De oorlog. Succes in het Leven. H. HOLLENKAMP «C° Laatste Nieuws 413e Staatsloterij. ingezonden Mededeeiiugen. 1 Kood en Kerstmis-Groen-Wit pay. The Prince efüilaies, Hoogstr. 10, - Waarom zoudt ga Uw a Stoom- en Varfgoedaran naar eiders zenden, terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, u even goed en vlug bedient fm het Westelijke front. Diverse berichten HandeS éa Bedrijf Bargériijïte Staad. DagelijkschBeairsJoörïehL Cornelïs Yan öcr Most, Cornells van der Möst, Ruims keuze HECREN- en KINDER-M0DE-ART1KELEN. Rotterdam: Hoogstraat 327-333. Telef.2600. j DERDB klasse. Prijzen van f45. 12 43 68 95 122 127 146 170 175 243 270 321 367 457 543 642 646 718 747 817 1050 1038 1041 1090 1119 1181 1185 1187 1281 1354 1-374 1407 1489 1553 1554 1574 1579 1599 1628 1640 1675 16S6 1699 1723 1.746 1759 1783 1815 2000 2074 2090 2092 2124 2140,2183 2201 2254 2336 2360 2462 2513 2588 2727 2733 2787 2801 2822 2826 2866 2895 2908 3061 3121 3126 3179 3270 3318 3383 3437 3514 3525 3565 3651'3682 3692 3751 375-1 3755 3760 3767 ,3773 3793 3814 3852 4057 4066 4091 4093 4171 4194 4255'4313 4334 4408 4428 4462 4Z07 4512 4610 4641 4811 '4907 4912 4934 4974 49^5 5029 5073 5111 5137 5439 5195 521» 5222 5237 5257 5288 5316 5520 5543 5611 5659 5688 5693 5696 5709 5767 5807 5820 5856 5911 5969 5986 5995 5998 6018 6043 6144 6247 6250 6271 6275 6291 6305 6318 6323 6331 6437 6435 6493 6498,6544 6546 6650 GGS7 6731 'C732 6775 6832 G865 6909 6967 6990 7043 7060 7120 7204 7212 7249 7281 7406 7424 7432 7438 7592 7721 7745 7753 7814 7926 7990 7996 8065 8111 8178 8241 8321 8332 8,338 8341 8394 8531 8558 8571 8575 8621 8732 8751 8S15 8880 8881 8895 8920 8960 9014-9064 9101 9154 9201 9221. 9253 9356 9538 9639 9657 9659 9703 9730 9731 9741 9778 9933 9983 10009 10025 10097 10133 10241 10300 10308 10335 10359 10366 10375 10406 10420 10474 10476 10553 10573 10625 10624 10634 10636 10640 10665 10732 10739 10774 10805 10869 10877 10902 10982 11035 A078 11143 11181 11199 11274 11282 11408 11445 11465 11719 11790 11802 11855 11824 11888 11971 11998 12057 12080 12085 12093 12193.12227 12361 12388 12392 12396 12422 12488 12512 12514 12550 12579 12603 12616 12627 12647 12651 12746 12738 12783 12790 12818 12889 12908 12927 12932 13026 13076 13168 13191 13208 13261 13330 13342 13407 13414 13436 13451 13520 13548 13814 13922 13936 13943 13964 13972 14049 14117 14119 14120 14121 14186 14231 14392 14104 1-1407 .14431 14440 14465 14498 14561 14582 14753 14807 14879 14921 14943 15034 15050 15052 15065 15219 15229 16355 15419 15567 15587 15594 15597 15653 15742 15763 15764 15793 15830 15870 15885 15931 15966 16045 16089 16182 16329 16374 16420 16464. 16545 16548 16646 16652 16747 16767 16815 16824 16873 16905 16927 16937 16988 17043 17044 17064 17093 17159 17175 17204 17255 17266 17280 17289 17298 17368 17387 17461 17555 17584 17613 17614 17616 17636 17677 17707 17717 17818 17830 18Ö18 18085 18KB 18109 18120 18153 18182 18205 18235 18276 18278 18377 18514 18515 18603 18617 18785 18807 18811 18869 18895 18904 18907 18995 19025 19052 19067 19100 19105 19228 19322 19350 19463 19477 19514 19590 19660 19676 19703 19750 19898 19907 19945 19952 19963 19968 20008 20031 20047 20J38 20270 20303 20313 20315 20355 20506 20511 20568 20602 20611 20631 20682 20683 20870 20024 20983 3e Klasse 2e Lijst: 127-31 m.z. 12931; 17809 m.z. 17802. BEURS VAN AMSTERDAM Ai> VEETlSKTiEN. 