STADSNIEUWS. Het Sportfondsenbad Werkloozenvergadering. Be Winkelweek. De tollen op den weg Utrecht-Hilversum De Prov. Staten van Utrecht hebben! gisteren, na oen langdurige vergadering met gesloten deuren het voorstel van God. St i- ten aangenomen tot overneming van oenige wegen, waardoor de lollen op dan weg UtrechtHilversum met ingang van 1 Jan 1931 orden opgeheven. Het geval-Jo ls. Na het bestuur, heeft thans ook do ledenvergadering van do afdeeling Den llaag van den Vrijheidsbond, een moto aange nomen, waarin geeischt wordt, dat de heer Jools, di> uit den Vrijheidsbond is ge treden, zijn raads/.ötel tor beschikking van de libemlo Staatspartij zal slollen. Oost Indië Dolische plantors naar N i eu w Guinea? Medan, De Boli Mi), ontkent do juistheid van het bericht inzake do omigratio van Dolische njmters naar do ko'o.iisatio in Nieuw-Guinoa. De S I) ,1.1'. en de mobilisatie. In de jongste vergadering van het bestuur der S.D.A.P. is ter tafel gekomen, oen naar aanleiding van de debatten ui da Tweede Kamer over do vlootuitbreid.ug en bi) de algemeen» beschouwingen over do S'aa sbo- groo ing ingediende resolutie, waarin o.m. werd uitgeSpioken, „dat do S.D.A.P, in ge val van mobil isa'io of droigoadon oorlog in Nederland, a's consequcm ie van haar ai- voor waai «lelijke \erwerping van de gewa pende landsvordo liging do N cd», land sol» arbeidersklasse zal op o «pen, om dm mobi lisatie te sabotooren 011 oorlog to verhin deren mot aio middelen, ook al vallen ze ver builen do wettelijk geoorloofd»". De op deze resolutie gaoven todichting gaf na uitvoerigo discussie hot partijbes'uur aanleiding uit te Sproken, dat bot onvoor waardelijk vasthoudt aan de resoutio door bet partijcongres in 1928 tor zike van hol militaire vraagstuk aangenomen, met welke resolutie do door den hoor Albaidt in de Tweede Kamer afgegeven verklarngon in volledgïje overeenstemming zijn, meldt Hot Volk. Voorts stelde hot pardjibcstuur - op nieuw vast, dat over de middelen en do tafc- tiek, welke in gevat van mobilisatie o; oor log zullen worden toegepast, vootaf geen beslissingen, to nemen zijn. De ingediende resolutie word verworpen. Arbeid van jeugdige persouen in twee ploegen De Hoogo Raad van Arbeid hooft zijn advies vastgesteld omtrent hot door don minister van arbeid, handel en nijboJheid bij den Raad aanhangig gemaakte vooront werp, dat voornamelijk strekt om hot wer ken van meisjes boaodon 18 jaar, jongens beneden 16 jaar, in twos ploegen in den regel te verbieden. De Raad is in het algemeen van corded dat die arbeid niot behoort te wonden toe gelaten. Een groot» minderheid in don Raai (3015) zou wenscben ,dat voor meisje* van 16 en 17 jaar op die verbodsbepal.ng een uitzondering zou worden gemaakt in sommige industrieën, met name in da ka toenspinnerijen. Een groole meerderheid in den Raad heeft bezwaar tegen liet in het voorontwerp vervatte denkbeeld van het deen worken van vrouwen die oen huishouding to verzor gen hebben, in het tweeplcogenstelsel toe te laten. i Een minderheid in den Raad beveelt aan de overgangsbepalingen van hot voor ontwerp ,die »an termijn van 3 jarjn om vatten uit te breiden tot eon termijn van 5 jaren. De vergadering word bijgewoond door den minister van arbeid, handel en nijver heid. Het Gcüegü van Regenten over da gevan genissen te Groningen (con van do beste regenlenodUcgcs Van 'tland, dat mot warm te, vooruitstrevendheid on gema'igdihcid do zaken ran luar gevangenis bohartigt oil be vordert) had do vdlgemb aanbevelingen gemaakt voor de ver rul1 ing van twoa cica tures in haar college. In do -eone vacature: 1. plof. rar, Vrij, hoogleoraar in ,hot s'rui redd, 2. van