Be oorlog. - Woensdag 27 December 1916. No. 15330 DE ZEE VALK. m m m J i^ÊWÊSSmiÊ Doze courant verschijnt d a ge 1 ij k Prijs per kwartaalVoor S c h per post £1. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en VI aar din gen Afzonderlijke nummers 2 vent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. k s, met uitzondering van Zon- en PeesWagen. iedain en VI aard in gen fl. 1.25. franco cent Auvérlentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lansre Haven Tso. tl! (koek Kerte Havent BUITENLAND. Bericht. Prijs der A d v e r te n t i n: Van 1—G regels 0. 0.92; iedere regel meci. 20 cents. Reclames -10 oent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. A d v er te n t i n bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine adverteutien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien wonlén, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechts 2 maal berekend. Intercommunale TVlefoo« !03. Evenals andere jaren znllen ook dit jaar in de „Schiodamsche Courant"die Zaterdagavond 30 December verschijnt, Nieuwjaarsgroeten kunnen ge plaatst worden tegen den prijs van VIJFTIG CENTS. Zij, die zich' met ingang van 1 Jan. a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamscho Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade oi hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie- y dam; Gezien'het Verzoek van lo. M. VAN EMDEN, om Vergrtnn tot het oprichten van een metaalkni ia het pand Hoofdstraat 1, kadaster feecue L no. 1745, met een gasmotor yan 6 P.K.,; 'drijvende een schaar voor het knippen jpvah' ijzer en andere metalen wrwerpen'; ff' 2o. de FIRMA' BLAD; EN PRINS, om y'rverguhning tot bot oprichten van een her- ijtestelplaats van werktuigen in de panifeji Nieuwe Haven 8789, kadaster Sectie AI te, nos. 387 en 388, met een electromotor &teyan' 5 PPK„ drijvende een draaibank, 2 |0 amarilsteenen, 2 boormacMnes en oen yen- tetilator voor een smidsvuur; Gelet op de bepalingen der JSi'ndenvet, 0 Doen te weten: i dat voormelde verzoeken met de de 'secretarie der gemeente den' lOèn Januari a.s., 111/2 ure, ten' raad- bijlagen op de 'secretarie der gemeente zijh. ter visie gel- dat op „des voormiddags huize gelegenheid zal wordenl gegeven oon 'bezwaren, tegen het toestaan van die ver zoeken in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten';. dat gedurende drie dagen vóór het 'tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis, kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op ©en beslissing ingevolge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner le den zijn verschenen, ten ©inde him bezwa ren mondeling toe te lichten, f En is hiérvan' afkondiging geschied, waai' hét behoort, den 27en December 1910. j Burgemeester en Wethouders voornoemd, j ML- U HONNEREAGE GRETE, 00 Iv^CKENGA. #0/51 te* Roman uit het laatst der 16o eeuw, naar 't Engelsch van iRAPAËL SABATINL 94.) L, i MKi 'Zoo ziit hjj godurenfiei dien iedndelooze» ^H:-<iadht ©n Voelde 'zich' gesterkt door het [l^Keeiste 'vooinemtetn, dat hij ooit gehad had PHptbdê een; werkelijk goede en zelfopofferende! Toch scheen hét noodlot genieaigd, rijn) Jp' plan. te doon. mislukken. Want toen rij /ff/bij; het; aanbreken* van.den' dag; Sir,- Olivier ^kwanten halen;slóegen zij göjml acht, op Ét Jasper Leigh's verzoek, dat hij ook voor Sir John gebracht zou worden. - .'