Consn!-gen*raal Tan Frankrijk. Bij Kon. besluit van 11 dezer is de; lieer P, M. Torchere de Reffije erkend en to? gelaten als consul qenera.il van Frankrijk te Ro'tardam voor de provinciën Noml- Brabant, Drente, Friesland, Groningen,, Gel derland, Zuid Holland, Limburg. Overijsel, Utrecht, Zeeland ou tevens voor Suriname en de NeJeilnndsche Antillen. Anatenrtes De gewone audiënties van den minister (van justitie en van den minis ter van staal, minister van binnenlandsche zaken, zullen Zaterdag c.k. met plaats hebben- Onze Kamerleden. Kaar wordt vernomen, zal het lid der Tweede Kamer, de heer Nierstrasz. om ge zondheidsredenen voor eenige weken de Kamervergaderingen niet kunnen bijtonen. Kamerverkiezingen In 1917. De districtslederatie Zier ik zee van de S. D. A. P. heeft den heer C. Boulcr, Ieeiaar aan de H. Bl S. te Zierikzee, candidaat gesteld. Internationaal privaatrecht, Maandag vergaderde de SLiatsooanmissie voor hel internationaal privaatrecht weder om te 's Graveuhage, m het Departement van BuitenlamL-ohc Zaken. Het Ha.ig.-c he C or res p on J enlieb u re a n meent' te veten dal dtee en een vorige by eeckomst verband hielden met de quaes tie. Waarover het Kamerlid inr. Ter Spill dezer dagen op zijn vragen tot den Minister van Justitie antwoord bekwam, ti'. de stuiting van de executie aan een vonnis, door dc RoAterdamsch? rechtbank tegen het Dnit- sehe rijk gewezen. Deportatie van Belgen. Naar Wrj vernemen, hoeft liet Kamerlid de heer Duys. bevreesd dat. zijn interpel- Latie omtrent de wegvoering van Belgen naar Dmtschlaml, waarvan de behandeling niet zou plaats hebben alvorens het ant woord van Duitscldand op het vertoog der Nederlandsche regeering .ontvangen is. op de lange baan zou worden geschoven, zich gisteren tot den Munster van Buitonlandsche Zaken gewend om te vragen hoe het met de zaak staat. Hein werd medegaieeld, dal onze rogeering het Duïtsche antwoord m den loop dezer week verwachtte, maar dat de minister inmiddels nog eens telegrafisch te Berlijn op bespoediging van het antwoord heeft aangedrongen Post naar Eogelnnd. Op 22 Dec. zal gelegenheid tot v eiv,en ding naai' Ncd. Oost-Indië bestaan met het door het Suez-kan aal derwaarts Vertrek' kende vrachts toom schip ,.Sitoebondovani de Rotterdaarische Lloyd. Met »dit vrachtschip worden uitsluitend verzonden gewone stukken en nangetooken- ■de fo'tukken geen geldswaarde inhoudende», welke van eene aanwijzing tol verzending daarmede zijn voorzien. Nederland en de oorlog. Gebrek aanlevensmiddolen en grondstoffen. 'Het lid van de 'flweedo Kamer, de heeft" De Meester, hoeft 23 Nov. de volgende vragen betreffende voorziening in een mo gelijk gebrek aan levensmiddelen, en grond stoffen, ingezonden: Is de regeering van oordeel, dat er ge gronde redenen bestaan voor de ongerust heid, die in sommige kringen zich open baart, dat zich binnen korter of langer tijd aan enkele levensmiddelen en grond stoffen gebrek zou! kunnen doen gevoelen? Zoe ja, welke zijn die redenen en. welke maatregelen zijn of zuMen in dat geval worden genomen. om zooveel immer mo gelijk in do behoeften, tq voorzien? Zoo neen, waarop steunt dan dit gevoelen dër regeering? Het antwoord van, den heer Posthdma, minister van landbouw, nijverheid en han del, ingezonden 18 dezer, luiidt: Kaar het oordeel dor regeering beslaan, er inderdaad redenen voor de ©ngerulstr heid, die in somtnige kringen zich open- haart, dat zicli te eeniger rijd gebrek aan, enkele levensmiddelen en grondstoffen kan doen gevoelen. In de eerste plaats is de oogst van granen in de overzcesche ge westen, met name in do Vereenigde Sta. ten van Amerika en in Canada, in dw jaar ver