4 4 De oorlog. 69"° iaargang, Vrijdag 22 Decembéf 1916 DE ZEEVALK. -I NO. 15328 Bericht. Kennisgeving. Kennisgeving. 1/ W I -C J 11 m BUITENLAND. fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Van het Boemeenscbe front. Tan het Balkanfront. Ter Zee, Diverse berichten BINNENLAND. oE. v-F'S»'5' ir"^ v rij *5* •C"™* ïV*»* SCHIEDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt tl a g e t ij k met inUtmdenng von /on- en Feestdagen. Prijs per kw.nlajJVoor Schiedam en Vlaardingen ft. 123 franco per post ft. J.G5 Prijs per vv eekVboi S c h i c d a in -en Vlaar dingen 1.0 cent. Afzonderlijke nummers 2 tent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advoi lentiën voor hel eetrtiolgend nummer moeien des middags vóór een uur aan liet Buieau be/.orgd zijn Bureau: Lange tlaven No 111 fhoek Kej-<m Haven). Prijs der Adverlcntica: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meei 20 cents Reclames 40 cent per regel Groote letters naar de plaats die zij innemen Ad ver ten tie n hij abonnement op .voordeeiige voorwaarden. Taneven hieraan /ip gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks h orden zoogenaamde kleine advertentiftn opgenomen tot den prijs \an 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advcrlentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechts 2 maal berekend. li'fereoninuiTtnle. Telefoo- 103. Zij, die zich met ingang van 1 Jan. a< 8., voor minstens 3 maanden op do „Schiedamsche Courant'* abonreeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. Inrichtingen welke gevaar, schade oX hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van L. VAN PELT hm wijziging van voorwaarde b der ver gunning van 30 November 1916, tot het oprichten van een fabriek voor het berei den en drogen van groenten, aardappelen en vruchten, in de panden Noordvest 121 125, kadaster Sectie A, nos. 614, 624, -625, 635, 1185 en 1186, gedreven door 2 elcctromotoren e]k van 20 P.K1 elec- z tromofor van 15 P K. en 4 elcctromotoren eik van 10 l'.Kdnp ende 8 exhausters j en verschillende snijmachines, luidende: y„1>. dat de dampen, bij het drogen ont .-'staande, moeten worden afgezogen door ,:.,èen wasscljer, gevoerd en gekoeld moeten 1 j/worden tot beneden 40 graden oelsius, '-.'vaaiTia die dampen moeten worden ge- /dreven naar een afvoerinrichting, minstens 5 M, boven de nok van het dak, uitkomen- i de, welke afvoerinrichting moet bestaan uit ten' minste 4, telkens wijdere open cylin- ders." i Gelet op artikel 12 der Hinderwet; Brengen ter algemeen» kennis, dat op Donderdag, 28 December a.s., des n.m. 3 uur, belanghebbenden m de gelegenheid zul len worden gesteld om met betrekking tot deze wijziging der voorwaarden, ten Raad- huizo hun bezwaren in te brengen. Schiedam, 22 December 1916. 1Burgemeester en Wethouders van Schiedam, Jt L. HONNERLAGE GRETE, l De Secretaris, V. SIC.KENGA. 66/44 Jt i> t* Inrichtingen welke gevaar, schade ol hinder* kunnen veroorzaken. 1 1 ft rt lt> 1 'f! i Tka. I K^it* I I I SL Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; 'Brengen ter algemeene kennis, dat op den 21en December 1.916 vergunning is verleend aan: lo. jd!o NEDERLANDSCHE ISOLEER MAATSCHAPPIJ en haro rechtverkrijgen den, tot het uitbreiden barer fabriek van asbest-isolatiestoffen, reddingsboeien, kurk- malerij en kgrkvuurmakerg, aan de St. Anna ITS- WK SB .94 Ti' Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar, 't Engelsch'van iRAFAËL SABATINI. Iftf. v r M feil \r\ i i Sir John' keek Jiemi tóen oogenblik van het achterdek af nadenkend aan. Daarop hi): „Hoewel niet gezind, een Ongelijk mfet •u te