Woensdag 20 Ddéémber 1916. Ne. 15326 DE ZEEVALR. 09"" Jaargang, Deze com jut erschynt tl ïi g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs f>er kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen U. 125, franco per post fl. l.oó. Prijs per week: Voor Schiedam eri Vlaardingen 10 cent Afzonden lijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. ,Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorsrd zijn Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad\ erten tien: Var. 1—6 regels fl. 0 92; iedere regel meer 20 cents Ret lames 10 cent per regel Oioote letters naar de plaats die zij innemen. Ad verten tien bij abonnement op voordeêiige voorwaarden. .Tarieven hiervan zijn grabs aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Dezo adverlentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge-" geven, slechts 2 maal berekend Intercommunale Telefoon 'x 103. Bericht. Zij, die zich" met ingang van 1 Jan. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Brengen ter algcmeeöe kennis, dat do vaart door de Buitenhaven" aldaar wegens herstelling aan een gaszinker op Donder dag 28 December as. zal zijn geslotofn BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Franseh leger bericht. Ten. zuiden van de Sorntne deden gisteren aan het eind Van den dag de Duitse hors een poging iot een coup de main op onze loopgraven ten noorden van Sailly. Eert deed van de Duitschers laagte er in een stuk vooruitgeschoven loopgraaf door te dringen; zij vvewten echter onmiddellijk ver dreven. Aan den rechteroever win ile Vlaas bom bardeerden. de Duitschers des nachts de streek van Louvemont en Chambnottes. Niets te molden van het overige front. Op 17 Dec. zya twee Duitsche vl ieg- tuigien aan hel front van Verdun door onze vliegers neergeschoten. Hedennacht wierpen Franseho vliegers bommen in hot geheel 600 K.G. projectielen. op de staüonjs van Dunster en Morstmody, en d© bivak ken bij Azannes', i Van het Oostel|jfce front. Russisch legerbericht. In de buurt van Graboiwtsje aan den; spoorweg TamapolZolotsjof dreven Rus sische batterijen een vijandelijke infanterie- Colonne ter sterkte van.' ongeveer ©en, ba^ tail lom. uiteen. Ten zuiden van Brzejan beschoot de vijand de buurt van het dorp, Potoetory met stukken groot kaliber. Tan het Zuidelijke front. Oostenrifksch logerb'ericKt. Geen gebeurtenissen van Belang. Italiaansch legorberiöKt. Aian het front in Tfenifciho de gewone artillerie-acties, het sterkst in Je zöne .van de Boven-Astico, waar de Jtalxaansche bat terijen o. a. een maroheerende vijandelijke colonne beschoten. '"A'an het Giulia front artillerie-duel. De Italiaansehe artillerie nam vijande lijke posten op den Monte Cucco (Midden- Isonzo) onder vuur, benevens het slation van Volcia Draga {ten zuidoosten van Górz) en dreef marcheerende vijandelijke troepeh op den Karst uiteen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen aan de Boven Cordevol© op 'Auronzo, waar Roman uit het laatst der 1G» eeuw, naar 't Engelsch ran 'RAFAEL SABATINI. 90) t 'IC „Die kanis moeten wij wagen," antwoordde Asad. „Wij moeten op den nacht vertrou.