fi w Een Zit-en 2 Slaapkamers Fr. Haverschmidt Firma A. Wijsbroek, Voi >r de ierstmis: Tm GELDEREK, Koers van untg fte 97 pCt. Sleeperij en Goederenvervoer v!h A. DE MAN. ZENUWZWAKTE. "V BQEUHTS' OPERETTEN-BIBLIOTHEEK. KLE M ADVERTENTIE! 2 tot en met 4 Januari 1917 Stortingstermijnen: 7 Februari, 7 Maart, 7 April en Mei 1917. Botterdamsche Bank tereeniging. SAFE-DEPOSIT. i ölfs BoeHel 6e Lelie vanonsVorstenhnis Sclïeflamsclte Courant LaoseHaven No. 141 ftael KarteHavaa). C asino Variété. onTROU' m eek e. mm Kamer met 2 Slaapkamers, Broemest 85. Tel. Int 113. Haze- eu Konijnevellen, Bijkantoor van des voormiddags 9 tot des namiddags 1 uur, bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën të Amsterdam, op alle betaalmeesterskantoren, behalve dat te Amsterdam, en op de kantoren van de ontvangers der directe belastingen in gemeenten waar £een betaalmeesterskantoor gevestigd is. De Minister van Financiën, ANT. VAN GIJN. Goede Boeken-Serie, Leeuwarder Courant mm Kerstkransen, Cake's, Weinachstolien, Tulband, Kêrsttimpeiy Kruidkoeken. Taarten, Gebakjes en Koeksoorten. LANGE ACHTERWEG 47, 50 cent per stuk. ÜP* Vraagt onze eonc. tarieven. M eid-HiiishüTidster, Heden voorhanden Een Werkster Wenscht U F. BUP8IT. CAR. ATWATER MASON. 1 lp1?' Ipte m-y IT SK 181 - gevraagd, met pension, tegen Januari. ^Brieven, met prijsopgave, onder lettJ JL HL, aan het 'Bureau van; dit Bjlad- 1 13016 6 In, het mooiste gedeelte van Schiedam (Centrum), wordt aangeboden. met of zonder pension. Uitnemend geschikt' voor dokters spreek uur of anderszins. Tel, disp. Brieven, motto: Kamers, aan het Ad- vertentiekantoor HENRI REBEBS, Oranje straat 1, 130S0 10 Tembasan bij B. Al. B0EL1NTS, Schiedam Luxe BROOD-, BESCHUIT-, KOEK- en BANKETBAKKERIJ. GROOTSTE SORTEERING 13083 20 geeft den hto^iieg prys voor 13081 10 van don Hnnfitlrantnop Mafhenesierdljk 7« ÏS—80, Bot- nUOlUKdlKUOl terdnm. Telefoon 842-4. Sroote Draaiiteec U B, Botterdam. Telefoon 95219522. Ingericht voor verroer van wagenvrachten en vervoer per vracht-auto voor spoedbestellingen 11034 30 Stalling der vracht-auto te Schiedam j.Do resultaten,' die ik verkregen heb' met Uwe Sanguinose waren uit muntend, zoodat ik niet-aarzelen'zal om dit voortreffelijke middel aan. altei zwakke en' herstellenden voor te schrijven.'' Dr. AUG. ALEXANDRE. Dat de Sanguinose zuiver plantaardig is, is hare .grootste aanbeveling. Menschen bij wie het gewone staal de spijsvertering verstoorde, leefden op door de Sanguinose. Zij wordt met succes toegepast in' alle gevallen van on dervoeding en algemeene verslapping. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (van 15 gram) voldoende. Ban duurt een flacon: tien dagen, en kost de* behandeling slechts,' 12Va ets. of 15 ets. per dag- Ti SANGUINOSE kost f 1.50 per fL; 6 fl. f8.—'; 12 fL f15.—- J Tweemaal per dag een' eetlepel. Dan duurt een flacon 10 dagen; d. L' fO.12.ys per dag, - 4 WACHT U VOOR NAMAAK. i Bij alle voorname Apothekers en Drogisten. VAN, DAM Co., - De Riemerstraat 2c/4, - 1 I Den Haag. Te Schiedam bg KAPPELHOF HOVINGH, Vlaardingen P. STEUTEL, Maassluis C. VRIJ. 13085 I. Veor klfldaren. mm. OXIXAUt VAST ogberdoip. i* 3 «ju. of xmmo adelt. i« MeJ. U. ju Awammm oh*. te Mr, e* tx.am. nax «nw a sk WATERwacr. XL Voor ToIwaMOMit MB *331, TStna B3IT. TwMItefta wmteru* f ASA r. w&mnvm KLAM EN tnmv, T«rt*lMa#te Onntte- r«rm te aobt ia?er««lta. T*«d- Jrek XKBU8B0BK ES OANZBJfBONOK.Ofo ssn vsomr or «ohiLdwacht. KteaisUi»*.; ia 4fa kedrff ASA OAKXATi i naiajai te a® tefeifèi ia Ua tediijf. ASA x. x. Koavsc x. ii. wosna. BSWS3I9BE. Saatefbl «tl* k(dr|rta ./AM IKKie ÉW. nam sMnmajuxA xaui»*i te m Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regeb) vooruithetkUng; Bezeild# advertenü# oor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. Met f abr. gevraagd bij «enig Heer in Ben Haag, een bakwame M0i Es grot. En detail INKOOP vaiir gevraagd, voor Vrijdag» ie: hseleti dag. Etensrest No. 161. Afd. SCHIEDAM van den Dë Godsdienstoefening' op Zondag 24Dec., Vmorgans te half elf, zal gebonden warden door den Heer W. H. STEN- FERT KE0B8E, Bern. ?red. te Botterdam. Maandag 25 Decimber (Ie Kerstdag) de heer S. LULOFS, Doopsg«z. Pred. te Den Haag. een® Diessibods Werkmeid of Linnenmeid, eos., plaats eene «nnonte in dit blad. Slechte 40 Cent per gsh##le annonce. X>e iiiaclirijvingeu kunnen geschieden van - Voor verdere bytonderheden raadplege men het prospectus, dat op de bovengenoemde kantoren en op alle poetkantoren (hulp- en bijkantoren inbegrepen) te verkrijgen is. 13082 189 Kagitaat si^2®serven_. ROTTERDAM. Boompjes. Feyenoord. OlAebaven. SCHIÉDAM. YLAARDIN GEN. AMSTERDAM. Rokin. V6RAYENBAGK Mauri tskade. Bezuidi nbout. Kneuterdijk. RIJSWIJK. SCHEVENINGEH. BIJKANTOOR SCHIEDAM. 10«1 188 Handelscredieten. Voorsehotten in Kekening-Courant. Deposito's. Cheque-Rekeningen met rente-vergoeding. Cirelegènheid tot open en gesloten bewaargeving*. BULarlct H» Telefoon 3LÖSS. rom&Mmï I J i i dooï Rit hikt !£x«nksaa8ch '«riaaji 6mr S;, S, SUYEER 49S Stadss.