„Je bent niet in het bevel inbegrepen", zei een zeeman kortaf. „Dat kan' wel", antwoordde Leigh, ;,omf dat Sir John niet wieot wat ik heni vér- ijtellem kan. Breng mij dus voor hem, zég $3kj- opdat hij van, mij de waarheid omtrent zekere zaken hooien kan, eer het" te laat is." -.1 „Zwijg", gebood de matroos heni en ,f sloeg hem - zoo hevig in hét gelaat, dat Ehij wankelde en in ©en' hoek rolde. „.Touw peurt-zul ook wel komen.. Wij hebben nu pdlecn mot dezie» andere» heiden te ma- pen." „Niéts, wat ge kunt zoggen, zon, mij.hd- Ipen'i vérzekèrdtei :Sir Olivier her» kalm. ijjMaaï! ik dank je voor de gé lachte, Waar- ijöit blijkt, dat je nrij» vriend zijfc. Afijn han- zgn gebonden?, Jlaspcr. Was tiit niiel dan! zon ik vinagen, die van jou; tei mo- i^fdriikktein. yiaarwiejl 1"m, Sir Olivier wl^fd hét gojuden; WSsmmmS i gjP T redes voorst ellen Het antwoord van Duilschland. De Staatssecretaris van buitenlandsche zaken heeft heden aan den ambassadeur der Vereenigde Staten van Amerika, in antwoord op diens schrijven van 21 Dcc-, de volgende nota overhandigd: „De keizer lijke regeering heeft het edelmoedig voor stel van den president der Vereenigde Sta ten van 'Amerika om de grondslagen te leggen voor het herstel van een duurza- men vrede, opgenomen en overwogen in denzelfden vriendschappelijken geest, die in de mededoeling van den president tot uiting komt: De president geeft het doel aan, waar naar hij streeft en laat de keuze van den weg open. Der keizerlijke regeering komt het voor,' dat een onmiddellijke wisseling van gedachten de beste weg is om. tot liet gewénschte resultaat te komen. Zij heeft derhalve de eer om in den geest van uw verklaringvan 21-dezer, die de. hand bood tot vredesonderhandelingen, voor tc stcjlon', dat ten spoedigste gedelegeer den der oorlogvoerende Staten op een neu trale plaats bijeen zullen komen. Ook de keizerlijke regcering is van wide ning, dat het groote werk der voorkoming van loéfconistige oorlogen gerst na beëin diging van den tegenwoordigen volkénstrijd onder handen kan worden genomen. Zij zal als dit oogenhldk aangebroken is, met Vreugde bereid zijn samen met de Vereenig de Staten van Amerika Vnede te werken aan,' deze verheven taak. r De Oosténrijksch-Hongaarséhe itegeering heeft een; ongeveer gelipduidend antwoord gegeven op de nota van Wilson. V; Een ZüritsersCh'e nota. Uit Beril, wordt gemeld; dat de Zwitser- schie Bondsraad aan de regeeringén yah de oorlogvoerende Staten de yjolgende note beeft gericht: „De president van d© Vereenigde Staten van Airicrika, met wien de ZwitsegschÖ Bondsraad, geleid door den vujrigen wénscb naar eenspoedige beëindiging van' de vijandelijkheden, voor gerujmwm tijd in voeling getreden is, bad de vriendelijkheid den Bondsraad van de aan de rogeeringeh van do Centralen- en de Entente-machteri gezonden Vredesnota, kcxjmis te gevrn. In deze nota spreekt president Wilson de groote wenschélijklieid .voor internatioiriale afspraken, met biet doel een zekerder en du'urzamcr vermijding vtan catesÜrophén, zooals deze als waaronder de volkeren thans gebukt gaan, te verkrijgen. Hij be toogt in verband daarmede de noodzake lijkheid, het einde van den tegenwoordigen oorlog te bespoedigen. Zonder zelf vredes voorwaarden te stellen of de bemiddeliiig aan té bieden, stelt hij zich op bet stand- géb'raéht, dat hem, na zijn langdurig ver blijf in het donkere iiol, bijna verhlinjdl)e. Zij moesten hem, zooals liij begreep, naar de kajuit brengen, waar een kort solvijn:- proces zou gevoerd wonden. Maar in het middonséhip wonion zij opgehouden door een officier, die hen gelastte te wachten. Sir Olivier ging op oon hoop touw zitten, zijn bewakers bij henif