treffan, Wil ik toch de voorwaarden, w|fn»die gij stelt, aannemen, maar alleen, als werkelijk alles krijg, wat ik ben komten 'zoeken. Er is aan boord van doze" galei een earlooae, afvallige hond, diön ik mijn rrt- Üenvoio-Td gezworen heb, gevangen te ne- [xnén en op to hangen. Hj| moot mij ook uit- fgolevurd worden. Zijn naam was Olivior tTressilian." Dadelijk, zonder aarzeling kwam het ant- /woord: „Hein. zal ik ook uitleveren, als ggij zweert, dat gij dan zult heengaan, en nie- 'mand verder hier kwaal zult doen." Rosamunde t hield haar adem in en greep 'Sakrel-Balir's arm, den arm, die de lan taarn vasthield. - Wees voorzichtig, Jonkvrouw»," zei hij •kortaf, „of gij zult ons allen vernietigen."- l „Dat is béterl" antwoordde zijl hem En toen gaf Sir John hem! zijn wooid, /dat na zijn eigen uitlevering led1 die van Ro- saxnunde, hij vertrekken zou, zonder verier .iemand leed te doen. ïSakr-el-Bahr wendde zi-dli tot zijn zee- roovers ehi zei hun kort, wolk Vergelijk hij getroffen had. j* Mij doesd een1 beroep op Asad,* oml zijn ;lwjoloird te geviear, jdat dez© voorwaarden geëetr- %isdigd zopjien,' wonlenj en da,t opi kem y gli S4-1- Zusterstraat, 22—24, kadaster Sectie A, no. 1575, gedreven door een gasmotoi van 24 P.K, een stoommachine van 18 PK. en een stoomketel van 22 M2. venvarmings oppervlak, drijvende de kurkmolens, den rnengmolen, de zagen en de mengpotten voor do kurksteenfabricage 2o. de N. V. NEDERLANDSCHE' CON SERVEN- en VEEVOEDERFABRIEKEN „DE SCHIE" en hare rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een fabriek tot het drogen en inzouten van groenten, in het pand Wdlemskado 7, kadaster Sectie L, No. ,624, met een electromotor van 10 P.Kdrijvende een Ventilator en velschil lende snijmachines; 3o. de N. V. STOOMWEVERIJ, CHEMI SCHE WASSCHERIJ en BLEEKERJJ „DE PHOENIX" en hare rechtverkrijgenden, tot, het uitbreiden harer inrichting aan de West Frankelandsche straat, 4, 6 en 8, ka daster Sectio M, no. 2400, door bijplaatsing van een stoomketel van 70 M2. vervvar- nungsoppervlak 4o. L. VAN PELT, en, zijn rechtverkrij genden, tot het oprichten van een'fabriek voor het bereiden en drogen van groen ten, fruit en aardappelen, m het pand Hoofdstraat 6, kadaster Sectic L, no. 1969, wet 2 electromotoren, elk van 20 P.K, drijvende 2 exhausters, verschillende snij machines en een elevator. Schiedam, 22 December 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, DL L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, Ji SICKENGA. 67/58 Duitsch legorbericht Front van prins Ruppreclit. Ten noorden; van Atreoht werden Engelsch© afdeel ingen, die in onze voorste loopgraven na krach tig vuur binnengedrongen waren, door een tegenaanval terug gedreven. Opi beide oevers van de S o-mme begunstigde het heldere weer de geveohtsactie der artil lerie, welke in sommige sectoren 'n groote hevigheid bereikte. Ten westen van Villers- Carbonnd drongen de gardegrenadiers en Oost-Pruisische musldeters on de door vuuractio sterk geteisterd© vijandelijke stel lingen en keerden na het opblazen van cenige schuilplaatsen met 4 officieren en 26 man aan gevangenen, alsmede een ma chinegeweer overeenkomstig het bevel naar hun eigen linies terug. In talrijke luchtgevechten en door ons afweervuur verloor de vijand in het Som megebied zes vliegtuigen. Front van den kroonprins Bij" meestal geurig artillerievuur geen infanlerie,ictde van grootercr. omvang Aan liet Aisnefront werden verscheiden Fransche patrouilles teruggedreven. geen bloed vergoten zou wonden, en Asaii antwoordde hom, uiting gevend© aan den foorn van allen over zijn verraad. „Als