Se oorlog. -1 I w°"' (:mh 69"" iaargang, Donderdag 21 Déëéritber 1916 NO. 15327; DE ZEEV ALK. Bericht. DRANKWET. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het^Voslelijke front. Van het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Van het Roemeensche front. Van het Balkanfront- Ter Zee. Gezonken schepen. Dlrerse berichten BINNENLAND, ■4 A -1* ri J ,2 ,vi Ki jr3" ïfjïWvt db*. 1 1111 JMM' PW r «f w u/t 1 t SCHIEDIMSCHE COURANT Deze courant \ersctujnt d a g e 1 ij k -. niet uiUoruleung vhin Zon- en feestdagen. Prijs per kteartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 123, franco per post fl. 1 05 Prijs per week- Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen woiden dagelijks aangenomen. Adveiten'icn voor het eer-Golgend nummer moeten des middags vóór een uur a an het Buiem. be/orgd zijr Bureau: Danste Haven No. 1J1 (lioek Korte Haven). Prijs der Ad ver te h tién: Van 1—G tegels £l.(0.92; iedere regel meer j 20 cents Reclames 40 cent per regel. Groot" letters naar de plaats die zij innemen. Ad verten tien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven bienan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. DagelyLs worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertenliën woiden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechts 2 maal berekend i Intercommunale Telefoo" 103. Zij', die zich' met ingang van 1 Jan. &.S., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamscbo Conrant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Burgemeester en. Wethouders van Schie dam; Gelet op artikel 12 der Drankwet; i Brengen ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoek van het Bestuur der afdeel in g Schiedam \an den Neder- landsdien Roomsch-Kathohcken Volkcbond, om verlof voor den verkoop van alcohol- houdenden drank, anderen dan sterken» drank, voor gebruik ter plaatse van ver koop in het pand Lange Haven 71. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van het verlof schriftelijk Wij hun College bey zwaren kunnen worden ingebracht Schiedam, 21 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL IJ. IiONNEKLAGE GRETE. i Be Secretaris, V. SICKENGA. 54/24 De Burgemeester van Schiedam; i Brengt bij deze ter kennis van de ingeze tenen Da,t het kohier van de Personeele Be lasting No. 10 dezei gemeente, ovea- het be lastingjaar 1916, door den heer direefeuit der directe belastingen te Rotterdam op! den 19 December 1916 executoir verklaard, op heden am den ontvanger der directe belastingen alhier, ter invordering is over gemaakt. "Voorts wordt bjj deze herinnerd, dat eon' ieder verplicht is, zijnen aanslag op den) bij de wet bepaalden voet te voldoen) alsmede dat heden de termijn van zes weken ingaat, binnen welken bezwaarschrif ten tegen eenen aanslag, op genoemd ko hier voorkomende, behooren te worden! ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 21sten December 1916. De Burgemeester voornoemd, AL LI HONNERLAGE GRETE. 66/27 Duitsch legerberiolit. Aan de Somme en jde Aisne, zoowel als in Champagne en op den o os tel ijken oever Roman uit het laatst der L6e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAËL SABAÏLNI. Ef- 91). Lenigen, die hem gezien hadden, uitten1 een kreet van sdhrdc, Alaav bovtan dien kreet fctojnk zijn kort bevel: „Koud op met roeien!" De tomtom zweeg dadelijk, maar ifc sla ven deden nog een slag. „Ophouden met rooien!" commandeer 1c 'bij opnieuw. ..Asad!"