r 69"*iaargang, Zaterdag 23 December 1916 No 15329 fc. Berde Blad m ■ra- I 4 iwV Pa- jea- net ms, 10a, rice am. 20 95. ft' A f. 2h ste D«e com ant vcisciujnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs pet 'kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngen ft. 1.25 franco per post fl. 1 65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentiên voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een um aan het Bureau bezorgd zijn Bureau: Lange Haven No. 141 (jioek Korte Haven). Prijs der Ad veiteatién: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Rcclamc= 10 cent per regel. Groole letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige oorwaaxden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. ...-41 Aangifte Inschrijving Militie. ,_De Burgemeester van Scliiedam herinnert bij deze belanghebbenden inzonderheid de in 1898 geboren manne lijke personen, hun vadei, moeder, voogd of curator aan hun verplichting tot het doen van aangifte ter inschrijving voor do Militie in Januari 1917. De bepalingen der1 Militiewet (Staatsblad 1912, No. 21) betrekking hebbende öp de inschrijving, zijn do volgende: Artikel 12.- v 1. Behoudens het bepaalde m art. 13 wordt voor de militie ingeschreven: lo. ieder* minderjarig mannelijk Neder lander. die op 1 Januari van het jaar, vol gende op dat, waarin hij het 18de levens jaar heeft volbracht, binnen het Rijk, m het Duitsche Rijk of in liet Koninkrijk België, woonplaats heeft, of wiens vader, moeder of voogd op genoemd tijdstip In een dier Rijken woonplaats heeft; 2o. ieder meerderjarig mannelijk Neder lander, die op genoemd tijdstip in een der genoemde Rijken woonplaats heeft; 3o. ieder mannelijk niet-Nederiander, die op genoemd tijdstip ingezetene van het Rijk is. 2. Voor ingezetene in den zin dezer wet wordt gehouden: A. de minderjarige met-Nederlander, die binnen het Rijk woonplaats heeft lo. indien zijn vader, moeder of voogd binnen het Rijk woonplaats heeft en ge durende de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of in de koloniën of bezit tingen des Rijks in andere werelddeelen woonplaats gehad heeft; 2o. indien hij zelf gedurende de vooraf gaande achttien maanden in het Rijk of in de kolomen of bezittingen des Rijks in' andere twerelddeelen woonplaats gehad heeft, tenzij bij in den zin dezer wet een vader of moeder lieeft en deze elders dan binnen het Rijk woonplaats heeft; B. de meerderjarige niet-Nederlander,die binnen het Rijk woonplaats heeft en gedu rende de voorafgaande achttien maanden in het Rijk of in de koloniën of bezittin gen des Rijks in andere werelddeelen woon plaats gehad heeft. 3. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorig lid. wordt gebonden: voor minderjarig hij, .die minderjarig is in den zin der Nederlandsche wet; 'voor meerderjarig hij, die meerderjarig is in den zin der Nederlandsche wot. Artikel 13. Voor,de militie wordt niet ingeschreven: lo. do ingezetene niet-Nedcrlandcr, die blijkt te bebooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan den verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen; 2o. hij, die blijkt in de koloniën ,of be zittingen des Rijks in andere werelddeelen woonplaats te hebben, piits dit niet zij ter zake van krijgsdienst. Artikel 14. 