hij je hebben wil, cm je op to hangen, kan hij je krijgen, en ons de moei te besparen, want het is niet meer dan je- verdiende loon voor je verraad." „Ik,geef mij dus over," zei hij tot Sir John én hij wierp do lantaarn over boord. [Een .stem verhief zic'h tot zijn verde diging, en die stem was van Rosamundo. Maar zelfs die stem haperde, overwonnen door vermoeidheid Dezto laatste'slag, vol gende op all-es, wat zij in den laatsten tijl verduurd hal, ontnam1 haai- allo kracht. Half m zwijm viel* zij togen Sakr-el-BahV aan, juist toen Sir John en oeniigjei fol- gehngen kwamen, om haar te bevrijden erf hun gevangene mede te nemen'. De zeoroovers kieken zwijgend toede trmnv aan hun groeten kapitein, vo.or wjanb verdediging zij hun laatsten druppel bloed zonden gegeven hebben, was liekoeld door zijn eigen verraad, dat het Enge&chc scliip hij hen gebracht had. Maar toch, toen zij' hem geboeid aan boord van den „Zilveren Reiger" gebracht zagen, ontstond er oen plotselinge beweging xn hun gelederenli Zwaarden weiden gezxvaaiil, en dreigkreten verhieV-cai zich. Zoto hij hun verraden had, toch nad hij gezorgd, dat zij niet leden door dat verraad En dat was- den Safcr-el- Bahr, dien zij kenden en liefhadden, waar dig; zóó waatdig, dat-hun liefde en trouw wóer dadelijk te voorschijn traliën. Maar de stem van Asatd riep hun toe, zich te 'herinneren ^wat hij in hurt naam, beloofd had, en'waar de stem van Asad al leen misschien piet voldoende zou geweest zijn, orn dien plotselingem geest vian) verzet tegen' tej ga^.n, kwam! de stem' Van Sakr-el- Fransch legerberidKt. De naoht' was betrekkelijk (kalm op het gchcele front Op het Somme front zijn vier Buitsche vliegtuigen door Fransche vliegers naar be neden geschoten, jfei, le bij Manenoourt, het 2e in onze linies in de buurt van Cléry, terwijl liet derde op 405 M. afstand van Devise naar omlaag is gestort. Het laatste weid ten zuiden van Rouy Le Grand naar beneden geschoten door sergeant Nunges- ser, waardoor het aantel Duitsohe vliegtui gen, die door dezen vlieger tot dalen zijn gebracht, tob 21 is gestegen. Een Fransche vlieger, die een Duitsch xliegtuig achtervolgde, is met zijn tegen stander in botsing gekomen. De twee vlieg tuigen zijn op den gront te pletter gevallen. Op 29 dezer zijn 28 bommen geworpen op het station van Anézy. Op 20 December, des avonds, hebben vier Fransche vlieg tuigen 480 K G. projectielen geworpen op de stations van Brieullcs-sur-Meuse, Charle- \ille en Mézièrcs. Dienzclfden avond héb ben 11 Fransche vliegtuigen ,47 hommen gestrooid op| ilot station en de kazernes van Nesles, op kampen en op Duitsohe convooietn, die pp marsch waren. Oostenrijksch legerberioKt. Legergroep Von Mackensen: In het ge bergte van Oost-Walachije nam de artil lerie-werkzaamheid toe Legergroep Aartshertog -JozephOok gis teren poogden de Russen het steunpunt bij Mesüunestie te vermeesteren. Vijf aanval len, door krachtig artillerievuur begeleid, stuitten af op den taaien tegenstand van het landstorm-gendarmerie-regiment, onder* voortreffelijke medewerking van onze artil lerie. Legergroep Leopold van BeierenBij de Oostenrijksch-Hongaarsehe troepen verliep de dag rustig. Duitsch legerlierich.t. Front van prins Leopold. Tusschen Duna- burg en het Narocz-meer nam nu en dan het vuurgevecht aanzienlijk toe. Aanvallen van Russische afdeelingen ten N.