De oorlog. 09"* Jaargang, Donderdag 28 December 1916. No. 15331 DE ZEEVALK. v wm Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal; Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 1,25. franco per post l.Gó. Prijs per week. Voor Schiedam en Vlaardingen 10 rent Afzondei'ijke nummers 2 <ent. Abonnementen woidcn dagel-ks aangenomen. Advertent» n voor het eerstvolgend nummer moeten des middag-, vóór een uur aan het 'Bureau bezorgt] zijn BureauLange Haven No. t Hinek Korte Haren). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £1. 0.92; iedere regel mee». 20 cents Reclames 40 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentie» bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Timeven hiervan zijn gratis aan tiet Bureau le bekomen. Dagelijks «orden zo>genaan,de kleiue ndvertentiëu, opgenomen tol den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentie» «orden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers, opge geven. slechts 2 maal berekend. 'rtereonnnunale Telefoon t03. Berleht. Evenals andere Jaren zullen ook dit jaar in de „Schiedamsche Courant"die Zaterdagavond 30 December verschijnt, Nieuwjaarsgroeten kunnen ge plaatst worden tegen den prijs van VIJFTIG CENTS. BUITENLAND. Vredesvoorstellen. •Hot antwoord van Oostenrijk^ Hongarije aan Zwitserland. minister van buitenlandsdio zaken beeft gisteren aan den Zwitserscihen gezant te Wee-nten. zijn antwoord op do door dezen O)) 23 December .atmgeboden schrijven een, nota Vair antwoord van den volgenden in houd toegezonden „De edelmoedige Voorstellen van presi dent Wilson hebben bij do Oostennjkseb- Hongoarsch© regeering een sympathieke ontvangst gevondenaan «-elk gevoelen ook in bet gisteren aan den Amenkaanscihen ambassadeur toegezonden antwoorl waar van ook den Zwitserschen gezant een af schrift gezonden werd, uiting wanl gege-* ven. De minister v(an b uilen landsché zaken verzoekt den Zwitserschen gezant dat ant woord ter ketnrusse van den Bondsraad te brengen en voegt hieraan toe, dat de Oos- tennjksch-Hongaarsch© rogeearmg in do on dersteuning van de vredespogingen van president Wilson door de Zwitscrscbe re- geering een uitvloeisel van die edele en menscihJievende gevoelens ziet, die Zwitser land sedert het begin van den oorlog tegen over alle oorlogvoerende mogendheden aan den dag gelegd en in zoo ruime mate in daden omgezet heeft. Het antwoord van Duitsdhlan'd opid[e nota Van Zwitserland. De staatssecretaris van buitenlandschö zaken hoeft gis toren aan den Zwitserschen gezant de volgende nota overhandigd in ant woord op jiet schrijven, van 22 dezer: „De keizerlijk© regeering heeft or kennis van genomen, dat de Zwitsersdhe Bonilsroad ingevolge! eten reeds geruimen tijd geleien gevoerde bespreking met den president der iVereenigde Staten van Amerika bereid is ook* harerzijds voor de toenadering tusséhen de in oorlog zijnde volken en de bereiking van een duurzamen vrede werkzaam te zijn. Dg geest van ware mc-nsch 1 ie vend beid, door welke dit aanbod der Zwitsersche re- aeering is ingegeven, wordt door do keizer lijke regéering volkomen naar haar waarde geschat. De keizerlijke regeering heeft den presi dent der Vereenigde Staten medegedeeld, dat een onmiddellijk© gedachten-wisseling thaar al® het geschikte middel voorkomt om tot het gewenscthte resultaat te komen. Geleid door de overwegingen, die Duitsdh- land ertoe brachten om den 12.1cn Decern- •Roman uit het daatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van RAFAEL SABATINI. 