Rotterdamsche Bankvereeniging. EIDMIQEE Magazijn „De Magneet" GEBROEDERS CHABOT, Rente Tan Gelden a Deposito H. J. Wonterloodl SPAARBANK. LOOPUYTS BANK De Lelie vaHonsVorstenhois MARX Co.'s Bank. De WISSEL en EFFEGTENBANK SLAVENBURG Co., Incasseeren WISSELS en KWITANTIËN. INCASSO-BANK. De Minister van Financiën, De aandacht wordt er öp gevestigd» dat het niet voldoen aan voormelde verplichting gestraft wordt met HECHTENIS van ten hoogste EEN MAAND en dat bij gebreke van de volgens de wet vereischte aangifte de BELASTING wordt VERDUBBELD. De Minister van Financiën, ANT. VAN GIJN. SAFE-DEPOSIT. G. BASSANT, J1STRAAT 55, f213319.841. :- Rotterdam, Noordblaak 25 -: I «ama/ut zom> 1. E WITTE. Scheépmakershaven 66. Rotterdam, Safe I>eposit~IiirieIit**4g. Verhoren in hunne Brand- en [nbraafrrljè Kluit Loketten van verschillende afmetingen en prijzen. Vergoedt 4 rente op rente. SCHIEDAM. J. F. Goede Boeken-Serie. Comm. Bankvereeniging SCHIEDAM, ROTTERDAM, Noord-Hollandsch; Landbouwcrediet, Mode-ArtikelenHn^e- rieën,Tricot-Ondergoede ren, - Kousen, - Sokken, Schorten, enz. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. Telefoon 57. WB^TVEST Beleent Ceelen en Connossementen. DUPOHT. CAR. ATWATER MASON. kapitaal: 'a-Gravenliage. f 4.000,000.Kneuterdijk 18. met inoasseeringen op het Binnenland I Rotterdam. Belast zich Buitenland. Koopt en verstrekt/wissels en cheques op het Bui tenland. s Verstrekt handelscredleten tegen zakelijk onderpand. Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering van Effectenorders. O i Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten, Neemt gelden 4 deposito tot wekelijks te annonoeeren rente. «sa Handels- en Bembourscredieten. Incasseering op Binnen- en Buitenland. Bekening-courant met rentevergoeding. Administratie van Vermogens; Neemt srelden Deposito. Verhuurt Safe-Dok© ttën. Leuvehaven 103, Rotterdam, Biedt gelegenheid in haar brandvrije en inbraak- vrije kluis waarden en. per jear. tot bewaring van verhuurt daartoe Effecten en andere vanat f 8.— loketten gpïs IllllPt? Brengt ter kennis van belanghebbenden dat door hem krachtens artikel 36 der Wet op de Oorlogswinstbelasting 1916 het volgende is bepaald: Ieder die over 1914 en 1915, of over één dier jaren wegens ver meerdering van inkomen als onmiddellijk of middellijk gevolg van den oorlogstoestand, in de oorlogswinstbelasting moet worden aangeslagen, is, indien hij vóór 1 Januari 1917 geen aangiftebiljet heeft ontvangen5 verplicht daarvan vóór 1 Februari 1917 schriftelijk mede deeling te doen aan den Inspecteur der directe belastingen in wiens dienstkring hij woont, of indien hij niet hier te lande woont, aan hê£ Centraal Bureau der directe belastingen, te's-Gravenhage, Prinsegracht 31. Op gelijke wijze zijn de binnen het Rijk gevestigde naamlooze ven nootschappen, commanditaire vennootschappen op aasdeelen, coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekeringmaatschappijen, de binnen het Rijk gevestigde reederijen, de binnen het Rijk gevestigde stichtingen die een bedrijf"of beroep uitoefenen, alsmede de niet binnen het Rijk