-O. van Goduzischki en ten N. van het Driswiaty- meer mislukten met 'groote verliezen voor den vijand.' Aan de Stochod, ten N. van Helenin, trachtten de Russen tevergeefs aan de Duitsche landweer terrein te ontrukken. Front van aartshertog Jozef. Tol viermaal toe herhaalde Russische stormaanvallen bjj Westecanesci, op den Oostelijken oever van do gouden Bristritza, stuitten af op den tegenstand der Oostcnrijksch-Hongaarscho bataljons. Verder Zuidwaarts werd de vijand, uit zijn stellingen verdreven. Front van Mackensen. In Groot-Walachije nam het artillerie-vuur bij het gebergte toe. Het Dobroedsja-leger dreef den vijand uit zifn achterhoede-stellingen. Behalve het artillerievuur in enkele sed- toaen, hadden op geen enkel front g rooter© krijgsverrichtingen plaats. l j 1/ Russisch legerberidfit. In. de stiwk van Zololcboff bombardeer de do vijanri lievig onze linies, lnj do dorpen, Garbouroff en Goukalowe, Onze artillie-i ne verspreidde ©enige groepen! vijanliel^ko uifanteri© en da valer te, die zich. van het J3ahr zelf, om hun ziju laatste bejvicd tel geven. i I „Herinner u cn eerbiedig do Voorwaar den, die xk voor u gemaakt heb! MödktubI (Moge Allah-u behoeden cn. gelu/drig ma ken I" Een weokladit was het antwoord^ ten met die klacht in zijn ooien klinkend^ als (ie verzekering, dat hij niet onbemind heerti ging, weid hij naar beneden gebracht, pmi zich op zijin dood voor te bereiden. - De touwen der enterhakten weiden gekapt en langzaam verdween het galjoen in! dear Inarilit; op de galei wenden do gekwetstoj slaven vervangen door anderen!, ten! men ging terug naar Algiers!, den aanval op het Spaajnsche koopvaardijschip achterwege la tend. - Onder de tent op het achter lek zat Asad nu als iemand, die uit oen booiztein droom ontwaakt is. Hij bedekte Zijn hoofd en be weende iemand, die hem als een zoon ge- Kveest was, ten dien hij door zijn dwaas heid Verloim had. Hij vervloekte alle v'roti- Wen, en hij vloekte htel noodlot; maar de bitterete vloek yau alle gold Itemzelf. In de vale ochtendschemering wierpen zij de doolten overboord, en wietedhen do dekken, en zij letton er niet op, dat éérö man gemist Werd, als teelten, dat de En- gelsdlie kapitein of zijn volgelingen zich. niet stnkt aan den tetter Van het verdrag gehouden hadden. Zij kooiden in rouw naar Algiers terug auet oon den Spaartsdhen, koopvaarder, die zijn wegl ongeluniJeod Kad kujnnen vervolgen, mhar om den! dappersten- kapitein, die ooit het zwaard' in dienst yan den Islam gevoerd hal. De geschiedenis; hoe hij uitgeleverd was1, Weid nooit iluide- lijlc verteld; -jnjemanjd tiurtde dat tol djoen, vvant iedarjéen, die deélgertemen had aart doa-p Prissortse naai- het Nooiden bega ven, De pogingen van, den vijand, om in de streek van Sdubaline de Beniouvka, een linkerzijn vier van do Zlota Li pa, te overschrijden, weiden door ons vuur ge stuit. In de Woud-Karpathen maakten onze af deelingen zich van oen serie hoogten mies ter in de streek ten Zuid Oosten v.ui den spoorweg Kimpolung Jacoliy. Oostenrijkschlegerbericht. Op het Italiaansche en het Zuid-Oostehjko front viel mets belangrijks voor. Duitsch leger bericht Op den linker Donau-oever ca ten noor den van Buzeu zijn onze voonutgesdhoven elementen werkzaam. Aan beide zijden van den weg InsouratzeViziru ging de vijand, ter sterkte van ecu regiment infanterie en een icsgLment CaValene, tot het offensief over, dat door ons vuur weni gestuit. In de Dobroedsja nam de vipand het of fensief van den Domui tot Bascihkai. In d© streek Van Balapantche on Bascihkai daagde de vijand er in don serie hoegtenj te vermeesteren. Bij oen tegenaanval wier pen wij,hem wederom uit ©enigen er van. Het gev©dht tot herovering der anderen duurt- Voort. f Turksoh legerb'ericht. Op het RoomeeusVhie front, in de Do- Broedsja, -wordt de opmarsdh voortgezet. De vijand biedt' tegenstand op d© linde