WT Jaargang, Vrijdag 29 Decembér 1916, No. 1533 DE ZEEVALK. Dez.o courant \eisclnjnt d a g o l ij k met uit/omlenng yau Zon- on Feestdagen. Pi-ijs per kwartaal- Voor Schiedam en Vla'ardingen fi. 123, Banco per post £1. 1 G5 Prijs par weck'Voor Schiedam en Vlaardmgen 10 cent Afzonder!'jle nummers '2 tent. Abonnementen worden dagehjts aangenomen. Advertentien voor het eerstiolgend nummer moeten des rntdag, \6ni <>cn uur aan het Bureau hezoigd zijn Bureau: Lange Htivm No UI (hoe!- Haren' Pnjs der Advertentien. Van 1—G regels fl. 0 92; iedere regel meet 20 cents Ree ia mes 40 cent jier regel Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij ibonnemcnI op oordee!ige in ervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. rw aarden. Tarieven. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven. slechts 2 maal berekend I"tercemmunale Telefoc Rericïifr. Evenals andere jaren zullen ook dit I jaar ia de „Schiedainsche Courant", die Zaterdagavond 30 Decemberverschijnt, Nieuwjaarsgroeten kunnen ge plaatst worden tegen den prijs van VIJFTIG CENTS. JE e n n i s ge y I n g. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam i i Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeen© kermis, dat op den. 28e n December 1916 aan de FIRMA E. C. PAPEN11UIZEN en hare rechtverkrijgenden vergunning js verleend voor het uitbreiden iharcr bakkerij iri de pöinden Hoogstraat 2224, kadaster Sectie B nos 62 en 63, door bijplaatsing van 2 elecuomoteren Van respectievelijk 2 en V2 P.K Schiedam, 29 December 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. 61/22 BUITENLAND. Vredesvoorstellen. Geen Zweedscho nota. ,,Stockbo]ms Tidningen" en „Svenska Dagbladet" verklaren nit officieel© bron te hebben vernomen, dat de Skandinaviscba landen zich tot nog toe niet bij de nota van, Wilson hebben aangesloten. Beide bladen' lallen tuch duidelijk uitko men, dat onderhandelinlgen worden govoerd met Denemarken en Noorwegen, over een gemeenschap pel ijken stap. De F ran sc li© pers Uit Olarijs wordt aan! liet „Hbld." go sdnd: 1 De bladen zien in het denkbeeld van een .conferentie nu. ook weer in het Buitschei antwoord aan president Wilson herhaald, een valstrik, een middel om de geallieer den to verdeel en door hun verschillende! voorwaarden aan t© bieden en iatnsschen 'n nieuw groot offensief in 'toosten en wes ten voor te bereiden. De Matin" vraagt. Wie ziet niet het Jesuitism© in do Duitscho 'interpretatie? Wilson vraagt duidelijke ver klaringen, opdat men door vergelijking dei- oorlogsdoelen kan oon&eelen of een recht- stneeksehe bespreking kans van slagen; biedt Duitschland .wil dat men zich aan de groene tafel zal zetten om to praten ©eif men nog weet wat men te zoggen heeft Het doel is duidelijk. Tijdens det besprekin gen zouden de vijandelijkheden afnemen en Duitschland zou biervan gebruik maken om Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van iRAFAËL SABATINI. 