95.) t „In !ket middenschip stond hij evten.' stil, wendde 'zidh tot* ©enige matrozen en' ge lastte hun een strop over de ra te werpen en den renegaat Olivier Tressilian uit zijn •gevangenis te halen. Then, ging hij met langzamer; zWaren stap en nog bezwaarden hart naar het ach terdek. 1 De pas opgekomen zon scheen in' een lichten, gouden nevel oVer ©en zee, ge- trampeM door den frisschen .morgenwind. JVer weg aah bakboord zag men eten zwakkte «.nevelachtigö grenslijn, de kust van Spanje. Sir John's lang, mager gelaat stond bui- fengewoon ernstig, toen hij de Jiut binnen trad, waar Rosamunde hem wachtte. Hij boog met ernstige hoffelijkheid, nam zijn „hoed af wierp dien op een stock laatste •vijf jaren hadden witte strepen in zijn dik, Kwart haar gebracht; en aan de slapen Vooral was het zeer grijs, waardoor hij fjeetn bejaard uiterlijk had, dat nog Verhoogd .Werd door de diepe rimpefe in zijfn voor hoofd. HjJ trad op haar toe, toen zjj op- jBtonid om hem te ontvangen. „Rosamunde, ütnijn lieve 1" zéi hif zacht, en hij nam haar Hfeido handen, Hij zag met leed en zorg naar fjhaax bleek, opgewonden gesneht. ,fZijjt ge Voldoende uitgerust, Mnil?" V,Uitgerust?"- herbaalde z5j_op eénj toon (n verbazing, dat hij zoo iefcs kon véfr I^eij^len, L i i l her de hand tot vredesonderhandelingen te bieden, liet de keizerlijke regeerinz het spoedige bijeenkomen van gedelegeerden van alle oorlogvoerende staten op een neu trale plaats voorsteilen. In overeenstemming met. den president der Vereenigde Staten van Amerika is de keizerlijke regeering van meaning, dat het greote wterk der voorkoming van toekom stige oorlogen eerst na beëindiging van den huidigen vólkonsirijd ter hand kan Worden genomen. Zij zal, zoodra dit tijdstip aange broken is, met vreugde bereid zijn aan deze verheven taak mede te werken. Wanneer Zwitserland, dat getrouw aan de edele tradities van het land, zidh door de leniging van de smarten, Veroorzaakt door den togenwooidigén oorlog, onverganke lijke verdiensten heeft verworven, ook zij nerzijds wil bijdragen tot verzekering van den wereldvrede, dan zal dit aan de Duit- sehe regeering on het Duitschc volk hoogst welkom zijn." Het vredesaanbod der Centra- Jen en de nota van Wilson. De regeeringen der entente-mogendheden wisselen op het oogenb'hk van gedachten over het antwoord op bet Duitsehe vre desvoorstel. Het ontwerp antwoord is te Pa- rijt. opgesteld. Over een antwoord op de nota Van Wil son is nog mets besloten; vermoedelijk zul len de geallieerden ten aanzien van deze nota en de Zivitsei-sche nota van steun geen offineelcn slap doen voor zij het Duitsehe vooistol hebben beantwoord. Van Zweden dat naar Verluidde ook eau Vredes-nota heeft gezonden heeft de Engolsohe regeering er geen ontvangen, maar berichten, uit Zweden maken het waar schijnlijk, dat er een op til is. Tan het Westelijke front. Duitsch logerberlcKt. In den sector van Ypenen en op den noordelijken Somme-oever 's middags bj goed weer hevig vuurgevecht, dat 's avonds toen het liegon to regenen, ophield. In luchtgevechten verloor de vijiand negen vliegtuigen. Eransch legerb'ericiKt. De nacht was rustig behalve op het! Vacfherauvill©Vans-front, waar de Duit sehe artülerie zteer bedrijvig was. Luitenant Ileustaux schoot op 24 Deo. zijn 14e vliegmachine neer tusfechen Chaul- nes en Hevonoourt-le-Grand. Zullen do Engelsahen een landingspoging in België doen. Een correspondent ui België schrijft aan „De Tijd"- Ofschoon de officieel© legerlïe richten er weinig molding van maken, kruisen den jongstcn tijd herhaaldelijk Engélsdho vlieg tuigen langs de Belgische kust. Zij