De oorlog. ö9"~ Jaargang, Zaterdag 30 December 1916. No. 15333 Dit immer Maat alt VIER Halm. Eerste Blad. DE ZEEVALK. i f5 Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam ea Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meet 20 cents. Reclames 40 oent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentiën worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge* geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon Bericht. Met het oog op den Nieuwjaarsdag zal de „Schiedamsche Courant" Maan dag NIET verschijnen. 3 Kostelooze inenting. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; maken bekend, dat op Vrijdag, den 5en Januari a.s, des middagste 12 uren, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot KOSTELOOZE INENTING en HERINEN TING van de ingezetenen, die zich daartoe ten huize van den Gom een te-geneesheer Dr. J. Emdtz; aan den Singel no 00 aanmelden. Voor een juiste vermelding in de vac- (dnebewljzèn van namen en geboorte datums der kinderen, is hel gewenscht dat bij de aanmelding worden medege bracht trouwboekjes der ouders of geboortebewijzen der kinderen, Schiedam, 30 December 1916." De Burgemeester M. L'. H0NNERLAGE GRETE. 62/21 BUITENLAND. De Vredesvoorstellen. Jules Guesdo over de „Internationale". In een redevoering tegen de hervatting der internationale betrekkingen zegt Jules Guesdo, dat thans de hervatting der be- 4rekkingen de dooii van de Internationale zou zijn,' die na een Volkomen overwinning kan herleven en haar liistorische zending hervatten. Een Z witsersoh oordeel. De „Fneio Rhatier", een te Cihier Verschij nend blad, zegt over do redevoering van Lloyd George: „Te recht eischt Engeland gelijke 'rechten, voor alle naties; maar wil Buitsdhkmd dan iets anders? Neen. Doch de gealieerdem hebben herhaaldelijk door het publideeren van onzinnige oorlogsbedoelin gen. en door pogingen om de' edonomische ontwikkeling van den tegenstander in de kiem te dooden, bewezen, dat zij zelf de .frase van de gelijkheid van* alle naties niet ernstig opvatten, hoewel die tocih' de Voorwaarde is voor de duurzaamheid van den Vrede, die aJleern kan bestaan, wanneer de wederzijtlsche achting onder de volken gewaarborgd is. Onder gelijke rechten ver staat men bij de Entente niet hetzelfde als' Roman uit het laatst der 16e eeuw, naar 't Engelsch van .RAFAËL SABATINI. m IV Hij knikte onverschillig togen het hof, zijn gelaat was yolmaakt kalm. ,.Een mooie morgen, Hoeren", zei hij. i De vijf rechters keken hem zwijgend) aan, maar' de blik, dien Lord Henry op 'Sir Olivier'» Muzelmansch gewaad wierp, getuigde van zijn minachting, s. ,.Ge weet zeker", zei Sir John na pen t poos wachtenS; ,,niet welk doel gij hierheen, 'gebracht zijt." „Eigenlijk niet," zei de gevangene. „Maai) '.ik Itwijfel geen1 oogenblik aan het doel, waan voor ik van hier weggebracht zal worden. „Maar", |ging hij''kalm voort, „ik kan luit uw "rechterlijke houding raden, welke oyertol- ,,,lige komedie-vertooning "gij van plan zijt op voeren. Als u dat genoegen kan geven, kal ik u waarlijk niet tegenwerken. Ik zou .„alleen willen opmerken, dat ge Jonkvrouw© •Rosamunde het pijnlijke en onaangename! 'van1 deze zaak zoudt kunnen sparen." Jonkvrouwe Rosamunde wenschte zelf te genwoordig ite zijn", zei Sir Jchn. norsch. „Misschien," !zei Sir Olivier, „weet zij jnïietk ij,Ik heb' het haar duidelijk genoeg ge- aakt", viel Sir John. bijna wraakzuchtig; de*acto. 