hij was hét voorwierp, van 'nieuwsgierige bélaugstellinlg voor de ruwe - zéolieden. Zij verdrongen zich op liet voorschip ep in do luikgaten, om: diep vreesèlijken zéeroover.te zien, die eens een edelman uit Cowrfealïis was, en' die edn Muzelman en een schrik «ter christen heid was geworden. Om, de waarheid té zeggen was die vroe gere-edelman uit Cpmwallis moeilijk in hem te herkeainen, zooals' hij daar zat, nog gekleed in zijn kaftan van' zilverlaken over de-witte tunica en een tulband van rleztelfde stof, gevouwen om het- stalen hoofddeksel, dat in een piek eindigle. Lanigzaami liet bif zijn bnrine, gespierd© boenen slingjeren, die vain- do knio tot den énikel' bloot rvaren, de ondoorgronilelijko kalmte van deni fa talist lag op zijn donker volkengelaat mot de lichte ooge.n en den kwarten; gespleten board; en dieruwe zeelioién, die daar bijeen wUten, oni hem uit te jouwen en! te bespotten, werden' stil door, de onver- sdnokkenJieid en kalmte van zijn' Koiiding in' het aangezidlit van den) dood. Zoo het oponthénd hem', pijnigde, li©t hij- het niet hlijken. "Mochten rijn! hand©," lichte dogen hier- en djerwaarts dwalen, Was het, niet tot een ijdcd onderzoek. Hij zocht Rosamünde, in do hoop ©en laatsten blik mét haar te wisselen;- voordat rij hém op rijn laatste vrecselijke reis zonden, k ^agr, Rosjamsjijde was niet tej zie». Zij print om te bepalen, of de menscWreid mag hopen op een naderbijkomen van den Vrede. - „Het verdienstelijke persoonlijke Initiatief van President Wilson gal een machtigen weerklank in Zwitserland' vinden. Trouw aan de verplichtingen; wélke 'een strikte neutraliteit haar opleggen, in gelijk*: vriendschap met de,Staten van de béide in oorlog zijnde machtsgroepen, als een eiland, gelegen in het midden Van de branding van don versch'rikkel ijken vdkcrenkrijg en in zijn ideale en materiale belangen' sterk geroepen .en bereid met zijn zwalcké krachten mede te helpen, om* het oneindig lijden Van den oorlog, welke hét in dage- lijksché aanraking brengt met de geïnter neerden, zWSar-gewonden en gewondcnVer- pleging, ten einde te brengén en de grond slagen te leggen Voor een zegenrijk samen werken der volkeren. „De Zwitsersch'e Bondsraad grijpt deze gelegenheid met Vreugde aan, het streven van den president der Vereenigde Staten van Amerika te ondersteunen. Hij Zou,, zich' gélukkig achten, wanneer hij, óp welke ge ringe wijze ook, voor de toenadering! tufe- •schen de in oorlog'zijnde volkeren ert voor het totstandkomen van een dttttrzamen vrede, werkzaam zo» kunnen rijn.'3 Blijkens een telegram uit New-York* aan de „Daily Mail" wordt in de1 Vereenigde Stalen de nota Van Zwitserland'niet be schouwd als aanleiding tot vérdere stap pen van Wilson. Fan het Westelijke front. D u i t s c h 1 e g e r b e r i c h t. In eenige sectoren van het front Van Yperen aan weerszden van' het kanaal .van 'La Bassóe en ten westen van ftoms nam de artillerie-actie toe. Yerscheideno aanvallen vart sterke Engel- sclie patrouilles zijn. afgeslagen. t Aan den noordelijken oever, van de Som- me nn en dan hevi'g vuur. Overigens niets! belangrijks. i Fran'sch legerbericht Aan de Somma werden gisteren drie. vij andelijk© vliegmachines neergeschoten. Gis terennacht wierp, een onzerluchteskader^ bommen op het vijandelijk© vliegkamp te Vraignes en op' munitiedepots; te Atliies enj Alons. Van den'iaïgteloopon nacht valt niets td vermelden behalve vrij groote ajtillerie-acjt tiviteit in.de streek Van Lihons. i - Den 25sten Dec. wierpen tien Franschéj vliegtuigen