beneden he>t gemiddelde, terwijl do oogstberichten nil Argentinië ongunstig luaden. Er is dan, ook reeds sprake ge weest van het verbieden, van den giaan uitvoer uit de Vereenigde Staten, In de tweede plaats is do beschikbare scheepsraad© beperkt en gaat de toevoci met velerlei bezwaren gepaard. In de derde plaats is de bintnenlandsc he graanoogst en zoo ook van sommige peul vruchten en, aardappelen beneden het ge middelde, terwijl bovendien de aardappelen van verschillende kleistreken niet bijzonder houdbaar blijken. Inzonderheid baart de voorziening in de behoeften aan graan en ander voeder voor het vee veel zorg. Een minder krachtige voeding van, het vee heeft een geringere produtotie tot gevolg, hetgeen ook alweder voor de volksvoeding bezwaren, mede brengt Van de zijde der regeering wordt al het mogelijke gedaan, om den, invoer van graan en veevoederartikelen zooveel mogelijk te bevorderen, terwijl zij er door inventarisatie naar streeft, voortdurend hp de hoogte te zijn van, de beschikbare voorraden. In verhand daarmede zijn en worden maat regelen getroffen voor een zoo economisch mogelijk gebruik en een goede distributie dezer voorraden, terwijl ten slotte zoiig- vuildig wordt overwogen, welke maatregelen moeten worden genomen, om de nadee- lige gevolgen van, een intredend gebrek zooveel doenlijk te voorkomen. Behalve ten aanzien van de leveiismid delenvoorziening bestaat er ook reden tot ongerustheid ten aanzien van de Voor- - ztering van de industrie met verschillende - belangrijke - grond- en hulpstoffen. Vat be treft den aanvoer over zee, lever), ook hierbij de kwestie van de silieepsruiimte groole moeilijkheid op. Wat betref! den aanvoer uit ooi losvoeren,Ie km ien d >?u dc regelingen omtrent den uiU cy r, daar ge troffen, onze voorziening si eed-, m om 1 ijker worden. De regeeiing streeft cr op verschil lende wijze naar die voorziening en een •goede distributie hier te Luide zooi eel mogelijk te bevoidoren, warmoe voer ver schillende belangrijke artikelen al- kolen, ijzer, kunstmest, soda, speciale, rijksinstel lingen zijn in het lev on geroepen. Met een regeling der distributie moet in sommige gevallen een beperking in het verbruik samengaan, als bijv. bij kolen thans ge schiedt Overigens zij zoowel voor de redenen tot ongerustheid als voor de te treffen maatregelen verwezen naar hel medege deelde in de Memorie van Toelichting tot het ontwerp van wet tot aanvulling en verhoogmg van het Gende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1916. Uitvoering van art. 7 der Distributie wet. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft: I.mgesteld een commissie van advies in zake do uitv oering van art. 7 der Distributie- wet 1916, on II. benoemd tot leden dier ^ninmissie, de hoeren K. J. A. G. baron Collord'Escury, Ie Ucmtonisse, towns voorzitter, K. Breed band, te Winkel. J van der Kooeh. te Mid delbands, J Oortwijn Botjes, te Oostwold Oldnmbt;. 3. P. Wiersma. te Leeuwarden. IJ zo r- on 'sla a 1 d r a a d. De minister van Jandbnuw, nijverheid en handel brengt ter kennis van belangheb benden. dat, mot het oog op de behoefte aan ijzer- en staaldraad hier te lande, geen uitvoervergunningen zullen worden verleend voor dit draad, of voor artikelen uit dit liaad vervaardigd, ook niet voor zoover betreft uitvoer naar de Neder'amlsc'he ko loniën. (St.ct J Oor 1 ogs wi n a t be 1 ast ïng. Een groot aantal schippers en machi nisten van de stoomtrawlers te IJmuiden is gisteren naar den Haag gegaan om bij den minister van financiën te reclameeren tegen bun aanslagen in de Rijksinkom stenbelasting en de oorlogswinstbelasting. ,Na den afloop van de audiëntie