Geuns, lid van gednp ut cordon, tevens lid van do S. 1). A, P. fn de andere vacatuio: 1. S. van A Les lag (wiens tegen woordige en vroegere fuuclioj, m gpvangonis wezen en reclasseering wij wcrteeiijk ,niet meer behoeven to vennellen), 2. dr. II. B. OHciluuS, de onlangs afgebeden rijks-'mb tenaar der reclassering. Do minister benoemde dezer dagen d heeron van Geuns on prof. AaUors, hoog led aar in do tliooogio. Wij mooter ertoon. nen, dat er tegen. dit tweetal Loncomjngcn niets valt in te brengen; want do o.ina is een man van links en do andere oom man van rechts, zoolat ahe gowettigle wenseïhon en belangen op behoorlijke vvijzo Zijn bcivre- digd. Wij zouden misschien alleen een uit zondering kunnen maken, voor hot belang van do Groningsche gevangm's. Wij hebben niots tcgcin de personen van de beide benoemden on vvij houden cms overtuigd, dat het voortrtffclijko m-nncn •rijn. Echter op ander gobkd dan het pmi- tenliaire. En ons bezwaar is dit mui de twee autoriteiten op penitentiair on crimiaa- listisch gebied, die waren bereid govondo.i, eenvoudig uitveegt. De minister heeft uiterst belangrijke wet ten gemaakt. Maar wij hebban al teas op gemerkt ,dat hot eigenlijke werk nu e-rs' beginnen moot: do uitvo-ring van d.e wot- ten, die overal iu hot Luid moet gebjuien en die al'teen goed kan vvo.dcn, als m;m overal de medewerking van do bes o a nb tenaren en do besto vrijuit igers vvcot to ver krijgen. Rampzalig land, waar de politiek hoogtij viert en waar mainen, dio op ouchrvcisch© wijze het vak liefhebbon om 'hot vair zielf, worden genegeerd of genegerd. Van welke richting' is u? "Het Maandblad voor Berechting en Re- dasseering schrijft: Gezegend land. Met politiek gezegend na- melijk. En hoe rijk moot jhei land rijn, dat zich de luxe veroorlooft do aangeboden diensten van rip good» manncm te wok geren. De malaise in den landbouw. In een bijeenkomst van do Groa'ngcr Maatschappij van Landbouw werd met a'go meeno stemmen de vo'gemdo motie aange nomen De op 9 December 1933 te Groningen in een nlgemocmo vergadering bij .en. zajade 1300 leden der Grcningor Maatschap, ij van Landbouw, spreken als hun ovo.tuig ng uil dat bij do tegenwoordige verkonding v.m inkomsten en uitgaven lrumier bedrijven, deze niot dan ten koste van groote var.ie zen kunnen worden ge.xp oitcerd; dat rij zoo niet binnenkort de omstandigheden in gnnstigen zin gewijrigd worden ge noodzaakt zijn dat een sterke ertensiv.o ring in hun cultuur, waaide or een sterke toename van do wo.klocshe.cl der 'an. tar beiders en achteruitgang in nering ei b* drijven van vele middens ande.s do o aE wendbare gevolgen zalen worden; dat he' noodzakelijk is do door do tarwowet be oogde steun zoo spoedig mogelijk to verte», nen en dat de voor hen te verwachten bui tengewooa slechte uitkomsten van het oogst jaar 1930 daatdcor eonigszms getemperd kunnen worden; dat rij do aanlacht vesti gen op het feit, dat, indien do regeeruig maatregelen wii treffen om den zoo bij uit stek arbeidsintensieve!!, suikerbietenteelt van 1931 te behouden do lijl zeer d ingt o n te voorkomen, dat de leden van de corpora tieve suikerfabrieken in anderen zin beslis singen nemen; dat groote groep ai onz r bevolking een vc-öl hooger le vooss', a n'a rd en grooter besiaanszek-xlie'd bezitten da a onze landbouwende bevelking zonder dat dit in de waarde van den verricht-a ar. beid of economische beteekenis daarvan hun rechtmatigen grondslag vinden; dat de tegenwoordige malaise deze teganstdl ng in sterke mate vergroot; dat van alle deae fei ten een sterke aandrong moet uitgaan tot de regeering, parlement en vo'k o n de be- sfcnlijing der akkerbomvcrisis