13078 20 13067 135 De eerste stap. Bespaar het verdiende geld. De tweede. - Ga in de puntjes gekleed. Wie de logische grond heelt begrepen, koopt zijn Kleeding in het vervolg alleen bij AMSTERDAM - DEH BOSCH - BREDA. Zonda gs gesloten •;bea afgebakend en voortaan alle overbodige IfÊtèussies aditertyege koen?.Behalve in hef. (belang van den .Voorzitter en de verslag- fgevers, zon dit zeker ook zijn in het be jaag der gemeente, want zelden wondt in [fjjm laatsten tijd een agenda afgewerkt, ..'.Vóór. dat de Baai tot de bewaarschool was genaderd, bleek van die bescheidenheid l«Dg niet; j Tocili is ook thans de agenda niet af;re- vrerkt, dodh dit lag nu: niet aan den Raad maar aan de agenda, die al te zeer over laden. was voor één zitting. Te 5% uur wend dan ook besloten het restant te behandelen in' de zitting die heien, Woensdagmiddag heeft plaats gehad. JBij. het voorstel tot vaslstedling der no tulen vroeg de heer Houtman het woord Deze zeide dat h'j zidh niet wilde ver zetten tegen de vaststelling dier notulen, maar hij deed dit.in verband met de dis cussie die daarin is opgenomen ow de haindelwijze der Gas-Cosnmissie ten opzichte van het toekomen van emolumenten aart het personeel der onder haar toezicht staan de bedrijven, waaromtrent de heer Goslinga zich scherp liari uitgesproken. Van den heer Goslinga, is het juist gezien dat hij de minder aangeiname uitdrukking, die hij tOjCn' tegenover die Commissie ge- bruikte, in do notulen an verander 1 hoeft ge laten; Zonder in een bespreking daarop terug te Willen komen, zou: het spr. todh genoegen doen, wanneer de Voorzitter den brief dar Gias-CiOiTi'missie, die bij B. en W, is' in- ge kom ten, hier deed voorlezen. De Voorzitter heeft tegen voorlezing van dezen brief geen overwegend bezwaar. De secretaris leest hierop uit. den brief het walgende voor: De wijze, waarop het in gebruik geven van panden f.L in den Gemeenteraad J>espro ken is, heeft ons gegriefd. Wij hebben nimmer de bedoeling gébait langs slinksche wijze te hereiken wat niet fangs andere wegen bereikt kan vordc-nf Wij meenen, dat een dergelijk verwijt be wezen, verklaard, of te niet jjedaan moek worden, maar niet zoo mag passeeren. Waar wij volledige mededeoiing hébben gedaan van den toestand en in de vorme lijke beslissingen te dien aanzien gagrne Uw voorlichting zullen aanvaarden, mceiien wij thans op een verklaring te moeten aam dringen. Den heer Evers spijt, bet dat deze brief is Voorgelezen tijdens do afwezigheid vair den beer Goslinga. Spr. gelooft ook dat er oen vergissing in den brief is begaan. De beer Goslinga heeft toen niet van „slinksohc wijze" ge sproken alleen heeft hij zich verzet tegen de handelingen der Corn missie. Dc heer v. Westendorp: Hij sprak o.m. van „arhlerbaksch". •Dc heer Eye r«: Dat. is heel wat anders dan „slihksrhe wijze". Achterbaks bctec- kent ..zonder mede weten" en daartegen! verzette de heer Goslinga zich. De Voorzitter zegt dat de heer Gos linga zich zelf wel zalverdedigen als hij hoort dat deze brief, «lie hem. ook bekend is. in den Baad is gebracht. ken tot zwaar bewolkt; {vellicht sneeuw, oil regenbuienlater iets zachter. Volkshadbuls. j In de weck van 10 -lfi Dek. 