zou er in Den Haag vergaderd worden. Duitse he kinderen. Gistermorgen kwart over tienen zijn 253 Duitache kinderen, in den loop van den morgen uil verschillende plaatsen van ons land te Arnhem aangekomen, met een ex tra-trein van daar naar Duitschland terug gekeerd. i "j| Onze regeering en de bewape ning der Engelsche koop raardij schepen. Het „Hbl.' verneemt uiit Londen: Lord Robert Cecil deelde Maandag in het Lagerhuis mede, dat de Britsche rege ring van de rogeeringen van alle neuitxale staien de verzekering had gekregen, dat schepen, die alleen ter ver lediging gewa jiend zijn, in de havens zouden worden toeaelaten. Slechts de Nederlamlscbe ïegee- ring heeft tot nu toe geweigerd. JJit Leeft hier een onaangename indruk gemaakt, te meer, zoo merkte Lord Robert Cecil op'/ daar de Nederlandsche, regeering nooit de wettigheid heeft betwist, dat koopvaardij schepen voor zelfverdediging gewapend zoui den zijn. Hij hoopte'daarorn, dat niet ge weigerd zou worden dergelijke schepen in Nederlandsche havens toe te laten, vooral met het oog op het feit, dat het nieuwe Engelsche kabinet niet weer zal druïden, 'lat Engelsche stoomschepen, zonder een po ging tot verdediging, door vijandelijke, duik- bcoten tot zinken worden gebracht. Nederlandsche ambulance in het buitenland. Men meldt uit(Vlissingen: De mailboot Prins Hendrik", is heden hier aangekomen met 88 passagiers. Onder dezen bevonden zich 4 leden van de Neder landsche ambulance van de Pié Catclan te Parijs, n.]. dr. «Koppeschaar, mevr. Kop peschaar, zuster Boeschoten en truster Klin ket l. Dezen vertelden, idait tzij de-aange naamste herinneringen hebben aan hun ver blijf in Frankrijk. Zij noemen ten zeerste de verpleging en zijn .jvol lof over de Fran- sclie poilus. Dr. Koppeschaar toonde een seivetmig, gemaakt van oen hom van eer Zeppelin en van een granaat Ook kwam met d? mailboot mede z.ustei Smeltzcr uit Amsterdam, die ongeveer jaar gewerkt heeft in de Servisch? ambu lance. Zuster Smellzer is 2 December uit Saloniki vertrokken. Voor haar vertrek ont ving zij van den 'kroonprins yam Servw het ridderkruis in zilver van 4e orde van Saint Sara als een bewijs van hooge waar- döering voor haar werk. Zuster fSmelLzer deelde mede, dat in Servië groot gebrek lieersclit, vooral aan melk, klecren, vleesch, beddegoed ea tenten. Do ellende, die het' Servische volk lijdt, is ontzaggelijk. Zij deelde nog mede, dat in Servië duizenden soldaten aan tropische malaria lijden.. De „Afm stel dijk". Het s.s. „Amsteldijk", Van de Holland— Amerika-lijn, is doo-r de Engelsche autori teiten van Falmouth' naar Londen gediri geerd om ongeveer 2100 ton, lading te los sen. 'AanVoer van zwavel. Naar wij vernemen is de aanvoer van zwavel van overzee weder toegestaan Financieel nieuws De kpers Voo-r de postwissels uiit Duitsitih- land bedraagt, van 8 dezer af. 100 gulden is "241 mark, wit Oostenrijk 100 gulden is ■390 kronen, uit Zwitserland 100 gulden is 145 francs. J IJ VL'AARDINGEN, 20 December. Bij de te 's-GraVerihage gehouden examens vrijle- eb nide-oefejningen zijn o.ro. geslaagd de dames iv N. Dubbeldam on E. van de Ridder, beiden van hier. VL'AARDINGEN. 