?ROPAGAMDA-AVÖND ÜASSÖN „SVïETA" PermanentWave f 1 Ferment ffamaii f150 mor f3.50 m TWIffTSCHlïï BAISK i M Prijsverlaging Boter „Het Sportfondsenbad Schiedam, nmm siwfü DAMESKAPPER. DEPOSiTO^EMTE KLEINE ADVERTENT!EN. BAS MARTENS, ROTTERDAM RUWlfa 55 Lamlstorincommissie „Z -Holland-West", De relletjes te Haarlem. l)o moordzaak-Lans Re mijnrampen in Duitsehlaml. INGEZONDEN. Het is oen aloud gebruik, dat de Te huizen voor Zeelieden aan hot eind van het jaar Kerstfeest vieren met de dan in de haven vertoevende zeevarenden. Elke nationaliteit doet dat. Evenwel zal de Soe- mannsmissiotnar W. Hass to Riga dat feest met do Nedcrl. Zeelieden allaar vieren. Handef en Bedrijf, Burtrerliikp Stuud JBeui's van Ainstordjufc, Overzicht ia» heden W@LE.EM STOFFEN VOEDINGSTOFFEN FLUWEËLEN STOFFEN PEIGNOIR STOFFEN KUNSTZBJOE PEUU DE PE€HE FLANEL WASCHSTOFFEN WITTE STUKGOEDEREN ROTTERDAM MATHENESSERWEG 175A, ROTTERDAM gedurende de maand December 1 Uil Alles inbegrepen zonder verdere onkosten. BeHist vakkundige bediening. Bekroond op 't internationaal vakconcours te Ben Haag. Wilt U een mooio watergolf? Komt dan en overtuigt u zeil! WATERGOLVEN 75 CENT, MET WASSCHEN 1 GULDEN. Beleefd aanbevelend, Gediplomeerd Dameskapper. Mathenesserweg 175 a Rotterdam ALLE BANK- EN EFFECTENZAKEN j-j- SAFE-LOKETTEN Wij noleeren vanaf heden Roomboter, le kwaliteit, per pond Natuurboter f Ö.90. f 0.85 VOORSCHOT ZONDRR BORGEN. IN DE Hoerdury-braml. HELMOND, 8 Doc. (draadloos). Gisteravond is Sömcn>on do boerderij! in eigendom toebohooremd aan en. bowoeiml floor den landbouwer \V'. v. d W. to-t don grond too afgcbr&nsd. Vior varkens werden een prooi der vlammen. In do laatst gehouden vergadering van do Gewestelijke Landstorracoinmissio „Zuid- IIolland Wo.-d", to Den Haag gehouden, werd do rcs.-kapitcn der artillcre, de heer J. J. Eckcbus, plaatselijk leider van de afdoeling Delft van den Bijzonderen Viij- willigen janclstorm, door "den voorzitter dezor commissi, den hoor J. M. Krijger Jr., Lrjt fid dezer commissie geïnstalleerd. Tevens werden tol nieuwe leden dezer commissie benoemd de hoeren R. Borde- wijk, direr-four der maatschappij tot voort zetting van Varokamp's Motorbootdicnsten; J. Brouwor, ma j oor-aalm oezenior in de le militaire a&leelmg, beiden to Den Haag; D. tea Ca te Brouwer, fabrikant to Alplicn aan den Rijn; J. M. Kol ff, res.-ma.joor Go R. I„ to Wassenaar, en Th F. M. Schaep- man, lid van de Tweede Kamer te Den Haag. Deze hoeren hebben hun benoeming aangenomen. Ernstig motor-ongeluk. Hedenmorgen amstreeks 7 uur zo-u bij den Kennemeistraahveg le Alkmaar de kan toorbediende M. de R. uit Amsterdam met zijn motorrijwiel links don weg ovei steken, teneinde den Geostersingel op to gaan, juist keien do autobus van den dienst Alkmaar Beverwijk uit de richting Haarlem naderde. Vermoedelijk is toen de motor geslipt, met het noodlottig gevolg, dat de duopassagicr, do 88-jarige meubelmaker N. R. M. S., even eens te Amsterdam woonachtig, van de duozitting word geslingerd on onder de autobus terechtkwam. Het voorwiel ging den man over het hoofd. De dood trad onmiddellijk in. Het lijk is door den geneeskundigen dienst vervoerd. Ilefc ongeval moet aan -©en noodlotlige sa menloop vaar omstandigheden worden toe geschreven. Resultaten van dc sniluTeonferentie. Naar wij vernemen is in do plemire zit