gevestigde lichamen, die wegens vermeerdering van winst als onmiddellijk of middellijk gevolg van den oorlogstoestand^ over de kalender- of boekjaren, waartoe de 1ste Augustus 1914 en 1915 be hoorden, of over één dier jaren, in de oorlogswinstbelasting moeten worden aangeslagen, indien zij vóór 1 Januari 1917 geen aangiftebiljet hebben ontvangen, verplicht daarvan vóór 1 Februari 1917 schriftelijk mededeeling te doen. Deze mededeeling geschiedt door de binnen het Rijk gevestigde belastingplichtigen aan den Inspecteur der directe belastingen in wiens dienstkring zij gevestigd zijn, en door de niet binnen het Rijk gevestigden aan het Centraal Bureau der directe belastingen te s-GravenhagePrinsegracht 31. Bij ontbinding eener naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen zijn de vereffenaars .tot het doen der mededeeling ge houden. Inlichtingen omtrent den belastingplicht worden verstrekt ten kantore van de inspecteurs en ontvangers der directe belastingen. Kapitaal en Reservenf 51.300.000. ROTTERDAM. Boompjes. Feijenoord. Glashaven. SCHIEDAM. VLAARDINGEN. AMSTERDAM. Rokin. 's-GRAVENHAGE. Mauritskade. Bezuidenhout. Kneuterdijk. RIJSWIJK. SCHEVENINGEN. BIJKANTOOR SCHIEDAM. Handelscredieteu V" oorschotten in Hekening-Gourant. Deposito's. Cheque-JRekeniugen met rente-vergoeding. Gelegenheid tot open en gesloten bewaargeving. 's-GRAVENHAGE, 19 December 1916. 13101 172 Het goedkoopste en soliedste adres voor KINDERWAGENS, VOUWWAGENS, KIN DERSTOELEN, - KINDERLEBIKANTEN, POPPENWAGENS is beslist bij bij de Oude Binnenweg, Rottendam. 13075 12 Santen en Hekelaars In Assnraaut celaars ln Assnraatiëa' ROTTERDAM. Incasseeren op bet Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Effectenorders uit. Nemen gelden 5 deposito met één dag opzegging k H/a pOt. tien dagen 1 voor langoren termijn onder nader overeen te komen voorwaarden. 1223 12 1 is het besta adres voor inkoopan van Raar aten daar bi bakeai staande goe deren hoopt tegen prijzen, waartegen nie mand rcmcujsöeireia kin. ----- -r Aanbevelend,; 4®, ICHIEDAnHCEEWEG ROTTERDAM. GRONINGEN. 10911 20 Kassiers en Makelaars in Assurantiën. met één dag opzegging 11/2 voor langeren termijn tot nader overeen te komen voonwuirden. Lange Haven SO, Schiedam. Reserve-kapitaal op 31 December 1915: SAFE-I.OïiJÏTTKV te buur vanaf f 8.- pvfcr Jaar. Marktte Telefoon XöSS. Kèradienlenon romEatiBealf -door ----Uit het Amerikaansch' vertaald door H. Si. S. KOTEER 496 Bbuïz FiU» «lerlHk gebonden'f 1,85. i Een "der beste Historische Romans uit Jfcst leren van een der edelste VoEgtinneTx St#SIÉ ife 11339 30 K Xnldblaak 6«. WESTVEST 12, Te!. Interc. 381. LEUVEHAVEN W.Z. 39. TeL. Interc; 10343. Zónder voorafgaande opzeggin-r D/s pCt. 'met 10 dagen opzegging. .- l*k met 3 maanden opzegging 3 «b/a 1495 42 jaar I.einrehaven W.Z. 107, Rotterdam. - Verleent CEEDIETEXs .9278 20. Eeemt gelden DEPOSITO a 8 o/o' CORRESPONDENT te SCHIEDAM: 1>. KOK, Lange Haven ÉiSsÊSM-MëSMMMMMÊilÉMêMÊ Oorlogswinstbelasting. 10651 150 9407 36 TELEGRAM. ADRES „BALO". 8343 93

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10