bómmen op hét station en flp b'arakkén te Nesles, en de barakken van] Chapitre, en Chirs-camp. i Engelsch logeghoïiöht.. Veldmaarsdhalk Haig bericht: Gtodurénjiie den nacht voerden wij met succes bekroon;* do raids in do loopgi^inen; ,ton wiestén! van Augres,ten zuidwesten Van Ltönjs en ten oosten van Armcntiëres; uit en) maakten daarbij talrijke gevangenen. in den loop van, den] dag van den 25sten Weerséht© er groot© artillerieacitiö. Wij bónr- bardeeiden syst(ematisdi ritó irerdedigings'- werken ^n de 11oofdk:varfiererr va» (Ion vij and en richtten daar groote schade' aart Was op dat oogenblik in dé kajuit. Zij was daar roöds een' uu,r lang Cjn ma» haar was het oponthoud te wijten. ill!. HOOFDSTUK XXIV. j Do Redhters. Daar er. geen vrouw aanwezig Wad," aan wier zórgen Rosamund© kon wordenl toe vertrouwd, hadden Lord Henry, Sir John en Meester Tóbias, do sdheepfsdokter, haar zöo goed mogelijk geholpen, toen zij Versuft en half bewusteloos aan b'oond vtan de „Zilverci j Rèiger" gebracht %vaS. Tobies had de eenVouliige opivtekkings- fn'l-nelen, waaroater hij beschikte, toege- ca-itj .en na haar zoo gémakfccJijpd 'mogjelpk' noergölogd te hebben, op een rustbank in. dé ruim© hut op: hot achterdoky hail hij gezegd, dat mén haar nu' de rust moest giumen, die-zij zoo dringend noodig had. itij had den cjonUnaTuiant en den konink- Ujktin öommissaxis naar buiten gozonden en! was zélf naar, boneden: gegaan V|0ox| een: nog dringender gOvaJ,- dat z^n zorgen veneasclhte dat van. Lionel Tressiliany dié bewusteloos van de galjas was ge bracht met nóg vter, géWonden van het scheepsvolk van do „ZUvorén Reiger;'3! By het aanbreken van dé» dag'Was Sir John héneden gekbnten', óm riaah zijin ge wonden Vriend te hooren'. Hij vond den. dokter 'geknield bij Lionel. Toen hij binnen trad, hoog Tobias op zijde, doopte, zyn handen in een' mtetalien kom; die op den' grond "stond, en stonli op. omi z© aan ©en, lianddoek 'af te drogen. „Ik kan niet meer doen, Sir J©hnT', mom pelde 'hij óp. moadeloozén; toon. ia veriojéii;" f t I Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Front Leopold van Beieren: Aan.de Bent» den-Stochod trad de Russische arfiilerie actiever op dan gewoonlijk. Ten noordwesten van Loezk maakten Duitsclie afdeelingen bij een aanval ljG ge vangenen. i - - •Front aartshertog Joseph Aan de Loc. dowa-hoogten in de WoudjKarpathen nu tui dan sterk geschutvuur. Aan het Neogra-dal ten z.uiden van Dor-, nawatra mislukte een aanval van Russische afdeelingen. i Russisch legerbericht. De vijandelijke artillerie beschoot hevig de büurt van do dorpen Peniaka cn Mana- joef én het Goekalmvteje-bosch. Ten zuiden van Brzezany beschoot de vijand de door de Russen bezette hoogten ten oosten van de dorpen Lipical Dolnai cn SwistéhiikL Van het Zuideljjke front. Doetenrykséh logerbericht. (Door stonn vertraagdj (Officie©!.) Aan het Karstplateau tijdelijk! verhoogde artil- lcrie-aotie. Ovérigcns niets nieuws. De luohtoojlogj. i Uit 'het ooriogspersKwartier wordt ge meld: De Italiaansche verliezen aan lucht vaartuigen rija van 1 September tot 1 Dedenïbfer: ,1 Onprojni',: 1 Faiman, die door ons gijn buitgemaakt, en 8 vliegtuigen die aichter do vijandelijke iinios ton val. wér den gebóacht, iVVij verloren., in démelfdien' tiji 6. vlieg tuigen; yan welk© er órira acliter, de, vijan delijke .linias vielén en drie door rijanU t'<di|c geschut iu onze linies vielen', Italiaanséh legerbericht. Op: het geheel© front wordt do artillerie- 'adtié bétemmcikl door Itó slechte weder. Op den Karst ten' zuiden van' dén Alonto Faiti verbéterden dó Italianen hun' front ©n gingen rij door een! unvierhoedscihén aan val ;3Q0 M. vooruit. In een- heuvel Van d© bezótte jwné vjonden zij 150 kiste» met mu- nitie-artilleTie; jclié door deni vijand waren' achteigolatm. 