a's een a'lcr aandacht en meewerking vragende taak te betrachten; dat in een urgent p rog, am ma der drie centrale landbouworganisaties een middel was aangegeven tot leniging van den nood. en dat geraamd werd op één milliocn. Er is toen een andere weg gezocht om de noodige gelden bijeen te krijgen en ook do financieel niet-krnohtigen bij de zaak te intoresseeren. Spr. weidde vervolgens uit over het nut van het zwemmen en heriep zich daaibij op een artikel in Ilot Sportfondsenhlad van dr. Heijermans. Nog maar weinig is tot de massa doorgedrongen, hoc belangrijk het wemmen wel is uil het oogpunt van de volksgezondheid. In Amsterdam wordt per inwoner per jaar slechts l.C bad geno men in Hamburg is dit 3 19in Bellijn 0.7. Er is dus nog een onoun arbeidsveld voor dc pvopagan listen voor het zwemmen. Te Amsterdam was nv*n dus, wilde men komen tot het stichten van een nieuwe overdekte zweminrichting,- aange wezen op het particulier initiatief. En om het plan te doen slagen, werd het systeem spaar aandeelen ingevoerd. De laatste jaren slaan de spaarkassen wel niet in een goe den reuk, maar do leiders van do N.V. De Sportfondsen hebben lit met het systeem spaarkas aangedurfd. In 1923 werd die N.V. gesticht met een aamteelenkapitaal van f400 (20 aandeden van f20), waarvan f 3'1'0 ver bruikt word voor notaris- en registratie kosten! Er bleef dus een werkkapitaal over van f 40 voor een zaak, die een half mil- lioen moest kosten. Uitgegeven worden spaaraandoelen, waar op elke maand f 2 50 wordt gestort. Als men 1003 leden heeft, beteekent dit dus een vermeerdering per maand van 't kapi taal van f2500. Er kon niet gewacht wor den, tot het benoodigde bedrag op die manier bijeen was gebracht, maar de Rijks verzekeringsbank was bere'd geld op cre- diet te verstrekken, als do gemeente Am sterdam garant bleef voor rentebetaling en aflossing. Amsterdam was daartoe bereid, als de N.V. eerst een ton bijeen had. In Juli 1926 was f50 000 gespaard, een half jaar later was de ton bijeen en kon met den bouw van een sportfoudsenbad be gonnen worden. De moeilijkheid begint echter pas, als een dergelijke inrichting geëxploiteerd moet worden, want het is noodzakelijk, dat de inkomsten de uitgaven dekken. Het be zoek is echter verzekerd, als er veel spaar- aandeelen worden genomen. Te Amsterdam: bestaan tlians .plannen om in het Westen een tweede Sportfond senbal te stichten, maar d.e kunnen eerst erwezenlijkt worden, als er. in dat stads gedeelte voldoende spaaraandeelen worden geplaatst. Het is van groot belang, dat de spaarders zich één voelen met de in richt ng,, deze als het war» van zich zelf beschouwen en dat dit in vele gevallen zoo js, werd met 'eenigo voorbeelden geïl lustreerd. Aan de spaarders wordt een reductie op de prijzen voor het gebruik maliën der inrichting verleend, wier grootte afhanke lijk is van hot bedrag, dat gestort is. Door oor een kind drie aandeelen vol te stor ten, verkrijgt dit levenslang het recht op vrij gebruik van alle sportfondsenbaden in Nederland. Bovendien worden in Amster dam eenige uren per week gereserveerd voor de spaarders. Dan is er „famTie- bad". Er weiden een aantal foto's van het Sportfondsenbad to Amsterdam vertoond, die aanleiding gaven voor mr. Bieren brood spot om nog enkele bizonderheden mee te deelen. Het Amsterdamsche Sportfondsenbad was dadelijk populair cn hoeft over het eer ste jaar van zijn bestaan reeds een winst van bruto f 13.003 opgeleverd, dat be stemd is voor extra afschrijving. Sportvereenigingen kunnen een voordee- lig contract afsluiten voor gebruik van het bad door haar leden. Er bestaan plannen om het ondiepe bad. dat 10 hij 13 