Hieuw Olympia Theater. IT BLOEDBRUILOFT 11 Heeren=Modemagazijn NEW-ENGLAND" Kerstvergadering ;,1U BON MARCHÉ" f 125.000.000, Demyons en Flesschenmanden te koop gevraagd. Jongste Bediende. KLIIIEID1RTENTIEI. H. J. VAN OGTROP ZOON Alhier 4 °/o Geldleening Nederland koers vari uitgifte 97 °lo 5 °/o Obligation Provinciale Crediet- en Spaarbank, Lap£e Haye" 103; HOOGSTRAAT 161 Telefoon 425. P. ENGERING. ■•flan. Art. Partij. -ItScMefai. Dr. J. van Leeuwen Lood- en Zinkwerker. in schuldbewijzen, groot f 1000, f 500 en f 100. het naar alle eischen des tijds ingerichte Vrijwillige Geldtleening van den Staat der Neder landen tot een bedrag van in °/o schuldbewijzen aan toonder groot f 1000, f 500 en f 100, coupons betaalbaar 1 April en 1 October. Koers van uitgifte0!? aflosbaar a pari, houdt zich aanbevolen voor inschrijvingenj waartoe de gelegenheid is opengesteld tot 4 Januari 1917, uiterlijk tot 1 uur des namiddags. Parapluies Hoeden en Petten M. SO ETERS, Leeuwarder Courant Dienstbode) V OPENBARE MODE-MAGAZIJN in gangbare grootte Opgaaf omtrent grondstof, met of zonder onderstel bij de aanbieding te vermelden* - Gas- en Waterleiding, - Lei- en Mastiekbedekklng. berichten, dat zij Van heden af - INSCHRIJVINGEN AAN^MEN op de aflosbaar ït pari, V Geen extra kestan of provisie. 43119 50 Dienstbode, Dienstbode, Dienstbode. Werkmeisje, Heden voorhanden Dankbetuiging. Witte Leghorns. Amerik. Orgel, W. Wetsteijn, Piano ot Orgel? Stad. Evang. Jernel. Leger des Heils» «se* Wenscht TL Binnenweg 46, BOTTERDAM. Telefoon 3129. Directeur: A. TÜSCÏHNSKI. Vanaf heden tot en met Donderdag 28 December] De grootste serie AIUI D IET D Ca Sluit deze week detectlv film m r *- J. met de in 4 afdeelingen. 13148 50 Het einde den Vampiers Het einde der Vampiers!! Niemand mag verzuimen deze vier afdeelingen te zien. OP HET TOONEEL MAX D'HIVER, HAAF KAPPER, Comique Francais in zqn creatiSn. Liederenzanger lederen Zondag doorloopende voorstelling vanaf 1 uur 'e midd. tot 19 uur 's avonds, In elke voorstolling optreden van do Variété Aanbevelend, De DIRECTIE. Éep 'dén Isten KERSTDAG, 's morgens 11 uur; in bet gebouw „Constastia", Boterstraat 30. SPREKER onze oud-stadgenoot JEntrée 8» cent, 13107 15 Hoogstraat 64. SCHIEDAM. Telefoon 474. 13116 180 Y Badhanddoeken Huishoudzeep Eau de Cologne Lederwaren. 13120 20 Beleefd aanbevelend. Brieven onder letter NN, aan het Bureau van dit Blad. 1312120 Met ingang van 1. Januari ».s. hoopt- ondergeteekonde zich te VESTIGEN, al AANBRENGING van GASORNAMENTEN. GASCOMFOREN. SANITAIRE ARTIKELEN. Aanbevelend, WoonplaatsWILLEMSHOFJE 15. Werkplaats: ZWAANSTEEG 1. - 13110 20 Voor Frlcalaad adverteere men in de Opgericht, in 1752. Hoofdorgaan der Provincie Friesland. Heett afdoende publiciteit Ia alle kringen; Abonnementsprijs builen Leeuwarden 11.50 per kwartaal met gratis Zondagsblad en Kinderweekblad. en Buffetten in verschillende afmetingen, eikenhout geslepen Spiegels, zeldzaam mooi; Caféstoelen, Cafétafels, Leestafels, Tabouretten', 100 Theaterstoelen, Zwanen halzen: met lekbak, Spoelblik, Bicrpomp, Manometers, Koffiekannen, Spijfekastj©, Pannenrek, partij Glaswerk, Gas- en Elactrische Ornamenten, Cafébanken, Buffetéta lages, partijtje Glazenplaten, kopteren Toonbankhekken etc., AVinkelkastm en Toon banken, waarbij glasdichte kasten, teakhouten) Manufactuurtoonbaxik, twee teakhouten Etalages, 'Dirogistopstand 64 laden,, Boferstellingcn, Gruttenbakken, Aardappolbakkten, Bascunls, Balansen, Maten, Gewichten, party Koffiebussen, marmeren bladen in diverse maten, koperen Etalages, partij! Glasvazen, Huislift zeer practisch, Gasfornuis, Ledi- kanten, Portemanteaux, mahoniehout; Schrijftafels, etc. A. Noman;, Oppert '45, Rot terdam. Tel. 9028, Magazijn voor In- en Verkoop van Koffiehuis en Wihkel-Inven-, tarissen. |X Op een FABRIEKSKANTOOR wordt ge vraagd een Brieven onder lett. M. AL, pan hef BKiieaiij vali dit Blad. 13124 9 Gevraagd, wegens huwelijk, tegen -15, Maart, een. eenvoudige goed kunnende werken, eenigszins kunnen de koken', P,G-, in gezin metéén kind. Loort £180. Aan'li van 6 tot 7 uur. AdresAl. v. DORP, Scliiodamscheweg 168a, Rotterdam.; 13100 9 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bjj vooruitbetaling; Dezelfde advertentie ▼oor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 X berekend. 