'v t Yan het Boemeensche front. Bulgaarscb légerberich.L V' I» d© Dpbreedsja bezetten: wij de stad Issacfea. Do \Tjandcdijke achtieffhóeide houdt alleen stand bij Maéin (aan! den Donau); DuitSch legerbericht. Legergroep Maókéusén: Bij do geréchten in d© Groot-Walads ij^che Vlakte en aan den rand Van het; gebergte te» Zuilen van Rentnikoel Sarat zijn jn, de laatste dagen) 5500 Russen gevangen geriomion. Gisteren bostonralen. Duitsdlte divisies mét d© daarbij ingédeteldo 0.-II. bataljons het) hardnekkig verdeligrto dorj> Filipesti (aande lija Boozéoe-Braila) én do sterk Verschanste stollingen aart weerszijden daar van. 1 In 'Groot-Walachyb Wérden do Rrtssclien uit vcjscheidon stellingen geworpen; Russisch legerberioht. 'Aan de grens van Moldavië!,, i» bat dal van de, rivier Karin, hernamen' do Roeme nen in oeai! schitteiwaden aanval) cén rtejé gisteren vcrlorén hoogten. i,Dood; Wal j© zeggen?.- riep Sir John' verschrikt, Do dokten legde don' handdoek neer sloeg langzaam do opgeslagen mouwten van' rijn zwart wambuis naar btenodm'. „Bijna dood", antwoordde hij. „Hot is ©en won der! dat *©r nog' oen sprank fctam! is in ©én lichaam! met zóón wond ©n irt. Hij verbloedt inwendig, en zijn' pols1 worlt steeds kwakker. Zoo zal hot doorgaan tot hij 'onmerkbaar inslaapt. Gij kunt hém Wél als dood beschouwen, Sir John." Hij hield op. '„Ben' ziidht, pijnloos einde",'voogd© hij er 'en' hij zudhtte ambtshalve, zijn bleek, geschoren 'galaat stond behoorlijk ernstig, zulk© locxaoeJen kwamlcii dikwijls voor in' zijn leven. „Van d© vier anderen," ging hij Voort, „is Blair dood; rl© andere drie zullen horstellen.-" Maar Sir John lette niet veel er op, hóe 'hét met do anderen ging. Hjj! weid ge heel bohéenscht door zyn verdriet en te leurstelling, dat alle hoop Voor zijn vriend verloren Was. „En "zal hij zelfs niét oens, meer tot bé- wustzipi kómen?" Vroeg hij dringmiid, hoe- wél hij reeds antwoord ontvangen! had. „Zooals ik zei, gij kunt hcmi al roedfe Voor Rood refenieny Sir John. Mij» kundo Vermag; hier piet' moor." - Sir John liet hét hoofd zinken, zijn' ge laat was -vertrokken en ernstig. „Afijn) recht-' spraak 'ook met"- voegde hij ei' somber bij. „Hoeavcl ik hom wreken zal, krijg ik' mijn Vriend er niet door terug." 'Hij keek den dokter, aan. „Wraak is do lodigsttó van hjle spotternij, di© het léven uitmaakt". „Uw taiak, Sir John", antwoordde d© doktery ;,is ei; ©e» Van htet redht, niet vap! iwpaak-.-," 1 -ahjjejri Hg De vijand deel verwoede aanvallen bij de bron van. de rivier SoesjitZa in d© buurt van Dragosiawa, maar werd; in tegenaanval len toni ages Lagen, door de Roemenen'. Dezen maakten «Die mitrailleurs buit. Aan) de bron van do rivier Rymnjka drong de vijand Russisch© afdeelingen! ach teruit.. Deze trókken terug op de hoofd stelling. In het dal Van- de rivier Kilhah! tén Wés ten' van do Bymnika Sarat wénde» altej. -aanvallen van de» vijand doon het vdur dor, Russen afgeslagen. 