'd)e gevalngene keek haar verbaasd aan, wenkbrauwjein trokken: zich samen.. bij de andere partij. En daarom1 moet de strijd worden voortgezet! Wilson's vredesvoorsteliön. De Zweedsche en de Deensche gezanten overhandigden heien aan het mmisterje van buitcnlandsche zaken te Weenen woor delijk overeenkomende nota's, waarin hun re gee ringen te kennen gaven dat zij van de voorstellen van Wilson met belangstel ling kennis namen, en de hoop uitspraken dat zijn initiatief sudces zou hebben. De Deensche en Noorsche gezanten en de Zweedsche zaakgelastigde overhandigden 4e Berlijn, een nota, gelijkluidend mpt (ie te Wennen overhandigde. Naar aanleiding van het bericht van de „Perl. Ztg. a. M." dat te Looiden een tweede nota van Wilson zon zijn aangeko men, heeft de Korr, Norden zich om inlich tingen gewend tot diplomatieke kringen te Berlijn. Het gaat hier in geen geval om een rondschrijven, aan de oorlogvoerenden, want te Berlijn is niets ontvangen. Is inder daad aan de Engelschp rogeering en ver moedelijk dan ook aan de andere regpe- rmgen der Entente een tweede nota over handigd, welke verschillende ophelderingen verschaft betreffende do eerste nota, een tweede nota aan de Dutische regeanng zou overbodig zijn, aangezien de rijksregeering do eerste n,ota van Wilson reeds heeft beantwoord en in haar antwoord uitdruk kelijk heeft te kennen gegeven, zich. met den stap van Wilson principieel to kunnen vereent gen. Geen voorbarige vrede. De „Sedolo" publiceert de volgende ver klaringen van den Franschen afgevaardig de Franklin Bouillon, voorzitter van de radicaal-socialistische partijIk kan u zeg gen, wat het denkbeeld betreft van oen voorhangen vrede, van een vrede gesloten voor dal de rechtvaardige oplossingen, waarnaar de geallieerden streven, zijn ver kregen, dat en dat is een eer Voor ons land als er lieden zonden zijn die daar voor propaganda zouden willen maken, ze weldra, zouden vallen onder de verachting van het publiek, om niet erger te zeggen. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. LegergToep-Duitsche kroonprins: Op den westelijken Maasoever deden gisteren and» hoogte 304, en aan de zuidelijke hdlingf van den Mort Homme, afdeelingen der regimenten infanterie No. 13 en/155, en van het fusilier-regiment No. 37, uit den! Somme-slag met roem Wekend, aanvallen op de Franschc stellingen. Uitvoerig voorbereid door artillerie en: door mijnwerpers, drongen de aanvallende troepen, .door tot in de tweede en derde lint» der vijandelijke stelling, van waar 222 ge vangenen onder wie 4 officieren, en 7 mi trailleurs werden medegebracht In de be zette loopgraven werden herhaalde, ook in den nacht ondernomen Fransche aanvallen, afgeslagen. In het bbsch van Chappy bij Malancourt, haalden Wurtombergers en 'Badenscho troe pen een aantal 'gevangenen uit de vijande lijke loopgraven. Toen keerde hij zich weer schouderophalend tot zijn rechters. „In dat geval," zei hij, „valt er niets nieep te zeggen. Maar voor ge verder gaal, is en nog iets, waarover ik wenseh te spreken. o De voorwaarden van, mijn overgave wu-i ren, dat alle anderen vrij uit zouden gaan,; Gij zult u herinneren, Sir John, dat gij mij! uw ridderlijke woord daarvoor verpanddet En toch vind ik hier aan boordi iemand, diet op 'mijn schip was een