola! Ba- lak! Balak!" „Het uur is geslagen," zei hij, keerde zich plotseling om, vloog naar den ingang en sloeg het gordijn op zijde. HOOFDSTUK XXII. De piVergavei. Door de gang tusschea de sluimettenilo sla- Ven door klonken snelle voetstappen. Ali, die sedert zpnsonllergang L'arodqite op den Hussareklandsverd baron van Georgi; openbare werken: baron v. Trnka, (de laatstgenoemde drie bekleedden dezelfde ambten in het kabinetKoerlier), justitie' baron dr. v. Scbenk; spoorwegen- buit>i v. Foiïter (die dit ambt m het kabinet Stürgkh bekleedde); ministei van Fa'uit blijft dl'. Bobirinski; voor liet depajietnent van financiën worden twee intneii ge noemd, die van' Ferdinand rid lei vöri Wimmer en van den tegenwoonligen mou ter Marek; omtrent de mimsteiten van ban del en landbouw zijn nog geen bc-ileni gen getroffen, zeker is. dat de tegenwoor dige ministers van landbouw en handel, giaaf Clam Martinio en Stibral hun po-ten verlaten. Het heet stellig, dal voor de twee laatste portefeuilles geen personen worden! benoemd, maar dat ze later voor goed zul len worden toegewezen. Dfe generaals Jotfre en N5volle In het hoofdkwartier heeft gisteren ge neraal Joffro aan generaal Ni veile het op perbevelhebberschap van de legers In het noorden en noordoosten overgedragen Jof fre wenschte Ni veile geluk, die op zijn beurt hulde bracht aan dert roem rijken overwinnaar van do Marne, wiens benoe ming tot technisch raadsman van de re geering een stijging is in de militaire hiërarchie. D'Estournelles dc Constan t tegen don vrede. Do senator d'Estournelles de Constant, die sedert jaren zicli gewijd heeft aan den pacifistisohen arbeid, schrijft in de „Neue Ziiricher Ztg." een brief, waarin hij hel standpunt van zijn groep tegenover de vredesvraag uiteenzet. Hij zegt „dat dege non onder ons, die het meest naar den vrede verlangen, liever alles zuilen op offeren, dan toe te stemmen in de vredes^ comedie, die thans wordt voorgesteld; zij wrilen den oorlog voortzetten, om een einde aan den oorlog te maken, en niet om dien eindeloos te doen voortbestaan; zij >ul len dien thans zoolang voortzetten, als de Pruisische militaire dynastie, de een vernietigingswerktuig is, het kostbaarste goed der menschhoid Wlreigt: de ,ynj- heid I" Uit fc<et Lagerhuis, Minister Benar Law deelde mede, dat do regeeringhoopte, dat het parlement den 22©n Dec. verdaagd zou kunncu wor den; hot zal 'dan in hot begin van Fe bruari weder bijeenkomen Ook verklaarde hij, dat de eerste minis ter Lloyd George morgen een niedodeeling zou doen. Tot do ontwerpen, die afgedaan moeten worden voor do verdaging, behoort pok dat op een oorlogsleening, waardoor de regeering de leening zou kunnen uitgo ven op het tijdstip, dat zij het wensche lijk acht, al zou het Huis dan hiet bijeen zijn. He mu ni tieaanmaak. De Engelsclie minister van munitie be richt, dat weder 73 inridhtingen tot ge controleerde zijn verklaard. heuVel LM afgelost, spim® plotseling op het achterdek, steeds rocpenii' „Kapitein! Kapitein,! Heer! Op! Opl Of wij zijn geVan- gemS" Door het geheele schip klonk het ge ritsel en gedmisch ran ontwakende man nen. Een stem klonk ergens op het vbor- sidhip. Toen werd het zeil Van do tent plotseling ter zijde geslagen en Asad zelf verscheen met Marzak naast zich. Van. stuurboord kwamen Biskaine en Oth- anani, en van liet tusschemdek Vigitelki, Jasper de nieuwste renegaat cn een groep opgeschrikte zeeroovers. „Wat'is er gaande?" vroeg do Dey. Ali berichtte ademloos het nieuws. „Het galjoen heeft liet anker gelicht. Het is b zig uit de baai te zeilen." .AsM streek over zijn baard on gronitte „Wat kan. dat beteekenen? Kan het bc- richt gekregen hebben van onze tegenwoor digheid hier?" „Waaiwn zou het anders in het holst van den nacht het anker lichten?" zei Biskaine. „Ja, waarom anders?" aritwoonddo Asad, en toen wendde hij zich tot Olivier, die daar aan den ingang van de hut stotii(d. „Wat zegt gij ervan Sakr-el-Bahr?" vroeg hij jjem. Sakr-el-Bahr kwam schouderophalend naai' voren. „Wat valt er van "te zeggen Wat is er te doen?" Vroeg hij. „WijkunnCn sledhts wachten. Indien onze tegenwooivlig- heid hup. bekend js, zitten we leelijk in de val, en komt vannacht voor ons allen het