M. is, aanmerkelijk uit te breiden, waardoor er gelegenhe.d; zal ko men om het schoolzwemmen intensiever tG beoefenen. Het bad heeft een inhoud van 1003 M3.; het water daarin loopt in 13 minuten weg, Een propaganda-avond. Daartoe uitgenoodigd door het Comité tot Stichting van een Sportfondsenbad te Schiedam waren gisteravond in Musis Sacrum een aantal belangstellenden in de oprioht'ng van een overdekte zweminrich ting bijeen gekomen. Met leden van het stichtings-comité waren aanwezig vertegen woordigers van sportvereenigingen, parti culieren en oen flink aantal leden van de S. Z. C. De heer J. B. W ijchors, leider van de afd. Schiedam der N.V. De Sportfondsen, opende de samenkomst te half 9 met een kort woord, waarin hij zijn teleurstelling uitsprak, dat n'ct meerderen ter vergade ring waren gekomen. De heer A. J. Meijer ink, propagan dist van den Bond van Reddingsbrigades, hield een causerie over zwemmen on red dend zwemmen. Spr. merkte op, dat do zwemkunst, die in wezen bestaat uit een beheorsching van do ademhaling en het maken van arm- en heenbewegingen, al zeer oud is. In Jesaja 25 wordt er reeds van gesproken. Zwemmen is gezond, nuttig en aange naam. Van 1903—1910, dus in 7 jaar, verdronken in ons land G578 personen, of gemiddeld 939 per jaar. Door do propa ganda en vooral door het schoolzwem men, neemt de beoefening van do zwom- sport zeer toe. Over één fi tweo jaar zal, «laak zij het ftchoolzwemmen, in Haar lem practisch elke gezonde jongen kunnen .zwemmen, In Utrecht worut het school zwemmen liet geheelo jaar door beoefend. Thans, dus 20 jaar na de bovenbedoelde -El- jaar in Nederland nog gem'ddeld 713 per sonen. Dat dit aantal met 226 is gedaald, is niet alleen het gevolg van de propaganda van den Ned. Zwembond en de Reddings brigades, maar ook van hetere sociale toe standen en minder drankm'sbruik. Aan de hand van projoctielantaarnplaat- jes wees spr. op den grooten moreelen en finaneieelen steun van de gemeente Haarlen voor de beoefening van de zwem kunst. Voorts werden verschillende red dingsgrepen op het wille doek geprojec teerd,' het opwekken van de levensgeesten, zweminr.clitingen in binnen- en buitenland en enkele grappige plaatjes getoond. Na een korte pauze verkreeg mr. J. A C. Bierenbrood spot, directeur der N.V. „Do Sportfondsen", uit Amsterdam, het woord. In 1913 werd in Amsterdam do tweede overdekte zweminrichting, het Zuiderbad, geopend. Men dacht toon, dat het eerste overdekte bad aan den lioil.genwcg daat- van gioote nadeelen zou ondervinden, maar dat bleek niet het geval to zijn. Mot het aantal zweingelcgen 11edcn neemt ook hot aantal zwemliefhebbers too. In Juli 1928 bedroeg het aantal bezoekers van do Am sterdamsche inrichtingen 41.000; in Juli 1930 9700 en in October van dit jaar 113.000. In Amsterdam weid, voor het Sport fondsenbad geslicht was, de behoefte aan een overdekte inrichting sterk gevoold. Er werd aangeklopt bij de gegoeden om steun in den vorm van het nemen van aan deden of obligation, maar op die manier werd slechts I20.0J0 by oen gehrwcld. Do overheid stond welwillend tegenover het streven nog oen overdekte zweminrichting te bouwen, maar zij schrok terug voor Er is een n'euw systeem van waterverver- sching ingevoerd, dat zeer goed voldoet en waardoor een belangrijke besparing op de kosten plaats heeft. Tenslotte zeide spr.. dat het mogelijk is hier ter stede snel te slagen, als er maar een groot aantal spaarders zich aan melden. Als dat er 240 zijn, kan bier een overdekte inrichting gebouwd en met kans op succes worden geëxploiteerd. In Delft heeft men het benoodigde aanfal spaarders in enkele maanden, van Octo ber tot