laten met altijd bommen vallen, en hun manoeu vres schijnen in verband te staan met vcr- kennersdienston criet het oog op vroeg of laat to ondernemen militaire operation. Van hun kant blijven de Duitsehers d© verdedigingswerken in do duinen en do daarachter gelegen stellingen geregeld ver sterken. Nieuwe bezettingstroepen zijn aan gekomen on overal wordt nieuwe artillerie „Arm schaap, arm scimap 1" mompelde hij zooals een moeder zou gedaan heb ben en hij trok haar naar zich, toe en streel de haar glanzend, goudkleurig haar. „We zullen mol volle zeilen naar Engeland terug gaan. Houd ipaar moed, en Maar zij viel hem ongeduldig in de rede, en trok zich terug onder liet spreken enj zijd hart zonk bij do gedachte aan hetgeen' zij Vragen zou. „Ik hooide zoo juist een matroos tot een ander zeggen, dat het uW béioelutg was Sir Olivier Tressilian nu omniddeJ lijk van morgen, op te laten hangen." Hij begreep haar gehteeli verkeerd. „Wees gerust", zei hij „Mijn. nacht zal snel zijn, mijn. wraak zeker. De ra is reeds voorzien van het touw, waaraan hij tot zijn eeuwige straf bengalen zal." Zij hield haar adem! in en leglö de hand op baar boezem, ate om haar ontroering te bedwingen. „En op welken grond", vroeg, zij uitda gend, hem recht in de oogen ziende, „zijt ge voornemens dit te doen?" „Op welken, grond?" stotterde hij Hij keek en fronste het voofboofd, in de war gebracht door haar vraag en den toon, waar op zij die deal. „Op welken grond?" her haalde hij bijna dwaas in zijn ontzettende verbazing. Toen keek hij haar aandachtiger aan, en de woestheid Van haar blik gaf hem eindelijk een verklaring van! haar woor den, die hij eerst onbegrijpelijk hall -ge vonden. „Ik zie het!" zei hij op eön' torn Van' oneindig medelijden; want hij was tot htet besluit gekomen, dat haar herslens geheel in de war warm na al do gruw©te94 die zij doorgemaakt had. „Ge moet rust me- jmen", zei hij zacht, „<m niet ovjefc deze dingen denk®»). IfAt flia aan mij otvjeai etn in stelling gebracht. Opmerkelijk is ook Het groot aantal kanonnier^, thans in de buurt van Knoclko en Zeebrugge gelegerd, en meest lmhooten.de tot de manne. Uit gesprekken en zekere teekenen is mij gebleken, dat de Duitstihers vroeg of laat een pogmg. tot landing van* Engelsch© troe- pen aan de Belgische kust verwachten. Of het weder opvatten van dergelijk plan, dat reeds voorheen, in Engdsdhe maritieme en militaire kringen schijnt te hfebben bestaan, maar dat nooit werd uitgevoerd, moet wor den geweten aan de jongste rogeermgsvreran- dering in EngeLind, immers bedoeld om den oorlog krachtiger dan ooit voort te zetten? Van het Oostelijke front. Duitsch IegerberioKt. Leopold-front: In den Gmberhasector ten noordoosten van Zalocze brachten O. H- troepen van welgeslaagde overwinningen 32 gevangenen en twee mitrailleurs mee. Jozef front: Behalve levendige patrouil- leeTingen waarbij het vaak tot voor ons gunstig verloopende gevechten kwam' en nu en dan levendig artilterievuuv links Van do hoogten op den oostelijken oever van do Gouden Bystritza eenigje gevteehts- acitie. In het Oltusdal artilleriednell Van het Zuidelijke front. 