- riep hij, „beveel hun op te hou- „Jdeiï, of ik zend u allen rechtstreeks in )^£»de armen Van Satan." En hij liet de lan- hJ«;taarn zakken tot op, den rand van het kruit- vaatje. Dadelijk hield het roeien op. Slaven, zee- movers, officieren en Asad zelf stonden Verstijfdallen staarden naar idie sombere figuur", verlicht door de lantaarns', Idie hen roet den, dood dreigde, diet mag m sommi gen opgekomen zijn zich op hem te werpen, maar zij wenden weerhouden, door de vrees, dat 'tde ontploffing verhaasten zou, die hen' .allen naar de andere wereld zou zenden, Eindelijk sprak Asad, zijn stem was half verstikt door woede „Mogp Allah u doodslaan! Zijt ge door 'tien duivel bezeten?" Afarzak, die naast zijn vader stond, legde een pijl op dm boog, dien hij gegrepen 'had. „Waarom-- staat gij1 allen hem aan to gapep? riep hij, „Schiet hem nfeer, een Van allen!'- En terwijl hij sprak, lichtte, hij den {TW|0g op, Maac zijn. vader hjejd Eega tegen, van de Alaas hier en daar afwisselend ster ker artillerievuur en patrouille-actie. Fransch legerberioht. Ten zuiden van de Somme beschoot do vijand de Fransche linies .hevig, vooraL de sectoren Belloy, -Bte-my, Presscê re en Ablain- court. De Fransche artillerie beantwoordde bet vuur krachtig, i Niets bijzonders in den Joop van den nacht, behalve levendige wederzijdsche ar- tillerieactie bij Louvemont—-rhainbreftes. Duitsch legerberioht. FrOnt-prins Leopold van Beieirn - ,Xiels bijzonders. Oostenrijksch legerbori cht. De Russen herhaalden gisteren tegen onze stellingen in den Mesticanosti sector him aanvallen, die onder groote verliezen wer den afgeslagen. Op ja lie andere fronton is de toestand on veranderd. Russisch logerberioh't Tn de streek ten zuidwesten \hn Brody deed de rij and na de Russische loopgraven bij jhet dorp Ponikowisj gedurende een half uur met zwaar geschut ,te hebben bescho ten, een aanval in .colonnes op de Russi sche tstellingen; hij werd .echter door ge schutvuur weder naar zijn loopgraven ge dreven. Een nieuwe aanval h;id evenmin' succes. Aan de Sereth' in de streek van Jesupol, Seletz en Bogorodojanysfaxe deden Russi sche verkenners, na door de ijzerdraadvor- sperring van den vijand te zijn hoen geko men, een inval in laatstgenoemd dorp. Da vijand vluchtte, na eenige manschappen te hebben verloren, in wanorde en liet eenige krijgsgevangenen in handen der Bussen. In de Wo ud Karpathen. Uil Berlijn wordt gemold: Scdcit weken zetten de Bussen, onder groote verspilling van menschen en am munitie, hun onvruchtbare pogingen voort om door een offensief in de Woud-Kar- pathen de benaide Roemeniérs te hulp te konten. De oorlogscorrespondent Adelt meidtin het „Berliner Taigêblatt" Heit culminatiepunt blijft de bergketen boven den Gouden „Bristritzatusscben Jakobehy cn Dorna Watra, voornamelijk de pashoogte van Mestecanesci. In den na middag werpen de vijandelijke veldkanon nen spervuur achter de vernielde loopgra ven der Oostenrijksch-Hongaarsche, terwijl tegelijk, de eerste tirailleurslinies van de duo divisies uit liet boscli tc voorschijn! komen om den berg te bestijgen. In de vuur- zone van onze artillerie wordt het eend gelid na Jiet andere vernietigd. Eerst onder bescherming der duisternis1 bereiken nieuwe aanvalscolonnes enkele vernielde loopgraven, waarom den gebcelen' nacht gevochten wordt. Geleidelijk ontruk ken do landstormers en Jlonveds den in dringers den gewonnen grond weder, om datiks drie- tot tienvoudige meerderheid van den vijand. omdat hij begreep, wat het onvermijdelijk gevolg zou zijn. „Als iemand «en stap naar niij toe doet, gaat de lantaarn dadelijk in hot kruit," zei Sakr-el-Bahr kalm1. „En ais gij mij neer schiet, zooats ge van