December, gevonden, zoodat daar reeds zekerheid bestaat, dat tot do stich ting van een overdekte kan worden over gegaan. Op een desbetreffende vraag uit de ver gadering deelde spr. mee, dat het waar schijnlijk mogelijk zal zijn volgestorte aan deelen te verhandden. In Amsterdam komt dat reeds voor. Met een kort woord van dank aan de sprekers sloot de heer W ij c h e r 3 de bijeenkomst. Hnisbioscoop-reclame De huisbioscoop is niet iets nieuws, maar do Papaver maakt er den laatsten tijd een pakkende reclame voor. Gister avond werd op een der winkelramen in de Brugmanstraat van het filiaal op den hoek St. Liduinastraat en Brugmanstraat gedurendo een kleine twee uur gratis oeinj filmvoorstelling gegevon. Het b.oscoop-pu- bliek stond buiten en vulde den mond! van de Brugroanstaat om te kijken naar De vuurt oren wachter", Charlio Chaplin, Harold Lloyd, Max Linder, enz. Het ge projecteerde beeld van do 9'/2 m.M. broodta film was ongeveer 1 M. in het vierkant. uyuswerkvcrselniffuig Het aantal workloozen, dat hedenmor gen naar do werkverschaffing te Wittevwn vertrok bedroeg 148 on die te Eienervcld 46, statistiek is opgemaakt, verdrinken per het bedrag, dat daarvoor noodig zou zijn, Gisteravond weid' vanwege do commu nistische partij Holland afdeeling Schiedam on do Revolutionaire VaJrvereonigings-op- positie in gebouw Eendracht een werk loozenvergadering gehouden, waarin spra ken- do heeron mr. De Jong uit Amster dam en C. Frenay. Do heer Frenay meende good te doen aan het begin zijner indo 'to moeten zeg gen, dat do communistischo partij in allo perioden van beroering -cn crisis uiteen zetten moet hoo haar standpunt in dorge- lijko omstandigheden is. In een tijd van werkloosheid, zooals do maatsc.happij nu doormaakt, is do ILVJ0. geboren uit noodzakelijkheid. Do revolu tionaire valcvcreenigingsoppositio neemt alle arbeiders op, georganiseerd ofniet.geoitgani- sceid, werkend of niet-wertend in tegen stelling met alle andero vak-organisaties, dio in liun systeem meer on moer samen-, groeien met de kapitalistisch» werkwijze en zoodoende do bourgeoisie eer Ier steu nen dan bestrijden, In ons land looped vele arbeiders rond, die, al of niet om prin cipieel» redenen, uit hun organisaties zijn gezet. Die arbeiders moeten bereikt wor den cn de werkloozon zulten noodwen dig opgenomen moeten worden i>n do R. V. O. Of worden d» Scliiolamscho werk loozon voldoende gestopt doer de bon van de Luxor-bioscoop in do Voorwaarts? D» peis doet alsof het ■werkloozenvraag- stuk lianr zeer na aan het hut ligt. Zco kwam onlangs in do Voorwaarts het bericht voor, dat de orgunsM.zs „o- sprelingen zond-en houden over het werk loosheidsvraagstuk. En do Schicdamscho correspondent van de Voorwaarts voegde daar aan toe, dat de werkoloozon nu wel konden zien, dat er voor hen gezorgd, word! Hel viaagstuk wordt nog nijpender en zelfs mr, Zimmerman beaamt dit. Daar om zullen do arbeiders in communistisch verband moeten strijden, omdat do commu nistische partij de lijnon voo-r'n juiste strijd- methodo heeft uitgestippeld. Men komt niet vooruit met papieien en conferoeren, want als acuter een petitionnement niet des noods dc gewapende revolutionaire macht staat, dan hooft de bourgeoisie daar ma ling aan. „Als er slachtoffers van die gowa.pendo oppositie onder do roodo vaan worden be graven, dan hoop ik, dat er don. volgen den dag geen rood-witblauwe vlaggen ge noeg zuilen zijn om de lijkkisten van do bourgeoisie» to bedekken" (applaus). De arbeiders in Scbicdam moeten een al- gemeone steunregeling eisdien, oen rege ling, die indertijd door Piet de Biruin c.s. den nek is omgedraaid. Het is do taak van da Com. Partij