0ostenrijksch legerberiobt. Er gebeurde niets van belang. Italiaansch legerberioht. In de zöno van, het Etscli-dal hield de Italiaanscho artillerie de versterkingen van den vijand onder vuur en bracht zjj ver warring bij arbeidende groepen teweeg. Op de rest van het front werkten de troepen aan de verdedigingstwerken'. Dit 'iverk werd nu en dan onderbroken door klein© voorpostengevechten. Van het Boemeensclie front. Duitsch legerberioht. Legergroep Hacken sen; Het negende le ger heeft in een strijd van vijf dngenj sterke, uit verschillende door draadver sperringen gedekte linies bestaande, taai verdedigde stellingen van de Russen' pp verschillende plaatsen doprbroken. Top zuidwesten van Rimnicu Sarat zijn! zij over een breedte van 17 K.M. geheel genomen- Ook hot Donau-leger brak door verove ring van sterk verschanste dorpen, door het front van den vijand en dwong hem zich terug te trekken in' verder noordelijk ge reedgemaakte stellingen. De gevechten wa ren verbitterd. Het succes is te danken aan do doortastende leiding en! een volko men offervaardigheid der troepen. De bloe dige verliezen van den vijand zijh zeer groot. Hij liet buitendien sfiipds 22 Dec. in het geheel 7600 gevangen, 27 mitrailleurs eu twee mijnenwerpers in handen van het het negende leger. Het aantal gevangenen bij het Donau-lqger bedraagt ruim 1300 man. In' de Dobroedsja is terrein gewonden bij den aanval op het bruggenhoofd Macin. Luchtschepen en vliegerafdeelingeti werk ten met succes in 's vijaads rug tegen' be langrijke spoorwegen en havenplaatsen. lümnioul Sarat in GrootAValadliijo ia go- nomen. ge kunt heel zefetr zijn, dat ik u' naar iiehooren zal wreken." „Sir John, ge begrijpt md Verkeerd, ge loof ik. Ik Verlang niet, dat get mie wreekt Ik Heb u gevraagd, op wlefem grond gij dit doen wilt en gij hebt mij niet, ge- antwoord."- i In toenemende VerKazintet bleef Hij Haar aate'I?.. uu» mis. Zjj wad vo tomea goed bij haar verstand. En toch' i plaats van teedere vragen naar LLonel, .ne' hij gewacht had, kwam! liit vërhijste- rmd vragen naar zijn! redenen, ojmi zijn gevangene opi t© hangen!. „Moet ik u die Van alle mieinsqhen, deze het best zult kennen do misdaden opnoemen, welke di© schurk bedreven heeft?" vroeg hij, daarmede de vraag optVerpeind, die liij zidh zelf deed, „Gij moet mij zeggen", antwiooidde zij, „met welk recht ge u zelf ais! zijn rechter en beiul opwerpt; mlot welk recht gij hcan op dete wiHjekeungo wijze in den liood zisn'dt zonder den was zoo gezag Van een „klaar gij", stamelde hij in! steeds klim mende verbazSng, „gij, Rosamunde, tegenl Wie hij zoo zeer misdaan! heeft, gij moest hvel d© laatste zijn! om mij zuik een Vraag te stellen! Het is mijn plan mföt hem te handelen zooals het d© gewoonte op zee i®, te dom met alle schurkten, di© gevan,gon genomen zijn zooals Olivier Tressilian', Zoo gij genadig jegens hem gestemd zijt wat ik, bij God niet bbgnjpen kan be denk dan, dat dit d© grootste genade is, die hij vjeawachtenl kan," „Gjj spreekt Valn genade ten Wraak in! één 'jadem!, Sir John": Zij weid kalm, Kaai; ontroering was bedaard en eiepj strakke, ernst trad eg vjoo;r. ip d,© pirate. t ,1 Van het Balkanfront. Duitsch legerbericKL Ten noordoosten van het Doiran-meer zijn aanVallen van da Engelsahen afgeslagen. Ter Zee. Gezonken schepen. Lloyds méldt, dat do üeenschc 1>aik „Johan" is gezonken. Lloyds beridit: De Belgisch© stoomtravi ler „Neptune" en de Engelsdie schoenert Agues"- zijn gisteren, gezonken. De beman ningen zijn geland. Eien Deensch© bark is getorpedeerd, de bemanning is gered door het Nolerlandsebe stoomsdhip „Noordivijk". Het Italiaansch© stoomschip „Angselo Pa- rodi" *(3825 Br. reg. ton) is door* een onder zeeër in, den grond geboori. (D© „Angelo Parodi"- was! gebouwd in. 1901 en behoorde aan de Soct Anon. A. Parodi fa B. te Genua-l De ,,U. 46" gezlonken? Het Franscliö Had „Information- meent te weten, dat het bericht, dat de „U 46" in de Fraasdh© wateren gezonken is; juist Ls. i - Diverse berichten