vroeger Engel schei zeeman Jasper Leigh genaamd, dien gij ge vangen houdt" „Ilij doodde Jonker Lionel Tressilian," zei Sic John koud. „Dat kan ziju, Sir-John. Maar de slag) was toegebracht voor ik mijn voorwaarden, met u maakte, en gij kunt die voorwaarden, niet verkrachten, zonder uw eer te scha den." s „Spreekt gij van eer?" zei Lord Henry. „Van de eer van Sir John, mylord", zei de gevangene, met voorgewende nederig heid. „Go zijt hier, om uw vonnis te hooren herinnerde Sir John hem. „Dat vermoedde ik. Voor dat voorrecht zijt ge overeengekomen, een zekeren prijd ite (betalen, en nu stehijnt het, dat geiu er aan hebit schuldig gemaakt iets achter te houden Het schijnt zoo, zeg ik. Want ik kan niet ■anders denken, dan' dat de gevangen nie;- rning bij vergissing geschiedde, en dat hot' voldoende zal zijn, als ik uw aandacht pp Leigh's gevangenschap '.vestig." Sir John keek naar de tafel. Het iwas buiten (twijfel, dat hij door zijn eer gebonden' was, Leigh vrij te laten, wat de kerel ook Fransch legerbericlrt Op deu linker Maasoever gingen de Durtschors, na een hevig artillerievuur, tot den aanval over, op een front van meer dan; 3 K.M. tegen de Fransche posities, van de westelijke helling van heuvel 304 tot ten 0J van den Mort Homme. De aanval werd ge broken in ons afweervuur, vaninfanterieed mitrailleurs. Slechts deelcn der Duitsohe troepen drongen ineen Fransche loopgraaf door ten Z. van den Mort Homme. Op den rèchteroever dreven de Franschen! sterke Duitsche verkenningstroepen, ten O1, van het werk Hardaumont, uiteen. De nacht was kalm op do rest van het) front De vliegerluitenant Heurbeaux schoot pp 27 December zijn zestiende Doitsche vlieg tuig neer, boven .het Bosch van Mangues, ten Z.O. van Misery. Het wordt bevestigd, dat op denzelfden dag Fransche vliegers bo vendien nog vier Duitsche toestellen, neer schoten. Een dezer werd tot landen gedwon gen door luitenant Loste, die daardoor zijn' zesde en een door den soldaat Martin, die zijn vijlde vliegtuig neerschoot. Van het Oostelijke front. Duitscli legerbericht. Front prins Leopold van Beieren: Niets bijzonders. Russisch legerbericht. Pogingen van vijandelijke verkenners, om onze loopgraven, in de streek ,van Sydo-' noefka, ten zuiden van Brody, te naderen, weiden door ons vuur afgeslagen. De vijand 'zet het artillerievuur voort op onzo stel lingen in het bosch van Goekalofsje en het dorp Grabkofsje. Van het Zuidelijke front. Duitsch legerbericht. Aan bet Macedonische front nietsbij zonders. Bulgaarsch legerbericht. Aan het Macedonisch front zwakke pr- tillerie-actie langs het gehcele front. De Duitsch-Bulgaarscho artillerie bombardeer de Monastir, daar vijandelijke troepen ,voor de stad bewegingen uitvoerden. Italiaanscli legerbericht. Aan. liet Tnentinofront overwegende ar- tillonaaictie. Kleine Voor ons gunstige ge vechten in de omstreken van Sand (Etsch- daij. Enkele projectielen Vielen op de stad Górz en de buitenwijken zonder ernstige schade aan to richten. Op het Kaïstplateau duurde gisteren lie artillerieactie Voort. Ons geschut trof oen vijandelijke colonne, die op marsch was op den weg BestovizziaSelo. Een kleine aan val van den vijand op een rloor ons onlangs bezette hoogte in de streek ten zuiden van den berg Faiti weid door ons dadelijk af geslagen. Vijandelijke vliegtuigen wierpen enkele bommen op Ala (Etschdal) en Tezze (Su- ganadal; zonder slachtoffers te maken of schade aan te richten. Zij wleiden Vcijireven. gedaan mocht hebben; cn inderdaad had Sir JphU eerst later kennisl gekregen van de gevangenneming. 