'lli vej lui genomen 503 baden. 1 lste Klasse: Kuipbaden 37, Regen- baden 44. j 2de KJasse: Kuipbaden 88, Regenbadenf 319, 5 ets. Kinderbaden 15. Kerstmis is weder in aantocht, en in- (lien ons de ka!onder het niet vertelde, i dan zouden de winkel-etalages dit wel doen, waarvan uit ons het roodo lidht veelal te- genst.ra.alt. Het is al oen ziecr oud gebruik J hel Kerstfeest niet rood licht op te luisteren, on zooals zooveel andere veisdiijnselen, aanvaardt men dit, als zoo beboerende. Todi is de oorsprong van dit feit, niet zoo voor de hand liggend. In da beginjaren van het Christendom, was Hot in den win tertijd zeer moeilijk do kerken op Kerst feest van groen en blotemcn te voorzien, en geen wpmder dan ook dat micn zijn: toevlucht nam tot do frissch© groene hulst, die juist in het late jaargetij zijn mooie noode bessen pracht vertoont. In de fraaie combinatie Van rood on groon, moet dan ook dc toepassing van al dat rood op Kerst mis gezOciht worden. Do alles vernielende, zich aan gëon tradities bekoannicrende oor log, heeft ook mot de/te gewoonte doen bre kon. Hot rood roept te véél lagubre ge- idachton wakker on in het buitenland ziet 'men de Korstetalagés dan ook versiert met het 'Wit ,van dc '.vrede,- hot groeii, van de hodp. Zoor zeker oen gelukkige combinatie, en 'het wil pins voorkomen,-dat do diepere ge il dacht©,, die hierin verborgen ligt, ook voor "vredestijd van toepassing kan zijn. li Ook: in Schiedam is- men in dozo niel j adhtergeblw-en zich aan te passen aan dez 't|iieuwo gedachte, en kan men. oen Keiist- felalage in groenwit gehouden, bewonderen 'in het -:- - W Bemerwaohtlng. Verwachting tot den avond jvan.Donder-; d*? ^4 Matigje-, later wellicht toeneiBeiidc Zuid-' 'itelijke. tctt Zuidwestelijke ivind; jjeureki Nederland en de Oorlog» iMen seint ons uit jVlissingen Hevige vlïegerontploffingen zijn duidelijk hoorbaar uit Zuid-Westelijke richting! van 11 uur tot .11.30 uur. Vermoedelijk af komstig van vliegeraanvallen op Zeebrugge. Er was geen; vliegtuig jbe jziea. Fïansch leger bericht. PjARIJS, 19 Dec. (Officieel.). Levendi ge artillerie-activiteit in de buurt van' Be- zonvaux, het Carrieres-basch' en de Cham- brettcshoev'e. Geen infanterie-adie. Engelsch legerbericht LONDEN, 19 Dec. (Officieel). Hedenmor gen Vroeg brachten. de Engelschcn' ten1 zui- westen van Neuville St.\Vaast drie mijnen tot. ontploffing. De vijand (leed een floddermijn ontplof fen ten zuiden van Yperen, zonder even wel aan onze loopgraven schade aan te richten. De vijandelijke artillerie trad in' 't bijzon der hevig op bij Eancourt l'A'bbaye. Met goed succes bombardeerde wij de vijandelijke linies bij Fauquissart. Overi gens wordt a rtiJleriestrijd ^voortgezet. De re d e Van Lloyd George. LONDEN. 