20 Dec. Bij het heden gehouden examen vanwege den Nek Steno- gvaienbond „Groote", te Amsterdam, slaag den o. a voor kantoorstenograaf dc heeren 1. v. d. Berg en J. Doa, beiden leerlingen van don Handelscursus _,,Kennis is Macht", alhier. V GAARDINGEN, 20 Dec In de giste ren gehouden vergadering van de K' mer van Koophandel en Fabrieken is benoemd lot voorzitter de heer J. M. Wagenaar Rum- melinck, en tot secretaris de lieer A. van Bmjsen, werkt, ingenieur. KETHEL en SPALAND, 20 Dec'. Heden middag weid door Notai'is H. B. Ei. Bilaisse uit Schiedam, alhier verkocht: Een perceel uitmuntend Weiland en Wa tering, gelegen onder de gemeente Kethel, nabij den weg van Kethieï naar Vlaardin- gen, te zamen groot 2 Hectare 22 Are 65 Centiaren, in veiling f6230. Een perceel uitmuntend Weiland en Wa tering, gelegen als en achter vorig per ceel, groot 2 Hectare 39 Are 80 Centiane. in Veiling f6350. Te zamen verkocht voor f13500. STABSMEUWS. Vernietigde gl.den De Commissie van beheer der Fondsen, herkomstig van de vernietigde gilden, al hier, is thans samengesteld als volgt: de Beer M. L. Honnerlage, jjrote, voorzitter; do heer A. .Windhorst, secretaris; de "heer P. M J. A. Lagerwerf, penningmeester. moeder, kan opleggen, den man, die haar eerst zoo i ijk heeft gemankt om ze nu alles te ontnemen. Niet minder mom dan liet spel van me vrouw Taitaud, was dat van mevr. v. Hees Amsel als Niti; een prachtige Indische was ze. lenig en vlug en zij sprak op dien eigenaardigen zangengen toon, die aan die meisjes zoo eigen is De echt-Indische eigen schappen toonde ook de Soendaneeschc klerk van den assistent-resident, zoodat men door deze drie Indiërs en door de goede Indische omgeving geheel onder den indruk van het stuk kwam. De heer Tartaud en Nico de Jong heb ben mede zeer mooi spel gegeven en laatst genoemde heeft met kracht en overtuiging Bij het ter tafel brengen der hierbij 1». trokken verschillende adressen, beslaat bij B en W. tevwaai om het minimum-loon steeds emi cent lurven dc plaatselijke-gel den te siaudoai «Poenen te stelten. Wel mes- non zij, dat er aan lei ling bestaat de loons- bepUlirigen pan een herziening te onder wierpen en stellen dan ook den Raad voor volgens hun voorstel te besluiten. Wordt aangenomen. 13. Voo-rstel van Burgemeester en Wet houders, naar aanleiding van het verzoek j van de afdeeling Schiedam van den Neder- lancbdhen R.K. Volksbond, om toekenning van een verhoogde subsidie voor haar toe ken- en vakschool ,,St. Jozef." B. en IV. zijn bereid ton gevolge vanl prijsstijging der levensmiddelen of andere harde waarheden gezegd. Me}. Martha cor zaken, een hoogere subsidie dan 25 pCt. Waldo a was een allerliefste, flinke jongen;-der jaarwedden voor de leeraren voor tel Kunst a*n .het Tolk Alida TartaudKlem. Het gebouw Odéon was gisteravond meer dan vod, stoelen waren geplaatst waar die andere niet staan en boven stolden' velen zich tevreden met een staan plaatsje om den avond toch male te kunnen maken'. E'i dat is niet te verwonderen. Immers Alida TartaudKlein, de gevier de, de geliefde en hier zoo vaak bewon derde en toegejuichte actrice zou gehul digd wanten, wel op eenvoudige wijze, inaar toch niet met minder oprechte hartelijkheid als dit in Rottendam was geschied. En toen het scherm voor de «eerste maal omhoog ging, en de jubilanesse tien tooneole verscheen, toen klonk reeds een welkomst groet haar tegemoet. Maar het was voor de huldiging nog niet het oagehblik; het stuk van Fabricius „Sarina" moest eerst, althans gedeeltelijk gespeeld wonden. En die het nog niet wist maar de zulken waren er niet in de zaal hebben het kunnen zien, neen hebben het kunnen voelen, hoe Mevr. Tartaud door haar spel de depste snairen van het gemoed der toe schouwers weet te doen trillen; hoe zij ten Volte weet te doen verstaan wat de auteur heeft willen mededeelen. „Sairna" is een ontroerend stuk. Het is één aanklacht tegen de Nederlanders in Indië, tegen de Nederlandsch-Indische regee ring,, die toestanden ais in «dit stuk worden blootgelegd, toelaten niet alleen, maar door haar wettelijke regelingen sandtionneert; het mogelijk maakt do kinderlijk vertrouwende inilandsche vrouwen te bedriegen. Sonna was een inlandseh meisje en werd van haar vader door een officier van het Ned.