ting van de SuikerconferenU-e te Amster dam tusschen do vertegenwoordigers van de V. I. S. P. en de Amerikaansch-Cubaan- sche delegatie volkomen overeenstemming bereikt. Nadere bizond'erlieden ontbreken nog. Voor den politierechter te Haarlem heeft terecht gestaan dc 25 jarige los-werkman ,G. van S., terzake van weerspannigheid en verzet tegen de politie, tweemaal ge pleegd tijdens do relletje-s op 2G Nov. op He Groote Makt r tengevolge waarvan 3 agenten bloedend werden gewond. Dn cisch was G weken gevangenisstraf!. De polit.o- recliLcr veroordeelde v. S. tot l maand gt> vangenisstraf, waarop void, hooger beroep aanteekende. De procureur generaal bij d'cn Iloogen Raad, mr, A. Tak, naar heden conclusie in de zaak van den gewez'en procuratie houder G. J. vair O die door het Ilaagsche gerechtshof tot twintig jaren gevangenis straf is veroordeeld wegens doodslag op zijn patroon Lans te Rotterdam en we gens vertluislermg en valsclih'eid in ge schrifte meermalen geploegd. De procureurgenciaal oorvleeldo van de door den verdediger mr. Kokotky aange voerde 7 cassatiemiddelen het vrjfdie go- grond, waarbij wordt aangevoerd: schen ding, immers verkeerde toepassing vair arti kel 126 Wetboek Strafvordering, in ver band met wet van 17 Mei 1911, doordat het proces-verbaal aan 's Hols terechtzitting van 19 September j.l. niet vermeldt op/ welke wijze de als getuige en deskundige gehoorde James Polak de belofte lreeft algelegd. Op grond van dit eassaüemiddel conclu deerde mr. Tak tot vernietiging van *s IIols uitspraak en tot verwijzing van de zaak naar een aangrenzend gerechtshof. De procureur generaal overwoog onder meer, dat het door hel Hof later ingezonden aanvullend proces-verbaal, waarin do fout was hersteld, door liet Wetboek van Straf vordering niet wordt eekend. De Iloogo Raa 1 zal 19 Januari arrest wij/en. Ontploffing1 in een tankschip KIEL, 8 Dcc. (draadloos). Aan Lco-d van het motortaaksehip Max Albreclut, dat gistermiddag na hot Keizer WiJhelmkanaal te zijn gepasseerd in de ha ven van ILoltenau aankwam, vcind bij! hot uitvoeren van oen achtonvaarfsdhc manoeu vre een ontp1 offing plaats van don bakboord motor, tengovclgo waarvan zes man van het macfimeknincrperscneel werden gewond en brand ontstond aan boord van liet schip. Een in do nabijheid gelegen Engcfsdh schip verleende met zij11 biandblussdiingsynsüil- lalie de eerste hulp en spoedig arriveerde do brandweer uit Kiel, die den brand in do machinekamer gejhoel bluschte Een ge neesheer uit Uoheinu legde den gowonde n ooi verbanden aan en zorgde voor bot transport van drie der gewon Ion naar hot ziekenhuis te Kiel. Omtrent dc oorzaak van do explosie wordt nog gemeld, dat bij: de achterwaart- sche manoeuvre van hot schip om ontste king ontstond in een gesloten cylinder, dio ontplofte, met hot gevolg dat tvvaa'f zware cylindeHJeppen met giooe kracht in do ylucht vlogen. Door eon Iieooo steekvlam die uit de machine sloeg, werden de evrsto tweede en vierde nuch.nist, ahmele twee luilpmndhnis'en en oen clectricien govvo-nl Het tankschip behoort tot General U-ei Wcike Albrocht und Cy. Cr. m. d. H. tc- ilamburg. Vergiftiging* .LONDEN, 8 Dsec. (draadloos). Bij de toebereiding van den maaltijd in een missieschool te Erode in do residentie Madras was ongemerkt in de soep een gifslang meegekookt. Aan do vergiftiging