1. Be inschrijving geschiedt .lo. van hem, bedoeld in art. 12, eeiste lid, onder lo.: a. zoo rijn .vader, moeder of voogd bin- nea het Rijk woonplaats heeft, in de ge meente der woonplaats van vader, moe der of voogd; b. zoo hij binnen het .Rijk woonplaats heeft, in de gemeente zijner woonplaats, tenzij hij ,in den zin dezer wet een vader, moeder of ivoogd- heeft ca deze in een andere geipeepto binnen het 'Rijk woon plaats heeft; c. .zoo zijn vader, moeder of voogd in het Buitsche Rijk en bij niet binnen het Rijk woonplaats heeft, inr de gemeente Am sterdam - d. -• zoo zijn vader, moedèr of voogd in -het Koninkrijk België en hij niet binnen het RijÉ woonplaats heeft, in de gemeente M Rotterdam e. zoo hij in het Duitsche Rijk en zijn vader, moeder of voogd niet binnen het (Rijk oin het Köninkrjjk België-woonplaats lieeft, in de gemeente Amsterdam; f. zoo hij in bet* Koninkrijk België en rijn vader, moeder of voogd niet binnen het Rijk of'in het Duitsche Rijk woonplaats heeft, in de gemeente Rotterdam; ,4 2o. van hem, 'bedoeld'in art. 12, eerste lid,,onder$0.; - a.y zoo li$ woonplaats heeft .binnen bet ijk, ,in de gemeente zijner, woonplaats ,b. zoo hij .woonplaats heeft ift het Deut sche Rijk, in.' de Gemeente Amsterdam;^ i c. zoo bij woonplaats heeft in het Ko ninkrijk België, in de gemeente Rotterdam; 3o. A. van hem, bedoeld in art. 12, eerste J id onder 3oindien hij minderja rig IS - a. zoo zijn vader, moeder of voogd bin nen het Rijk woonplaats heeft, in de ge meente der woonplaats van vader, moe der of voogd; b. zoo hij in den zin dezer wet geen vader, moeder of voogd heeft of zoo zijn voogd niet binnen het Rijk woonplaats heeft, in de gemeente, waar hij zelf woonplaats lieeft; B. vmi hem, bedoeld in art. 12, eerste lid, onder 3o., indien bij meer derjarig is in de gemeente, waai* h.j woonplaats heeft. 2. De m het vorig lid als plaats van inschrijving aangewezen gemeente is die, waar de woonplaats gevestigd is of was op 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waarin de in te schrijven persoon het 38de levensjaar volbracht Ten aanzien van hem, wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam moet geschieden wegens woonplaats onderscheidenlijk in het Buit sche Rijk of in het Koninkrijk Belgie, wordt de gemeente, waar de inschrijving moet plaats hebben, bepaald naar het Rip:, waar de woonplaats gevestigd 'is of was op 1 Januari van het jaar, volgende op dat, waaan de 111 te schrijven persoon het 18de levensjaar \olbracht. Artikel 15. 1 Ihj, die volgens art. 12 moet worden ingeschreven, is verplicht zich daartoe aan te geven bij 'den burgemeester der gemeen te, waar de. inschrijving moet geschieden. 2 indien hij ongesteld of afwezig is, rust de verplichting tot het doen van do aangifte a indien het een minderjarige betreft, op rijn vader, moeder of voogd, mits de vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het Duitscbe Rijk of in liet Koninkrijk België woonplaats heeft, of indien de voogdij is opgedragen aan een rechtsper soonlijkheid bezittende vereeniging, aaneen stichting of aan een instelling van welda digheid op de bestuurders; b indien liet -een meerderjarige betreft, die offder cu'rateclo staat, op zijn curator. 3. Do minderjarige, die in den zin dezer wijt geen vader, moeder of voogd heeft, of wiens vader, moeder of voogd niet binnen het Rijk, m diet Duitsche Rijk oï in het Ko ninkrijk België woonplaats 'lieeft, is, ltehou- dons liet bepaalde (in liet volgend lid, steeds zelf tot liet doen van de aangifte verplicht 4. ,11 ij, die is opgenomen in een der in *irt 16 vermelde gestichten en inriefttingm of behoort tot do an 'bet tweede ]id van ge noemd artikel bedoelde 'personen dan' wel m dienst ip bij do zeemacht bïj het leger hier te lande of hij de koltonidïe troejien, behoeft niet ter inschrijving to wordep aan gegeven. 