De oorlog. 69"* laargang, No. 15329 Dit Brner Maat ait DfiiE Men. Eerste Blad DE ZEEVALK. m Zaterdag 23 December 1916. lli t rf'V "A"''y v- ^?&4?p®hf1||| Bericht. ffi~< Kennisgeving. BUITEKLAS©, Van het Westelijke front. IÉ. iktV lit? Van het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. Tan het Koemeensche front. Tan het Balkanfront. Tan de Turksche fronten. Ter Zee, Diverse berichten Sport BIKNENLAm (Wordt yêrpoïgU, *r**u Deze courant verschijnt dagelijks, met uit/ondenng um Zon- en 1 e.-Mto-uea. Prijs per k vrat taal: Voor Schiedam en Vlanrdingcn fj. 1 23. fianco per post tl. 1.65. Prijs per week- Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzondei lijlic nummers 2 rent. Abonnementen worden dageljks aangenomen. Advertentiên voor het eersho'gend nummer moeien des middag-, vóór >«m üur aan het Bureau bezorgd Z'jn Bureau: Lange Haven No. !lt (hoek Krd« Haven). K Prijs der Advertentien: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meev 20 cents. Reclames 40 oent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te Voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechts 2 maal berekend. - dj 4> n W rt. ff ƒ1 fV Inforoompuinalo Telpfoon 103. 4 y Be „Schiedamsclie Courant" verschijnt wegens het Kerstfeest op 25 en 26 De cember niet. Evenals andere jaren zullen ook dit jaar in de „Scbiedumsche Courant", die Zaterdagavond 30 December verschijnt, Nieuwjaarsgroeten kunnen ge plaatst worden togen den prijs van VIJFTIG CENTS. S Zij, die zich met ingang van 1 Jan. a-s„ voor minstens 3 maanden op de „Sckiedamsclio Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. „At Do Burgemeester van Schiedam breng# 1 ter algemeen© kennis, dat Ben '".Minister vauj Landbouw, Nijverheid en Handel is gei bleken, dat graan van den oogst 1915, al dun;,niet vermengd mei graan van den oogst! 1916, togen buitensporige prijzen in de-, vrijen handel wordt gebracht. •Om dit tegen, te gaan, heeft die .Ministeil gemeend het verbod van juitroer uit eenci gemeente, bedoeld in zijn circulaire van 2| Anguêtus jno. 19909/43, te moeten uit- breiden tot alle rogge, tarwe, gerst, havcnj en boonen, in gemalen of ©ngcmalen toe1 stand. I «Derhalve zal de uitvoer uit de gemeente) i van deze granen, welk© niet reeds door bel, i Rijk zijn aangekocht, worden belet, tenzij 'n de" eigenaren deze alsnog door zijn© ben middeling aan het Rijk verkoopen tegen de - prijzen, die zijn vastgesteld voor de granen) ,vap den, oogst 1916. t I Bij eventueel© pogingen tot uitvoer, web gering-tot verkoop aan het Rijk, of poging! tot verkoop, aan derden, zal tot in be- „zitoeming worden overgegaan. December 1916. "De Burgemeester van Schiedam M. L. HONNERLAGE GRETE. Duitsch legerbericEt. Nabij de kust, in hel Sommegebied en aan den oostoever van. de Maas was de SM tl IA» j Roman,,uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. y 93). <Em nu herkende hij de stem! van Jasper Leigh, en hij was verwondend, dat dia laat ste zijner redruten in d^ gelederen van Mo- hamed zijn gevangenis met hem deelde, ,',Je betat in het voorschip van de „Zil veren Reiger", ziei hij, „maar hoe je hier gekomen ibent, is meer dan ik kan beanjt- Woojzjdien." „Wife zift gij?" vroeg de steml „In' Öairbarye bon ik bekend geweest als Saknel-'Bahr" 1 '„Sir Olivier." „Ik verenloiad, dat za mij au zoo zullen. 1 noemen. Het is misschien maar goed, dat ik jOp zee zal begraven, worden, anders moes tem deze christen, hoeren zich notgf kwel- i<in,i;Weik ofpscihrift zijl op mijn- grafsteen' Imjoëstei zetten. Maar jij bba kom jij hier? Mijn bfepraak nilet Sir,John was, dat niemand Zou wonden lastig gevallen, en) ik kan, niSjf niet voorstellen, dat Sir John .,',tmleinxsedig is geweest." „Daarvan weet ik niets, daar ik_ niet L" ©eins wist, waar ik was, voordat gij hot „mij verbelde. Ik wend in het gevocht be- Wustoloos geslagen, nadat ik uw lieven broeder met mijn zwaard doorstoken had, v-. Dat is, al Wat ik weet." V1 Sir Olivier hield den aliem in. „Wat zleg ;iVvjo?,.-Heb je Lionel gedood?" „Ik geloof het wal,," was' het koel© ant- yyioord,jlk heb ten. minste oen paar voet staalip. hem1 gejaagd Bet was in de aitillerie-actie in den namiddag krachti ger. Aan den Yser werd een Belgische post opgelicht Fransoh legerbericht. _De artillerie-actie was tamelijk leven- dig in de streek van Louvemont (rechtsr- Maascever) gedurende een .deel van den nacht. Om al elders rnstig. Duitsch legerbcricht Front prins Leopold van Beieren: Langs den Duna en aan de Stocbod lüeld het het Russische arlillene-vuur geruimen tijd aan. Een aanval van twee vijandelijke com pagnieën ten zuidoosten van Riga weid afgeslagen. Ten noordwesten van ZaloLsje drongen Duitsch© troepen in "de beide voorste Rus sischo stellingen en in liet dorp Zwizïn en keerden, na vier mijuwerpers te bobben doen springen, met 34 gevangenen en 2 mitrailleurs naar hun stellingen terug. Russisch legerbericht. In het Stochodgebied bij het dorp Go- lenm deden onze verkenners oen welge slaagden aanval, waarbij zij zeven Duit sellers gevangen namen. Den 21en schoot onze vlieger-kapitein Kazak of een Oosten rijkse!» vliegmachine neer, die boven Loezk verscheen. De bestuurder, een ondcroffi cier werd gedood; de officier waarnemer werd gawond krijgsgevangen gemaakt. De machine is gebroken. Ten noorden van den spoorweg Zolot chef Tarnopol viel do vijand na een hevige artilVristiscbe ycorbereiding onze troepen aan bij Zwizin en maakte zich niettegen staande ons vuur moester van een deel van een onzer loopgraven. Een fiankaanval wierp hom er weer uit. Aan do Bystrika dreef ons vuur een vijandelijke compagnie, die onze stellingen hij het dorp Krivitsj naderde, op do vlucht Bovendien verstrooide ons vuur een vijandelijk© kolonne ter sterkte van onge veer twee compagnieën, die van hel zui den uit op het dorp' Khlebkof aanrukte. Italiaansch legerbericht. Langs het geheel» front plaatselijke ar tillerie-actie. In Gorz werd-een klein hospi taal, waarvan de Rcodo Lvruisondersc'heL din«;-leekerien duidelijk zwihtbaar waren', op nieuw getroffen; er vielen twee dooden on vier gewonden onder bet bospitaalperso- neel. 6p het Karstplateau bezette oinze in fanterie door verrassend© overvallen eenige hoogten voor het front on bracht ze da delijk in staat van tegenweer. Vijandelijke vliegers beproefden raids achter onze li- nies, doch wenden i 'adelijk verdreven dora de rfwe^'-batterijen Enkele bommen vie len op Griguo CSjiganadalj Cat_Mzo en Veitiba (ten zuidoosten van Gorz.) zonder echter slachtoffers te maten. Een der watcrvliegtuigaMeeluigen wierp bommöh op de militaire gebouwen en oor logsschepen in de haven van Pola. Niette genstaande het levendige afweervuur c» vijandelijke aanvalspogingen kceiden lie vliegers behouden terug. hitte van het gevecht, toen de.Engelschsn het eerst aan boord van het galjoen spron' gen; Jonker Lionel was vooraan de laat ste plaats, waar ik hem gezocht zon heb ben," Er ontstond eon langdurige stilte. Einde lijk sprak Sir Olivier met zachte stem: „Je gaaft hern, niet meer dan hij zocht. Je hebt gelijk, Leigh; vooraan was d© laat ste plaats voor hem1, tenzij bij mot opzet bet staal zocht, om aan den strop ta ont komen. Zoo is hot zeker het beste! God geve hem rustl" „Gelooft ge in God?" Vroeg de zondig© schipper ongerust. „Zij namen je zeker daarom gevangen", ging Sir Olivier voort, tot zich zelf spre kend. Daar zij niets wisten misschien van zijn daden, eu hem een heilige on martelaar vonden, besloten zij hem op jou te wreken en sleepten je daarom hier heen. Hij zuchtte. „Wel, Leigh, daar je weet, dat je een schurk bent, heb je zeker je leven lang je nek voorbereid voor een strop, dit is dus. geon verrassing voor je." De schipper bewoog zich onrustig en steunde. „Heer, wat doet mijn hoofd pijn!" klaag de hij, „Daar hebben ze een uitstekend middel voor", troostte Sir Olivier hem. „Eu je zuil in beter gezelschap hangen dan je verdient, want ik word morgen ook op- -gehangen. Je hebt biet even zeer verdiend als ik, Leigh. Todh spijt het me voor je het spijt me, dat je moet lijden, waar ik bet niet bedoeld had." Loigli snikte en was een poos stil. Toen herhaalde! bij zijn vroegere vxaag. „Gelooft ge in God, Sin Olivier?'! ,Er is geen God dan God, en Mohamed Duitsch legerbericKt. Een luchtaanval bij Csuelemer, ten N. van bet dal van den Tiotos mislukte. In Giool-Walachijc is de toestand on veranderd. Het Dobroedsja-leger gaat vooruil, en maakte 900 Russen gevangen. Oostenrijksch legerbcricht. Lcgcigroep-Mackenspn Niets bijzonders. Front-aartshertog Jozef - Aan weerszijden van bet Troiusdal vruchteloozo aanvalspo- gingen van den vijand. Russisch legerbericht. Op den linker Donau-oever werden wei nig beteekenende pogingen van den vijand om het offensief te nemen, door ons vuur verijdeld. In do Dobroedsja viel de vijand met steilte overmacht op het geheele front aan na kiachtigen tegenstand begonnen onze troepen in noordelijke lichting terug te trek ken. Door een aanval van een onzer re gimenten werden de Bulgaren, die oprukten ten oosten van het Babadagmcer, uit dc achting van hot dorp Enisola» ia het meer en moeras geworpen. De meesten verdron ken, 115 man werden krijgsgevangen ge maakt. Duitsch legerbericht Aan de Stroema patrouille-schermutse lingen. Franseh legerbcricht. Patrouille gevechten aan het Stroema- front. Dc artillerie-actie wordi voortgezet in de streek ten noorden van Monostir. Turksoh legerbericht. Op het Perzische front ten noorden Van Hamadan, wenden pogingen van de Russen om ons te overvallen, verijdeld Op het Fellahiefrcht duren de arlillerie- ge\ echten voort. Verder niets bijzonders. Russisch legerbericht. Op het Kaukasischo front niets bijzon ders. In hot gebergte hevige sneeuwval. Do „Ansgar". Een Zweedsch s.s. seinde, dat het de Noorsche bark „Ansgar" brandend in de Noordzee had waargenomende bemanning is gered. Dc „Ansgar" (926 ton) was van Moss op weg naar Engeland met een la ding mijnhout. (De „Ansgar" behoorde aan den reeder L. Schübeler, te Fredrikstad. Het scliip was in 1876 gebouwd.) De U. 46 in den grond ge- fa oord? Volgens te Berlijn ingekomen berichten zou de Duitsche duikboot U 46 door vijan delijke zcestrijdkrachten in de Golf van Bis- cayc ih den. grond, zijn geboord. Een officieel bericht is nog met ont vangen. is zijn Profeet," was het antwoord, en uit 'den toon kon Leigh Biet opmaken of hij spotte of niet. „Dat is oen heidensch geloof", zei hij niet vrees en. afkeer. „Nu; het is een. geloof, waar mensohen naar leven. Zij doen, zooais zij prediken, en dat is meer dan gezegd kan woide^j van cenig christen, dien ik ooit ontmoet heb." „Hoe kunt ge zoo aan den Vooravonid van den dood spreken?" nep Leigh. „Nu, die wordt juist beschouwd als bo venal de lijd voor de waarheid", zei Sir Olivier. „Dus ge gelooft niet in God?" „Integendeel, dat doe ik wel." „Maar niet in den waarachtigen! God", hield de schipper vol. „Er kan geen andere God'dan d© waar achtige zijn het komt er weinig op aan, hce de monscihen Hem noemen'." „Maar als ge gelooft, vreest ge dan niet?" „Waarvoor?" „Voor de hel, de ver loom ©nis en bat eeuwige vuur", riep de schipper en, gaf daarmee uiting aan zijn eigen angsten. „Ik heb slechts het tot vervuld, dat Hij in Zijn Alwetendheid voor mij bestemd heeft", antwoordde Sir Olivier. „Mijn le ven is geweest zooals Hij Bet bepaald heeft, daar niets kan gebeuren of bestaan! zon der Zijn wil. Moet ik nu Vepdoemienis vree- zen, omdat ik gewCest ben, zooa's God mij ge'maakt heeft.'4' „Dat is het heidenscbe Mohamiedaansche geloof!" wierp Leigh tegen. „Hel is vertroostend", zei Sir Oliviieir, „en hot moest zoo'n zondaar als jij Bent, ook vertroosten," Maar Leigh wilde niet vertroost worden. Duikbootactie. Volgens tot dusverre ontvangen berich ten zijn in de laatste 24 uur zestien sche pen (22.000 ton) in den grond geboord, waaronder tien vijandelijke schepen. In de Zwaite Zee. In de nabijheid van den Bosporus boor den wij twee Tuikschc motorkauonneerboo- ten in denjgrond. Gezonken schepen. Lloyds meldt, dat, naar men meent, bel Engelsehe s.s. „Murex" gezonken is. Het Noorsche s.s. Avona" wordt als gezonken opgegeven. De bemanningen, to het Duitsche s.s. „Chassie Maersh" en van het Engelsehe s.s. „Bayhatt", welke als gezonken zijn ver nield, zijn gered. (Het s.s. „Murex", groot 3564 br. ton, gebouwd in 1892. behoorde aan de Anglo Saxon Petroleum Comp., te Londen; het s.s. „Avona", groot 2896 br. t., gebouwd in 1891, aan de Rederiselsk. Avona, te Beigen.) Ministerwisseling in Oosten rijk-Hongarije. De „Wiener Zeil." za.' mei-gen. brieven van' den keizer dil. 22 Dec. publiceeren, waar hij prins Holfentohe's verzoek om, ontslag als gemeenschappelijk minister van finan ciën wordt aanvaard, terwijl baron vom Burian als zoodanig opvolgt en voor zijn diensten als minister Van buTtenJandsdBa zaken wordt begiftigd met de brillonten van Jiet-groolkrms der St. Slefanus omde. Graaf Ozemin wordt minister van bui- tenlandsclie zaken en Van het keizerlijk' Ilnis en Voorzitter van dan gerneensc'hap- polijkeai ministerraad. Naar den Vrede. Uat Berlijn wordt gemeld Het bureau, van de „Associated Press" hoeft over Lon den en Den Haag het volgende bericht ont vangen uit liet hoofdbureau te New-York: President Wilson heeft allen oorlogvoeren den geseind, dat hij bet recht meent te «hebben onmiddellijk de gelegenheid te schep pen om de denkbeelden over de voorwaar den te vergelijken welke de beslissende vre- desonderliandelingen vooraf moeten gaan, waaraan de neutralen even goed als de oor logvoerenden ten volle en op verantwoor delijke wijze deel zouden willen nemen. Men zou dichter bij den vrede kunnen zijn dan men meent. De voorwaarden, waarop elk der oorlogvoerenden meent te moeten blijven staan, zijn niet zoo onvereenigbaar als- men vreest. Een meeningswisseling zou althans den weg tot öen conferentie ope nen en de hoop op een blijvende overeen stemming tusschcn de volkeren voor de naaste toekomst verwezenlijken. Uit het Engelsehe Parl.am.ent In een toespraak, die do koning bij de sluiting van het Engelsehe parlement heeft gehouden, zeide Z. M. ),Ons eenig streven moot zijn een krach tige doorzetting van den oorlog totdat wij de rechten, die op zulk oen onverzoenlijke wijze door onze vijanden zijn geschonden, weer hebben hersteld en de veiligheid van „Ohl" steunde hij rampzalig, „Ik wildei, Hat ik niet in pad geloofde!" „Je Ongeloof zou Hem evenmin kunlnen afschaffen, als je vrees Item lean schelpen.", antwoordde Sir Olivier. „Maar als je ge moedsstemming zoo is, deel jo dan niet beter met te bidden?" „Wilt ge niet met mij bidden?" Vroeg' de schurk in zijn groote vrees voor het hiernamaals. „Ik zal meer doen", zei Sir Olivier <in-, delijk. „Ik zal voor jo bidden bij .Sir Kiliigrew, dat je leven gespaand, blijft." „Hij zal zeker wal naar u luisteren. P zei Leigh met ingehouden adem. „Dat zal hij. Zijn eer is er mede gemoeid. De voorwaarden van mijn overgave waren, dal niemand anders aait boord vain de galei overlast zou worden aangedaan." „Maar ik doodle Jonker Lionel'." „Dat is waar ■*- maar dat gebeurde in de schermutseling, die aan het stellen mij ner voorwaarde voorafging. Sir John gaf maj zijn woord en Sir John zal bot houden1, als ik hem duidelijk heb gemaakt, dat zijn eer het eischt." Een groóte last was den schipper af genomen, die groote schaduw Van do doods angst, die hem benauwd hal. Daarmee verdween cok waarschijnlijk zijn wanhopig berouw. Hij sprak ten minste niet meer van verdoemenis, en dacht n'fet venier over het gevoelen en geloof van Sir Olivier om trent bet hiernamaals. Hij1 kon terecht mee- wen, dat het galoof Van Six Olivier dienfs eigen zaak was, en dat, modht het blij ken, Verkeerd te zijn, hij niet de aat/gewezan! man was, om .het te varbëterenPWat hem zelf Betrof, Bet bereid maken van zijn ziel kon tot later wachten, als da noodzakelijk heid er toer dringender was. Europa op êeu zekeren/grondslag hebben bevestigd." t Voetbal. Met de a.s. feestdagen speelt S, V. V. de volgende wedstrijden: Zondag a.s. S. V. V,Engelsehe Geïnter neerden, een zeer sterken ploeg. S. V. V. II Xerxes 11 voor de 2e M. reserve van den Ned. Voetbalbond. "2e Kerstdag beslissing der S. V. V.-beker- wedstrijden; FeijenoordR. F. C„ Fortuna (U. S. C.; daarna eindstrijd der winners. De elftallen, welke Zondag zullen spelen op het S.V.V.