en de R.V.O. om do werlcloozen mobiel ie maken, Oin liu» het besef van eigen kracht brji to brengen. Daarom, zoo vervolgde spr., zeggen wij, dat de arbeiders zelf hun organisatie moe- ton schoppen om af te rekenen met de bourgeoisie en de zoogenaamde revolu tionairen, om zich te scharen onder de vai.cn van do derde international». Spr. somde daarna de eiscben van de Rotterdamsch'o workloozen op en eindigde met in het bizemder do aandacht te ves tigen op deneïsch van'n algemcene steun regeling De heer mr. Be J on gdio daarop het woord voerde, besprak do vraag, of No- deriand zich', wat betreft do radicalisatie der arbeiders, in een uitzonderingspositie bevindt Vindt radicalisatie plaats? Zeiker, zoo zeggen de kapitalisten en do arbeiders, dat gebeurt overal in do wereld, maar niet in ons land. Het massale karakter van dit radjeali- satio-procca, zooals wij dat in andore lan den opmerken, ontbreekt nog in ons laad. Dit zeggen de IMlanÖsche arbeiders en de leiders, maar behalve do communisti sclie partij. De Communistische partij heoft nog niet allo arbeiders bereikt, maar wij kunnen daarom de Yerant w o ordelijkheid voor den toestand niot van ons afwentelan. Als imperialistische macht is NeJeiland dool van 'n bepaalden statenbond, op com- mercieelen grondslag en daarom heoft zij ook de verplichting op zich to nemen van de bewapeningstactiek. Zoodoende Ui eet do bourgeoisie niets, ook niet betreffende bewapening of zij moet zeker aveten dat zij er genoegzame resultaten, van zal terugkrijgen. In verband met do politiek togende steeds groeiende macht van de Sovjets, zeido spr., dat liet Nederland nipt onver schillig kan zijn, dat daar vooruitgang is. Do vergaderingen tegen de geloofsvervol gingen, zooals die in Rusland zouden zijn voorgekomen, noemde spr. het geestelijk mobiliseeren tegen de Sovjet-Unie, om do arbeiders te doen goloovon dat zij ovent. niet zullen vechten togen hun kameraden, maar togen moordenaars en folteraars, Nu zoekt men als oorzaak van de werk loosheid in de wereld d© Russische dum ping van hot graan te laten doorgaan, maar men vergeet, dat Rusland nu slechts liet derde gedeelte uitvoert van wat voor 1914 word geëxporteerd. Men had Rusland als lytvoerland uitgeschakeld. Een derde hetzo is do „film1,' zooals Sir Henry Dcterding het proces tegon de Industriepartij genoemd heeft. In varband hiermedo bohandeldo spr. uitvoerig hot vijf jaren plan en do sabotage van do In- dustriepaxtij. Aan het hoofd van de leugen campagne dio do pers van do goheole worcld betref- fondo het prooos voorde, stonden het Volk en de Voorwaarts. Nu is aan de leiders van de Induslrio- partij gratie geschonken, omdat de Sovjet gratie kon schonken. Zij had bowez-en, dat de beklaagden vochten tegen een macht, waartegen niet te vochten was. Als ^da Sovjet haar vijanden hoeft verdelgd, dan koestert zij goen wraakgevoelens meer. Voor Holland,'zoo eindigde mr. de Jong, is het proces van voel belang, omdat het do arbeideis leert, dat zij strijden moe ten en wel in liet vorband van de com munistischo partij Holland. Do hoor Frenay voegde er nog 'nwocïl van opwekking aan toe betreffende de *1- gemeeno steunregeling. Daarna werd do vergadering gesloten. Een weinig talrijk gehoor volgde do redevoeringen. „De winkelweek is als een nachtkaars uitgegaan", beweren sommige foooze ton- gen. Niets is minder waar _dan dat!