1 „Wat moet ik met hom. doen?'" bromde Hij. „Dal moet gij zietf beslissen1, Sir John. Maar ik lean u zeggen, wat gij niet met hem rnoogl doen. .Gij moOgt heinl niet ge vangen houden, niet naar Engeland bren gen, of hem jn eenig opzicht kwaad doen. Daar zijn gevangenneming puiver een ver gissing was, zoo als jk vermoed, moet gij die vergissing zoo goed mogelijk herstellen. Ik ben tevreden, (dat g'j dat doen wilt en heli niets moer je zeggen. Uw dienaar"', Iicetren;" jvjoegd© bij pr bij, ont aan te duiden, dat hij nu geheel tot hun beschik king was», en Jiij bleef staan in afwach tende houding. Er was een kleine stilte, cn toen sprak Lord Henry met strak gelaat len vijandigen, konden hhk den gevangene toe. „Wij hebben u hier laten brengen, ami u do gelegenheid te geven, eenige raïenm( aan te voeren, waarom' wij u niet onmid dellijk zouden ophangen, zooals ons recht is." Sir Olivier keek kom in bijna vroolijke verlazing aan. „Op mijn woord I" zei hij eindelijk. „Het is nooit mijn gewoonte geweest woorden te Verspillen." „Ik twijfel er aaU, of gij mij goed be grijpt," antwoordde do lord, en zijn stem wterd zacht en streelend, zooals bij zijn rechterlijken, stand paste. „Zoo gij een formeel rechtsgeding eischt, zullen wij u naar Engeland brengen, opdat ge het krijgt." •„Maan -als grj daarvan misschien iets goeds hoopt," viel ^in John heftig in, „laat ik u dan waarschuwen, dat, daar; de mis daden, wtaagvlojor gij1 boeten zult, boofizake- Oostenr jjksch leger b'feri cht. Op het Kaïstplateau was gisteren de actie der Italiaansohe artillerie levendiger dan de voorafgaande dagen. in het Wippachdal schoot een Van onzte gevedhtsvliegers een vijandelijk vliegtuig neer. Van het Roemeensche front. Duitsch legerbericht. Legerfront-aartshertog Jozef: De zuide lijke vleugel van de legergroep, onder be vel van den generaal von Gehrock, gmg, in overeenstemming met de troepenbewe gingen in Walaclirje,' in het gebergte in oostelijke richting, vooruit. Do Duitsch-IIongaarsche troepen be stormden in het moeilijke berglandschap van het Zevcnbergsche front verschillen de achter elkaar aangelegde stellingen, waarbij 1400 Russen cn Roemeniêrs ge vangen, 18 mitrailleurs en 3 kanonnen buit gemaakt werden. Lcgergroep-v. MackensenOp den linker vleugel vari het 9e leger In aken Beiersclie en Oostenrijksch-Hongaarsche lioepeu, on- dei' bevel van don luit.-gencraal Kmiftvon Dcmlensingen, in hel gebergte den kraclili- gen tegenstand der verbonden vijanden, en bereikten Duiuitreti, 20 K.M. m.w. van Rimnieu Sarat. De rechtervleugel van dit leger ging voor uit tussclien de Rimnieu en de Boezecc, in n.o. richting en nam een aantal verdedigde dorpenhij liet den terugtrekkenden Russen geen tijd zich in de gci'eed ge maakte stellin gen aan de meren vast te zetten. Hierbij onderscheidde zich het West-Pruisische in- fanterie-Tegiment No. 148. 