LEES DIT EENS! Zenuwachtig- Gal en slijm wordt verwijderd Hoofdpijn Eetlust wordt opgewekt Hoesten Winterhanden Bloedarmoede Aanslaande Feestdagen. Hogtverkooping Te Huur gevraagd een gelegenheid, Wormen Blank Benedenhuis of vrij Bovenhuis, A. G. Sanders, KOEKJES en KRANSJES. Dames, profiteert. vSIeeperij en Goederenvervoer 4> v|h A. DE MAN. je in i JMt je me iaar"! C'asiuo Variété. Hotel „He Oroene KroWil". Iedereen rookt Commanditaire Banltvereenigincj 0 Kok- en Banketbakker, INSTITUUT PONT Mach,schrijven Adverteert ia de ScMeiamscte Ceeraei. „Circus-Schouwburg". Te bevragen N. V. Maas en Waterweg. Buitensts® iiiiaiprstellisi. OLIEBOLLEN en APPELBEIGNETS in DELFTSGHE SLAOLIE ïïet Receptenboekje der Delftsche Slaolie Te Huur gevraagd, Hoofdstraat Kerstkransen Gebakjes Portugeesjes. Verschillende soorten Stenografie-Pont N""ltl Talen Boekhouden De grooteRevue Modern ingericht HeerenHuis, gelegen aan de Tuinlaan, (VIRGINIA) 10 a 10 Cts. Westvest 12. Telefoon No. 381. Inschrijvingen worden, zonder bijberekening van onkosten e. d., door ons bezorgd. Eiken- en ander Hakhont en SUethout, benevens eenlge zware Benken-, Eiken- en Iepen- boomen, voorbakken en braden jL 336?"/ Vraagt onze roue, tarieven. 'r9KS k 1 - ROTTERDAM SffiSïLV TIJ* US LOUIS DAVID'S-' HOE ADAM BIDDER WERD.. „HOTEL DE GROENE KROKODIL". 1310b 40 ■(Belangrijk voor Uzelf en Uw ge-B zin l) Gebruik bij beid en overspanning Mijnhardt's Zenuw-taMettein. Deze tabletten geven kalmte. Eter koker 60- et, 3 kokers f 1.70. door Mijnhardt's Laxeer-tablettai.; Deze tabletten zijn bloedzuiverend, regelen den stoelgang. Fter doos 35 cent, 3 döozen f 1. worden spoedig gestild door eenigs Mijnhardt's Hoofdpijn-tabletten. 'Per kolier 45 cent; ongesteldheden van de maag als! maagzuur, maagkramp, maagwater, slechte spijsvertering, genezen door Mijnhardt's Maag-tabletten. Eter koker 60 ct, 3 kokers f 1.65. en migraine ,13115 60 heeschheid, keelpijn, alsrjiede benauwdheid op de (borst, eaririebelingen in de keel, veroorzaakt door vastzittend slijm, genezen spoedig door 't gebruik van An ga-bon b ons, 30 en 60 et p. doos.,' en wintervoeten, ruwe huid, barsten, kloven en springende lippen, ge nezen snel door Parol-zalf; Per doos 121/»', 25 en 75 cent bleekzucht, algemeen;» lichaams zwakte overwint meri spoedig door 't gebruik vajx Enersan-tabletten. Pier koker 1 gld. 3 kokers f2.85. Dames, die op de bak- en braadproevon onzer koks geproefd hebben hoe heerlijk! smaken, niaken wij atlent op de recepten die .voorkomen op pag. 32 en 33 van heli receptenboekjo der Delftsche Slaolie. 1 - Wij herinneren hiera)an met het oog op de van een PARTIJ j op „BLOEMENDAAL" onder Loosduinen, door den Notaris W. LAGER WEU te "Naald - -wijk, op Zaterfag 80 December 1916, des voormiddags 10 uur precies! Gewone voorwaarden. Inlichtingen bij den tuinman op „Bloemen dal." i: 104 20 geschikt voor Sigarenfabriek", om met 8 A 10 sigarenmakers te werken. Billijken huur prijs /vereischte. Brieven onder No. 10Ö23, 'AdV.-Rur. Ned. Kiosken-Mij.,^ Wijnhaven 85, Rotterdam. 180e6 12 bij kinderen (en volwassenen worden verdreven door Enfan-bonbons, p.' doos 30 ct. en zacht wordt Uw1 huid door liet gebruik van Purol- zeep, Deze zeep geeft een geurig zafcht genezend schuim, dat welda dig op de huid inwerkt en alfë roodheid en ruwheid wegneemt (Tevens de aangewezen kinderzeep). Per stuk 60 ct, 3 stuks f 1.70. Wij garandeeren de volkomen deugdelijkheid van bovenstaande artikelen, Alle deze artikelen zijn voorzien: van onzen naam en plaatsnaam. A. MIJNHARDT, IPharm. .Fabriek - - ZEIST. Men zie bij koop scherp toe dat> deze naam op 'tartikel voorkomt Vérkrijgb. in iedere plaats blij Apoth. en alle goede DrogistenJ Te Schiedam bjj A. SCHOLTE, Broers vest 71 en P. J. VAN DER SliCAN, Hoogstraat. 