overleden 40 scholieren en do kok van de missieschool. Het hoofdbestuur van het Nolerlandsche Roodo Kruis heeft aan het Duilsche Roede Kruis een bedrag ad f 1703 50 kunnen doen toekomen, voor do nag daten betrekkingen van de dichtoffers der mijnramp te Als- dorf en to Quiersch odt. Mtl opneming tvordt geen instemming der Redaelit bedoeld. Codii wordt nimmer leruggegeotn. HET KERSTFEEST DER ZEELIEDEN. De leiding van do Nederl Tehuizen in het buitenian.l is nu reeds druk in de weer om den zeevarenden, die dan in de haven aanwezig zijn, behalve een gezelligen avond op die feestdagen, ook nog een Kerstgeschenk aan te bieden. Een prettig boek of een mooie geïllu streerde kalender wordt vooral bij die ge legenheid door de betrokkenen zeer op prijs gesteld. Mogelijk willen vele Nederlanders een blijk van belangstelling geven in het werk van. die directrices, die op haar post in dat vreemde land het niet alüjl even ge makkelijk hebben, door het zenden van een boekwerk of kalender rechtstreeks naar een der onderstaande adressen. Nederl. Tehuis voor Zeelieden te: Genua (Italië) Via S. Benedella 7; Hamburg (Duitschland) Joh. Dolhverk G; Hobokcn 1ST. Y. (U.S. A.) P. O. Cox 331 Londen E. C. 3 (Engeland) The Circus 6 Minorirs; )V. Hass, Deutsche Scemannsmission, Kiilerstrant 14 te Riga (LolUand), Onder dankbetuiging, Hoogachtend, J. P. C. MEEUWSE. Leider Bureau Gralis- Lcctuurverspreiding. Amsterdam, G Dec 1930. VlieLstraat 2 (Postgiro 42264). Faillissementen. Opgegeven door Van der Graaf en Co. (Afd, Handelsinformatie.) In de week van 1G December 1930 zijn in Nederland uitgesproken 67 faillis sementen. MAANDAG, 8 Doe. Of fideels noteering van da Commissie uit de Kamer van Koophandel Moutwijn: f 1.2per II.L. ad 4G pCt.. Zonder fust ea zonder belasting. Namens de Comm. v. d. K, v. K voor de noteering v. gedistil ieerd. HERMAN JANSEN. Niet officieel. Buitenlandsche Spiritus: f 14 b. lil. h 100 o/o. Alles zonder fust en zonder belasting. Binnen!andscbe sniritus f27,50 AlOOo/o. SPOELING: f140 Scheepvaart. SCHIEDAM, 5 Dec. Vertrokken: Ned, s.s. Grootemlijk1. Ned. s.s. Hilversum heiden n. Rotter dam. SCHIEDAM, 6 Dec. AangekomenNed. s s. O.alewatcr vaa Reni, om te bunkeren in de Wiihclmina- hav-en, Spaanscb s.s. Igotz Mendi van Vlaar- dingen, om te dokken in de Wiltonhavcn. Vertrokken: Ned. s.s. Oudowater n.Bre men. Zwecdsch ss Narvik n. Naruk. SCHIEDAM, 7 Dec. Aangekomen: Zweedsch s.s. Helos v. Londen, om (e dokten in do Wilhelmma- haven. Ital. s s, Andalusia v.. Archangel met papierliout, om to lossen in de Wilhel- minaluven. SCHIEDAM, 8 Dec. AangekomeenEng. s.s. Agility v. II,ir- hurg met olie," om te lossen bij do N.V. Schievoem. Hoogwater te Schiedam. 8 Dec. 5.12 uur, 17.2L uur. 9 Dec. 5.49 -uur, 18.05 uur. Zon en Maan. Zondag 8 Dec. 7.59 u., ondg. 15.4G u. Zonsopg. 9 Dec. 8.uondg. 15 45 u. 12 Dec.. L. K. 20 Dec. N. M. SCHIEDAM. Geboren: 4 Dec. Johannes Jacobus, zoon van J. Stokman en D. J. Lite hold, Fihps van Bo-urgandiestiaat 4. 5 Dec. Adnana Johanna, doc,liter van J. de Jonge ea 1L C.. van dor Meer, Lange Haven 14. iluibcrdina Adnana, dochter van J. Brandenburg en P. Kriekaard, Dan Bommelscliestraat 21. Engolmu, doJhtcr \an E. Stuut en J. AL van Dienst, Ooster- straat 51. 