_ Da vroolijko tonen van '0. B. K., fakkellicht, en oen juichende schare hebben op feesto- lijke wijze deze winkelweek besloten en om jiui te zeggen, dat zij als ©en nacht kaars haar eigen, -roemloo/.o dood gestor ven is, is een onjuistheid in hot kwa draat I Ja, zelfs dat luisterrijke slot is d» com missie niet genoog geweest cn daarom heeft men in gezellige bijeenkomst nog een extra-slot aan. dez© winkelweek gemaakt en in café De Kroon gisteravond do in zendingen beoordeeld. Dm niet een verkeerden indruk te wek ken cn do meenmg te doen postvatten, dat d,e heeren altoen gozeFig bij elkaar geweest jijn, laten wo direct volgen, dat er in gezellige sfeer tevens hard gcwcr.d is. Een 15 ii 20 hoeren hebben de inzen dingen moeten lozen en sorleoren cn over het algemeen is de commissi» tevreden over den ujtslag. Nog enkele winkeliers hebben hun ingekomen biljetten niot af geleverd, zoodat do volledige uitslag nog niet bekend is. liet aantal inzendingen was niet zoo verbijsterend groot als tijdens de vorige winkelweek, hoewel de hoeren er toch nog dc handen aan vol hadden! \Vat den aard der inzendingen betreft, ook deze geeft ruime mate tot tevreden heid. Een ieder hoeft op zijn wijze elk vogeltje zingt immers zooals het ge bekt is de oplossingen cup papier ge zet en met de meeste nauwkeurigheid do fouten in de étalages trachten aan te too- nen, wat over het algemeen nog nietzoo'n gemakkelijk karweitje was! Morgenavond wordt in hot Verkoop- lokaal aan de Lange Haven door de Per manente Commissie een vergadering go- houden, waarvoor alle winkel.ers en. mid denstandsorganisaties zijn uitgenoodLgd om van de maatregelen, welke door de com- missie zijn genomen ten opzichte van het uitreiken der prijzen van den fontonwed- strijd kennis te nemen.. Ouderlingen benoeming. In het lijstje van de tot ouderlingen van de Geref. kerk gekozenen is g:storen do naam van den hoar P. Schuitman uit gevallen, terwijl men in péaats van S. Goehof, S. Golho-f dient te lozen. Mijn cn dijn Ten nadeele van L. L. is gistermiddag in de Stadhonderslaan oen rijwiel ont vreemd. Loos alarm. Door iemand werd gisteravond de po litie kennis gegeven, dat er vermoedelijk! brand was in pand 97 aan de Broersvest. De brandweer word gealarmeerd, doch bij aankomst bleek, dat eonige loodgieters in het pand werkzaam waren. De roodo gloed van een vlam, dien zij gebruikten, was voor brand aangezien. AGENDA. Schiedam. Luxor, BroersVest. Het huis mot de mes sen. Do regimentsdochter. Geel pappie eens een zoentje. 11 Dec. Musis Sacrum, 2 u, AJgemeene vergadering coöp, telefoonver. voor do Beneden Maas, Het Streeknet. li Dec. 4.30 uur. Musis Sacrum.. V. C, J, B.—Filmliga Filmkunst en pro paganda film. 11 Dec. 8 uur. Musis Sacrum. V.. C. J. B-- Filmliga. Filmkunst en Propagan da film. 11 pee. Gebouw Eendracht, 8 uur. Vlag- onthulling S. V. Vk-suppiorters Ver- ecniging D. W. en W. 11 Dcc. Verecnigingslokaal, Broersvest, 8 uur. Gezellige bijeenkomst. Lezing met lichtbeelden, ds. Bokma. 18 Dcc. 2.30 uur. Musis Sacrum. Verg. Nod. Ver. voor Huisvrouwen, 12 Dec. 8 uur. Musi3 Sacrum. Feestavond Korfbalclub 0. D. I. 12 Deo. Musis Sacrum, 8 uur. Openbare vergadering Groene Kruis, spreker dr. M. D. Horst, over; Voorzorg tegen de geldelijke gevolgen van ziekenhuisverpleging en operation. 9 uur 'ledenvergadering. Rotterdam, Heden en volgende dagen; 2,15 en 8 uur. Zondag 2 15, 5 on 8 uur. Variété Arena. Hoden cn volgende dagen. Casino, 8.L> u. Casino Operette-gez. Do \V als- koningin. 10 Deo. Geb. voor K. ea .W>. 7.45 uur. 10 Mcngelborg-ooncnrt. Dirigent Br. Willem Mengelberg. Soliste: lo Vincent. 10 Deo. Grooto Schouwburg, 8 uur. Ral. Opera. Faust. 10 Dcc. Tivoii Schouwburg!, 8,15 u!. Rolt Opcrctto-Gos, Un bon gargoïï. 11 Doe. Salon Doelen, 8 u. Volksuniversi teit. Con'cert PiaEgorsky, collo. 11 Dec. Nutsznal, 8 u* Liedormavond Ho len Henschel,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1930 | | pagina 2