- Iwletn. Hier blijven zon zekere ondergang rijn." Hij gaf vlug zijn bevelen. „AU, roep de istuurhedie®. Gauwl Vigitello, leg de zlwieep oiiter de slaven en wek ze op. Toen klonk het schelle fluitje van dien. bootsman en do zWeepen van zijn maats kwamen neer op de half ontwaakte slaven; het geluid vtemiefngjdo zich met het geruisch en ge- stoanmel op liet schip, en de Dey wendde zich weer tot Biskaane. Vooruit, gij 'naar den boeg," beval hij en rangschik de mannen. Laat hen! bij hun wapens blijven, als het tot enteren mocht komen. Ga!" Biskaino boog en liep vlug Öe campagne af Boren liet geraas en ge stommel der toebereidselen uit kionk Asad's Stem. „Kruisboogschutters omhoog! Kanon niers bij de kanonnen' Ontsteek de lont Doof. allo lichten 1" Een oogenbhk later waren alle lantaarns gedoofd, en zelfs lie lamp m de hut, waar een der officieren van den Dey het kwam doen. Alleeini de lantaarn v<m den hoofimast bleef branden voor mogelijke gebeurtenissen, maar zij "werd neergehaald, bp Wet dek ge zet en bedekt. Zoo wend' het edhïp in een duisternis gehuld, liie voor eenige oogen- blikken zwart ,en ondoordringbaar als flu weel was. Tpeöl de ooge® er wat aan ge- ;Jtyiehd' ware®, kregen jutenstóhen enj vjojog- zij het kleine Italiaansehe ziekenhuis trof fen. Eenige gekwetsten geen ma,terieele schade Tan het Boemeensche front. Hot overschot van het Roe- meensclie leger. De Russische en Roemeensche pers geeft onverholen den wanhopigen toestand van het Roemeensche leger toe. De „Roessky Invalid" zegt in een uiterst pessimistisch artikel: Door de verkorting van het front en de verdichting der linie nemen de moei lijkheden toe, wij moeten er ernstig mee rekenen, dat uit den toestand op het Roe meensche front onze legers voor grootc moeilijkheden staan. De te Jassy verschijnende „0 pin ui' zegt: Deze strijd gaat boven onze kraribt. Roe menie sterft met eerloos; maar eerloos zijn zij die ons in het ongeluk stortten. Russisch legerbericKt. In de Karpathen traoHtto een vijandelijke troep, ongeveer twee compagnieën sterk, een aanval te doen op de Russische stellin gen op de hoogte twee werst ten oosten van Hollo op den berg Lamoenteloe, hij wend echter door het Russische vuur terugge dreven Cn de buurt van het dorp Batogne ten Westen van Virirow depioyeenden twee vijandelijke eskadrons met een rijdende bat terij; door het vuur der Russische artillerie echter werden zij genoodzaakt in wanonle teiug te trekken. Twee kanonnen met caissons, door den, vijand m den steek gelaten, weulen stuk geschoten. Turksch legerbericKt. In de Dobroensja zetten d© Turksdie troe pen in samenwerking met die der botndge- nooten de vervolging van deu vijanll krach tig voort. Zij maakten den IMen ea IGlen Dec, meer dan 110 gevangenen. - i BulgaarSdh Iegerb'drücKt. De troepen der bondgenooten hebben lïe linie Baba-DaghOstrowo bereikt. Cavale rie is de stad Baba-Dagh binnengerukt. De Russen steken, op hunnen terugtocht de dotrpen in braml. De gebouwen van eanjga beteekems te Bab'a Dagh zijn dopr den Vijand verwoest. In Oost-Walacbrjte duurt, de opjnarech Voort. i i De troepen der geallieerden zijn outer de rivier Calmatoea getrokken, i Tan het Balkan front, Bulgaarsdh logerbörxoïït MaCedonisch front: Van. het Pnesba-meer tot over do Vardar zwak artillerie-vuur van den vijand, ©enigszins heviger alleen in de bocht van.de Tsjerna. Aan den linkeroever van do Vaniar en m de streek van de Bollasitza nu en dan beiderzijds artillerie-vuur en gevechten lus- schen patrouilles bij het Doiran-meer. Langs de Stroema artillerie actio en pa trom Ilegevtech ten. Tan de Tarksche fronten. 