20 Dec. Lloyd G"orge zeide in zijn rede n. m., dat de natie in haar geheel de gemakken en weelde en hare uit spattingen, moet opofferen voor hef na tionaal belang, évenals onzesoldaten alles opofferden voor het grooie doel. Onze legers mogen den vijand uit do geteisterde, dorpen van, Frankrijk verdrij ven en hem voortjagen over 'de vernielde gebieden van België en over den Rijn, doch alleen indien het volk in haar ge heel haar deel van den, last der overwin ning tprst, 'zal zijniet genieten van de overwinning. Immers is hel niethetgeen een natie wint, doch hetgeen een natie geeft, dat haar groot maakt. i Lloyd George zeide voorts, dat het niet toelaatbaar was, dat een gedeelte van da bevolking buitengewone winsten maakt pit de offers, welke gebracht .worden. Met spreekt, vanzelf dat pan de geheele) natie moet gevraagd worden pm nog meer offers to brengen, 'om goodoende den oor log te winnen en dat pp de aangegeven wij ze hiertoe moet worden medegewerkt. PARIJS, 20 Dec. In dc Senaat heeft Criand geantwoord op oen' vraag van Scha ter Ton row. over het vredesaanbod. .Brian! bracht in herinnering dat hij vaohf het eerste ©ogenblik afgaande, op da mectedeeling van do dagbladen or op gestaan had, in die Kamer te dom weten, wat de regeering dacht <wer hetgeen' hij beschouwt als pen grnote manoeuvre. Mijn woord is overeen gekomen met het gevoel van al de hotadge- nonten. Daarna, zijn er in Italië on Rusland krachtige woorden gesproken out» te doen zien, dal wij geen dupe zijn. Morgen za.l er oen, na gemeensdhappo- lijk overleg vastgesteld antwoond gegeven worden en daarin cal duidelijk uiteengezet worden, dat. het onmogelijk is, het voorstel dei' centrale rijken .voor ernst op te nemod. ATHENE, 20 Dec. Griekenland heeft aan de Entente een nota gericht, waarin een overzicht wordI. gegeven van; den toestand cb'c zich geschapen heeft sedert het dp voorwaarden' van liet ultimatum aannam. LONDEN, 19 Dec. (part.). Uit Rome wondt aan. de „Daily TelegTaph" geseind, dat volgens berichten uil Zwitserland do Fran- solve overwinning bij Verdun ongerustheid heeft verwekt in Duit.schland. Do cewsorr beeft toegestaan, dat bijzondorheien on lxet verlies van twoa divisies gepublioeeiylwer den. Deze gebeurtenis is vooral ontmoedi gend voor het Duitsdhè volk, doorlat uit. de vija.ndelijko lioiofilstoden slechte berich ten binnenkomen, waaimit blijkt, hoe ongun stig de v red es! i.o'ta bij ide Eintonte ontvangen! is.» Beurs ,van Schiedam. WOENSDAG, 20 Dec. Offieieele noteermg van de Commissie uit d* Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f38.— per H.L., contant zonder fust en zonder belasting.- ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgave» MAïS: Geen opgave», Kamms de Comm. voor .de noteering. - R. A'. J. .WlTTKAMPFs Noteer ing der Vereeniging >,;Bond van Dis i tillateurs", gevestigd te Botterdam.' MOUTWIJN: f42— per H.L. JENEVER: f40.per H.L'. AMST. PROEFf47.50 per H.L. Namens de Comm. voor de noteering MOpTWIJN: Stemming traag. SPOELING: f3.20. SPIRITUS: f92. RUWE SPIRITUS: f43. ,1 SCHIEDAM. 