plan zijt, dan gebeurt hetzelfde. Wees dus gewaarschuwd, tenzij gij haakt naar het Paradijs van den Profeet." „Sakrel-Bahrl" riep Asad, en do toorn in zijn stem had nu plaats gemaakt voor een toon van oven-edutg. Hij strekte de ar men smeökond naai' den kapitein, wienis vonnis hij reeds in zijn birmtenste had nitre spraken. „Sakr-el-Bahr, ik bezweer u bij hot brood en zout, dat wij samen gegoten hebben, keer terug tot ifw zinnen, mijn zoon." „Ik bon bij mijn Verstand," was het ant woord, „eax omdat ik dat ben, bob' ik gcfiai zin iii het'lot, dat mij te Algiers wariht juist bij de herinnering aan da.tzelf .te 'brood «n zout. Ik bob' geen hipt nipt u terug te koeren, om opgehangen te Worden, of op nieuw aan don riem.' te motetten zwoegen." „En als ik zweer, dat niets van dit alles zal gebeuren?" „Dan zult ge meimoedig "Worden. ïk Ver trouw u met meer, Asad. Want ge zijt teen dwaas gebleken en mjjin gdheelie leven heb ik nooit iets goeds in een dwaas gevonden, of er een vertrouwd, behalve éénmaal, en "hij Verried mij! Gisteren heb ik bij1 u gepleit, u den. verstanjdigön weg gewezen, fin u uw kans geboden. Met een kleine op offering zófuidt gel mij gehad Eebbeh 'en ge Jiadt me kunnen ophangen, zoo ge gewild jhadt. Het was mijn eigen leven, dat ik u aanbood, en al Wist gij dat, gij wist toch piet, dat ik het wist." Hij laJcihte. „Zie nu, wiat een dwaas' gij zijtÜwj begjeelrigheid heeft UW! ondergang veroorzaakt. U™ bander. In den vroegen morgen' behielden de verdedigers van Mesocanesci het geheeld bestreden gebied, behalve een 300 pak lange loopgraaf. Sterke Russische afdeelin- gen bestormden des avonds driemaal te vergeefs den Bayemberg (Rternariclul) bij dc Do in a Watra; den vorigen dag poogde dof vijand de spoorwegtunnel van Alestecanesd over een kilometer lengte 'te nemen. Onze veld wachten werden teruggedron gen In de helsdic duisternis was de strijd, slechts door handgranaten verricht. Uit denj tunnel veijaagd, grepen de Russen het ge- heete gebied tusschen den tuimel en denj Afestecanesd-berg aan, voornamelijk helj steunpunt boven de poststraat. De Oostenrijkscb-Hongaarsche artillerie sloeg don aanval af. Anderhalf regiment, die tegen een dal versperring oprukten, wer den in den nacht door een flankeerendenj legcnaunval teruggeslagen. In den volgent den nacht poogde de vijand een overrom peling van onze stellingen te ondernemen; een tirailleuxluiie sluipt naderbij, zonde^ .irtillerievoorbereiding, doch wondt door de .'Opstcji i ijksch-Hongaarsche veld wachten! ontdekt en door de verdedigers verslagen;' 121 gevangenen van acht verschillende re-" gimenten, bleven in handen van de Qjosten-' rijkers. 1 I Italiaanscih legerbericbt. In Vail' Ansa (Etscih) dreven de Italia nen vijandelijke ggoepen, uiteen! en brachten zij de artillerie van den vijand tot zwijgen. In Beven-Astico en op het Asiago-pla- teau activiteit van de beiderzijische artil lerie. Op den Karet werden de ItaliaanscihP voorgescboven. steUmgen nu en dan bescho ten De Italiaanscihe batterijen, drevten, nog versclnllende troepen uiteen en de infanterie Verijdelde zonder veel moeite eenige pogin gen oni Voorwaarts te nikken. Duitsch legerberioht Front aartshertog Jozef: In de borgen op den oostelijken oever van de Gouden Bistritza mislukten verschillende aanvallen der Russen. Front v. Aïackensen: Niets bijzonders, In het noordelijkst doel van dc -lJo broedsja is de tot daarheen teruggetrok ken vijand weder tot een gevecht overge gaan, Bulgaarsoh legerberich.t. - In de Bobroedsja wordt de optmarsch voortgezet. Te Babadag werden