- - Pri)* aleriyk getoonde» f l.M. I<s.;i ém .Ifete» Histüoi''jfe 1 -■« io>t hM. l**w w -Mie: c«i sd#3«fc V«GBt;*nfc-r ail Ui Beis x«a flaanj*-. m ABONNEMENTEN worden dagelijks aangenomen Voor Friesland adverteere men in de Opgericht in 1752. Hoofdorgaan der Provincie Friesland. Meelt afdoende publiciteit In alle kringen» Abonnementsprijs buiten Leeuwarder f I.SO per kwartaal met gratis Zondagsblad en Kinder weekblad. (DirectieSOESMAN). tOOLMHGEL. KOVIEB9AH. TELEF, 8400. Gastvoorstellingen van BEKBI POOL MAX. WOENSDAG Xluchtspei in 3 bedreven van HANS STURM. Donderdag, Vrqdag en Zaterdag: ip veelvuldig crioek r ^Hotel Ie tSrocme Krokodil*'. Klucht in 3 bedr. Alle voorstcllinganAaavaag S a., Eind# U uur preci##. Plaateen kunnen 2 dagen vooruit besproken 'worden. ,1202 34 iiliP® 3% 'I; i H&? P ;c Wf»g£ (PEST PAALTJENS) door Dr. JOHS. DYSERINCK. Met Portretten en Illustraties. Frys ingenaaid/2.50; gebonden f 2.80. Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaren. 4 Vrijwillige Leening Staat der Nederlanden *fr»*kjs ia mi tafimlii AM. KLHN DOIitPXK. 8jT*okjt. 4r*a. h«werk» m #50. JLAÜTTBAAKD. Syraokjo, teiurf #.S0. S83SÜWWITJÏ. Ken «pr»okj«. T(Jfd« djr u 0.70. DCVABEKHSHOKDBS.O*«r.inSb*drgTta #50. A £N DE WITT?: 8LAU6 A6#. JORINDE KK JOBXNQKL, Bproeki* in 3 M. AM. KET SPEOOKJE DBESEYASXK. «p*r*tt* #.#0. 'SORWJEUA nu JiAWSïE-, 10ZA. 9K SCHOONS fite - 'STiSKHTffin SOSÖE, Opcr«ti* ia 7 taf«re»!*&. S* drek. AM. BI ÜSJOKXTIOtrSr. 8fn#lj« te 8 hefcf- na, 1* érwi AM. te f ksirfirss ASA (Duaaa «n t«|. A. TT. W*»» S3HÖK. Otontt* te ua «ftwite AM. VS 0KLÜX£1@£0HXPAAK. Op*r. te 8 M ASA Sm* 0|>*r* van poatwf ..ev«M(Aoav Jitgmvmr ÉL m WAKS JQ2BF. 0 te S Uf«rc«l«i ASA ON ZILVEREN FIB8T. 0»*rttt. te. tin* tih^Tia ASA ntti te Mht teforae]» AM. D NA H' Ojxr. tetUt AM. DB BBBS7.EK Bckali te tws» AtA SÏKT PMEMNOEB. SMi te WobadrSf O.M. TWAJXF REIZIGERS IN DBDHIQENOB •f «*a dad*jaan»TMd ie wm hrpto- b«f. OsaretU te 44a Mritf m ASA twAr. Sua m* tiarttb,** T.l.fuitnun a «JA I - a. ■HFX1P9B SaTALBSII Vindi. n SUm- iiH#1» '.tintelt laatteua". #Mr*tte te 44a Mjft a*4 ai n#I*#g - m AM. aaM|9st|aIajwn af, oji ••«vanga* At ROtlMTÉ at niet onder: de 35 jaren, goed imenende koken en netjes wtr- ken. :i lichtingen 'Maandsg- es' Donderdagavond ae 7. r sr by Mevr. v. DEVENTER—Moens, Schiedam, Plantage 19. Schelviaeh, Tarbot, Tongen, filet van Tongen, gepelde Gar- aalen, ene. 1 Aanbevelend E. J. VERVOORT, Vischhandel, Telefoon 82. Hoogstraat 45 i-te'A" .sêS^sSMèMlStiïMXSISêS^! 35 Zakken, Lompen, Beeaen, oud LIsar, Papier, Metaal, Tin, Blik, afval van nieuw Laken, onde Eleeres en Schoenen, Gummi in soorten. Nieuw wit afval. v Waarvoor do hoogste prijs betaald wordt. Ook per brief kaart te ontbieden. Voor han delaars hooge prijzen. Aanbevelend, M.KLING1R, Broenveld 158. 1. OP DK Y.m. •V;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4