1 t Gehujcd: 19 Dec, W. Bi. Dooienlk>3, 26 j. en J. de Groot, 25 j. Geboren. 17 Deo. Martha Christina, d. V. M. jW. A. Zelesscn en S. Sriheffers, Bwiwer- straat. te-V.:'-: ;Vr V 18 Deel. Maaia Fraïicisca Hyaotatha, d, y. H,; 'A'. Ij, Veu,gelers en E. M. C. S&bmitz, - v. Kethelslr. Maria, d. v-, J. J. de Graaf en A. den Hollander, Maasstraat, 1 Overleden. 18 Dec. Johannes Kroök, oujd 53 j. en 9 mnd., Si Lidugnastr. OVEBSCHIE. Ondertrouwd: W. J. Philipsen, 31 j. en: AL AL V. Gogh', 25 i. A. J. Rosbergen, 28 j. en Cl Jan sen, 22 j. GeBorejk Willem Fredeiik, z. vl C- fL Schafer én M. Vlasveld. Maria Jtendrika Wiihel- rnina, d. V. W;- B, Hiairi en G. O.tiing.^ Overleden. W. HoOgewdorp, 85 j., echtgenoot Van T. Ouwéndijk. M. Post, 3 mnd/ Trekking van 20 December No. 8329 f 2.000. No. 9779 f 1.500. No. 17658 f 1.000. No. 17852 f 200. Nos. 776 1011 2405 3032 3228 10670 14338 18148 ieder f 100. ScEeepvaari. .ac-j; LONDEN, 16 Dec. 'Aangekomen zeetjalk Egberdina, kapt. Jan" Westéris, geladen met flesschen, van Schiedam. LONDEN, 19 Dec. Vertrokken zeetjalk Neerlandia, kapt R. J. Kajuiten, met een lading sulfaat, baar Schiedam. naar de Officieel© Prysnoteerlnjr nm de Vereerniging toot den Effectenhandel. 20 Dec. 1916. STAATSLEENINGEN. Kederland- V.K. Lit H.K. Ned. W. S. Obl f100 6 102V« 101S/4 Ned. -W. S. Obl. f 1000 6 1017/,c 10H/4 Ned. W. S. Ob% SJ/2 «4 - Ned. \V. S. Oblig. S 767/, 761/4 76% Ned. W.- S. Certif. 3 76S/« 79% - Ned. W: S. Cerüf. Ïlj2 «3% - Oost-Indlt. Oblig. 19X5 f100 6 9S3/4 inoi/s Obüg; 1916 f1000 5 lOOl/s 99%, Roeland. Iwaa. Domb. G. R. «25 4j/2. 70% Ob. 100 Nic. Sp. '67'69 4 63 631/» 84 Obl. Gecons. R. 625 '80 4 611/, COl/j Obl. ZnMweet 6» 4 64%, 04% Cons. GR 625 '89 4 64% 64 Obl. '89—90 Hope 625 4 615/„ 65%, IV. Ween. Sp. 625 '90 4 601;, Roth. '94 6e Era. «85 O 4 65 64 Turkije. Obl. .1911 fr.500-2600 4 50 China. Goudl. Ross. Gar. 1896 4 79 t's Japan. Oblig. Ie aer. 100 4J/2 SI Mexico. 100-1000 A0. OM. 6 16%, BraziliS. Food 19X4 20-100 ..#6 7S% 72% PROV. EN STF.D. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1915 6 104 INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Baltd.nland. Am. B. Sag. C. r. g. A. 921/, 951/» American Can. Co. CerL v. gew. A. 61% Am. Car F. C. v. A. 741/» 74% 751/, Am. Hilda C. y. p. A. 661;, 66:/, 87% Am. Sm. ,4 R. C. v. A. 1031;, 108 106% Anaconda Copp.M.C.T.A. 180 184 Belhlch. SteeL C. r. A. 4191/, Cenlr. Leath g. A. 974, 97'/, 98% Stand. MUL C. g. A. 1021/, Stud. Corp. C- g. A.' 116% 119 Un. Cigar. C. v. A- 47 47 U. S. Steel. C. C. g. A. 1095/, 111 112% MIJNBOUW-ONDERNEMINGKN. Nederland en KoloniOn. Guyana Goad: gew. A. 16% 18 Ketahoen Mijsb. pr. A. 39% 36% SC Paleleh Mljnb. c- A. 17% - PETROLEUM-ONDERNEMXNGEN. Geoona. Holl.Petr.M. C.T. A. 370 169% 1697/, K. M. t E. Pet br. A. £26 £23 524 Perlak Petr. M. A. 55% £5% 56% Z. Perlak P. pr. A. .-... 8al/, 53% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniën. Ameterd. Rubber A. 232 2331/» 236 Deli Batavia Rb. A. 364 IC4% Java Caoutch. Cy. A. 152 lf.i TABAK-ONDERNEM1N GEN. Nederland en Koloniën. Aroet Dell Co. A. 233 2311/» Deli-Maalachappij A. 6081/s 5081/» Padang Tabak-Mij. A. 70 71 Rotterd. Deli-Mij; A.