1 IS KT U BEKEND Br®' Jw Badpak zelf De Wulbaal Zwemt het GEHEELE JAAR DOOR \v5\ar hkSportfondsenbad dat straks komt OVERDEKTE BAD EN zvv ïm- INRI :hting SLUIT IJ AAN I A - S a ei OERSVËST 4S TEL. 68423 a a o a a a a daf firma GEZ. WILLEMS, wel GROOT is gaan wonen maar DE PRIJZEN ZEER KLEIN EN SCHERP BEREKEND ZIJN? Zwemsters en Zwemmers, voor hef aangewezen adres voor Badpak ken, Banddoeken, enz. EU a a a a a a a El aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa SCHÏEÖARÜSCHE ZWEMCLUB W!|h< slpen I II Bij aankoop van Wol gratis beschrijving J. G. Jacobs. Bri epsvest S Het plan tot sJ ;h ngvan een zal ongetw feld ook Uw be langstel ig hebben Vraagt gra s brochure t J. B. Wijchers, St. liduïnastraat 47 b, Telefoon 68777 en zoo U daar in niet alles vindt wat U weten wht, vraagt dan bezoek van één onzer. Reeds met f2.50 per maand kunt U dit mooie pian steunen. Aan onder staande adressen kunt U even eens inlicht ïgon bekomen. P. SOETL\TS, Singel 178 TS 68601 N. J. BOUVE r Nassaulaar gr LW 68529 UMacaBagni 1 m— 3Mma3ga»aaa»g»2agiigiEaacgEaaBDB^Hai9c3agHesgMB^ SECRETARIAAT Th. VERLINDE, FRANS HALSPLfcIN 15a OP jERICHT 15 JULI 1912. AANGESLOTEN BIJ DEN N Z B CONTRIBUTIE VOOR DaMES EN HEEREN f3.50 ADSPIRANTEN (TOT 16 JAAR) f2- DONATEURS MINIMUM f 2 50 PER JAAR EIGEN OEFENUREN IN DE WEEK EN DES ZONDAGS o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 17