'Turksch legerbericht. Gevechten tussche® reikenningspatrouil werpen weer mieer vorm in den zwakken, staalachtigen glans van den zomernacht. Na do eerste opwinding begonnen de zee- roovers hun werk met .veabazingwekkende kalmte en rust. Niemand dacht er aan, den 'Dey of Sakr-el-Rahr te Verwijten, dat zij getalmd hadden, tot het gevaar kwam, oan te doen wat allen gevraagd' hadden, toen zij hol ©eist .gehoord hadden, dal een vijandelijk schip m de buurt was. In drio gelederen stonden zij geschaald op het ruime platform, van don voorsteven; in het eerste gelid stonden de boogschutters, ach ter hen de zwaanjdvechters, wier wapens wit glansden in de duisternis. Zij waren op de verschansing van het tusschendek eu in do raas van den hoofimast. Op het achterdek stonden drie kanonniers bij elk der twee klein© kanonnen, huK gelaat kwam rosachtig uit in den gloed der ontstokqn lont Asad stond boven op do compagnie en gaf zijn scherpe, korte bevelen; SnJfcr- el-Bahr leunde achter hem tegen de hut met Rosamund© naast zich, en merkte op, dat de Doy zorgvuldig vermeden! had, hem iets van het voorbereidend© werk tóe te ver- 1 rouwen. De stuurlieden klommen in hun nissen', «i de reusachtige stuurriemen kraakten, toen zij werden uitgeworpen. Eien kort bevel van \snd en cr kWami beweging in de rijen der slaven, die hun lichaam naar voren bogen, om hun riemen horizontaal te brengen. Zoo bleVem zij een oogenblik, toen een tweede bevel, da waaxsdhuwende knal van een zWeep, in de duisternis Van Itet gangpad, en de tomtom begon de maat te. slaan, De stoten hieven op, en met gekraak en geplas van riemen dröef het ggóote schip voorwaarts) paar den tnomdl -ran da baail Dl©' boetmapsmants liepen het gangpad' op, les. die ten 'gunste van de Turken zijn verloopen. Aan de andere fronten geeri enkele ge beurtenis van eenig Belang. Russisch legerbetxcKf Aan het Kaukasusfront: Niets van be lang. Tredesvooretellen. Uit het Lagerhuis. Minister Bonar Law deelde mede, dat van de Duitsche regeering de verzekering was ontvangen, dat kapitein. BJatkie niet het! lot van kapitein Fryatt zoude deelen. Da Duitsche Admiraliteit beschouwt de „Ca ledonia" als een ge wapenden, kruiser en Blaikie had dus niets anders dan zijn plicht gedaan, toen hij pogingen deed om den on derzeeër te rammen. Winfrey, parlementair secretaris van landbouw, deelde mede, dat da .regeering van plan is een vasten pnjs voor de tanvë te waarborgen voor het tijdvak 19161917. Mot buitengewone belangstelling werd de rede van Lloyd George tegemoet gezien. Geen enkele plaats was onbezet. De premier stond op onder algemeene toejuichingen en vei klaaide 1 „Ons antwoord op de voorstellen van! Duitsehland zal gegeven worden in volledigd overeenstemming met onze bondgenooten. Ieder, die lichtzinnig den strijd verlengt, heeft eon misdaad op zijn gcweüejn, maar wie den strijd zou opgeven zonden dat hot doel bereikt is, zoude persoonlg'k daarvoor aansprakelijk zijn. Het voorstel van deii Duitschen Rijks kanselier aannemen zou fielzelfde zijn als dal iemand zijn hoofd zou steken in een lus met een touw aan het einde ervan. Zonder voldoening zou vrede onmogelijk zijn. De geallieerden zijn tot den oorlog toege treden om Europa te verdedigen tegen den aanval van de Pruisische militaire kaste en blijven erbij, dat de meest volledige waar borgen moeten worden gegeven, dat deze easfc nooit weder den vrede in Europa zal veretoren. Wij zullen liever vertrouwen stellen op een leger met zijn ongebroken kracht dan op gebroken beloften. (Toe» juichingen). Een