6 Dec. Antra, dochter van C. Schouten cn A. L. Vendolbosch, Bmtoujhuvc-nw eg, in een vaartuig Johanna Cornelia, doclhler van II. F. Munstermann ca N. Maltha, Broersvest 3. Overleden: 4 Dcc. It A G. Hoenderkamp, iOad 29 jaar, Frans HaJsip'oin 25. Een lusteloo7o markt. Suikers lagen heulen vast in do rna kt, ierw'ijll IndusLricden lager grnotcord waren. KoniirHliij'keir waren wat flauwer gesleurd. Rubbers waren gcol p 'ijrihouflemi. Tabakken, AiijinwaarJen oir Schwpv aa r'.cn hadden eein verlaten voorkomen. Yankee's waren flauw ges'omd. Prolongaties !Vr~l3/r pCt. (Niet Officieel). |55e STAATSLOTERIJ. Tretiklne van Maandag 8 'december 1930. 2e Klasse. Je Lijst. HOOGS PRIJZEN. S01S 20 OH), 17-136 ƒ3000. 16041 2009, 4766 400 2663 4525, 6336. 7173, 14362, 153 30, 1S3S2 eik 100. Prijzen van f 30. ,35 48 162 193 212 271 305 322 397 415 425 486 492 557 56'S 57 2 645 689 814 872 935 1036 1066 1107 U10 1122 1130 1144 12JiS 3284 437 s 504 1564 16.34 1706 1732 1812 14/67 1873 1S79 1917 1996 2005 2015 2116 2201 223S 2301 2328 2369 2389 2407 2142 2457 2 590 2596 2621 2638 2714 2842 28S8 2926 297 3014 3222 3376 3370 3388 3455 3583 3593 3770 3771 3797 3840 3853 3920 3947 3949 4028 4039 4077 4102 4187 4274 4286 4362 4375 4503 4515 4547 4614 4717 4727 4860 4919 4955 495 5 5012 5024 504 1 50S7 5088 5233 5234 5219 5250 5251 5109 5513 5379 5596 5601 5659 5665 5728 5821 5350 ó»6| 5910 5978 598 r 59S8 6015 6029 6094 6122 6226 6282 6250 6317 6359 6387 6388 6479 6596 6673 668 6 6769 6984 7093 7107 7119 7128 7134 7216 7228 7273 7233 728 S 7372 7381 7440 744 744 9 7499 756 1 7691 7713 7754 7S07 7537 7S43 7856 7929 7962 7969 7973 8005 8!i3 8159 8168 8249 8323 3353 8453 85 IS 8527 8549 8576 8636 8665 S6T9 8724 8780 8801 8818 8835 884 8 8877 8943 3992 9010 9038 9046 9055 9069 9070 9691 9110 9125 9146 9146 9203 -9212 9217 9230 9263 9351 9411 9470 9496 9497 9518 9529 9542 9570 9616 9672 968 3 9686 9698 9744 9956 10085 lü!0« 10139 10145 10156 10184 10366 10381 10382 10, ld 10429 10-191 10500 1 0532 10572 1Ü57S 10591 1ÖÓ04 10613 106S-1 1D711 10778 10811 10375 10924 10934 1Ü955 11051 11061 11062 11687 11106 11295 113Ö4 11377 11471 11495 U514 11582 11656 11726 11750 11830 11855» 11949 11962 11975 12006 12021 12058 12128 12133 12J59 12188 1213/ 12197 12265 12376 12537 12550 125S3 12783 12925 12927 12942 13000 13017 13025 13094 J3H5 13118 13173 13209 13246 13306 13327 13413 13420 13468 1.3538 13550 13567 13579 13599 13615 13620 13582 13694 13700 13723 13749 1 3771 13912 13913 139.35 13996 14031 14 089 14094 14169 142 jS 14337 14"51 14418 14420 14517 14636 14540 147-12 14S09 i 1S36 14858 14921 14939 1495! 14986 14960 14977 14979 15006 13011 15041 15046 150GS 15086 15146 15150 15231 15256 15276 15364 15432 15459 15481 15564 15658 15728 15S15 15S61 15S72 15592 15597 15906 15944 15946 16058 16069 16092 16103 16116 1625! 16263 16328 1639! 16420 36429 16474 16476 16198 16542 16545 16557 16589 16597 16617 16636 16709 16762 16S00 16S13 16831 16S1S 16S87 16930 16933 16093 17009 17049 17057 17107 1T117 17138 17228 17295 17311 17330 17360 1743S 17449 17484 17520 17570 17599 17651 17701 17737 17803 17SS3 17889 17895 17904 179b8 17990 1S003 18103 1814! 