13108 95 ill In hetzelfde receptenboekje staan ook recepten voor T u 1 b a n d en K ren ten brood op pag. 34. Ver der tbeva't bet 1 nog vele ander» i recepten «van den kok der fa briek, bene ven sf a a n w ij z i n g e n voor .het ge bruik. ,,-Het is o p mevke l ij k staat er in hef bollen op pag. recept voor olic- 32, „dat, hoewel de bollen in de olie zwemmend gaar gebakken worden, toch de olie niet naar ■s&mr- bi n n en dringt. De oliebollen] zijn dan ook volstrekt niet vet, wel cro quant en' van een mooie lichtbruine kleur". Tal -.van getui genissen in het boekje maken er melding yan dat de .Delftsche Slaolie- zeer zuinig in hef ge- bVuik is, veel minder w a. 1 m- geeft vdan an dere idiën, niet spat en geen onaangename» geur in de keukenl verspreidt i met bijlage betreffende het gebra'ik van Delftsch Plantenvet Delfia wordt gratis en franco tcegezond|cn „aan iedere helangstelljc(nd)ei,j die jiet, met vennelding van dill blad, '.aanvraagt aan- de Afdeeüng Reclame der Gliefabrieken Calvé-Delft te Delft j halt Januari of tegen T Februari oen iii den prijs van 117 tot f20 per maand, liefst omtrek station. Brieven under lott. TJ- L., aan liet. SBjurcau van dit Blad 13114 25 Telefoon 56, Mooie BÓNTEN, BLOUSES, ROKKEN, GELEGENHEIDSJAPONNEN, MANTEL- COSTUUMS, MANTELS in allo maten en kleuren tegen spotprijzen, bij A. K00RN, Westzeedijjk 68n, R'dam, Bovenhuis 2 X b'. (halte Ijja 7). Bureel van Administra- J7 PA|fj?l)0 Public-Accountant. - tieve Controle. ïsjliijft Zeeraar M. 0. Boekhouden Gevestigd sedert 1894. etc. 1220 20 Kantoor t le Talniingel no. 19, Schiedam. latere. Telephoon no. 184. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregeld bijbonden ran adminiatratiën ran welken aard ook. Leeraar In Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Opleiding: voor Examen ©ik Practijk. j-ï ffBofdko ninnr Balhenesieriiyk 76-78—80, Bo<- iiUUlUhdUlUUl terdam. Telëfoön 8424. t>;ilruntnni* firoote Draafsteec 1IB, Botterdam. TSlJKaUlOOr Telefoon 9521—9522. Ingericht voor verroer van wagenvrachten en vervoer per v vracht-anto voor spoedbestellingen - 11034 30 Stalling der vracht-auto te Schiedam.) v 12312. Verscbill. mach. lC-vinger syst, f10.hot geheel (met diploma). H iXOVEUBETEHBSi f IO. in cursne, HANDELSCORRESPONDENTIE ÏHANDELSREK£NEN,HANDELS RECHT (Tal .vanleerlingen werden in.Rgks- en andere BETREKKINGEN geplaatst (j(r( mètonze kostelooze bemiddeling. Dankbet. ter Inzage. Prosp., inl.'dag. Engelsch Dnitseh Franscit Spaan sch 11264 36 Privaatlessen. Kiel n'e Cursussen - f.2,— per maand, zoowel voor - meer gevorderden als eerstbeglnnenden.. Stationsplein Rotterdam. Telef. 3919. gB8r* Directeur M. SPREE. Eiken avond 8 UUB PRECIES JJ HET GESPREK TAK DENT&G. -'-l/ .ENORM. SUCCES. bevattende Benéden: 3 groote Kamers, glasdichte Serre, Zijkamer, Keuken, groote Kelder, Plaata en groote Tuin. Verdieping: 4 groote Kamerè met Badkamer. 13112 40 Zolderverdieping3 Kamers en Zolder. Lange Haven. 3. Telef. 23. Zondag 24, Maandag 25, .Dinsdag 26 December (Kerst-lagen).* Eveneens opvoering van Aanvang 2 UUR-' PRECffiS^g-l.,. (DirectieSOESMAN), COOLMKGEL. v(. BOTTEBDAB. TELEF. 8400. l.'i Gastvoorstellingen van BE1VBIIPOOJLBKAN. ZATERDAG ZONDAG en volgende avonden Nieuwe Klucht in 3 bedrijven door EDUARB RITTER en TONY. RUDOLF SCHMELZER HENRI POOLMAN, ZONDAGMIDDAG 2 uurHOE ADAH BIBBER WEBB. MAANDAG en DINSDAG len en 2en KerstdagBnltengnwone Hlddng- veoratelllng, met geheele opvoering van: PlauUbespreking aanbevolen, dósgewenicht 2 dagan vooruit. 4802(50'i ASCOT CIGARETTES SLAVENBURG Co. 4 J 13096 14 -V 11648 10 Tel. 8394. KitENHllIS TE KOOP. 43088 30

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4