-Ind. leger gekocht. Zij, naar de Mo- hammedaansche" leer, was daarmede in eigen oog geworden de vrouw van dien officier. En uit hun niet-geregeld huwelijks leven werd, tot grooten spijt van den offi cier, een zoontje geboren, dat reeds na enkele jaren naar Holland werd gezon den, om een Europeesche opvoeding te krijgen. lm het eerste bedrijf zien we Sonna met haar lijfmeid, Niti wachten op dar terug keer van dien knaap, vol blijde verwachting en ongeduld. En als dan eindelijk de knaap komt,dan weet hij niet wie dier beiden zijn moeder is, en het hart der moeder doet dit bitter) pijn. En die vreeselijke teleurstelling doet mevr. Tartaud ons gevoelen, na haar dia loog met Niti in haar houding b'ij deze ontmoeting. De teleurstelling, do ontgoocheling neemt in het 2e bedrijf toe, wanneer zij, bemerkte hoe de- knaap zijn eerste jaren, bij zijn moe der jioorgebracht heeft vergaten hoe zijn geheele opvoeding hem heeft vervreemd van haai*. J En weer lijdt hét publiek met die arm-q moeder. In het derde bedrijf wordt het Sonna. duidelijk, hoe zij door den officier, in wiep zij 14 jaren geloofd heeft, die ziij lief beeft! gehad met haai volie, trouwhartige liefde* bedrogen is door diens adopteering van zijn. zoon, welks erkenning haar yan alle rechten op 'haar zoon heeft ontroofd. Een Holland se he vrouw zal de «plaats van de ■verwij derd wordende moeder innemen. Bitter, maar volkomen waar, klinkt" het den officier verwijtend in de oorent Je hebt mijn jeugd genomen toen ik nog bijna een kind was, gij hebt mijn beste jaren genomen, je ontneemt me mijn land en nu stuurt ge wat van mij is overgebleven, weg. Je hond en - je boeken zijn' je meer waard dan ik, want die mogen bij je blijven. En dan Niti, die zoo'n groot bewijs van opofferende liefde heeft gegeven, om daar mede een geheim te weten te komen, waar door, zij misscliien een naderend onheil Van Sottna ktfn afwenden. En dan dat dropVe van Niti: Waar moe ten we nu, heen, Sonna? En SonnaIk weet, het niet, Niti 1 Niti: Naar'je oudere, Sonna? Sonna: Ja, dat is goed, Nitil Zoo verlaat zij bij buis, waar zij 14 jaar heeft geleefd en alles is' geweest voor den man, die haar nu het wreedste heeft opgelegd, wat men een vrouw, een die levendig spel te zien gaf, terwijl ook Jac. C. de Vos Jr., al had hij ook een be scheiden rol, deze goed weergaf. Na het 2e bedrijf had de huldiging plaats. De heer de Bruin kv am aan het slot van dit bedrijf op het tooneel en daar op werden een drietal bloemstukken daar opgedragen. De heer de Bruin herinnert er aan, hoe velen mevrouw Tartaud reeds bij haar 25-jarig jubiléc in Rotterdam en andere plaatsen hebben gehuldigd, maar ook „Kunst aan het Volk" heeft behoefte hulde te brengen aan haar, die aan de leden dezer vereenigir.g zooveel malen genotvolle avonden heeft verschaft. Namens „Kunst aan het Volk" heeft spr. de hem aangename Laak te vervullen aan de jubilaressc aaa te bieden het oe.re-lid- maatscliap der vereenigmg; zij is deeoisto aan wie dit eere-hdmaatschap werd aan geboden. Daarbij biedt spr. aan een verguld zilVeren medaille mot het wapen van Schic dam en aan de keerzijde een inscriptie, luidende „Kunst aan het Volk", Schiedam, Mevrouw Alida' TartaudKlein, Eerelid, aangeboden 19 Dec. 1916. i Voorts biedt spr. o«n fraaie bloemen hulde aan. Dan deelt hij mejie, daj zicli onder de leden nog elen groepje heeft govoimd, dat gezamenlijk nog een bloemenschat aan de gevierde jubilargese Wrlde- apnbieien on spr. vervult die tapk namcins dat groepje bij deze. Ten slotte is er nog een bloemenhulde, toegezonden