onze troe pen door do bevolking hartelijk ontvan gen. In Oost-Walaehije gaan. do operaties vol gens hot vastgestelde püan voort. Fransch logerbericfHt. Slechts enkele phtrouillegevechtetti! op bet Alaccdouisch front, waa.r hot voortdurend regent en mist. Buitsch legerboridEL Aan het Atacedonisch' front was op keïo plaatsen de iartillerie-acfeie levendi ger. wilden, meer grijpen dan zij konden Vast houden nn ziet ge het gevolg. Hef komt ginds, langzaam, maar zeker, in die nade rende galjoen." Asad hoonde ioier woord,- dat Kern ïn!- 'iehtte, nu liet te laat was. Rij wrong de handen in blinde woede on waïijhoop. Do bemanning stond verstomd, en durfde gjeenl beweging te maken, die. het einde kon ver haasten. „Zeg wat gc hebben wilt" riep do Dey cLndehfk en ik zweer u bij" den b'aard van den Profeet dat ge betaald Zult worden."» „Dat heb ik gisteretn geziegd, niaar hot weid geweigerd. Ik boai u mijn; vrijheid en mijn leven aan, zoo die noodig waren!, om de vrijheid van een ander tc verkrijgen," Had bij achter zich gezien, dan zon hij liet plotseling oplichten van Rosamunde's opgen gei ren hebben, waaruit hem gebleken zou zijn, dat zijn uitlatingen niet zoo duis ter waren, of Zij had ze begrepen. „Ik zal u rijk! en, geèerd maken, Sakr- el-Bahr,"- ging Asad met aandrang voort. „Gij zult als mijn eigien zoon zijn. Het rijk zelf zal Voor u, zijn;- als ik ei; nieë roteer ben, en intusschen zal iedereen a dezelfde eer bewijzen als aan mij." „Ik ben niet te koop, o machtige Asad. Dat ben ik nooit geweest. Gij liajd reeds mijn dood besloten. Gij kunt dien nu ge lasten, maar slechts op VcJorwaarde, dat gij den beker met mij deelt. Wat geschre ven staat, staat geschreven. Wjj hebben, menig groot sdhip in onzen tijd doen zinken; Asad. Op onze beurt zullen wij Vannacht samen zinken, indien gij dat wenjsdht.'A „Afoogt gij voor eeuwig in do hei' bran den, laaghartige viorraderAsail Vervloekte hem; zijn toom verbrak alle ketenen. Ep, toen ma, die erkennin-g Van hup, Djey, In de bocht van de Tsjema zijn vijan delijke aanvallen, begonnen na een sterk vuur, voor de Duitsche stellingen dood- geloopen. Bulgaarseh legerberiolit. "Aan het Macedonische front van het Presba-meer tot aan do Stroema zwak vijandelijk artillerievuur Langs de SI roe ma artillerie activiteit en patrom! te gevech ten. 'Aan de Egoïsche Zee wterp een vijan delijk oorlogsschip 23 bommen op bet ge bied oostelijk van Cavolla. De „Suffren" getn rp edeoi d. Een Duitsche duikboot boomde o)> 26 Nova ongeveer 50 mijten ten noordwesten, van Lissiibon een -vijandelijk linieschip m den. grond met een toipoio. Het betreft hier hot Fransche linieschip „Suffren", waarvan het Fransche minis terie reeds den ondergang gemeld heeft. Lloyd's bericht. Het Noorse he stoomschip „Prima" is gezonken. (Er zijn twee Noorsche s.s. „Prima", zoodat nader moet Wijken welke hier be doelt wordt. De belasting op' de oorl ogs Vi.nS't in Fngeland, Het is reeds vrij zeker, dat de belas ting op de oorlogswinst veal meer zal op brengen dan verwacht werd, zelfs volgens Üe tegenwoordige belastingtarieven Terwijl Lloyd George gisteren in zijn rede mededeelde, dat die regecring nadere bepalingen op de oorlogswinst overweegt zou de totale opbrengst volgens schatting van den kanselier van' den schatkist 85 niil- boen Voob het gaheele financieelo jaar, tot 31 Alaart 1917 73 milüoen bedragen. Tot heden, toe is echter reeds een cijfer van 73 millioen. bereikt en de opbrengst in de vorige week was 6.156.000. Neemt men nn slechts do helft vtun de ontvangst m ile af- geloopen week