- 233 233% DIVERSEN. Buitenland. Marw. L. G. Reet- 921/» SPOORWEGEN." Nederland. Hull. IJ. Sp.-M. A. 995/, N.-B. Boxt-W. 1 M. O. 41/2 96 Idem 2» b. O. 6 21% 20% 20% Amerika. Atch. T. 4 S. Fé. C. v.- g. A.- *043/, 1053/, 106 Donrcr RIo C. V A. 20%, 20% 21 Erie Spw. gew. A. 371/ft 3(1% 37]/ Kan» C. South. A. 27% 27% 273/, Kansaa Ie h. O. 8 57% 57% Mies. K. Tex. C. v. A. 11% 113/, 12 N.-Y. Ont A West A. 31% 311/» 33 South. Pac. g. A; 99 998Ü Southern Raiiw. Cy. Vot Tr. Ot. gew. A. 311/, Union Pac. Rr. C. v.g.A. 1465/g 147S/4 FREMIELEENINGF.N. Nederland. Pai. YolkevL '67 91 911/, Pal. v. VolkevL '69 f 2.30 Witte Kruis A 79 793/, Bolgil. Antwerpen 1887 tl/s «1 Hongartyi. Tlieise. Reg. Ges. 1880 4 1X0 Afrika. Congo loten J88Ï f9 40 Prolongatie 4 5ct. Amsterdam, 20 Dec. Aangezien de xede van Llovd Geörgej s doet verwachten dat vooreerst in den algcp meenen toestand geen verandering izal kó men. toonde onze Beurs {voornamelijk yob-it- de loc. aid. -weinig geneigd te zijn een ge- animeerden handel te ondernemen. '1% De Amerik. afd. was voor Indnstrialsl vaster te noemen. Steels jyeriteterden 2 pCttjg: Car and Foundry en jjlides liepen l'/ï'i 2t* pC't. op, .terwijl Anac. d p€l- ver beterde. De handel in genoemde soorten Weef beperkt Sporen waren verdeeld. Van Marinewaar den liepen Commons, na jets lager te zijn geopend, 1 pC't. op. Pref. gedrukt. Bij verdeij verloop liep de markt enkele panten- te rug en sloot onzeker. Van loc. -waarden had de TabaksmarMj niets te beduiden. Petr. aand. -waren aan zeer weinig ver andering onderhevig. Kon. en Gecons. Hoji- {rauwelijks prijsi houdend. Scheepv. aand. aanvankelijk vast, later vast. Holt.-Aiiierika Lijn p a 10 pC-fcr teruggaand. Cultures aanvankelijk stil. Mijri- waarden' verlaten. MaxwelLs stil. .'Nat. Staatsfondsen eenigszins aangebo den. i - Prol. 4 ptt. i - t Vew-Tdrksebi Be ca,. N oteeriag van16 Dee). A ich. Topeka 1048/4 Car and Foundry 691/4 Beihleh. St. Corp. 560 Denver and R. G. I81/2 Erie 373/8 Kansas City S. 273/8 Miss K. en T. 127/a Miss Pac. 355/g N.-Y. Ontarioen West 32 Rock IsJ. R,w. 39(4 So-uth Pac. 98% South R.W. 36% Union Pac. 1461/4 U. S. Steel Corp. 1L4 Ameir. Can. Co. 51 s/4 Un Cigar Co. 45 18 Dec. 1041/» 69' ;555 181/2 36% 261/2 12 353/4 31% 383,4 981/4 351/2 146 113 505/s 44 19 Deo. L041/» 683/4" 570 17% 367/g 26% 11%' 353/t' 31 37%" 98% 34% 1477/s' 112 50 45 Heden overleed. 11a een kortstondig lijden, mijn geiiefde Broeder, de Heer) Weduwnaar van iMevrouw A. VAN. GELDER, in den ouderdom Van 89 jaar. (1. v. d. MOST. 's-Gravenhage, 20 December 1916. Rijklof van Goenstraat 12. 13077 15 Heden overleed! 11a een kortstondig lijden, onze geachte Oom en Oud-Oom. de Heer 'Ii Weduwnaai- van Mevrouw A. -VANj GELDER, in den ouderjloni van 89 jaar. 1 i M. C. J'LOOY. A. .PJjOOY-- Oranjrt en. Kinderen, Schiedam, 20 December 1.916. Singel 178. Bezoeken kunnen -niet wo-rtlen alge- wacht. j :j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3