1 Op 28 December werden meer dnn 1400 Russen gevangen genomen, 3 kanonnen en een aantal mitrailleurs buit gemaakt. Bulgaarsch- lcgerheri cht. Li den noordwestelijken hóek van de Dobroedsja duurt het offensief volgens het vastgestelde plan voort. Wij bezetten, het dorp Rachel. Russisch legerbericht. Aan do Möldavische grens, in het Oituz-' dal, wordt het vijandelijk offensief voort gezel. Op verschillende plaatsen wordt ge streden om het bezit der hoogten ten oos ten van Sesmozo. De vijand deed een aanval op de Roeme niêrs aan het front ten noorden én zuiden van de Kasine hij de Roemeensche grens en ton westen van Sovoji, hén daarbij een K.M. oostelijk dringend. In do streek van- Rrojdeni en Kostomiroe, 30 en ,15 K.M. respectievelijk ten noorden van Rimnieu Sarat, duren de govechtcn voort; allo aan vallen werden door de Roemeniêrs afgesla gen. Roemeensche on Russische troepen, die een stelling bezetten aan don. linker oever van de Rimnieu, sloegen alle aanval len van. den vijand of en deden tegenaan vallen. Eveneens weiden de aanvallen af geslagen in don sector van den spoorweg weg hij Rinmicu Sarat tot Bldoc, len zuid- lijk begaan werden in het rechtsgebied van Lord Henry Goad©, uw rechtsgeding plaats zal hebben in .Gornwal lis, waar Lord Henry do oer heeft Koninklijk Commissaris en recShtor te zijn," „Hare Majesteit is wiel geluk te weü- sdhen," zei Sir Olivier deftig. „Gij hebt de keus," ging Sir John, voort, „of gij op zee of op land opgehangen wilt worden." „Het eenige, waar ik bezwaar tegen kan hebben, is om in de lucht opgehangen te worden. Maar daar zult ge waarschijnlijk -niet op letten," was het luchtige antwoord. Load Henry boog nog eens voorover. „Laat ik u in uw eigen belang verzoeken, ernstig te zijn," vermaande hij den ge vangen©. „Als gij hier moet redhl spreken ovter mijn zeerooverij, zou ik geen meer ervaren rechter op dat gebied ter zee of te land kunnen verlangen dan Sir John Killigiieiw," „Ik ben blij met uw goedkeuring,ant woordde Sir John scherp. '„Zeerooverij," ■voegde hij er bij, „is maar do kleinste! der beschuldigingen tegen n." Sir Olivier trok zijn wenkbrauwen op, cn hij staarde de rij plechtige gezichten aan. „Zoo waar God leeft, dan moeten uw andere beschuldigingen wol heel sterk zijn of anders, zoo er eenige rochWaandigheall bij uw handelingen is, loopt ge vteel kans teleurgesteld te worden in uw hoop, mij te zien hangen. Kom aan, uw andere be schuldigingen. Ik beken dat go belangwek kender wondt, dan ik verwacht had." „Kunt ge do zeerooverij ontkennen?'* Vroeg Lord Henry., „Ontkennen? Neen. Maar ik ontken uw rechtsmacht of die van. eenig Engelsch hof in deze zaak, daar ik geen, zeerooverij in Engelsche wateren gepleegd heb." oosten van Rimnieu Sarat, waar de vijand door een krachtigen tegenaanval werd af geslagen, In den loop van den dag deed de vijand ter sterkte van ongeveer 2 divisiën, een. offensief in de richting van het dorp Amara, 10 K.M. ten zuiden van Bldoe, maar tegen het eind van den dag bedaarde het gevecht. Bij het dorp Filipesti sloegen we een vijandelijken aanval ai. Overigens artillerievuur. In de Dobroedsja deed de vijand langs het gehecle front aanvallen op onze posten. Ooslenrijksch legerbericht. Op 27 Dec. wierp een Oostenrijksch-Hon- gaansch vliegtuigeskader bommen op het station van Onesci. Verschillende gehou wen geraakten in brand. Ter Zee. Gezpnken transporLscl£i.p? Volgons een bericht uit Kopenhagen aan de „FrankL Ztg." zon de Finsche stoonv boot „Oikonna" (1076 ton), die een op do Aajandseilanden gestaüonneerd 'regi ment kuslartillerie naar Jlclsiiigfors zou brengen, op een Russische