9GJ. „Naar j© luisteren?" Hij hield stil bij d© deur, waarheen hij m zijn woed© gje- loopen was', Van plan er ontrnddeilijk ©an eind aan te maken, Olivier Trèssiiian voor zich te laten komen, hem zijn vonnis aan ,,to kondigen 011 het oogenblikkelijk te laten „uitvoeren. „Naar j© luisteren?" herhaalde hij met toom ©n woed© in zij'n' stem. „Ik heb' ai meer dan genoeg gehoond!" De Kilhgrows warai ©en heftig geslacht, kortaf, eerlijk en oprecht, zoom- hun oor deel! gmg, maat- dat ©onletel was! beperkt. Sir John deelde ilit gebrek van zijn gc- slacht, zooals' bleek uit zijn vroegere han- Belwijze ijwt de Tressihams en ook in dit 'ernstig© oogenbhk Een schrander man zou ,een aantal vragen gesteld hebben, maar ;geen enkele scheen op te komen bij den Heer van Arwenarik. Dat bij op den drem- *2 el Van de hut bleef stilstaan en niet da- iWftijk deal, wat hij besloten had, was niets 'dan nieuwsgierigheid naarid© vérdere bui- teusj jori gh»jendie Rosamund© nog te ver stellen zou hebben, «„Deze man heeft geleden", vertelde zij hem, ©si, zij liet zich niet afschrikken door 'Ten scherpen lach, Waarmede hij deze ver jaring bespotte. „God alleen wéet, wat hij j-aar lichaam en ziel geileden heeft Voor zenden, di© hij nooit begaan! heeft. Van ©en nieuw© operaties voor te bereiden. Ge lukkig toonen de rede van den Tsaar en de gisteren door de Franscho socialisten aange nomen- motie, dat de gealheei den zich niet zullen- laten afhouden van bet doel den ooilog tot het logische einde voort te zei ton De „Petit Parisien" meen!, dat de 1 n de Amenkaansch'e nota aangegeven procedure de eenig toelaatbare was ts dat de reden dat'de centrale haar ter zijde laten? In het Petit Journal" zegt Piohon, dal) do Amerikaanscbe nota in elk geval de verdienste heeft dat do Duitsch© manoeuvre is ontmaskerd. Het is voldoende dat neutra len nadere medcduelmgen vragen ommen den vrede dien Duitschland zou willen) sluiten of Duitschland' is dadelijk niet meer in staat zo t© vei strekken. Ileive zegt in de „Victoire". Wilson wil do 001 logsdoelon van d© geallieerden we ten De soa-dem partij dringt reeds ©en jaar lang bij de regeering er op aan za bekend te maken Men zal haar voldoen. Maar «k waarschuw Wilson en de soc. kameraden, dat de simpel© vermelding van de eisehen der geallieerden do Duitschers in een ooriogt <1 outran©© zal werpen, hetgeen niet moei lijk te voorzien was. Waarom ook onzen on gel ukki gen p oil us" het beeld van ©en vredfl voorgehouden, weljken !icder verstandig] niensch weet, Hat thans onmogelijk is. Do Hongaars oho soc-dem. partij on do nota van Wjilson De „Nepezava" bericht: Hot bestuur van de soc-dem ipartij heeft heden een telegram gericht aan Wilson, den president der Ver- eem'gde Staten, 'ivaarin de solidariteit van' de partij tmet de vredesacti© van den presi dent wordt (uitgedrukt De soc -dem. (partij, zoo wordt in het tele gram gezegd, beschouwt Wilson sedert zijn jongste optredehlals den aangewezen woord, voeider voor 'het steeds sterker wordend ve- langen naar 'vrede in de geheel© wereld. Do Zwitsersch© voorstell'rin. Naar de „Bund" mededeelt, bestond cr tusrehen do Voroenigcto Staten en Zwitser land geen afspraak -aangaande d© slappen die beid© landen in het belang van den .vrede hebben, jgedaan. Wel heeft de Bondsraad op 18 Nov. Mi den Zwitserschen gezant te Washington op gedragen president (Wilson te verzoeken d© Zwitsersch© regeering |er kennis van te ge. ven, zoo hij eene vredesnota mocht verzen den. Aan dit verzoek hoeft president WUJ son dan ook voldaan. Van liet Westelijke front. Duitsch legcrbcricht. Aan enkel© deelen van het Vlaamsohc front ©n van den. Somme sector nu en dan kiacbtig artillerievuur, 1 Do vliegersactio was zeer levendig. De tegenstander verloor in luchtgevechten en door ons afweervuur acht vliegtuigen Alleen aan den linkeroever van de Maas grooterc