1 De vijand deel in den loop; va» den dag een reeks aanvatten op het front Fi- 1 i postiLisj kot i anka, die met groot© Ver liezen aan zijn zijde weiide» afgeslagen. Een buitengewoon hevig gevedht 'had. plaats bij het dorp Filipesti, dat, naiiat hét door de 'vijandelijke artilleri© in brand was, geschoten, door d© Russen wterl opgegevien. I» (de Dobreedsja wisseling Van schoten door wachtposten. '\.i De torugtoöht der, R'nsscn uit de 'Dobroedsja. De aanzienlijk© >venn»renlering. dor. rij- andelijke strijdmacht in ii© Doiiroodsja wijst op de bedoeling Van den Duiteche» bé- velhebber den Bieneden-Dénan te foroee- ren, en dus d© flank Va» het Russisch*-" Roemeensdh© léger, dat de Seretb verdedigt, om'te trekfcé». Dit plan heeft eigenaardig© moeilijkheden. De rivier kan slocihts op drie punten,worden overgetrokken' en do [Dnitsciliers zullen stuiten op den krach"-; 'ligen tegenstand. De Russisch-KOeoneenScti© troojren trokken naar het noorden ©n la ten in de Dobroedsja slechts achterhóalon; zij vermijden zorgvuldig hot gros van liun leger met den vijand in aanraking t© doen konten D® Russisdi-Róémeénsché bevél- hebber houdt zijn levendig© kmcht: bijeen, om de operaties onder gunstige omstandig heden te hervatten, na de» tij lehjken tegen slag. v 'V Tevens wordt gewacht op do krachtiga actie der legers in Macedoauö. Van het Balkanftont. Fransch legerbericht. 'Er, valt van het gebéurde op 25 Ded. niets anders te vermelden dan dat liet artillerie- gevecht voortduurde in de bocht van <le) Tsjema cn do streek van Monastir. Oostonrijksch logerb'wricbt." Geen gebeurtenissen va» belang. I Bulgaarsch logorberiöïiL Aan het Macedonische front geert belang rijke gebourtenissen. Duitsch legerbericht. Aan het Macedonische front: Geslaagd© patrouille-aanvallen van Bulgaarsche infan- terio ten noordwesten va» Monastir. In het Tsejrna-bosch-artillorie-TUur van af wisselende horigheid.i Yan de Turksche fronten. i Turksch logorboric'lït. 010 Aan het Irakfront werden k'ldiné Engel1-; sche aanvalsjiogingon volkome» a^eslagen, met ernstigo verliezen voor, den vijand. Op do ander© fronten niets meldcns;- waardigs,- i ging uaar, Lionel keek moor, op het bleeks, mooi© gezicht,; waar da donkere sclinluw Van 'don dooi; reeds oVerhöen gloe i. Als hij trtaar spreken kén in hét bélarig va j„ di© gerechtigheid, di© staat te gebéuren! 'Als zij maar do getuigenis van zijn eigen! woor den konden hoore», zoo mij ooit gevraag! werd dé ophanging Wto Oliviey Trejssilianj te boöhtVaardi'getn." „Daar zal zekér geen' sipraite méei; Van zijn", Zei1 do dokter. „Do getuigenis Van Jonkvrouw©.Rosamund© alleen moét vol doend© rijn, als di© zelfs nog) vtareisdht;- wórdt." „Jal Zij» misdaden tegon Gol e» dol mensdien rijn te' groot, om iemand! ooit reden 'te geiren aan mij» goed' recht 1» twij felen, - dat ik kort© metten mét hejnv gf*- maakt heb." I Er .Werd aan de ileur gjeklopt én Sir John's lijfknecht kwam bnihen met dc boodl schap, dat Jonkvrouw© Rósamttnd© hteim dringend Wcnscht© te spreke». „Zij "zal verlangend zijn, naar Bericht, van- hem", besloot Sir John; o» liij steutadó. „Mijn Gód! IIoo moet ik hot baar zeg-', gen? Haar in hetzelfde oogtenblik',van Kaai; bevrijding "mot zulk nie»wis té mototen ver pletteren!, Was er ooit wréedor fronió?," 11 ij 'keerd© zich om en' liep na»r da deuV. Daaa- 'hield hg1 stil. „Gij zult tot hét oinlde bij her» büjVoa?" beval hij dón 'dóiktbetq, op Vragcnden toon. Tóbias boog. „Natuurlijk, Sir John,'*. Eln'- hij voegde er bij: „Het zal niét lang duren." Sir John' wierp "nog een blik op 'Lionjel oen blik tot afedheid. „God; gjovtei Kes»;; rust", zei hij heesdi ©n ging héén. ,,J mm #1 (Wordt vervolgd^ 4f V i v, i s &MÊIMÊÉÉMiSÈiMÊimÊiSÊ WBrnS "r V...:,*..,v. w;r 'te' toy- 'W: 5 -- 1 yity-X (.i' 5 C 1—5.4 A X'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1