irueer t van Babadag-DemistepèAR Boy KeuyliaintdliarlaToerkoatza. Onze ca valerie heeft de derrie divisie Kozakken- ruiterij, die den 17en dezer in de Do broedsja kwam, teruggedreven. De divisie leed groote Verliezen. Men vond onder de gesneuvelden kolonel Jobdorof, comman dant van oen Kozakken-regiment. In Oost-Waladhije ontwikkelen de krijgs- Verrichtingsn zich volgons het plan. Fransch legerhericht- Op het Stroema-front en in den sector van Masadag was de artillene aan weerszij den bij tusschenpoozen in actie. In de streek van heuvel 1050 werkte zij krachtiger. De sneeuw en regen duren in Macedonië voort. Gezonken sdhepen. Ll'oyds nieidt, dat de Deensche stoom- schepen Chassie, Mhersk en Gerda gezon ken zijn. Lloyds mddt, 'dat het Engelsehè s.s. „Bayholl" en „Liverpool" gezonken zijn. Lloyds mddt, dat het Noorsche s.s. „FaJk" giazonkfen zon'zijn. Volgens „Stockholms Tidingen", stiet dezer dagen het Finsche passagierssdiip j.Sldftot" voor 'Abb op een mjjh en zonk mot 'do bemanning en' nestig passagiers, po Russische autoriteiten hibuden liet. voorval strikt geheim. De „Bemer Tagvvacht" meldt uit Parijs: De minderheid der sociaal-democratische ka merfractie zond dezer dagen een Schrijven de daarl, Schaamde zich' er later outer, Koe klaarblijkelijk het ode zijn! modht, dat Sakr- el-Bahr er zelf de schuld van droeg. Maar eindelijk begreep men, dat hij niet in tlerf slag gevallen Was, en daarom was men zeker, dat hij nog loefde. Op dat vermbeden hvterd een soort legende op-gebouwrl, dat hij eens terug Zou, keörcn; en verloste ge vangenen, die ben halve eeuwi laten terug keerden, vertelden, dat tot dien dag dit ©rug- komst van Sakr-el-Bahr in Algiers m vol vertrouwen verwadht en verlangd Weid door allo wane Muze!mannen. HOOFDSTUK XXUI. Hot hoidonscKe geloof. V Sakr-el-Bahr wórd opgesloten in een don- ker'hol in den voorsteven van do „Zilveren Reiger", om deii dageraad af te wachten en zich vpor te bereiden op den dood. Na zijn overgave was geen wooid gewisseld tusschen hem en Sir John. Met «te handed op den rug gebonden was hij aan Koon] van het Engelsdha schip gehesohen en op het tusscliendek had hij een oogenblik' van aangezicht tot aangezicht gestaan mei een ouden, kennis: Lord Henry Goalie. Men' kan zich het blazende .uiterlijk Van den Konink lijken Commissaris Voorste!ton, die mest een ongewoon ernsttgon jen' strengen blik naar den afvallige keek. Zij wisselden geen woord in het korte oogemblik, vooidat Satór-el-Baltr door zijn bewakers in het donkere hol ge worpen werd, .waar hei naar ted- en vocht -rook. i Een uur Jamg bleef hij liggen, waar hij gevallen was, hij meende alleen te ziju; en tijd en plaats kondan omjgetwijfelil bij-, draden tot wijSgebrige bespiegeling ovbr-zijn J aan de partijger.ooten in geheel Frankrijk, waarin krachtig $telling genomen wordt te gen de partijmeerderheid, tegen den minis ter-president en tegen de ..lliiniamté", als- 7nwie tegen het verder voortzetten van den oprlog. i lipt schrijven kant zich voorts tegen de annexiomstische oorlogsdoeleinden van Fianknjk's hondgenooten, protesteert tegcji het feit dat Frankrijk zijn bloedvergiet voor de belangen van anderen en besluit met de woorden: Wie heeft Frankrijk meer hef. .zij, die bet tot den laatsten druppel bloed opofferen/ of zij, die pogen Frankrijk zoo goed als het gaat van den ondergang le redden? i Frankrijk's wederopbouw. De Ametikaansche gezant woonde te Vi- trïmont (Maas en Moesel) de eerste steen legging bij van den herbouw van het dorp, hetwelk doGr de Duilschers werd verwoest. Dit is een begin van het liefdadigheids werk; dat de