5. De aangifte geschiedt in de maand Ja nuari van het jaar, volgende op dat wdarin de in to schrijven persoon het 18de levens jaar volbracht Voor jieni of haar, die tot het doen van do aangifte verplicht is, kan de aangifte geschieden,^door een ander, daartoe schrif telijk gemachtigd Artikel 16 1. ,Do bestuurders vanf krankzinnigen-, idioten-, doofstommen- en btindongestichtem van gevangenissen, van rijkswerkinrich tingen, yan rijksojivoedingsgestichton 011 van tuchtscholen zenden jaarlijks vóór 10 Ja nuari pene opgave, ingericht in den door Ons ,te bepalen vorm, van de daarin opge nomen mannelijke personen, die alsdan voor de .militie moeten worden ingeschreven, aan Onzen commissaris in do provincie, binnen welke do inschrijving moet plaats hebben. 2. Ten aanzien van de mannelijke per sonen, die ingevolge' art 39 van het Wet boek ,van Strafrecht ter beschikking van de Regeoring ,zijn gesteld en niet in een Rijks opvoedingsgesticht zijn opgenomen, ge schiedt jgelijba opgave yfcjfnfwe£$ Onzen Minister van Justitie. 1 3. De inschrijving van de in het eerste en liet tweede lid, bedoelde personen, zoor mede van die, welke in dienst zijn bïj de zeemacht, bij bet leger Mer te lande of bij de koloniale troepen, geschiedt .overeen komstig door •Ons tol geven voorschriften. Artikel 17. 1 Voor de militie wordt ook ingeschre ven of wordt opnieuw ingeschreven: lo. ieder minderjarig mannelijk Neder lander, die na 1 Januari van het jaar, volgende pp dat, waarin ihïj 'te118e levens jaar-volbracht, en vóór het intreden Van het ,21ste levensjaar zijne woonplaats bin nen'pet Rjjk, in !het Duitsdhe, Rijk of in het Koninkrijk België gevestigd, lieeft en wiens vader, moeder of voogd niet reeds in een dier Rijken woonplaats had; 2o ieder minderjarig mannelijk Neder lander, ftie niet in teen der genoemde Rij ken woonplaats heeft, doch wiens vader, moerter ,of voogd na, '1 Januan van het jaar, volgende op dat waarin de minder jarige het 15de levensjaar volbracht, en vóór het in oden van diens 21ste levens jaar zijne of hare woonplaats binnen een der Rijken gevestigd heeft, Mo. ieder mannelijk minderjarige, the na 1 Januari van het jaar, volgende op dat waarin ,hij het 18de levensjaar volbracht, en vóór het inüeden van het 21ste levens- jaai Nederlander, of opnieuw Nederlander; is geworden, zoo hij of zijn vader, moeder of voogd binnen het Rijk, in het D uitschei Rijk of in het Koninkrijk België woonplaats heeft, ■lo. ieder meerderjarig mannelijk Ne lei- jondeir, die na 1 Januari van liet jaar, vofigende op dat, waarin hij het 181e tevens- jaar volbracht, en vóór h t intreden van, liet 21ste levensjaar zijn woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsclia Rijk ol in het Koninkrijk Belgie gevestigd hoeft 5o. ieder mannelijk meerderjarige, die na 1 Januari van het jaar volgende op dat, waann hij het 18de levensjaar volbracht, en vóór liet intreden van 21ste levensjaar Nederlander of opnieuw Nederlander is ge- voiiden, zoo hij binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of ut het Koninkrijk Bel gie woonplaats heeft; 60. ieder mannelijk met-Nedorlandcidie na 1 Januari van het jaar, volgende op dat, Waarin hij liet 18de levensjaar vol bracht, en vóór het intreden van hiet 21ste levensjaar ingezetene of opnieuw ingeze tene is geworden in den zin van art. 12, tweede lid; 7 0/ hij, die ,vóór het intreden van het 21ste Levensjaar ophoudt te verlceerea in een der gevallen, bedoeld in art. 13, in dien hij overigens, hetzij volgens art. 12, tetzij voigpiis het hiervoven onder lo, 60. bepaalde utgesdnevten zou mooten wor den 2. Met betrekking tot het bepaalde onder lo.60. gelden art 12, laatste lid, en art 13. 