18162 1S362 18109 18514 18525 18527 18551 1S578 18621 18551 18664 18667 18689 18520 1SR41 1S913 IS998 19037 1052 19004 19116 19137 19167 19163 19170 19337 19369 19389 19510 19555 19605 19610 19685 19664 19756 19776 19842 19S50 19852 19882 19sSS 199.51 J99S6 20007 20049 2068(1 20153 20185 20270 20271 20363 20468 20544 2CGS5 20733 20S2S 20397 20924 209S9, op Dinsdag 9 December, n m 8 uur, in „MUSIS SACRUM", Lange Haven 115. SPREKERS: Mr. J. A. C. BIERENBROODSl'OT vau Amsterdam. Dir. N.V. He Sportfondsen" A. J. MEIJERINK van Ilaarlem.Pnpagandist Bond van Reddingsbrigades. (Lezing met lichtbee.den.) Toegang vrij op vertoon van op naam gesteldo introductiekaait, die schriftelijk of telefonisch aangevraagd kan worden bij J. B. W1JC1IERS, Liduinastraat 47b, Telefoon 08777, waarna toezending volgt 9025 40 man Zonder vooraigaande opzegging '/e'fo Mei 10 dagen opzegging8/i Yoor langere tarmUaen op nader ovoreen te komen voorwaarden. t'm 15 voorden 50 cent t/m 25 woorden 75 cent elk voord meer 5 cent tot maximum 30 vourden. inde Zateidagschedditie f 1..tenzij die Vrijdags reeds nan't Bureau bezorgd zijn Hebt gij zorgen? VESTA geeft van f 10 tot f 50.Te bevragen: lederen avond van 7 tot 9 uur Voornesche straat 87a. STRIJKPLANKEN f 2.60. Waschkuipen eiken bodem f 4.40. Keukentafels f 2.50 Traploeren, vanaf f 1.60. Opvouwbare kachelrekjes vanaf 95 rent. VAN TlIlENEN.Rroersveld 123 Eigen werkplaats. ARTISTIEKE bloemwerken, bruids- bouquetten, grafkransen, grafkruisen. JAN KRABBENDAM, „Rosa", Hoogstraat 110, (naast tehuis voor Oude Lieden). TeL 68512, Gevraagd, een nette SLAGERSJONGEN, bij N. II. v. d. REE, Hoofdstraat 152. Laat U niet MISLEIDEN door winkeliers, dio zoo genaamd 10 of 25 pCt. korting geven, want wij zijn als altijd nog guldens en rijksdaaldeis goedkoo- per mot onze llaardka- J clieis. ISie verder. 1 iiiamscr g Cn ran Wij leveren allo merken HAARDEN zooals: Janrsma, Bekkers, Germane, Inventa, Carls- lnitte, enz.. Haardkachels van f G2.5Ö voor 42.00. Ver beneden catalogusprij zen. Dus allen naar VTL- LERlUS-v. GELDEREN Broersseid 22-24 in 't hoekzak jo. Hotel „DE KROON" vra ag t bek waam 11UFFET- BEÜ1ENDE, v.g.g.y. WIJ KNIPPEN alle stoffen boven 50 cent gratis. TVij maken uw japon vanaf 1.95. Kinderjurken vanaf 65 cent. J. BONEFAAS. Nas- saulaan 7—*27. TF. HUUR vrij bovenhuis, f 5 p. w. Bevragen; N. WEIJ, Gecrvlietsche str. 14a. Algcmeene STEUNREGELING voor Werkloozen. Daar over spreekt Mr. DE JONG, Dinsdagavond f uur, in het gebouw „Een dracht", Plein Eendragt Entree 10 cent. Werkloo zen vrij. Debat vrij. DUIVENBOONEN 18, Duivenmais 10, Dui- venvoer 18, Koippenvoer 12 ct. per K.G., franco huis Schiedam. GROENEVELD's Pluim- veevoederhandei, Bingley straat 11, Rotterdam, tel. 36331. Wegens te grooten voor raad RUIMEN' WIJ al onzo voorradige stoffen op tegen spotprijzen, o. a. bedrukte fluweeltjes 69 en ct 79 p el. Velour Chiffon van 1.55 voor 9S cent. Divorso flanellen ruiten per ol 25, Moderne twcod 69 cont. Zie verder. 9 DECEMBER. Gefeliciteerd met uw verjaardag. Mooiste ca deau is een Fototoestel van Fotuin, Fotohandel, Middensteiger 23, Rotter dam. Desgewenscht f 1.50 per week. IIEEUENC0STUUM.S, regenjassen, overhemden, kinderwagens, gramofoons meubelen, f 1 per week. Goederenhandel Knowa, Hoogstraat 144, schuin over Goudscho Wagen straat, Rotterdam. RIJWIELEN, f 59.50, 5 jaar garantie, desverlangd f 1.50 per week of f C.50 p. maand, zonder ■vooruitbetaling. Rijwiel- en Automobiel- import, Hoogstraat Hl, schuin over Goudscho Wagenstraa, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1930 | | pagina 3