door een aan spr. onbekende bewonderaar, uit wiens naam hij deze hul de mede aanbiedt. Spr. hoopt, dat „Kunst aan het Volk" liet voorrecht zal smaken, nog vele malen door de kunst van haar eere-hd genot volle avonden zaj mogen hebben. Door applaus betuigt het publiek zijn instemming met. deze woorden. Mevrouw Tartaud dankt hartelijk voor deze huldiging en voor de aanbieding van het eere-lidmaatschap van Kunst aan helj Volk. 1 Zij is nu 26 jaren aan het tooneel en dit is «de eerste maal, dat haar een medaille werd aangeboden, zij zal dit niet licht neeri nooit vergelen, die aanbieding heeft haar zeer getroffen. Waar Schiedam zoo) dicht hij Rotterdam ligt, had zij eigenlijk gedacht dat cr van een bepaalde huldiging hier geen sprake zou zijn, althans heel weinig, maar de hul diging zooals die hier nu wordt gebrachte neen, die had ze niet venvacht. Hartelijk zegt zij daarvoor nogmaals dank. Mocht het wezen, dat zij ooit K. a, h'. V. van dienst kan zijn, dan zal zij gaarne het bewijs leveren, dat zij wil zijn! een waardig eere-lid van Kunst aan het Volk. Een donderend on. aanhoudend applaus breekt nu los en geeft uiting aap de warme gevoelens van' eüle aanwezigen voor de jubileerende actrice. In «een tapperij' aan de Boterstraat wer-. den gistermorgen ontvreemd een gouden en een zilveren horloge, twee halskettingen, een heeren-horlogekelting alsmede twee bil- lardballen. Opsporing ran den dader ge schiedt. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad 'der Gemeente Schiedam op Dinsdag 18 Dec. 1916 ides pami 2 u,ur. (Vervolg.) 6.. Voorstellen inzak© subsidieering van het bewaarschooloioderwijs. Woidt na ujtv'oerige behandeling met ge ringe wijziging aangenomen. 9. Voorstel van B. en IV. betreffende de verhuring van woningen van de Gas fabriek en de salarisxegeling van den onder directeur der Gasfabriek^ in verband tnel de hem toegewezen woning. Naar aanleiding van de düsöusisde bij liet Voorstel tot definitieve benoeming en sa- larisbepating ran den onder-directeur van gas-, water- en electjMitejlabtedrijf, wendde zich do hierbij betrokken, commissie tob B. en W. met verzoek do sadarisregeling in dien zin te herzien, dat die nader bepaald wordt op f2200 ntet vrij! vuur, licht en water in de dienstwoning Hoofdstraat 215a. Hiermede kunnen B. en W. zich ver- eenigen, «en doen zij datertoe het voorstel Tevens stellen zij voor te bepalen, dat het pand Hoofdstraat 215e bestemd zal zijn tot dienstwoning voor den baas der gas fabriek, onder genot van vrij vuur, licht en water. Ten slotte wordt liefaacMiging gevraagd van bestaande huurovereenkomsten van eigendommen der gasfabriek. Deze Voorstellen worden! aangenomen met adgemeene stemmen. 10. Voorstel 'van B. én W. tot herzie ning van de lootnibaibel, opgenomen in de bepalingen omtrent maximum arbeidsduur en minimum Loon. stollen, mits ook van hot Rijk en de Pro vincie meer subsidie wordt Verkregen. Helj Rijk draagt thans bij f700, de provincie f273 en de gemeente f553 50. Een voorstelmr. Kavelaars, om bij de berekening der subsidie ook het salaris van den administrateur in rekening te bren gen, de subsidie daarvan beperkende tot hoogstens f15, wordt verworpen met 13 tegen 2 stemmen. Het voorstel van Bi. en" IV. wordt aan genomen. 14. Voorstel van Burgemeester en .Wet houders, "betreffende het in gebruik geven ven een perceel grond, nabij de Spui- haven aan .f. en G. van ITeldenl, ter opper vlakte va,n 250 M"2. Overeenkomstig het voorstel wordt be sloten tot wederopzeggings toe, heL gevraag de in gebruik te gevtn tegen een jaarlijk se hen pnps van £230. Het' voorstel wordt vemorjien met 8 tegen 7 stemmen. 