einde." Zijn' steml Mank zoo koud. als ijs, ver- adhtel^k hyjna en terwijl zij bij meer dan éfsi opirapt Verwekte, joeg zij Marzak schrik aap,. i Het aantal instellingen, werkende onder controle van hel ministerie van munitie, Ix-draagt thans 4585. Flavelle, president van het rijksdeparte ment ran munitie, in Canada, bracht in een lieden door hem gehouden rede hulde aan het werk door Canjadeeccbe fabrie ken op het gebied van den munitie aan maak gedaan. Op de uitbreiding kan het ('anadeesche volk trotsch zijn, verklaarde hij En luj deelde tevens méde, dat de munitie ran ml «bekende kwaliteit is. Li zijn thans m Canada 600 inrichtin gen. dm ouder toezicht van. het departe ment munitie, vervaardigen. T oekenend. Men schi yft uit Lausanne Teekenend is, dat een zeer Ententophiel en in Frankrijk veel gelezen blad als de .Journal de Genève" gisterochtend de vol gende vredesstemming ten beste geeft; Het zoude met betamen aan een or gaan ran een neutraal land, welks burgers met gemengd zijn in het vreeslijk slag- gevoel, wensehen uit te «preken overigens zonder practisch effect, voor het voorri duren van den strijd. Wij wensehen vuriaj den viede. Het is waar, dat de triomf van om echt en onderdrukking, de verplettering: i an het recht, het verlies van oiiafhankm lijkheul voor kleine volken, die waardigj zijn to leven, ons -een nog grooter ongeluk! zou toeschijnen dan de voortzetting van den, ooi jog Maar de mede sghijnt ons wensche- lykei dan de volledige triumph voor de volken, die deze verdiend hebben. Want zij /yn tegen hunnen zin in den oorlog gewor pen en hebben met bewonderenswaardige!!! inoed het hoofd geboden. De volledige tri umph zoude betaald moeten worden meti te veel verwoestingen, bloed en tranen en een vioedzame ontwikkeling heeft dikwijl am het ree lit onverhoopte genoegd wni nj gebracht." Wijzigt zich de stemming? Want, gelijk) ik zeide, de „Journal de Genève" is meer dan een Zwitaersch orgaan. De ,,Neue Zunciier Zeitung" is sceptisch gestemd, doch verlangt oenè gecombineea-- do actie der nou taaien onder leiding vanl Amerika Overigens ziet het blad in het Duitschej voorstel voornamelijk eene manoeuvre teni opzichte der neutralen en ten opzichte van, het binnenland, om bij verwerping van d<j zyde der Entente, do gewenschta „ltuckj siciitslosigkcit" to kunnen doorvoeren. Het citeert o. a de Berlijnscbe corrvspau- dentie van het nationaal liberale ,,N. Stutt- gmter Tageblatt", dat in dit geval demi ooijog a outranoe verdedigt, desnoods ook)' tegen Amerika. 1 De verkoop dor West-Indi sche eilanden. s Uit Kopenhagen wordt geseind: Het ministerie van büitenlandsche zaken heeft heden bij den Ryksdag een wetsonb weip ingediend betreffende den aisland) van de Deensch-West-Indischo eilanden aan) Amerika. i i j „Mogen uw beenderein verrotten, onge luksprofeet I" gilde hij cn hij zou, er meer, bijgevoegd hebben, als Sakr-el-Bahr hem met tot zwijgen had gebradht. „Wat gesdhreven staat, staat geschre ven!" zei hij met donderende on, verwijlen de stem'. „Zeker, zeker," stemde Asad in. zich vastklemmend aan den troost ran den fa talist. „Indien wij rijp zijn Voor de hand van den tuinman, zal deze ons plukken, Minder fatalistisch en practisciier was de raad van Biskaine. „Het zon gloed zijn te doen alsof wij werkelijk ontdekt zijn, en te maken, dat wij m de open ziec lcomen, terwijl er nog tijd is. „Ataar dat zou zeker maken, wat nu, nog twijfelachtig is," riel Marzak bevreesd m. „Hef zoai het gevaar in den mond loop&n zijn." „Neenl" nep Asad. met luid© stem Vol vertrouwen. „Allah zij geloofd, die ons de zen kalm en nacht zendt. Eu is nauwelijks ecjn zuchtje. Wij kunnen miet roeien lied mijüear afleggen tegen zij*1 één. met zeiten. Een goedkeurend gemompel liep floor do rijen van officieren en manscliappdn!. „Als Wijl 'maar eenmaal veilig uit deria h'aaj zijn, zullen ze eins niet moer inkateri," zei Biskaine. 1 i „Maar, hun kanonnen. Wol," "Uarjulneiflld Sakrel-Rahr hujn kalm, om' h,un verfcimWen wat te matigen. Zijn scherpe geest had. dezh eenige kans dm aan. de Val omtsmappeiiïy reeds voorziien, maar hij had. gehoopt, flat zij niet düideljjk votor !iq anderen zijn zou.' i 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1