.absoluut betrouwbaar boelsvJteeni LAATSTE NIEUWS. Propaganda-avond voor zwemmers. De a s. Gemeenteraadsverkiezing Vrijzinnige Godsdienstpredïking OMLIGGENDE GEMEENTEN. Vereemging Schiedam-West. SPOET. Tram vertraging*. GEMENGD NIEUWS. llulppretliker. Een voorbeeldig1 opvoeder! Etn jeng'dig' zwerver. INGEZONDEN. KALKEN LANGS DE HAVENS. In liiot gymnastieklokaal van dio R.II.B.S. is gisteravond oen propagandavergadoring gehouden, uitgaande van de Spaarverocni- ging to Masse R.II.B.S., met liet dloel pro paganda to maken voor liet loeren, zwem men on diaardoor in staat to zijn tot liet roeiden vati drenkelingen. Bolialvo de loen- lingon van die klasse waren nog aanwezig Onkcüe genoodïgden, ouders der leerlingen. Op deze vergadering voorden het woord do hoeren mr. J. A. 0. Bierotibroodspot, directeur van N.V. do Sportfondsen to Amsterdam on J. v. Riet uit Rotterdam. Do heer S. AnhcJt opende do ver gadering met ocai kart woord vraa welkom aan de aanwezigen, in 't bizonder aan do hoeren Bieronbrooispot en Van Riet van do Oentraile Reddingsbrigade, de hoeren van 't Slichtingsconité Sportfondsenbad, ito hooien mr. Venna is, Wijcliers en Rou- vet, de hoeren uit spert- en zwom wereld ion tenslotte de ouders en de leerlingen zelve. Ito reden waarom spr. zicli voor do zivwmsport interesseer!, ligt in liet feit, dat spr. v««r oen jaar of tien* oen knaapje zag verdrinken, terwijl hij zelf on nexg an dero omstanders, omdat zij de zwernsport niet meester waren, geen luilp kooiden bie den. