r Be oorlog r i Laatste Nieuws 'I: fe ft tsv $t. Pi* lh STADSNIEUWS. Ingezonden Mededcellngen. - Waarom zoudt ge ;Uw Stoom- en Varfgoederen naar elders zenden, terwijl ff08 Phoenix", Telef.nummar 15, U even goed en vlug bedient. Gemengd Nieuws. Fan het Westelijke front. Tan de Tnrksche fronten. Handel en Bedrijl Burgerlijke^ Stand ADV ERTEtf TIEN. 7353 K.G. gegoten ijzer. 3800 K,G. smeedijzer. 1190 K.G. plaatijzer. f "I 4 fi fov ife THfik, i?v r#x" H<- Audiënties. D© gewone audiëntie van den minister van bditcnlandsche zaken zal Vnjdag a. s. niet plaats hebben1 ZeerisscberlJ-Maatschappljen De Stel no. 301, bevat de statuten doi1 Naatnlooze Vennootschap Zeevissdherj Maatschappij Navis, te IJmuideh. Voorts wijziging in de statuten der naam- looze vennootschappen Visscheiij-Maatsch. Rood© Ster, te Maassluis; Stoomvisscherij Maatschappij Nicolaas, te IJ muiden, gemeen-' te VelsenStoomvisscherij Maatschappij de Hoop, te IJmuidan, gemeente Velsen Indiensttreding L«nd»torin, jaarklassen 1917» 1909 en 1908. Van de landstormjaarklasse 1917 zullen de dienstplichtigen als volgt worden in dienst gesteld 1. In het tijdvak van 13 Februari 1917 a. de kindster mpli chtigen toegewezen aan de infanterie (hieronder begrepen Gre nadiers, Jagers, hospitaalsoldaten en zie leendragers) b. de helft van de getallen der landstorm plichtigen, toegewezen aan de wielrijders, cL de landstormplibliitigen, toegewezen - aan de Pontonniers, en d. d© landstormplichtigen, toegewezen aan de Genie. 2. In het tijdvak van 21'23 Febr. 1917 de ïandstor rnplicMigetotoegewezen aan 'de Zeemacht; t 3. In het tijdvak vian 1—3 Maart 1917* een. gedeelte der landstormplichtingen toegewezenaan de Cavalterie; 4. In het tijdvak van. 25 AiparidT 1917* ■do ïandstor mplich tigentoegewezen aan de VeM- en. aan do Rijdende Artillerie. 5. In het tijdvak van 1620 April' 1917 het overschietend. gedeelte Van de land- stormplichtigontoegewezen, aan de wiel rijders. 6. In het tijdvak van 1619 Mei 1917: het overschietend gedeelte van de land stormplichtigen, toegewezen aan de -Ca valerie. Voor de Landstormjaarklasse 1908 zal vermoedelijk de opkomst zijn voor een ge deelte in April 1917 en voor het overige in hoofdzaak'in begin' Juni van dat jaar. Jonge Trijs Democraten. In een gisteravond' gehouden vergadering is na een inleiding van de hoeren mr H. P. Marchant, J. Eikema Jr. en Alex. Pop pers, besloten tot de oprichting van eon af- dJeeling 's-Gravehhage van De Jonge Bet mocraten, Bond van Vrijzinnige jongeren op democratische» grondslag. Het secretariaat wordt vootloopig waar genomen door den heer J. Scheeie. Dir. bel.» hrroerr. en ace. Rij resolutie van den minister van fman ciën zijn, met ingang 1 Januari benoemd tot surnumerair der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen: N. M. J. Ti. Cikot,, ,Wl H. Meybui-g, F. Robertson eri J. W. Zon nevijlle. Vit de Tweede Kamer. Door ziekte van' den verslaggever, ont- i vingen wij tot onzen grooten sprjt ditmaal het onder bovenstaand hoofdje geregeld ge geven Kameroverzicht niet. Bij het deze week gehouden examen te 's-Gravenliage, slaagden, voor coupeuse meju M. Kreuger en -voor costumière mej, A. Scheierman en M. v. d. Meer; allen leerlin gen van de Modevakschool, Hoogstraat 73, leerares H. iM. Th. y. Alphen. Bij het fe Groningen gehouden examen M. Engelsch, akte B, is o. m, geslaagd dei heer P. J. Rifneke, van bier. Mazelen. Door B. en W. is aan Bestuien en Hoof den van Bewaarscholen bericht, dat, ge hoord het advies der gezamenlijke school artsen, zij van oordeel zijn, dat de sluiting der bewaarscholen wegens de mazelen-epi- demie, kan worden opgeheven, die scho len met ingang van 2 Januari a.s. weder kunnen worden geopend. Vrijwillige Landstorm. Bij beschikking van Z.Exc. den Minis ter van Oorlog, d.d. 20 December, is goed keuring gehecht aan het voorstel van den generaal, opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, waarbijl de vaandrig W. L. B. J. Dekker, is bevorderd tot 2d© luitenant. De benoemde blijft geplaatst als comman dant van de 2e sectie van de 2e Comp. .Wielrijders „Delft" te Schiedam. In! de godsdienstoefening der ABd. Schie dam van den Nederl. Protestantenbond, zal morgen! (Zondag) als spreker optreden de heer W. H. Stenfert Kroese, Remonstrant predikant 'te Rptterdam, en Maandag (le Kerstdag) de heer S. Lulofs, doopsgezind predikant te Den Haag. 1 Op lsten Kerstdag treedt dr. J. van Leeu wen; in .Constantia op als spreker in de daar te 11 uur te houden openbare Kerst vergadering. t - Volksxang. Het Bestuur van de Afdeeling Schiedam ,vaa de Vereeniging voor den Volkszang ver gaderde deze week yoor de eerste mail. De bestuursfunctie's werden als volgt ver deelde W. H. van den Toorn, voorzitter, A*. 'M. E. Papenhuijzen, onder-Voorzitter; C. Zoon Jzn., le secretaris» Prins Mau ritsstraat 28; J. P. I. Brouwer, jwmning meester; Joh. N au man, 2e secretaris; me). M. M. van der Schalk en mej 'At E. Mpojk- hoek. i j -'Het bestuur, heeft zidh' reeds met het - 'BtooÉdbestuur der Vereeniging in verbinding Afgesteld,' om tot uitvoering der vocdoopige Wat is hef doel der Sehiedamsche af- dceling? We vinden dit omschreven in art. 3 der statuten: Bevordering en verbetering van den Volkszang. Er zijn verschillende middelen, die tot bereiking van dit doel kannen worden aan gewend. In art. 4 der statuten worden oL a. ge noemd o. het samenbrengen en doen samen wer ken van alle personen en vereenigingen, die met het doel der vereeniging instem men; b. bet oefenen van invloed opi het zang onderwijs in do scholen; c. het houden van zangavonden voor kin deren en volwassenen; d. toet uitgeven en verspreiden van losse liederen en liederbundels. Zeker zal het afdeehngsbestuur trachten deze middelen op de juiste wijze aan te wenden. Ook daaromtrent hoopt het spoedig mede- deehngen te kunnen doen. Het groote belang, dat ook Schiedam heelt bij* arbeid in deze richting, zal ieder m het oog spnngen. Onze stad is tegenwoo-i dig een fabrieks centrum van den eersten rang Zij heeft ren zeer groote arbeidende bevolking, waar onder tal van gezinshoofden Al wat strekken kan tot verheffing van die stadgenooien, alles wat de samenleving mooier en beter maken kon, moet krach tig bevorderd worden. De Vereeniging voor den Volkszang stuurt op die verheffing aan. Moge zij de sympathie vinden van allen. Want op aller steun wordt gerekend. De inrichting en werkwijze der afdee- ling zal zoo zifn, dat er voor niemand bezwaar zal zijn, om als lid der vereeni ging toe te treden. Diakenen der Ned. Herv*. Gemeente kon den gisteravond aan de armen hunner ge zindte» een extra bedeeling als Kerstgaven Qoen. Dankbaar dat zij hiertoe ïn slaat wtiren gesteld, werden uitgereikt kolen, rijst, bTuine 'boonen en vet, hetwelk niet min der dankbaar in ontvangst weid genomen. Door de politie weid aangehouden een persoon, die brj een opkooper een stuk lood verkocht. De aangehoudene verklaar de, dat hij dit deed op last van zijn vader. De vader, daarna gehoord, verklaarde, dat hij, bij een reparatie aan een raam, het lobd had afgezaagd en medegenomen Springtij 27 December namiddag. Aan het Commissariaat van Politie op[ werkdagen van 1 tot 2 uur, 'smiddags) portemonnaie met inh. R K. Kerkboekje) Damestaschje met inh. Heerenhand- sehoen (glacé) Sleuteltje van post-box. Bij vinders Bakhandwagen (opgevischt), Gemeente Rei niging Broodzak met blik, Sluiswachter, Varkenssluis. "Gebreide Handschoenen, Wolkij, Broersveld 1103 Sleutel, Knri- mng, brugwachter. Koemarkt Herders hond, bij de politie te KetheL p— Sleutel,/ Verhoeven, N. Maastr. 23. Dames porte monnaie met inh., Ververs, Dwarsstr. G8j ome». AGENDA. Vrijdag tot en met Dinsdag Flora-Bioscoop, 8 uur. Nieuw programma, lo Hel dendood. 2o. Haar gesloten deur Optreden va» den humorist Lu- ciëu. Heden en volgende dagen. Circus, 73/i u. Gez.-Spree, jHadt je me maar! Heden en volgende dagen. Alcazar Theater, Schiedamscibeweg 19, 8 uur. Bios- coop en Variété. 23 Dec. Casino, 8 uur. Hotel d elGroene Krokodil. 23 Dec. Casino, 2 uur Hoe Adam Ridder fword. 23 Dec Lokaal K. Kerkstraat 3, 8 uur N. C. Gs. O. V. Gezellige samen- komst. 23 Dec, Groote Schouwburg, 8 uur. Ned r Opera. Butterfly. 23 en 24 Dec. Tivoli-Schouwburg, 2 uur. Kinder-operatte. 23 Deo. Tivoili-Schouwburg, 8 uur. Rotterd.* Toon.. Gez: Do Spaansdh© Vlieg. 24 eu 26 Dec. Groote Schouwburg, 8 uur. Rotterd. Toon.gez. Hobson's doch- i ters. 24 Dec. en volgende dagen'. Casino, 8 uur. Hoe Adam Ridder werd. 24 Dec. Groote Doelezaal, 2% uur. Parlow Penibaur. 24 Dcc. Tivlotü -Soh ouWburgl, 8 uur. Die Ha- ghespeJesrs. lm Rok. 25 Dec. Constantia. Openbare Kerstverga den ng. Spreker Dr. J. v. Leeuwen, van Utrecht, 's morgens 11 uur. 25 Dec. Gebouw Odéon, 3u. Vereen. Schn d. Tooneelisten. ,,'t Scheepje". Ge volgd door „Stadhuispijn". 25 Dec. Groote Schouwburg, 1% uur. Toon Royaards. De Violiecs, 25 Dec. TiVali-Schouwburg, 2% uUr. Groot. Opera Cpiaciert. 25 Dec. TiVoiLi-SchouWbujng^ 8 uur. Kom'. Ned. Toom. Pomaxi'us. 25 eh ',26 Dec. Casino, 2 uur. Hotel de Groene Krokodil. 26 Dec. Groote Schouwburg1, 2-1/2 uur. Era ditio Musica Namjddageohcert. Re sidentie-orkest. 26 Dec Tivoli-Schouwburg, 8 uur. Toon Royaards. Fientje Beulemans. 27 Dec. Groote Schouwburg, 73/4 uur*. Kon. Fransche Opera. Samspn en Dahla. 'Geneesmiddelen. Wij wijzien onzen lezers op de in dit num mer voorkomende annonce over de als deugdelijk bekend staande geneesmiddelen1 der Pharmaceutisch,© Fabriek A. Mijnhard!, Zeist De Rotterdamsche Diergaarde. Het is weder eetn lange lijst van geschen ken welke de Rottendamisdhe Diergaarde 'niGcht ontvangen, waaronder zeer fraaie exemplaren uit de vogelwereld", mooie repti- lien en ook verschillende andere dieren. Voor de p 1 antenverzamel ing ontving zij oa. van den lieer M. Cl van der 2wet, tijidelijk te *s Gravenhage gevestigd, e©n groote partij ordhidoeen. Verschillende merkwaaxdige diersoorten werden aangekocht, terwijl 4 gele Agoetis en een paardhert geboren werden. Een ontvoering. Gistermorgen is een 18-jarige jongedame uit Almelo afkomstig en sedert eemge da gen in het R. K Gudalagesticht te Loehern opgenomen, door een boer ontvoerd. Toen de R. K. kerk te Lochem gistermorgen mt- ging, wachte de heer haar met een motor fiets op, en op zijn wenk liep zij de rij uit en sprong op het achterzadel. Een bur ger greep haar, zoodat zij van den motor gleed. Zij wist echter los te komen en haar plaats op de motorfiets weer in te nemen. Maar toen slipte en weigerde de motor fiets. Daarop probeerden de heer en de jongedame, met achterlating van den motor, te voet weg te komen, wat hun gelukte. Do politie heeft hen gistermiddag echter aangehouden. Oorlogsvaria De Engelsche verlieslijst in de „Times"' van 21 dezer, geeft de namen vari 25 offi cieren (4 dood) en 2170 minderen. i W eemeru achting. Verwachting tot den avond van Zondag! 24 dezer: 1 Stormachtige tot krachtige, later tijdelSjik! afnemende westelijke tot zuidélijlke wind) meest zwaar bewolkt; Wellicht nog regen buien aanvankelijk zachter. VLAARD1NGEN, 23 Dec; Benocteu tot on derwijzer aan de Visscherijschool, de heer! P Mosterdijk, alhier. HeflMrlehten. H M. do Koningin en H. K. H. de Prin ses zrjn hedenochtend per gewonen Staats- spoortrein van 9.59 waarin het salon- rijtuig was gehaakt naar het Loo ver trokken, om aldaar het Kerst- en Nieuw jaarsfeest door te brengen. H. M. was vergezeld van de Hofdames baionesse Rengers en freule Sloet van Marxveld; de adjudant-kapitein ter zeeJhr. nooft Graafland, en de ordonnans-officier eerste luitenant Van Heijden. Oniosten ln Djsmbl. (Officieel.). Bij het departement van ko loniën is ontvangen, het volgende bericht van den gouv.-generaal' van Nedl-Indië: Raden Stam, een verzetleider in Djainbi, is met drie volgelingen door een bevoJ- kingspatrouill© gevangen -genomen, Fransch legerbericht. PARIJS, 23 Deo. (Officieel.) Levendig artilleneduel bij' Hkrdaumont, Louvemont en de Cbambrettes-boeve. Bij verschillende aanvallen ten oosten van St Miltiel werden kleine vijandelijke posten vernietigd en gevangen genomen. Engelsch legerbericht. LONDEN, 22 Dec (Officieel.). Wijt stee gen tegenover de HohenzdHerniedoute een aanval af Hevige wederzijdsche artillerie duels in de Yperea en Messine-sectoren. Onze artillerie verstrooide werkploegen ten noorden van de Anore. Engelsch legerberic.h.t. LQNDEN, 22 Dec. (Reuter.) Officieel. De stad El Ansj, xn Egypte, die twee jaar in, handen van den vijand is geweest, is den, 2Isten 'December door onze troe pen bezet Uit het feit, <Jit de vijand zeer sterke verschansingen te Masaid, ter bescherming van El Arisj had aangelegd en dat in den laatsten tijd daar groote bedrijvigheid had geheerscht, scheen het, dat de vijand het voornemen'had een hevigen tegenstand to bieden. Het zou echter blijken, dat de snelheid, waarmede onze opmarsch werd ondernomen, de berekeningen van den vijand geheel omverwierp, daar wij de aan komst van zijn versterkingen voorkwamen.' Hij ontruimde in den nacht van 19 op 20 Dec. zijn stellingen, alvorens wij in con tact met zijn voorposten waren gekomen en trok in Oostelijke richting terug. Onza troepen, bezetten daarna de stad. DELFT, 23 Dec. Kaas. Aangevoerd 7 stapels kaas, we gende samen 1222 K.G. Prijs f99—f104 per 100 K.G, AMERSFOOFxT, 22 Deo. Eierenveiling. Exporteieren. Aangevoerd 13.449 stuks. Hoogste prijs f 13.30, laagste prijs f 12.30; eendeneieren fll.' Slachtgevogelte. Middenprijs. Slachtkippen f 0.501.06, jonge hanen fl1.35, oude hanen fl.16, alles per K.G. Regeeringseieren. Dinsdag. Aangevoerd 5100 stuks. Hoogste prijs f 12.60, laagste prijs f 12.40, per 100 stuks. LEEUWARDEN, 22 Dec. Boter. Fabrieksboter f69.20, zonder con sent, f119160 met consent. Aanvoer 2 derde en 29 zesde vaten. Noteering van de Commissie: le kwal. fabrieksboter per kilo f2.99 met consent. Noteering van de Commissie dor Ver. van Boter- en Kaashandelaren in Fries land: le soort fabrieksboter f 119.60 met consent. Consenten voor boter per 100 K.G.hoog ste prijs f118.laagste pnjs f115. Aanvoer pl.m. 13.000 K.G. Faillissementen. OitgespEokem 4 H. Barkhof, koopman, te Wcslerbork. Rechter-camrhissarismr.' J. C. H. Prik ken; curator: mr. H. E. Pelinck. J. van den Heuvel, zadelmaker, te Am sterdam. Rechter-commissarismr. L A M. Sassen; curator: inr. S van den Bergh. j Vernietigd: A. Kik, timmerman, te Kerkwerve. Opgeheven: L. de Vries, koopman en ondernemer van vermakelijkheden, te Amsterdam, thans in Duitschland. W. Ruijs, reiziger, Den Haag. H. Sluijtér, koopman, Den Haag. Geëindigd: J. W. Bakhuyzen, gewoond hebbende te Amsterdam. Hoogwater te Schiedam. Doe. 23 v.m. 2.21 n.m. 2.43 24 3.09 3.27 25 3.57 419 26 4.48 503 27 5.36 5.49 28 6.19 6.37 Hoogte van het water op de rivieren Berichten van 22 Dec KEULEN, tl u. v. m. 2.09 Gev 0.43 W KOBLENZ, 6 m v.m. 2.48 Gev 0.40 Bi TRIER, 9u. 1.36 Gev 0.4 6II DUISBURG, 8 n. 's morg. 0.94 Gev 0.43 M .OBITH, 11 u. 's morg. 11.05 Gew 0 02 M Zon en Maan. tensopg. Dec. 24: 8.42 v.m. ond.g. 3.46 n m 25 812 26 8.12 27«.11 28: 8.11 24 Dec. N M 3.47 3.48 3 49 3.50 31 Dec. E. E. en JSolioel. LAGER ONDERWIJS. De raad van de-gemeente Zooien, heeft den onderwijzer Nakken, die lo. Feb'ruari; a.s. zijn militairen dienstplicht moet ver- vullien, ongevraagd eervol ontslag verleend.! SCHIEDAM. Geboren. 21 Deo. Nicolaas, z. v. jNl Van Doip en M C. F. Hoenderkamp, Beaedandschestraatf 22 Dec. Theodora Cornelia, d. v. J. .van, der Hul en, S. W. Patters, Maasdamsche- straat Overleden. 20 Dec. Catharina Gouveme, oud 74 jaar en 2 maanden, weduwe van Adrianus Konij! Nieuwe Haven. Beeltje plonk, oud 15 jaar ea 6 maanden", Hoogstraat. 21 Dec. Arij van iMeurs, oud 76 jaar en 10 maanden, Broersveld. MAASSLUIS. Ondertrouwd; M. Haak en P. F, Roodenburg. Gehuwd: A. Verkammen en F. van Noord. H. Spuij en T. Overkleeft. R. W. H. do Graaff en J. van der VlUgt. Gebaren Johanna, d. van L. van 't Wout en J van der Does. Pieternella Clasina, d. van A. Pols en C. C. Zijtrcgtop. Willem, z. van F. Minderhoud en C. J. Paalvast. 'v Petrus Jacobus, z. van P. W. Vermeu len en P, Vermeulen. Pieter, z. van A. Bravenboer en J. Kloppenburg. Adriaan, z. van A. Diepstraten en P. van Oorschot. Overleden. A. F. Moerman ,oud 7 maanden. .T. van 't Woud, oud een dag. C. Kiep, oud 87 jaar, wed. van G. Baggerman. M. Kerkow, oud 36 jaar, echtgén. van W. C. Kbrvïng. so ink 87V, 11~' t 'JJ ,y Jlew-Terksch» hewn* Noteerinig van: 20 Deo'. 21 Dect 22 Djscti Atch. Topeka 104 1013/g' 103%' Car and Foundry 661/4 61i/i' 65% Bethleh, St Coup. 500 475 500 Denver and R. G. 17i/^ 17% 17% Ene 36 33% 3tf/i Kansas City S. 261/4 25 25% Miss K. en" T. II1/4 10% 11% Miss Pao. 348/4 32% 34% N.-Y. Ontario en JVest Rock IsL R.wl South Pac. South R.W. Union Paa U. S. Steel Corp. Amer. Can. Co. Un'Cügar Co. 30 28 29% 37 3H/4' 34% 97% 94% 97% 338% 30% 32% 1481/4 1431%1471/4 107% 101 107, 473/4 44% 471/4 45 45 45 DANKBETUIGING, Hiermede betuigen wij onzen hartelijkeal dank aan allen die bewijzen van belangstel ling toonden tijdens de ziekte en het over lijden van onze onvergetelijke Echtgenoot^ en Moeder. In het bijzonder zij die daink gebracht aan' den Geneesheer-Directeur, Dokter, Hoofd* vcqi leegs ter m Verpleegsters der stioh- ting „Bloemendaal" te Lbosduinen', voor de liefderijke behandeling t tijflemsj haar ziekte en overlijden, aan hoar bewezen. Ook brengen wij 011 zien daiikf aan de „Eerste Schiedamsche Bjegrafenis-i Vereenilgïng", .Broersvést, ,Vobr de uitne mende uitvoering 'der begrafenis van pnzej innig geliefde. Echtgenoote en Möederj Mej. M. C. KBRSSEMEIJERSmit f A. KERSSEMEIJER en, Kind) 13095 20 BEURS VAN AMSTERDAM 23 Dec. 1916. 1 Bij vonnis der Air, Rechtbjaink te RotteN dam, d.d. 13 Dea 1916, is verklaard iH staat van faillissement G. VANS KATWIJK, van bleroep schilder wonende alhier met benoeming van den E.A. Heiesj air. II. Wl M. VAN KELTEN, Jid! van ger> melde Rechtbank, tot Rechter-Commissarial en van ondergeteekende tot Curator. 1 Mr. G. VAN BAREN; i giibgal7e» 1 I Schiedam, 22 Dec. 1916. 13093 11 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SCHIEDAM zijr voornemens h$ open bare 'inschrijving te verkoopen: liggende aan de Gemeentesmederij nabij de Aigemeene Begraafplaats en aan de Tim merwerf, Korte Haven, 33. j~\ Te bezichtigen: eiken "werkdag v.m. IQ 12 uur. t Inschrijvingsbiljetten vèór 28 December 1916, des namiddags 2 uur, in te leveren in de daarvoor ,teh R/tadhuize aanwezige gesloten bus. 13113 49, J »V »W V I V\V»'* •if^y^'""!