n.i. drie millioen als gemid delde voor de drie maanden van Januari tot Afaart, dan zal het totaal van de op brengst, aangenomen daf in de twee volgen- do weken 12 millioen wordt ontvangen, al leen uit deze bron, ongeveer 124 millioen! bedragen. De fabricage van klourstoffen in de Vereen. Staten. tilt Lyon fccihrijft Ifavas: Uit New-York wioidt bencht: De Veix-enigde Staten, die vioor den oorlog 27.000 ton kleurstoffen Van do 30.000, die rij jaarlijks verbruikten, uit Duitsdhland invoelde, zijn er in geslaagd acüi geheel-en al te ontworstelen van' deze edonomisebe afhankelijkheid. Ifct aantal fa brieken; waar kleurstoffen vervaardigd wor- Uejn, is belangrijk toegenomieu, zoodat lie Vereesu'gde Staten thans zelfs groote lioe- ateelheden van deze producten kunnen uit voeren. De \maag neemt trouwens' geregeld toe en de ^taffen wondlan naar bijna alle deelcm van de Wereld vcrzonden. De waaide Win den ui (Voer van kleurstoffen' uit Ame rika is dart ook reeds gastoden tot 4 mil lioen voor de eerste zeven maanden! van, dit jaar, terwijl rij ip 1914 slechts 191.000 doll, bedroeg. dat hij verslagen Was, ontstond er plotseling groot rumoer onder hot scheepsvolk. Sakr- el-Bahr's zcevalken, nepen hem! aan, her- muerden hem aan hun. trouw en! gene genheid, en vroegen hem, hoe hij die nu vergelden kon,-door hen alten ten gronde te richten. „Hebt vertronumi in mij," antwoordde hij hun. „Ik heb u nooit anders dan ter overwinning geleid. .Wéés zeker, dat ik 'u niet naar een nederlaag Voeren zal bij f.lczo laatste gelegenheid, dat wij samen rijtn'." i „Alaar liet galjoen is vlak bij'ons 1"- riep Vigitollo. ÏÉn zoo ,was het indendaail; langzaam nodende lie groote romp hen, dc voorsteven Sneed met oon scherpen hoek dien Van hun schip. Nog oeu' oogenblik en het lag langszij, en met een zwaai en gerinkel van metaal en oen. kreet Van cWerwinning van! de Rngolsche zeelieden, wlepden. de verschansinVjKn, gegre pen door de enterhaken aan boeg; achter. steVen en middenschip. Nauwelijks zaten rij vast, of eejni stroom' van mannjeip met borstkuPas en, hejmt versprciddo zich over den kant, om op den voorsteven van de galjas te sprangen, en zelfe do vrees voor de Jajntaaxa bami het kruitvat kon de zee- reavers niet .weerhouden, dezen stoutmae- iligen indringers do ointvaugst te boreideri, die zij voor alle "öngeloovigen gereed hiel den. In cm O-ogenblik was hot platform op den Voorsteven een woedende, riedonde hel Van' gevecht, ziwak verlicht door den ros- sigeu gloed der lichten aan hoopl van de „Zilveren1 Reiger". Onder, de eersten, diq oVeigespraogen waren, behoorden Lionel en Sir John' Küligpew. Ondeh de «etrstoai, om» hen te ontvangen,- Was Jasper Iteigh', wiens zWaapd iiri .Liopei/s Eohaami gedjon^ea was 1 Dingaansdag in Znid-Afrika. Volgens een Reu ter-telegram aan de En gel sche bhidm is de plechtigheid le Paar- dekraal op Dmgaansdag met succes verloo- pen. Er waren 30 000 Hollandsdlie Afrika- ners win alle deefcn des lanli-3 opgekomen. ie.neraal Botha hield o.a een rede, waarin lnj er op wees, dat m die vroegere dagen Boeren en Engelscben sameuaverkten m het Itolaag 'der liescliaving legen don! gemeen- m iiapjiej ijken njaml Dat geschiedt thans nek Generaal Botha richtte een vurige op wekking tot dc Hollarubdic Afrikaners om hun gc-cliilleu to vergeten en! zieli te her- eemgen Hij, persoonlijk, was evenals dui zenden anderen bereid zijn tcgenslandeib ov«i de graven der doode belden de hand. 1c reiken. Generaal Smuts had een telegram gezon den, waarin hij verklaarde bij rijn reizen! m Dost Afnka steeds de