3. Ten aanzien van de genventc, waar de inschrijving of de inschrijving op mouw moet geschieden, geldt art. 14, eerste lui, met dien verstande, fiat de plaats van inschrij ving wordt bepaald naar de gemeente of bet Rijk, waar de woonplaats gevestigd is of was op den dag, waarop do in te schrij ven persoon of zijn vader, moeder of voogl is geraakt in een der in het eerste - lid van' dit artikel omschreven gevallen. 4.' Ten aanzien van do aangifte of op gave ter msdlirijviitg of ter inschrijving opnieuw gelden do artt. 15 en 16, met dien verstande, jiat de aangifte géscihiedt -binnen dertig jen de opgave bonnen tien dagen na den dag, waarop do in te sdhrijvlen persoon of zijn vader, moeder of voogji is geraakt in oen der in bot eerste lid van) dit art kei omschreven gevallen, '.Artikel 102. 1. Met hechtenis van ton hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden, weidt gestraft de in art. 15, eerste of tweede lid, bo loeide persoon of diegene dér in laatstgenoemd lid bedoelde bestuurders, die niet voldoet aan een hem bij dat artikel of bij art. 17, vierde lid, opgelegde Verplichting. 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste tweo maanden ,of geldboe te van ten hoogste zeshonderd gulden wordt gestraft hij, die opzettelijk een der in het eerste lid. be doelde feiten pleegt. tw Waai* jn het bovenstaande sprake is van vader, moeder of voogd, heeft zulks betrekking op minderjarigen en strekt de uitdrukking „vader" yoor het geval, dat de vader ile ouderlijke macht of de voogdij1 uitoefent; do ^uitdrukking „moeder" voor liet. geval, dat de'moeder do ouderlijke macht, of -de voogdij uitoefent; en do uit drukking „voogd" voor het geval, dat over den minderjarige .voogdij wordt uitgeoefend door e6n ander dan den vader of de moe der. De uitdrukking „curator"- heeft betrek king op meeiderjaiigen en strekt voor liet geval, dat deze onder Curateele 6 nan. Waar in het bovenstaande sprake is van woonplaats, wordt ,ten aanzien! van hen, die geen vrijwillige woonplaats tebbön, daaronder verstaan de plaats, waar zij wer kelijk wonen, jen," zoo deze ontbreekt, do plants van verblijf. Voor het doen vmn de aangifte ter in schrijving, die nioelV plaats hebben tus- schm 1 en 31 Januan a.s., zal meer be paald gelegenheid worden gegeven op VRIJDAG, 5 JANUARI 1917, on ZATERDAG, 6 JANUARI 1917, telkens van des yoormiddags 9- tot des namiddags 12 uur en van des namiddags 1 tot 4 uur in het gebouw do „ST. JORIS DOELE", aan hot DcdepJein, aJMer. Bij dn aangifte ter inschrijving bestaat Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiên opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Deze advertentiên worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon "i. 103. gelegenheid om op te geven do reden van vrijstelling, die de in te schrijven persoon vermoedelijk zal kunnen doen gelden. Scliiedam, 23 December 1916. De Burgemeester voornoemd, M. Li HONNERLAGE GRETE. 5S/350 BINSEffLAm Mr. M. J. Mijer.f Op 63-jangen, leeftijd is gisteren te 's Gravenhage overleden de heer mr. M. J. Mtjer, oud-president van de Wees- en Boe delkamer in Ned.-Indië. *25 Mei 1887 Word de overledene benoemd tot Commies-boekhouder bij de Wees- en Boedelkamer te Semarang; 29 Juni 1888 volgde zijn benoeming tot adjunct-boekhou der en 28 Juli 1892 tot boekhouder. Na vervolgens lid. geweest te zijn van de Wees- en Boedelkamers te Makassar en te Se marang, werd luj 2 Maart 1899 benoemd tot president van de kamer te Makassar en 2 Augustus 1902 tot president Van de kamer te Semarang. Na van 5 Maart 1910 tot 3 Juni 1912 president te zrjh geweest van de Wees- en Boedelkamer te Batavia, werd 'de overledene op laatstgenoemden da tum 'op Verzoek