-sporttérrein, zijn samenge steld als volgt S. V. V.: J. Deijl; A. H. Noordegraaf, Th. C. Lcliveld; C. H. Bakkes, A. H. Osterholt, C. Maltha; .T. Th. de Raaij, A. P. Kroon, J. Köneman, J. F. v, d. Gaajg, <L. Rijkniter. v Engelsehe Geïnterneerden le Naval Bri gade F. C. I'earcè. Camel, Johnstone, Reid, Bradbury; Smithson, Mc. Anulty, Bryden; Williamson, Wilson; v Dotchin. Nederland en de Oorlog. Onze Liunertindus'txiioi. Van belanghebbende zijd© wordt aan het correspondentiebureau geschreven Het ziet er in de liiineuinidustrie naar uit, dat, indien de hoognoodigo grondstof fen voor dit bedrijf niet spoedig komen, hier slachtoffers zullen vallen. Wel hebben nagenoeg alle lLnnenfab'ri- kanten door tijdigen koop van grondstoffen in Engeland getracht zich te dekken', orn de vele orders zoo voor het Rijk als voor particulieren, te kunnen' uitvoeren, maar ondanks N. O.' T.-consenten blijven de ga rens, waarvan vel© partijen reeds lang be- taaJd en dus Neierlandsoh eigendom zijn!, in Rngeland, omdat de Britsdhe autori- tciten weigeren toestemming tot uitvoer te geven. Wanneer deze toestand nog ©enigen tjjl aanhoudt, zal ook in deze industrie de werkloosheid, hand over hand toeniecneni Deze industrie staat niet alleen met haar klacht. Helaas zijn er tal van industrieën' die in dezelfde moeilijke omstandigheden Ver-/ i keeren door deztelflie oorzaken als de Lin- f nenindustrie. Verkeer mel Engeland. Het stoomschip „Staveley" is gisteravond van Engeland te H<jek van Holland aan/ gekomen met ruim 3400 zakken post .aan boord. Duitsche kinderep. Hedenmiddag zijn te Arnhem weer 97 Duitsche kinderen aangekomen. Acht hun ner hieven te Arnhem, de overigen reis den verder naar velschillende plaatsen in. ons land. Daarop ging hij liggen en trachtte te; slapen, hoewel de pijn in zijn hoofld. hinder- lijk was. )>aarhij na een poos bemerkte';;v. dat slapen onmogelijk was, wilde hij! ween praten: maar toen bemerkte hij aan de re-' f<' golina.ti.ge adiemhaliing dat Sir Olivier iioor. de stilt© in slaap gevallen was. Dit verbaasde en trof den schipper. Hij begreep volstrekt niet, hoe iemand,1 die, geloofd liad als Sir Olivier, die een af valligs en heiden was; rnstig slapen komj met de wetenschap, dat hij bij hst aan-/ breken van den dag z'ou wonïehopgehan- gen. Zijn, wat laat gekomlon, christeliijlkkj ijver spoorde hem aan, den slaper te "wek-//!! -ken en hem voor te houden don] vvemigjenj'/l tijd, die hem nog restte,, te gebruiken om'. Vrede met G od te maken. Aan den anderen kant zei het inenschlievtend medelijienlhem; dal bet beter wite hem in] den vrede der roi'getelheid te laten. Rij, was diep ge trof few «foor het denkbeeilii, dat in Kalk een! J oogenbuik Sir Olivier nog aan Bami en' rijn. lot gedacht had en dat hij Wilde - toachtenr. hem1 van den stropte redden. Hij was^er,v 1e meer door getroffqu als bjj er aan! dacht fri in hoe Verre hij veranüvoordichjk wasi voor. al hetgeen, met Sir Olivier gebeurd!1 yvasf\\L Hieraan denkende, kreeg hij een' soort' vhh y- heldiennroadL, en Begon hij1 te peiriöarg hoe";/ ,hij' op rijn Jbenrt Sir Olivier misschien) kon dienen door eani openhartige bekén-// tenis Van alles, wat trij wist .omtrent ,do,j> inVlced-en, die Sir Olivier g'emSaakfc hadden tot xvlat hij wast Dit besluit, bfennd© hemt, op en Vreemd genoeig beurde het Hem? lies^ te mieer op, als hij er over dacht, dat "hij. rijn. -eigen hals" waagde bij de bekentenis; waartoe hij besloten.' was. i f A g ^({t i i,*'! t J j "-7-" V? ia Vce -t .Vi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1