13094 50 Gevraagd tegen 1 Februari of eeider een flinke v. g. g. v. Loon naar bekwaam- beid. Zich to ver voegen 's avonds tusschen 7 en 8 anr. Lange Nienwstr&at 87a MEVB. JANSSEN, Malie singel 48bis,'Utrecht verlangt met Februari een nette P. G. Loon f 130.— en f 80.— ivaschgeld. Te bevragen TuinUau 92. MEVB. VAN DEB VLIES- HOUTMAN Tninlaan 36, vraagt omaoo spoedig mogelijk in dienst te treden een flinke Loon 150,per iaat en f26. waschgeld .Aanmelding 'a avonds na 8 nar. Alom verkrijbaar tegen beurskoers,' thans, 99 uitgifte wordt met ingang De koers van December. a.s. verhoogd tot 997z %- van 39 13117 60 Gevraagd een net liefst voor dag en nacht. Zich aan te melden 's mor gens van 11 tot 2 uur en 's av. na 8 nar. AdresSOHILLING, Ingenieur, Tic-lama Oemetraat 15. De Werklieden Vereeniging „Door Eendracht Grootir", bericht hiermede dat als'Nood- h.nlpboda is aangesteld J. H. JENNBE inplaatfl 'van O. v.d. Vlies. HET BE8TUUB. Teriovername aangeboden eèn goed beklante saak welk ten goed burger bestaan oplevert. Brieven onder lett.K K bureau van dit blad. voor 43 et wollen kindorkouson 70 jorgenskousen 181 vrouwenkousen 189 manskousen voor 48 cent mst de Bsjot erbij aanbreien vaneenpaar Dames- voeten.": v.: - Depot van do-Belgische Kousenhandel, Broersveld 89. Schelvlsdb, Tarbot, Tongen, filet van Tongen, gepelde Gar nalen, enz. - Aanbevelend E. J. VERVOOBT, Vfschhandel, Telefoon 83. Hoogstraat 45 Alle geefsters en gevers die ons steunden met giften op onze Ijjst voor het Kerstfeest zeggen wjj hiermede hartelijk dank daarvoor,en noodlgen beleefd uit tot bijwoning van ons Kinderfeest, Bet Bestnnr der Zondag school en Naaikrans Jeruël. Te koop een haan on 6 bennen wit leghorn, raszuiver, 7 maanden ond, beginnen joist- te leggen, f2.60 per stuk. Te berragou: Hoogstraat 86. To koop gevraagd een - onverschillig in welken staat en pr(js. Franco brieven met opgaaf van prys, registers, spel, enz. onder motto „Orgel", aan het' Advert.-Bnr, J. D.v.d.KAAG, Zwart Janstx. 125, Rotterdam. .v. Rijwielen. Geen hooger prijzen en met nieuwe bandoD, to koop: vor-, schilleedo Dames- eu Hesren- 1 rijwielen vanaf 17.60 tot 60 gulden; een luxe Vierklonrrjjwiel f 60.—. Adres: Bijwielagentuur, THEIJSE Co, Dam 14. Lange Kerkstr12,Visehhandel. lo Kerstdag geopend tdt 4 uren 2e den ge- heelen dag. Gebakken Schol, Spiering,Voorn cn Bliek. Verder: Zalm, Bok- kiog, Makreel en gemarioneerde Aanbevelend, W. WETSTEIJN. Te koop gevraagd een ge bruikte Fi&no of Orgel, togen hoogen prjjs. AdresA. DB HOOGE, Jon- keriransstraat 118b, Botterdam. Het beste adres voor hot stem men en reparoeren van Piano's. Stemmen fl per keer; bjj jaar abonnement goedkooper. Zendt briefkaart. Koretfoeit Program te houden in bet Verkoeplokaal Lange Haven. Maandag le Kerstdag, 's Morgens 6Vn uur Samenkomst, 's Middags 8}i uur Kinderfeest, 's Avonds 8 uur Volksfeest Toegang vrjj. Berookt de Kerst-Demonstraties le Kerstdag geleid door Adju dant DE PBEE; 2e Kerstdag 7.80 'b avonds door Brigadier FBENSTRA. V. oene Dienstbode, Werkmeid of Linnenmeid; ene., plaats eeno annonea in dithladA Slsehté 40 Cent per gehsele annonee.' Tweede Leenmgwet 1916. De Rotterdamsche Bankvereenigmg Toonbanken j "*WMTS 1 '"I' -i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3