eervoi uit 's lands dienst ontslagen met recht op pensioen. De 'crematie zal Dinsdag a s plaats hein ben te Driehuizen. Hoogleeraar te Groningen. Bij Kon. besluit van 21 dezer is benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuni versiteit te Groningen, tot het geven van onderwijs in de oude geschiedenis en Ro- meinsche antiquiteiten, dr. A. G. Roos, thans bibliothecaris der universiteitsbiblio theek aldaar en tijdelijk lectoi aan genoem de universiteit Uit den Yrijz. Hem Bond. De „Vrijzinnig Democraat" meldt: In zijn Zaterdag jj. gehouden vergadering besloot hot hoofdbestuur, op( voorstel van! het dagelijksch bestuur, oen commissie tel benoemen om 11a te gaan, of de staat be hoort tegemoet te komen aan ernstige ge wetensbezwaren tegen het vervullen' van militairen dienstplicht en, zoo ja, op welke wijze dit zal kunnen geschieden. De commissie zal de ocrstgestelde vraag alleen ,dan bevestigend beantwoorden, wam neer pj tevens uitgewerkte voorstellen kan! indienen als beantwoording van de tweedel vraag. Text leden der óommissio werden benoemd' do liecrenprof. dr. PJu Konhslainrn te Am sterdam, prof. mr. J. Simon v. d. Aa, hoog leer aar te Groningen, Wi. Mansfoldt, gep. luit -kol-, voorzitter Van een keuringsf- raad te Utrecht 1 Als secretaris is aan-dezejcommissic toe gevoegd de heer mr: Menus S Kalina te Groningen. 1 Het hoofdbestuur heeft aan een commis sie, bestaande nit de leden van liet dage lijksch bestuur en Ynevr. N. Mansfoldtde Wit Huberts, opgedragen do plannen uit te weiken, op welke wijze do organisatie zal moeten werken, eventueel welke verande ringen ook in do hondsvotten moeten wor den aangebracht, onder het" stelsel dei; evenredige vertegenwo ordiging. ■Qp zijn verzool: is aan den heer P. J. van Ravcstoijn met ingang van 1 Junuan eeivol ontslag verleend als redacteur van, „Do Vrijzinnig Democraat". Voortaan zal de aedaötie alleen door den lieer W, O. A. Koster worden gevoerd. Tot acministratour van den Bond is be noemd de heer A. iEkeririg te 's-Gratenl hago. Nederland en de oorlog. Militaire missie naar het* Engelsclie front. Naar men verneemt, zullen, op uitnoodi- ging van do Britsche regeering, dria offi cieren van het Nederlandsdie leger een bezoek aan het Engelscho front brengen. Daartoe zijn aangewezen generaal-majoor J. Burger, commandant der 11e divisie; lui tenant-kolonel jhr. J. H. Röell, van den staf der artillerie en kapitein der infanterie J. W. van Oorschot, werkzaam aan het departement van oorlog. 1 Deze officieren zullen, daartoe in den aanvang van Januari a.s. naar Londen ver trekken. - ITct conflict in hot scheep vaartbedrijf. Het bestuur van den Bond van Machinis ten ter KoORvaardiji .heeft, naar aanleiding van. den briefvan het bestuur- van do Scheepvaarlvereeniging, d.d. 20 December j.l./aan. dat' bestuur hot volgende medege deeld: Naar aanleiding van uw schrijven van 20 dezer moeten wij u mededeelen, dat op onze ledenvergadering van dienzelfden da tum met algemcene stemmen is besloten, de stakrng niet op te heffen, alvorens de hangende geschillen zijn opgelost. Wij blij ven bereid, te allen tijde met u samen te overleggen, om de oplossing ten spoedig ste te bewerkstelligen. Wat de in uw schrij ven bedoelde bereidverklaring betreft, dee- len wijl u mede, dat deze alleen beoogde het landsbelang zonder meer, en niet dat van de readers. Nu gebleken is, dat die bereid verklaring, om in 's lands belang te blijven varen, is opgevat als oen, om ook te blij ven varen voor die schepen, die niet uit sluitend voor de regeering varen, en dat die opvatting ook bestaat bij het desbetref fende departement, heeft