gevechtsactie. |lc. Ik woel, dat zonder oen verkeerd© daad van "mnjj hij in staat z,ou z.ijii, het onbetwistbaar te bewijzen zonder 'iemands hulp. Ik weet, dat hij weggevoerd, overrom peld is, voor hij zic'h kon. zuiveren van de beschuldiging, en dat hem dientengevolge geen keus overbleef dan het leven te lei den van ©on afvallige, zooate hij gekozen hoeft. Aan mij is do grootste schuld En ik moet het goodmak'en. Spaar hem Voor mij. Zoo ge me liefheid Maar hij had genoeg gehoord. Zijn ma ger gehaat werd met oen gl oefenden Mos bedekt. „Geen woord meerl" viol hij uit. „Juist omdat ik je liefheb j© van harte liefheb' en beklaag wil ik niet luisterten. Het schijnt, dat ik j© niet alleen red-lal moet voor dien schurk, maar ook voor jo zietlf. Ik zou mijn plicht tegenover jou, jc dooden vader en vermoorden broeder verzaken. Later zal je er maj Voor danken, Rosamun- de." En weer wild© hij heengaaan „U danken?" riep zip met luiden stem, „Ik zal u vervloeken. Mijn levan lang. zal ik u verachten dn haten ten' u, met afech'uW als ©en nuioixlenaar besdhóuwtón, zoo ge dit »*oet Dwaast Kunt ge dan met zienl Dwaas!" Hij deinsde terug. Ibj Was een man van, stand, ©n gewicht, vlug, onbevreesd enj wraakzuchtig Van aaid en ook schijnbaar zeer gelukkig en nooit wasi het Jiemi in zijn geheel© teven overkomen, dat hij zoo weinig vleiend en jri ronde wooniep beoordeeld weiti. Zl© was Volstrekt niet de eerste, di© hem Voor een gek hield, maar zij wtas wel de eerste di© het herrs in, zijn gezicht zei,- en terwijl h'et in het al geméén bewiezea zou hebben, dat ze vol- -maakt goed bij haan vjeistand, was, was ftet Fransch legerBericht. Ten zuiden van de Aire is een Duitsch© afdeehng, di© onze lmien voor Quesbroy trachtte binnen t© dringen, door ons vuur uiteengedreven. Volgens nadere inlichtingen zijn d© mijnoperahes gisteren door ons in do streek van Beauvraiques uitgevoerd, uit stekend geslaagd. Een der ontstane kraters had een lengte van 120 en een breedte van 40 meters. Aan den linkeroever van de Maas sloe gen we gemakkelijk een Duitsche coup de mam af tegen de oosthelling van heuvel 304. Do nacht was kalm aan het overige front. Bevestigd wordt, dat luitenant Heurteaux op 26 Dec. zijn vijftiende vliegtuig neer schoot (boven het bosch van Vaux). Op denzelfden 'dag deed luitenant Guynemer ten oosten van Miscnoy zijn 24ste vlieg tuig neerkomen. Hij schoot het 25ste neer op 27 December, 300 meter ten zuiden van La Maisonette. Een ander Duitsch vliegtuig kwam na een gevecht met een van onze vliegers verbrijzeld neer in de buurt van Ommie- court. Op 27 D-ec hebben dertien Engelsche mannevliegtuigen de hoogovens van Diillin- gen gebombardeerd. De Fransche vliegers bombardeerden dicnzelfden dag en. des nachts de stations van Montmedy, Pieire- pont, Lonquyon. Ook zijn bommen gewor pen op de fabrieken in Thionville, de hoogovens van Rombook en Hagondange. Twee Fransche luchtschepen bombardeer den de metaalfabrieken te Neunktrchen. - Do Engelschen aan de Somme. D© Westminster Gazette" zegt naar aan leiding van het bericht, dat d© Engelschen weder een gedeelte van de Fransche linie aan de Somme hebben overgenomen:„Deze tijding zal in het land met vreugde wor den vernomen, en, naar wij hopen, dien overeenkomstige ontmoediging teweeg brengen in Duitschland. Zij levert het meest practische bewijs, Üat wij nog over vloed van reserves aan manschappon