Kapitein-luitenant Vale.n,ti.ne r. Volgens de Duitsch© bladen is aan ka» pitein-luitenant Vatentmer de orde Pour 1© mérite verleend- Valentiner heeft met een onderzeeër 128 schapen, samen metende ongeveer 282.000 br. reg. ton, waaronder een Fransch© ka nonneerboot, een troepentranspoatscliip, vier transportschepen voor oorlogsrnate riaal, een Fransch onderzeeboot-transport schip en 14 geladen kojenschepen', in den grond geboord. Valentiner leverde daarbij verschillende gevechten aan bewapende vijandelijke sehe pen en veroverde twee kanonnen. iHij bracht ook in de haven van Funtohal do „Surprise", „Coaborough" en „Da- cia" tot zinken, kwam tot op 4000 M. bij de stad en nam met succes de haven werken Ojnder vuur. De syndicalisten over l den oorlog. D© myndicalistischo conferentie di© te Parijs in het gebouw van C. G. T. is gehouden-is gisterenavond beëindigd. Mm overgroot© meerderheid is een motie aan genomen, zeggend dat de overwinning van het Duitsehe imperialism© hot.eind© zou zijn van do Europeesche democratie. Hot Lruxembu,rgscKe mi nisterie. Het Luxemburgsche ministerie heeft zijn ontslag ingediend. Men' verwacht, dut liet kabinet gereconstrueerd zal .Worden ean| dat „Gèneraldirektor" "Welter zal ophouden lid van Het ministerie te zijn. Een nota Van Zweden. Te Washington is bericht ontvangen, dat Zweden een nota heeft gezonden aan do oorlogvoerenden, waarin wondt verzocht, dat vredesvoorwaarden in overweging zul len worden genomtan. Eten ©opi© van deztó nota is ook do neutralen toegtezonden. (Hij maakt© ©om, ongeduldig gebaar. .Waar toe zou het dienen, htem' mee naar Enge. land te nemiten?" Vroeg hij. s,Ifij moet daar teredht staan ©n do uitslag is dezelfde.- Het is niet noodigi hemi lange® te pijnigen." „Do uitslag Jcan Wel ©ons anders zijn), dan ge deinfct,"* auftVooadl© zij, „Rn dat redits- geding is zijn. xeoht."- Sir John hep de hut op en near; hij was 'géheetl; in do war. Hat woa ongerijmd, dat hij juist mot Rosamund© over zoo iets praten moest, ien toch dwong zij hom ter toe tegen zijn wil' en zelfs' tegen! hot ge zond verstand. s,AJs hij er op aandringt, zullen wijl Bet hem niet weigeren", zei Hf eindelijk, om haar tevreden te stallen. „Wij zullen hom m©e teruignemten naar Enlgeland, als hij dit Vraagt, en hem daar terecht laten staan. Maar OhVier Tressilian weet to goed, wat hem daar wacht, om zulk een vraag te doen." Hij hield stil voor haar, en. stak Kmoékend die handen uit. „Kom, Rosatann- d©, lievig I Je Bént ontsteld, je...." „Ik bent inderdaad ontsteld, Six; John", antwoordde zjji, en nam d© lianden, di© hij uitstak. „O, heb medelijden 1" riep zijf met harislochtolijke voorspraak. „Ik smeek u, medelijden te hébben „Welk medeleden kan ik jé betoonen', kind? Spreek Hechts...» „Het is geen' medelijden met mij, maar mót hem, dat ik u afemeek." „Met hémi?" riep lip,1 het voorhoofd Weer fronsend. - „Mot Olivier. Tpeisrilian'." Hij liet haar handen log' en trad terug. „God beware ,m©l" riep hg. „Je vraagt om medelijden' met Olivier Tressilian,- met dién renlegaat, dien Vneeselijkenj duivel? O, jet Biaut röjkl". raasd© Spj. ^GtetkÜ'* en j^pSg van baar, <wpg£ z^u ajm|en zwaav:ud. BINNENLAND. Audiënties. De gewone audiënties Van de ministóra van waterstaat, van marine en van binnen- landstóhe zaken zullen deze week niet plaats hebben. De gewone audiëntie Van den ministe(u van koloniën zal ook Donderdag 4 Januari met plaats hebben. K amerverkiezingen in 1917. Het bestuur van 3e S. D. A- P- heeft, naar Het Volk" méldt, eenstemmig bes sloten, aan do partij hot voorstel! voor te leggen, bij de verkiezingen vaii Juni "1917 de samenstelling van de Tweede Kamer te laten zooals die nu is. Het bestuur van de Alg. Bond van R< K. Kiesvereenigingen zal, naar het ,,Gentr.'