onze ledenverga dering eveneens besloten, nu-het departe ment van die opvatting niet wil afstappen, op geen enkel schip te monsteren, alvorens bedoelde oplossing is tot stand gekomen Wij meenen hieraan te moeten toevoegen, dat indien de vorenstaande opvatting van uwe vereeniging en van het departement ook de onze zou zijh geweest, toen ons bestuur die veiklaring tegenover den mi nister aflegde, hetgeen wij uitdrukkelijk ont kennen, de actie, die wij zijn begonnen, zonder doel zou zijn. Drogen van boerenkool. De minister van landbouw, nijverheid en liandei heeft bepaald; Aan inrichtingen' voor het drogen van groenten, ingeschreven bij de Rijkscominis- siö Van Toezicht oj> de Vereeniging Groen!- tencentrale, Wordt gelegenheid gegeven boe renkool le drogen, onder do voorwaarden; veruteld in! de Ixesdiikking van 5 Sept. j.l. alsmede onder de voorwaarde1, dat het ge heel® 'gedroogde product in goed houdbaren: toestand lot 1 Juli 1917 ter besdhildring) van den minister van landbouw1, nijver heid en handel weidt gehouden tegen: een nader te bepalen prijs. Deze prijs zal -wor den Vastgesteld op de basis van een prijs van 0.5 -cent per K.G. voor het versehki product, 'geleVend wij op het spoor of groot sdhecpswufcer 'door, den Verbouwen*. Melk. Do minister van landbouw, nijverheid en handel heeft bepaald, dat tot nader vast te stellen datum1 in do gemeente Nij megen geen volte melk mag wonden ge bruikt bij de bereiding van brood. Rechtzaken. De Hooge Raad veroordeelde de maat schappij „Lotisico" tot uitbetaling van een gevorderden prijs ad f 1314. .In' strijd .met de beslissing van dm rechtbank en het ge rechtshof te 's-Gravenliage oordeelde de Hoogo Raad, dat hot hier niot gold oen vordering, voortspruitende uil spel en wed denschap, maar een vordering betreffep.de leen gewone overeenkomst, waarvan de uit-, voering kan worden gevorderd. Gemengd Nieuws. 1 Oorlogsvaria. De Duitsche „Roidisanzcigeri' bbVai de tiende lijst van personen, wien hei burger recht in Elzas-Lotharingen van regeèrings- wetgo ontnomen is. Het aantal dergonen op wie deze maatregel sedert het ititbrekm Van den. oorlog word toegepast is„ thans tot 3880 gestegen. In de Times History of the War vinden wij do toekemng van oen; Eiolgelsdh. trans- t>orisdhip, dat aan don boeg eon golf Weschil- deiid hoeft, pwu 'den indruk* te maken dat bet schip grooto Vaart loopt en het water, daardoor aan ilen boeg opgestuwd wondt./ Een duikboot, dio eon torpedo op het schip wil afschieten, zou zicJi bij de berekening van do vaart van het schip aldus lidht veigissm. 1 j 1 Tb liegjinnen met 1 Januari ajsl wcwjdt Wet potstgiroverkciftr tusschen. Duitechlaiid.en België weden in^jvoord. Door bemiddel ing van lie viriedandsbhb viwwienvcreeniffing te Duisburg zijn; vani 1 N<w 1915 tot 30 OcL 196 ami 3760 Kgl pitten van stoenvruidhten; ten) liehoeve dSn oliefabriCage ingezameld. vü ft "m X'i Pi -*iv V-' vi c si *3 1 1 «.ei Do Frankfurter ZteL onfeaiigt uit O bericht, dat den 13ïen Deo. in .jdtiei^ tischo Zoo een Italiaansch scïïip op een mijnJ|jtS is geloopen. on gezonkm'. Lmtenant-g<mie. 'V;;;|| inad Oresto BancQni, do opperbevdhMilterrp'ftll der Italiaanscho troepen "in Albanië/ is 'vjér/sfaf BJjjkens berichten joit Kopenhagjan, ..woc-r^ dronken. den onder leading van, oen, Epigelsch imge,- nieur, dio do Noorscho TeJteaaf-m^.'' verte(|^|: komvjoioiiidigt, op do jfarör lf§ Thoadut 1 SuderÖ draaiiloicxte staiioos geJxwwiiS^; dio|f tegen, bet einde vnn'Januari in'dwN&T ft'p V, jL S 3 HI ELIMSCH if t H i# Ma. -1 r b ""1 «IX ft- J \T& a r C*1* J r** tv,£jf^4'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 9