15. Voorstel van Burgemeester en Wet houders, tot verkoop van een perceel bouw grond, gelegen aan de Warande, naast het pand no. 195, aan de firma Slavenburg en Scheurkogel q.q., voor den prijs van f8.25 por M2. (onopgehoogd). Overeenkomstig het voorstel wordt tot den verkoop besloten. De Vergadering wordt hierna verdaagd tot Woensdagmiddag 2 pur- Voaitgczütt» vergadering van. fien Raai der gemeente Schiedam op Woensdag 20 December des namiddags 2 uur. Voorzitter de Bui'gemee>ter, de heer M. I,. Honnerlage Grete. Tegenwoordig zijn 13 leden. Afwezig zijn de heeren W. A. Beukers1, .Mr. v. Bnel Sassen, Air. Kavelaars, Evers, God inga, AleicJiers van Pelt en Maas. De Voorzitter stelt voor om het voor stel tot toelagen van kosten van schoeisel' der politiebeambten, hetwelk gisterenmid dag weid aangehouden, heden eerst te be handelen en wordt hieromtrent besloten ilie toelagen met ingang van 1 Januari a.s, 1© i ei h o ogen tot, voor inspecteurs, hoofd- agenten en agenten le en 2e*klasse op f25, on voor agenten 3de klasse op f15. Mei de tot heden gevolgde gewoonte, om! aan het vaste personeel waterlaarzen te v«r- -lickkoii, werd gebroken 7. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om in de tegenwoordige buitenge wone omstandigheden, gunstige voorwaaxr den vast te stellen betreffend© het verlee- nen van voorschotten, als bedoeld in art. 30 der Woningwet, aan bouv.wereenigingen. Zie hiertoe ons nummer vian Donderdag en Maandag j.l. i Overeenkoanstig het voorstel wordt de re geling aangenomen met wijziging dat plaats van 6V2 pCt. de b011 wvereenigingan uit eigen middelen zullen bij brengen! 6 pCt. zal zijn. Hierbij wordt tevens gelet «op het verzoek van Volkshuisvesting en besloten: i lo. een voorschot ,tc verleenen voor 3en| bouw van 239 woningen en drie winkelt met woning in de Gorzen; ÏJo. voor dien bouw een bijdrage toe te kennen; een en ander op den' voet van het voor stel van Burgemeester «en [Wethouders van 11 (dezer, betreffende steun aan Bouwver- eeaigingen. 3o. den benoodigden grond ïn erfpacht uit te geven tegen ©on aanvangscanon van £0.40 per AI2. D© heeren Evers en Kavelaars zijn tij dens do behandeling yan de vmsrstellei* volkshuisvesting tor vergadering gekomen. De heer Houtman verlaat bij die behan deling van het voorste! AVLnkeJsl uiting de vergadering. 1 Do hoeren Sc'hcffers en LagerwCy bestre den do aanneming dezer veropieaiing. Do lieer Korpel bepleit do aanneming. Nadat de Voorzitter nog ©enige meiedee- lingen heeft gedaan wordt met eenig© wij ziging art. T. ,dei' verordening op lie 9 mien- shilling aangenomen met 9 tegen! 4 stem men en vervolgens de verschillende artike len behandeld. 1 I (De vergadering duurt voort./ Uit den Gemeenteraad. Nadat de voorstellen inzake sub3iiieering van het bewaaischoolonJerwijs op een reeks van agenda's had geschitter! en in de vo rige zitting daaraan reeds-een zeer lange discussie'was gewijd, heeft de Raad dit maal met een verwonderlijke, doch lofwaar dige zelfbeperking, dit onderworp töt een goed einde gebracht. Zooveel mogelijk zip-1 dc discussion over de long© reeks van amen dementen, die daarop waren ingediend, of onbesproken, of na een zoo kort mogelijke discussie aam stemming! onderwerpen en... afgestemd. Slechts 2 amendementen,een van dep heer Houtman, dat in dezte ver gadering pas werd voprgestold en een van den heer de Bniin, opi! do gehuwde onder wijzeres uit do bewaarschoi'Jen te weren, konden een meerderheid behalen. Bij deze behandeling' iwjenl bij ons de vraag gewekt: zon de Raad eejn nieuw teven» beginnende met de bewaarschool, zich b®% Pi I .C -aWtel, t fa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2