*»Viuf»VWta-Sr»''_i-"!j jr. £t*5 fev |5 &F js&t a a> Fi -Jvfef - %f te. W> pfr il i •te ~A* Bi»> y.w i ■t j OeronaleB voervcrfM. - W 9 3 0 3 V 3 3 731/, 81 *iy» m* 615/8 883/, 7U/8 58V, 981/8 102 1681/, J7S 4191/, 771/, 1021/, 1021/, 109 «1/16 95 45V, 1001/, Tnrkfl®, 1 OM. 19U fr. 600-2500 4 China. Goad! Roes. Gaz. 1896 4 Japan. Ohlig. 1® eer. 100 ij/i 91 M«xlco. 100-1000 Afl. OWL 6 161%, Brazilië. Fund 1914 20-100 6 721%, PROV. EN STED. LEENINGEN, Nederland. Amsterdam 1916 6 1031103V, INBUSTR. ONDERNEMINGEN: Buitenland. Am. B. Sue- C. t. A. American Can. Co. Cart. t. geir. A. Am. Car a F. C. v. A. Am. Bilde C. p. A. Am. Sm. SEC. v: A. Anaconda Copp. M, C- vA.. Bothleh. Stee! C. T. A. Centr. Leath A- Stand, TilUI. C. g. A. Stud, Corp C- g, A: On. Cigar C. v. A. IT. S. Stee! C. C. g. A. MiJNBOtrW-ONDERNEMINGEN. Nederland en Kelonidn. Guyana Goud. gew. A. 19 28 Ketahoen Mijnb. pr. A. 38 32 Paleleh Mijnb. g. A. 16% PETROLEUM-ONDERNEMINGEN. Gecons HolLPetr.M.C.v.A. 1661/, 164 K. M. L E. Pet br. A. 616% 613% Perlak Peir. M. A. 54 54 Z. Perlak P. pr. A. 831/, 83% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en EoloniSb. Arustcrd. Rubber A. 236% 235* Doli Batavia Rb. A. 160 161 Java Caoutch. Cy. A. 136 146 TABAKONDERNEMINGKN. Nederland en Eolonldn. Amet Dell Co A. 330 Deii Maatschappij A. 503% Padang Tabak Mij. A. 67Va Rotterd. Deü-Mijj A: 333% DIVERSEN. Buitenland. Maxw. L. G. Reef 92% SPOORWEGEN. Nederland. Hol! IJ. Sp.-M. A. 995/g 90 N.-B. Boxt-W. Ik. O. 4fl£ 941%, Idem te h. O. 5 20 Amerika: Atch. T. 4 S. FA C. v: g. As Denver Rio C. V. A: Erie Spw. gew. A. Kane C. South. A. Kansas le h. O. 8 Miss. K. Tex. C. v. A, N-Y. OnL 4 Weet A. South. Pao. g. A. Southern Rails, Cy. Vot Tr, Of. gew. A-* Union Pac. Rr. C. V. g. A. PREMIELEENINGEN. Nederland. Pal. V. YolkevL '«7 91% Pal. v. VoltevL '«9 t 2.30 Witte Kraie A 791/, BelgiS. Antwerpen 1837 l.Va 01 HongarHA Theiea. Reg: Gee, 1880 4 110 Afrika. Congo loten 188> 39.40 Prolongatie I I 59 101% 106 387 163 60S 1033/u 1031/g 161/s 188/u 34 26% «7«/l» 109/ig 28% 95 27»/, 143 S*% 28% 81% 86 lit A30 78% *pOU Mar 4* Offldaeto Priisaoiasring ves du Vereeniging yoor de» Effedeuiumde! STAATSLENINGEN, Nodarlaod. VJE. L.K. UK. Nod. W. a ObL f100 6 101% 101% - Nod. W. S. OM. f 1000 8 101% l'Jl»/M Nod. W: S. Obligï ...8% 84Vi 883/, - 8 753/ig 741/, 3 749*1, 74% 3%, 839/16 32% 1001/g 100 Nod. W. Oblig. Nod. W. g. Ccrtif. Nod. W. Cetilf. Oost-IndlA ObUg. 1916 f100 5 Oblig: 1918 tlOOO 6 Rutland. Iwau. Domh. G. R. 636 4%, 70S/e Oh. Ju 100 Nic. Sg. •67—*^ 4 631% OW. Gooono. R, «26 '80 4 017/js Ob! ZuMwoot ets 4 64 Cons. GR «26 *89 4 641% Ob! *89-90 Hap® 695 4 651% W. Woon. $p, 625 -90 4 601/, 997/g 623/, 61% 63 65 621/» 63% Jföj/V - I«mpra '''Jr. f" X-oV 4 J.* f V», SA' Rdth. *94 686 a 4 85 65% - t f 0ê W 'tfitV; "V -ft I* te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2