mijn zijn ge- loopen cn gezonken zijn. Nauwelijks 50 man werden gered. Ook kwamen 1000 paarden om. Eenige dagen later is de geregelde poststoomboo-t tusschen 'Abö en Mariabarnn verongelukt Deze Ongelukken worden ge weten aan slecht verankerde mijnen van hef) nieuwe Russische mijnenveld in do Fin sche Glof. Russisch söhip buit ge mia.o.kt (Officieel Duitsch bericht.) Een onzer duik booten bracht Voor eeni- gen tijd in de N. IJszee, ten 0. van Noord kaap, het schip „Suchan", van de Russi sche vrijwillige vloot op. llel' schip was ge laden njet oorlogsmateriaal en op weg naar Archangel Van Amerika. Nadat de Russi sche scheepsofficieren als gevangenen op do duikboot waren (gebracht, nam een Duitscli zee-officier met ©enige onderofficieren de leiding van het s.s. over; en dit werd, bege leid door Üe duikboot naar een Duitsche haven gebracht. Hiel bleek, toen het door do Russen bij het begin van den oorlog in de harren van Wladiwostok in be slag genomen 's.s, „Spezia" van de Ham burgAmcrikadijn te rijn. Een lading, die een waarde van eenige miillioenon vertegen woordigde, was aim boord, n.l. 100000 7.5 c.M. granaatkartetsen, 75 000 7.5 aM. gra naten, 150.000 3.7 cM. 'patroueh, 250.000 zunders vaar granaten, 100.000 tijlbuizen, 125.000 schraefbuizen, '150.000 K.G. trinit rotoluol (*n ontplofbare Stof), 175.000 K.G. kruit 127 30 c.M. kanonnen, 150 cylinders mei zuur, '1.230.000 K G. lood in', staVen, zeven automobielen, 200 balen zool leder, 500 klossen prikkeldraad, 6000 spoorweg1- rails. 1 Gezonken söhöpon. 1 Llovds mddt, dat het Engelsche s.s „Copsowoud" on het Noorsche as.' „rda"; gehonken zijn. 1 (Het s.s, „Copsowood", groot 599 b'r. t,j gebouwd in 1908, beboerende aam do Me'ceor Lord Iloncy werd lioor dit geheel on verwachte antwoord verrast en tot zwijgen gebracht. Wat do gevangene aanvoerde, was zulk een tastbare waarheid, dat hot moeilijk te begrijpen was, dat Lord Henry ze over het hoofd gezien Ixod. Ondanks zijn hoog ambt was rechtspraak juist geen sterk1 punt bij hem. Maar Sir John, minder op de hoogte of precies in dezo zaak, had. zijn antwoord al klaar. n „Zijt ge niet 'naar Arwenadfc gekomen1 pn bobt ge van daar niet met geweld.'4 „Kom nu," onderbrttk de zeoroover hem Vroolijk. „Ga nog eens naar sdhool, Sap John, om te loeren, dat ontvoering nipt hetzelfde als zeeroof is," „Noem het ontvoering, als gd wilt," gaf Sir John toe. „Nie't als ik wil, Sin John. Wij zullep liet noemen, wlal het te; als, 't u blieft." „Ge zoekt uitvluchten. Maar we kullen' het dadelijk in omie makten,on Sir John sloeg met rijn vuist op de tafel, zijn gelaat WeH rood van. woede. „Ge kunt niet b'e- Woresn, dat ge niet weet," gjng Sir ,John voort, „dat ontvoering met den dood gel- straft wordt volgens de Engelsche wet," Hij wendde zich tot zijn melerechtere!. „Met uw /goedvinden, hoeren, zullen wij dips niet meer over zeerooverij'1 spreken." 7 „kuderdaad," zed Lord Henry met zijn. zachte stem, „daar kunnen -wie niet oven" spreken." En daarmede schoof hij de zaak ter rijde, „De gevangene hoeft gelijk. Op dit punt hebben wij geen rechtsmacht, daan hjj geen zeeroof in Engelsche wateren' be dreef, en voor zoover ons bekend, is, "if nooit een schip onder Engelsche vlag nami,"'te: Wordt vervolgd)!, «ïf V& CHIEDAMSCHE 103. 7 Ir ft* 97J. i* s- -s. E,*>?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1