en munitie hebben en dat wij ook van, plan Zijn deze te gebruiken. Doordat onze bond genoot thans ontlast is, zal Frankrijk meer manschappen kunnen concentreeren op an dere punten van het front, waar kans is dat belangrijke gevechten geleverd zullen worden." Van het Oostelijke front. Duitsch legorbericht. Front prins Leopold van Beieren: Op verschillende plaatsen aan het froint sloe gen onz© loopgravenhezottingen aanvallen van Russisch© veikenningsafideelingen af. Fiontaartshertog Jozef: Aan de Ludowa, m d© Woud-Karpathen, verdreven Duit sche jagers sterke Russische patrouilles in gevechten met handgranaten. 1 voor homi aledhts hét doorslaand bewijs van haar geestelijk: ziek zijn', ..Pst 1" zei hij met iets tussdlïen! toorn) en medelijden, „je bent gek, stapelgek 1 Je geest is verstoord, je blik vertroebeld. Djeze doortrapte duivel is oen arpi slachtoffer ge worden Van d© misdaden van. anderen) J en ik ben in je oogen, een moorde(naa!q geworden een moordenaar en ©an gek. God bewaar me! Bah! Ik hoop, dat j'ef later, als je uitgerust en hersteld bent, de zakèa in hot ware licht zult zien." Hrj keende zich omi, trillend. Van. veront waardiging en kreeg bijna ©en sloot van. de deur, die plotseling Vjin buiten geopend werd. Lord Henry Goade, geheel in het zwart gekleed ©n met de gouden ambtsketen op de breed© borst, stond op den drempel, scherp afgOtóekend in het licht der morgen zon op zijn rug. Zijn goedig gelaat stonjd buitengewoon ernstig, pgssend bij zijn ge waad, maar d© uiijirafcking weid verzacht toen zijn pog op -Rosamund© viel, dié hij den rand ,van d© tafel stond. Hij Was zeer verhleugd, haar zoo vér hersteld te zwm en schijnbaar wjeer geheel zich zelf. „Hot Was beter, dat gé te bed' lag," snauwde Sir John, op wiens bJoetee wangen nog twee gloeiende plekken brandden, „Zij is 'geheel in de war." „Sar John vergist zich, myloid,", ver zekerde zij kalm „Ik ban, volstrekt 'niet lijdend, zooals hij meent." „Dat verheugt me, lteve!" ziei de lord; zijn mderzoekebie oogen! gingen van den. een naar teen andier en daar ltij zag dat Sir John zeer toornig «was, was hij nieuws gierig te .weten, w^,t er geelmrd Wa&. „Ifet 55031) kuitinen zijn", véegde hij Gr spmbéij Mjj. Russisch legerb'ericht Do vijand beschoot met znaar geschut en mortieren de sectoren der Russ^he stellingen ten oosten van Zaïkoef. 111 de huurt van Ccmaki, waar de loopgimen gedeeltelijk werden vernield en de sectoren Garboezof, Bosi, Goekalowze en Augus- towka. Pogingen van den vijand om ten zuid oosten van Galitsj bij Smikowtsjp ovei de Dnjester te trekken, werden door het vmu der Russen verijdeld. Oostenrijksoh legerbcr 1 eht. Legerfront aartshertog Joseph. Bij Soos Mezoe en in het gebergte ten zuid oosten daarvan neemt het gevecht zeer in hevig heid toe O.-H. vliegers schoten 111 dit grens gebied twee vijandelijke vliegtuigen naar benederi en noodzaakten twee andere tot een noodlanding. Legerfront prins Leopold cap Beieren- Niets nieuws. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberiöht. Geen bijzondere gebeurtenissen. Italiaansch logerborich't. Op het geheel© front kon ten gevolge van het betere weder de artillerie krachti ger optreden.'.D© meeste artillerie-activiteit, heenschte in het zuiden van het Karstpla- teuu. In ue streek ten züiden vOn Hen A loin te Faili bezette een Itabaanscbo afileeling den vorigen nacht na een onwerhoedschen aan val Dol ma, ©en plaatsje ongeveer 200 M. véor haar front. Van het Roemeensche front. Duitsch l'egerher 1cht. Aan ae Mestecanesci herhaaldelijk leven dig© artillerie-actie. In de 'bergen van het Oitus- on Paelna- dal verhoogde gevechtsactie. Legerfront-von Mac ken senDe 27c De- oomber bracht aan het negende leger van generaal Falkenhayn een volkomen over winning in den slag bij Rimnieu-Sarat over het ter verdediging der Éoemoniers aan gevoerde Russische ieger. De op 26 Decem ber teruggeslagen vijand poogde door tegen- aanvallen met sterke afdcelmgön het ver loren terrein te henvinnen. Zijn aanvallen mislukten. De Pruisische en Beiersclxe infanterie divisies vervolgden den terugslroomendea vijand ©n stormden zijne, m den nacht nieuw aangelegde stellingen, en drongen tot voorbij Rimnicu-Sarat door. ""Tegelijkertijd braken meer naar holZ.-O. Duitsche en Oostenrijksch-IIongaarsehc troepen door de sterk verschanste Russische linies. Ook hier werden hevige, tegen de flan ken gerichte fegen-aanvallon afgeslagen, en rukten wjj strijdend in noord-oostelijke rich ting vooruit. Weer leed de tegenstander, bij zijn neder laag, ernstige bloedgie verhezen. Aan ge- „dat wij uw getuigenis' noodig hebben 'iri do ernstig© zaak, di© ons wodit."- ILj wend de zidh tot Sir John,: „Ik heb' gelast, den gevangene voor te brengen', Js hot te zwaar Voor je, Rosamund©?" „Volstrekt niet mylord", antwoordde zij onmiddellijk; ik verlang er naar." Ëjil zij wierp het hoofdachterover, als iemamte die zidli voorbereid voor een, langdurig go teling!. „Noen, neten", vtol Sir John! heftig in. „Luister hiel naar haar, Henry. Zij „In aanmerking nemend©", viel zij in de rede, „dat de voornaamste beschuldiging tegen; den govangente bestaat in zijn. zijn. bpndelingenl toganewer mij, is het zeker toch oen zaak1, waarin ik gehooid moet wteidcin." „ZekGr, werkelijk", gaf Lord Honïy, eenigszins verbaasd, toé, „altijd mits ge zekean zijt, dat g© uw kracihtón, niet over schat en hét u te vteel! zou, aandoen. Wij zouden bet misschien zonder uw getuigenis kunnen doröni." 1 „Daarin, mylord, vergist gij u", antwooid- de 'zij. „Gij kunt liet e® niet zander dom."' „Welnu, het zij dan zoo", zei Sir John kwaad en hij ging terug naar de taiél', om zijn plaats daar in te nemen!. Lord Henry's knippende, blauw® oogeri zagen Rosamund© nog steeds wat caiterzoc- kend aan, zijn vingers' plukten in gedach ten aan zijri korten: grijzen haard. Töen opende ltij d© deur; „Komt binnen!, Hoe ren", aei hij, „en zegt, dat mén den! gevan gene binnenbiréngt,"- Voetslappan klonken op het dek e'n! drie ■van Sir John's officieren verschenen om het gerechtshof te voltooien^ dat oordoelen zou otvter «tea afvalligen zeeroovcr, een oor deel da,t ^teejisl fce VjOgqn' bepaald wpz, vangenon werden gisteren 3000 man, aam buit 22 mitrailleurs binnengebracht. Het aantal door de negende armee in dc gevechten bij Rimnicu-Sarat gemaakte ge vangenen bedraagt 10 220 man Russen. Bij het Donau leger Hechts kleine ge vechten. In de Dobroedsja slaagden de Bulgoarsch- Tuiksche troepen er in de Russen uit do veisteikte hoogte stellingen ton oosten van Maan te werpen Het negende leger heeft bij de vervol ging déi Russen tererin gewonnen. Russisch legerberïcht Aan de Moldavische grens ging de vijand met een aanzienlijke troepenmacht over tot ©en aanval "öp een front van het dorp Glashutto of tot Semezo en bezette, na de Russische troepen terug <0 hebben gedre ven, een reeks hoogten ia de streek ten noorden en ten zuiden van de dalen van de Deftiany en de Oitoez, ten oosten van» Sesmezo, Het gevecht duurt nog voort. Het offensief van den vijand ten zuiden van Sesmezo werd gestuit door- liet vuur der Russen. Een Russische batterij school in de huurt van Okno een aeroplane naar beneden; do bestuuider en de waarnemer werden krijgsgevangen gemaakt. Aan bet Roemeensche front weiden Rus sische afdeelmgen onder den druk van een veel talrijker vijandelijke strijdmacht terug red tongen naar den sector bij de spoor lijn m de buurt vati. Rymnicu en Sarat cn genoodzaakt tenig te trekken oji de 1 ivigr Rimmcu Aanvallen van den vijand ten zuiden van den Domui weiden met groote vei liezen afgeslagen. Ten westen van iMizerm namen Engel sche gcblindceule automobielen deel aan do gevechten cn sloegen aanvallen af De Engelsche commandant van de aulomohiel- afdeehng nerd den 25sten De©, gewond, Den 27sten leidde hij echter het gevecht en noodzaakten zijn automobielen den vijand op do vlucht te gaan. In de Dobroedsja weiden vijandelijke aanvallen op liet Russisclie fi out overal af geslagen, behalve hij het doip Raket, dot door den vijand bezet werd. Van liet Balkanfront. Duitsch legcrbcricht. Ten nooidoosten van liet Doiraameer deden, na krachtige aTtillcricvoorbereicbng* vcrechillend© Engelsche compagnieën een veigeefschen aanval op de BiUgaai'sche voorposten. Van de Tnrksche fronten. Turksch -legerbericht. Gtizo troepen, die doe] uitmaken van het Donaulegor, verdreven do vijanden van d© hoogten van Vezeroel na Belukkig gevociil, Geen belangrijke gelieurtonisscm op, do andere fronten. Luchthain val lom lio Engelsche admiraliteit bericht dat een HOOFDSTUK XXV. De A'dVioclaat. j Stoelen weirten bmigs de lange, bruine, eikenhouten (tafel gezet en de officitórenj gingen zitten, met hef gezicht opj de opeiV deur en don sduttereniicnj zantiegciMja op het achterdek, hun rug was gekeend miaq de ander© deur en de hoornen! viensbeirs, dio oj) de achtergalerij1 uitzagen. De pkmte! in het mttdden weid ingenomen) door Lond Ilenry Goad© als Koninklijk Commissaris, cn nu wrerd do reien duidc*])jk, waarom hij zijn ambtsketiing droog. Hij moest dit bo- - knopte gerechtshof presideenen. Aan zijn rechterlianid zat Sir Jolui Killjgrewl en naast Uez© ©en. officier, Youidon genaamd. Do beid© anderen, wier namen niét bewaani geblea-fön zijn, zaten links van. Lord Henry.., Voor Rosamund© was oen stoel gezet aan het uiterste recihtereindio van de tafelL Zij zat daar met d© eltebagon op 11© tafel, haar, gelaat jn d© half saamigeviouWon. liaoden; haar Qftgen namen de vijf beeren, dié het gerechtshof vormden, schérp op. j Voetstappen klonken op te dunpagne én» een schaduw viel dwars doior, hét zonlicht ia de open deur. Vit bot middenschip Mön- ken stemmen en gelach'. Toen vcrscheenj j Sir'Olivier in de deur, bewaakt door itweri -A matrozen met,kurassen, helmen en) getroik-i ken zwaarden. >s\ Op den drempel bleef hij oven staan tan)"i'; zijn oogleden trilden alsof h5j een' sobokj^v? kieeg, toen zijn oog op Itesainund© vielj Voortgeduwjd1 door xijh Ifewajcerb, tcajd hip biTi.Tiim en bleef véor de twéé matrezenj staaln, zijd polsen nog) steeds achter jttea3f- t; gebonden, j 1 l - i 'CfarM 103 V 'y 'fl.'Srf!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1