formeel antwoord zat doe- de geal lieerden binnen enkele dagen worden gego1 ven. 1 Het is ongelukkig, dat met Roemenië eerf fout i s begaan, maar daardoor zou in het ergste geval de oorlog slechts wat vcrkmgjd/ worden." i i Er zijn krachtige maatregelen genomen in Griekenland om 6e verhinderen! dat de toe stand in Roemenië verergert ©n hij meende, dat deze geslaagd zijn. Men heeft besloten de agenten van Vcni- zelos te- erkemjen. Lloyd George verklaarde overtuigd te zijn' van de eindoverwinning als de natie zich', door den zelfden geest bezield toont ais dd legere aan het front. Zijn rede vervolgend zeido Lloyd George; On neer en sloegen hard met Hup. zweepejf, om de slaven tot de uiterste krachtsinspan ning aan te zetten. Hot schip kreeg grooter snelheid. Dö op(doomten)ie kaap gleed voor bij; De mond -van de baai schoen zich te verwijden, toen zij naJaeniion. Ginds Btrekte zich de donkern staalblauwe spiögei van de doodkalm© zee uit. 1 Rosamund© kon van spanning nauwelijks ademhalen. Zij legde een. hand op den arm van Sakr-el-Bahr. „Zullen wij bun toch nog ontkomen?" Vroeg zij bevend. „Ik bid van niet," antwoordde hij mtom- pelend. „Maar dit is het Werk, liat ik vrees de. Kijkl" voegde hij en bij en wees. Zij waren, de kaap vowbij geschoten 'en de baai uit, en plotseling zagen zij den doinkoren romp van het galjoen, bezaaid met tal Vaai; lichten opi oen kabellengte af stand aan hun bakboordzijde. „Sneller!" klonk hot beviel van Asad. „Roei 'voor je laven; ongeiaavige zwijnen. Leg de zweep ovter hun huid! Kroror die honden over him riemen, en zij zullen! ons niet inhalen," Zweepen knalden onder hen in! het tuis- scliendek en Weiden beantwoord door meer dan één gekreun van do gemartelde, zwoe gende slaven, wreede pogmg, oml te ontko men aan hun eigen kans vanl redding ten bevrijding. Sneller sloeg de tomtom lie maat, cn sneller klonk het kraken en plassen' der nemen en do hijgende ademhaling der roeiers. „VooruitVooruitriep Asad onvierbidd©- lijk. „Laten hun. longen barsten het wa ren maar ongploovige lomgen! als zg iriaar voor een. pur deze snelheid volhou den." - „Wij winnen I - riep Marz'ak juiohclnd, „Al- dat hjj overtuigd was, dat de wijze waarop het kabinet was gereorganiseerd, liet best aan het doel beantwooidde De oorlogstoon stand eischt een snelle beslissing. De geal lieerden hebben zich herhaaldelijk tampen op den hals gehaald door te laat genomen besluiten. Lloyd George reide nog omtrenl le vre desvoorstellen: „Het doet rnij genregm te kunnen veiklaren, dat de ge.ühreivle mo gendheden onafhankelijk v<ui elkaudei tot hetzelfde besluit zijn gekomen. En het re m.ij aangenaam, dat hel ©orale antuoord gegeven is door Frankrijk en Rushuid want zij hebben zonder eenige kwestie het recht het eerst antwoord to geven op een dergelijke uitnoodiging. De vijand slaat nog op hun grondgebied, hunne opoffeiin gen ^ijn ggooter geweest dan da onze. Dat antwoord is reeds namens de regeeiing ge publiceerd en ik betuig onomwonden en be slist dat ik het steun." Ter Zee, Gezonken schepen. Lloyds meldt, ilat het Spaanseh© ss „Avotn" gezonken is. Lloyds meldt, dat de Zweedsch© schoe nor „Mond." door een Duitsche duikboot in dén grond is geboord. De bemanning is door de stoomboot „Capri" aan wal ge bracht, i Diverse berichten Algemeen© staking in Spanje. Maandag jl. is in Spanje de algemeene staking uitgebroken. Deze maatregel is be doeld als een