herinnering aan den Creolen Trek voor zich te bobben. De strijd m Oosl-Afrika. Generaal Smuts rapporteert, dat de striji bij Kibata voortduurt. Hevige vijandelijke aantallen weiden afgeslagen op 15 Deo. In! den nacht van 1516 Dec. wwrd-anj eenige Duitscilie afdeelingon, die in onze vooruitgeschoven stellingen waren doorge drongen, eruit geworpen. Op 16 Doe. wond een belangrijke heuvelrand ten noordoosten van Kibata genomen en behouden. Onze vliegers volvoerden eenige suctoes- vo-lle raids «n brachben don vijand aanmer kelijke vorliezea toe. De oogst in Zuid-Australi De vooruilrichton van den oogst in Zuid- -Austraiiê zijn. overal uitstekend. De autori teiten zijn van nieening, dal dc tarweoogst niet nundor dan 35 millioen, bushels zal bedragen. Dc onoenigbeid in db Duitscijhld socL-democratischc partij. Nog steeds neemt de onccnighciti in de sociaal democratisclic gelederen in Duitsch- land in omvang toe. Reeds balden de af deel ingen in de BCrlijnsche gemeenten en te Bremen besloten, aan liet partijbestuur geen contributie meer af le dragen. Thans heeft ook de afd. iu iio slad Bronswijk dit voor- liceld gevolgd Hot vrijgeleide voor Taruow|sk. Volgens de „Pester Lloyd" is door de verloeniag van een Engclsrïi vrijgcleidci aan Tamowski de zaak nog met opgelost; af gewacht dient tc wonden of Frankrijk Vrij geleide geeft en of verder de noodige waar borgen voor den persoon van den gezant !e verkrijgen rijn. Generaal Jekoif. Naar het Ag. Buig. uil Sofia meldt, Be vat do officicuse „Echo de Boiilgaaio" een zeer waaixleerend artikel onxir den opper bevelhebber, gieneraal Jekof, die het Bü!'- gaai-sche leger, naar Boekarest voerde m. de wraakoefening voor 1913 mogelijk maakte. Onze Marine. Blijkens liij het departement van marine ontvangen beridlit, is Hr. Als. paintseirdck- sdliip „Hoiland", onder bdvel van den kapi tein ter zee J. H. Zeeman,-. 20 dezen Van Vigo vertrokken. op hetzelfde oogenblik, dat iliönS vioeten het dek geraakt Eadden, en Voon; dat het geviecht begon. Een twaalftal anderen vielen nog aan boido zijden, vooulal Sakr-ed-Bahr's luide stom liet gevecht kpu badwingeai, voor dat rijn bevel om naar hein te luisteren^ gehaoirzaamd weïd. „Houdt op I" liad hij zijn zeea'alKan toe geroepen in de lingua frahda. Terug, en laat dit aan mij over. Ik zal u van dezej vijanden ontslaan. Toen riep hij in' het Eu- gelsdh rijn landgenooton toe, oani ook op te houden. „Siri John KilLLgnaw 1" riep hij met luide stam. „Hpud op, tot gij mij ge hoond hebt 1 Roep uw mannen terug tan laat geen moer ami boord konten 1 Houd op, tot gij mij gehoosd Eebt, zog ik, doe ilaapna zooais ge wilt." Sir Jolin, die Kern bij den, KooSImast met Rosamundo naast rich- zag> en tot het bijna ojivemijdelijke besluit,',kwiaju, flat" hij plan had, haar teven to bedreigen, mis schien haar te dooden, als zij hton aanval voortzetten, wierp zich voor, zijn,' mannen; om hen togen to houden, j Zoo hield het gevecht b(jna! iehten plot seling op, als het begonnen was. „wat hebt ge te zeggen, afvallige Kond?," vroeg Sir John'. v „Dit, Sir John'; dat, tenzij gij uW mannen terug roept, en' Zweert van den aanval af te zien, ikf u met ons dadelijk ijd^ifstseefei naar de hol zend. Ik werp deze fantaar;^ in het kruit, wij zinken, en gij! gaat mede, dank zij uw eigen enterhaken. G^'oprzaami rmy1, en. gij zult alles1 hebben; wjat gjj hieu aan boord kmnt zoeken'. Jotdakonw Rosa,- mupde zal u, uitgelepeld1 Wo|i)ïie(n.- b >1S 3 t 4 "Vis ytMZ A «V'i1 TÜ' -SH f - -****> V 1-1 -v "V i"*4 j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1