*! meldt, op 8 Januari deze zaak bespreken? Antl.saikeracoijnsbnd. De Anta-Suikeraccijnsbend hoeft in Den Haag-1 zijn algemeen© jaarlijkscho vergade ring gehouden. Do rekening en voraaitwooir- ding van den penningmeester, aangevend een batig saldo van f3199, en het jaar verslag van deu secretaris werdén goed gekeurd.- Het aantal leden daalde van 385 tot 371. De vergadering besloot Voort te gaan metl de propaganda, in afwachting van gunstig©!?' tijden. De boeren dr. H. C. Prinsen Geerlings! en prof. dr. G. 'Hondius Boldingli werdenj als liéstuurslid herkozen en als zoodanig) gekozen in do vacature ontstaan door het overlijden van den heer J. S- Meuwsen, dé heer J. van Dusseldoip Azn. to 's-Grawuff hage. Nederland en de eerlog. De D'uitsche versterkingen aan! de BelgischNcd. grens. 4 De „Koln. Zeit." schrijft: „ln de Ne- dei landscho pers heeft men zich ongerust gemaakt, 'omdat men meende, dat ito door de D uitschers aan de Ito 1 gisdi-Ncderl'andt sche grens aangelegde versterkingen) in vej"- baaid zouden staan met een plan tot ©ar?) aanval op Nederland; deze aanleg is echter niets anders deun ©en voorzich tighoïdsmaat-, regel van het Duitsdie legerbestuur tod evcntueelo verdediging Van het eigen, ge bied. 1 Wel' zijn do Nederlanders, mains; gen(Ksg om hun eigen land te vetdodigert, wanneer do Engelstohen linniie neutraliteit mocliteu willen schenden, hot voorbeeld van Grieken- land geöft echter iedere voorzichtige regee ring to denkon. Zoovor zal hol met Neder land zéker nooit komon; mocht Engeland! echter ©en poging doen door Nederland Duitschland binnen1 te dringen, dah moet het Duitsch© opperste legerbestuur voorbe reid. zijn. 1 1 Do Nederlanders moeten deze loopgraven „Ik heb' hem lief", zei zij öen'vSoejdig. Dit antvfOQid maakte hem onmidellijlk, stil. Ondor «ton schok ervan staal)!© hij haan, opnieuw mot opetn; mond 'aabl 1 „Je hebt hem lidü" zted hij eindelijk kocht. ',,Je hebt hém. lief. Jé hebt eon man lief, di© 'een zfceiwvter, oen afvallige, dé ontvoerder van j© zelf en van! Lionel is, dén! man, di© je breeder vtermocteide." „Dat deed hij ntot." Zij lopdhéuito het heftig. „Ik heb dé Waarheid omtrjent |iie zaak gehoond.'' „Van zijn lipjien, vk>Wn|derétol ik'?" ze® Sir John, en hij kon een) spotlach' met onderdrukken. ;,Ein je hebt hémi geloof!?" „Ja in Algiera op den ajvpna, dat vrij daar laindielï.s j l )(-«!;' „Als ik heml niet gjoloofd liad, zou; ik niet met hem gétreu,Wd zijn," „Met hom gptrouWd?"- Zijn verbijstering veranderd© nu, in afeéhu|wt Kwam! er tiani geen eind aan di© mieirkwaapiige onömil- lingen? Hadden zij nU liun toppunt liéreikt,- vroeg hij zicth! af of nuoiésit er; n,o@ mécffi komen? t „Heb' je dién gjemteenon échdrk - .ge-' treuwd?" Vroeg hij,, mét loonloozé stom;- Hij stond haar aan to gapen als iémand;- die geéa tien kan. tollen!. Plotseling barstte hij loss: i - „Het ié gjöhoégl" Bralde hij ein! scliuidie zijn gebald© Vuist tegen de lage zoldering - van d© kajuit. „Het is genoeg, ztoo iwjaar God'- mijn getuiige is. Als er géén ander© redeul wlas, omi hein op te hangen, dan is dit reden to over. Gö kunt er op refasiieaj dat ik binnen ©cm! uu,r éeta einde aan dit schan delijk» huwélijk miikcn' Zal.", „Ach, als go mjaar naai; mij wjddét ïnmtó'1 léal'- plcitté zü i SCHIEDAMSCHE COURAIT I V /**- U \J} ff K I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1