protest tegen de lauwheid der ïegeering in zake de duurte va® levens middelen. De Cortes is gisteren begonnen met de behandeling der begrooting. De nieuwste voorspelling. De „Manilla Times" ontving uil Was hington het bericht, dat men in de Vereen. Staten ,J ge meen aannejomt, dat het voor jaar van 1917 een belangrijke wrjizigfng zal zien iu de verhouding der Europepsche staten. Men verwacht daar algemeen! een ver hond tusschen Rusland) Duitsehland en Japan, een verwachting, die gegrond is op het aa®gaah van het Russisch Japansche verbond en. do ministerieel o wijziging in Japan, waardoor het militaire element, dat met voorliefde naar Duatsühland ziet, aan het bewind gekometï is. Men, verwacht, do,t Japan en Rn/sland het tegenwoordig© bond genootschap zuilen opzeggen, en zich' met Duiitschland zulten verbinden teg©jr£ de democratische naties. (Ons schijnen dezo verwachtingen wel een beetje ergAimcfrikaansdh1. Op Kot o ogenblik ziet het er waarlijk niet naar uat De nota der geallieerden. Wtf vernemon, dat het concept der nieu we nota aan Griekenland, na overleg tus schen de geallieerden, thans is vastgesteld. De nota, die zeer spoedig, zial worden overhandigd, loopt meer in hict bijzonder over de voldoening, die geëischt wordt voor den aanval op de troepen der geal lieerden op 1 ©n 2 Deöembeï j 1, lah zij geloofd 1"- En zjj wonnen indcrdaail. De lidliten! van het galjoen weken zichtbaar. Sliet alle zei len opgezet scheen het toch. stil te lig gen, zoo zwak was hetbriesje, (Lat woei. Rn, terwijl het voortkxoop, vloog het Moor- sdhe schip, zooals liet nooit gedaan had, Sedert Sakr-ol-Bahr er bet beitel over voer de, want SaScrrel-Ilahr had. nog nooit den. •vijand den ruig laten zien, hoe sterk deze ook zijn mödht. Plotseling klonk over het water ©en luid geroep van het galjoen. Asad lachte, en balide in hot donker zijn vuist tegjem het sdhip en, veatvkiiekto het. in den naam van Allah on zijn Profeet. In antwoord op die vtrvilcokinigi braakte het galjoen vuur; de stilte van, don nacht werd gebroken door het gedonder van het gatehut, en er vx©l iets m het water vlak voor het Moors-duo schip met een klinkenden plons. In, haar angst drong Rosamunde zich didi- ter tegen Sakr-ol-Bahr aan. Maar Asad lachte wccr. „We behoeven niet bang te zijn voor hun söhieten," riep hij. „Zij kunnen ons niet zien. Hun eigen licht Verblindt li en'. Vooruit 1 Vooruit!" „Hij hoeft gelijk," zei Sakrtel-Bahr. „Maar zij willen ons niet tot zinken brengon, om dat dj aan boord zijt," Zij koek weer uit naar zee, en zag de lichtjes zich' steeds meer verwijderen. „Wij gaan' steeds verder weg," kreundo zjf. 7,Zij zullen ons niet meer inhalen." Dat vreesde Sakr-el-Bahr .ook. Hij deel mieer dan. het Vroezen. Hij wist, dat zonder ©en vronxterbaarlijpc opstoten van den wind, het zjjn! zopjC;, zcoals zij zei. Ew door zijn iw^hoopi ktee^g hij een ingeving een. BINNENLAND, Dr. P.H. ossstngUf- Gisteren is te 's-Gravenhage overhnien dr. P. II. Roessxngh, eimntus-predikant, Ridder in de orde van den Nederl. Leeuw, oud-lid der Tweede Kamer voor het kies district Emmen 1 De heer Roessingh werd den 8en Febr. 1810 ceboren te Haren, prov. Groningen, v.iai zijn vader predikant bij de Hervorm de gemeente was. Hij studeerde tq Groningen en werd al- daai lot doctor in de theologie gepromo veerd In 1865 werd hij beroepen tot pre dikant bij de Hervormde gemeente teHaar- loo (prov. Gelderland), vanwaar