Amerikanen hebben onderno men. De gezant bezocht Nancy, Luueville en de ruines rondom de kathedraal .van Reims en bewonderde de geestkracht der bevolking. v Het nieuwe Oostenrijksch© Kabinet. Bij do bespreking van hel nieuwe Kabi net Clan Martimtz. leggen de bladen er den nadruk op, dat, terwijl het Kabinet-Spitz- muller slechts met oen beperkt program zou worden samengesteld, liet uieuw ge vormde Kabinet een coalitie Kabinet is met een bpmerkeiijke parlementaire plooi en dus een definitieve regeering vormt, die in staat is om de belangrijke politieke en economische vraagstukken op te lossen. Griekenland en de Entente.' hi tegenstelling met de openbare mea ning achten .diplomatiek© kringen den toe stand notg met opgehelderl door «1© aanne ming van het ultimatum op Dei, toudag; j.l. De procedure tegen de gearresteerden, be schuldigd. van samenzwering, woonlt krach tig voortgezet, maar er hadden weinig nieu we arrestaties plaats en gisteren wenden relt; gearresteerden weer vrijgelaten. Een nieuwe nota. liet Reuter-bui eiui wrnoeiii1,-dal verwacht wondt dat er ho len ©en mouw»; nota aan de Gnekscihe rogoeriug zal woxd-en ovar- liandiigd. Hel is niet zéker of er, een ter mijn in zal worden bepaald. Ito Voornaam ste eisdhen der Geallieerden zullen zijn rerbod van reservisten meetings in oud- Crriekenlanid; controle op do post tón, do spoorwegen; het vrijlaten der gevangen Vie-, nizelisten en het iusteJIen van een onder zoek door een gemengd© commissie, in zake de trofebeten op{ 1 en^ 2 SDecL Doldiging van Dr. Bos. Gisteren is te Winschoten onder leiding van den burgemeester, mr. Schönield, ben vergadering gehouden ter bespreking van f den ivorm, waarin de nagedachtenis van dr. J>. Bos blijvend, gehuldigd zou kun nen worden. Ongeveer 300 sympalliidietuigingen had mr. Schónfeld ontvangen, zelfs uit Amerika. toestand. Hij vond, dat hij, alles Wot be- schouwd, weinig réden tot zelfvlenvijt had. - j Zoo hij kwaad had gedaan; had hij ook dudhtig geboet. Mon- kon nauwelijks bfawe- reu, dat hij zijn trouwe iluzetmanscilio Vol- golnxgen verraden had, tón injdietnl al, dan dient er bijgevoegd te Woiylerb dat hij zelf den prijs voor dat vtónraad betaiaM Rad. Ro» sanuinde was veilig. Lionel zöuj zijn ver diende loon krijgen en wat htómj Zelf betrof,- daar hij al zoo goed als dood was, wag hét niet do nuooite waard aan zidhzelf te den- ken; Het moet hem oen zokcre xtoOdoening gegeven hebben te denken, dat Hij zijni loven!' i zoo goed mogelijk gebruikt had. Vorwoest was het al sedert lang. Zeker, zprwler dien noodlottigen tocht, om, zijb! wraak te koelen; had hij langen tijd kïiimfeinj voortgaan als zeeroovtór oorlog te votóren; had hij zelfs kunnen opklimmen! tot do liooge Muzolmanscilio ^vaardigheid1 Van Dey; van Algiers en een Vazal van' dtón] Gipoteh Turk kimnen twooden. Maar Veen; iemand, die als Christen edelman geboren was,, zo-u' het toöh een onwaardige mantar zijn geweest 5 om zijn dagen te aindigon. Hét wöjs beter zooals hot nu was. Eea licht geritsel in de aud»rMng&od duisternis vau zijn gevangenis toidjitó dein] loop van zijn gedacOiton af. Een rat, dacht hij en hij ging rechtop zitten en Map-tte) met zijn muilen op don grond; om het xvalgel^Kef dier weg te jagea. bi plants daaraan klonk een stom) in hét' donker, „Wie is daar?" f I 1 Hij schrikte evein, daar Ej zséddeftt mtóea- de, altean te zijn. J g „AVio is daar?u herHaaMtó tie. stem; enk- voegde er. klagend bij: ^Wat is tiit voor/A een - zwart© hel?. Waar bén,' ik?/; t V; i f OfeorUt vmtoif di s A J'. if -S "f fjk jr~ vy1* i i<

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1