hij vier jaren later te Emmen beroepen werd. In 1891 werd hij tot lid der Tweede Kamer gekozen voor het kiesdistrict Em men, en vijf maal werd zijn mandaat door zijn kiezers vernieuwd. In 1913 stelde hij zich met meer herkiesbaar. De overledene is voorzitter van de afdee- ling 's-Gravenhage van den Nederl. Pro testantenbond geweest. De begrafenis zal Vrijdag te Emmen plaats vmden. i Onlusten In Djambl. (Officieel.) Bij het Departement van Ko lomen is ontvangen het volgende bericht van, den gouverneur-generaal van Neder- landsch-Indie Do laatste drie verzcüeiders ui Saroiangoen zijn gevangen genomen. Pest op Jara. Bij het Departement van Kolomen is ont vangen het volgende telegram betreffende pestgovatten op Java gedurende het tajivak Iran 4 tot 18 Nvoember j.l jSemaraing (stad) 1, Djokjakarta (stad) 1, Soerabaja (stad; 5 en Soorakarta (stad) 6 doedelïjke gevallen. Gedurende het tijdvak van 18 Novem ber j 1 tot 2 dezer: Soerabaja (stad; 3, Soerakartn (stad) 7, Soraukarta (afdoeiing) 1, Smgen 1 en Se- maraiig (stad) 3 doei lelijke gevallen. 1 Hierbij wordt aan ge brekend, dat de totaal cijfers over bowii.lwvloelde Iijivakten on- dei-scilieiderobjk zijn 13 gevallen en 13 do-oden eu 15 «wal len en 15 dooden, terwijl Zij over hot nage noeg overeenkomst!,ge tijdvak van het vo rige jaar (S/nu 18 November eu 19 Novem ber t./in( 2 December 1915) onderAdieidonlijk} zijn: 342 gevallen cn 326 dooden ©n 351 gevallen en 338 dooiden. De nieuwe Successiewet. Dc Tweede Kamer heeft met 39 tegen, 16 stemmen aangenomen het nieuwe wetsont werp tot wijziging der Successiewet. Met de linkerzjjde stemden van rechts voor de lieeren: Gerretson (C.-II., Rotterdam I), Bichon van Wsselmonde (C-li, Ommen)/ Suocck Henkemans '(C.-IIApeldoorn), De Geer (C.-II., Schiedam) en, Ankerman (C.-H., Harlingen). i j Wanhopige ingeving Ket ware kind van do Wanhoop, waaruit Kot ontstaan was. „Er is éèn kans,"1 zéi hij tot haar. „Maai; liet is als de wórp van een dobbelstee® met leven cn dood als' inziet, „Gnjp ze dan aan," smeekt© zij hleim dadelijk. „Want al zou hot ons togenloopen, wrj znllen er niet bij verliezen." „Zijt gij tot alles bereid?" vroeg hg. „Heb dc niet gezegd, dat ik Vaunadht met n ten gronde wjil gaan? Vegspil geen tijd met Woorden I" „Het zij dan zoo," anttvjooidiie hij era- stig, en ging een stap Verder, mOar lueldl plotseling stil. „Het is beten, da,t ge met mij meegaat," zei hij". Gehoorzaam gaf zij toe an! Volgde Beta. Sommigen keken op, toon dia beiden het gangpad langs kwamen, maar niemand hield hen tegen. Er was meer dan genoeg, om de aandacht van allen aan boord Wezfg te houden. Hg baande haar een weg Langs' de Boots mansmaats, die druk gebrpild van tongj en zweep bij de slaVen maakten, en b'raciht haat; zoo naar bet tussohondek. Hier nam' hij do laniaam op, die bedekt was, en 'toe® hij het liciit opnieuw deed schijnen,- riep Asad een bevel, omi hlet uit te doovcn. Maar Sakr- el-Bahr Isloog volstrekt geen! acht op dit bevel. Hij ging naar den hoofdmast, iwaap jio kruitvaatjos stonden. Een fep van' wag opengestoteav togen dat do kanonniers op den aAterstevten htet noodig h'a'ldea. Heli deksel lag er los boven op. Sajkr-iei-BahaJ sloeg 'er (Lat deksel af; fotemj naml hij een der 'hoornen kanten /an do lantaal®! af ten hield do nu half open vlam.1 onmiiMellijkj hqven hot kruit. L i I (Wordt vtrvjalgüjj, 63/8 j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1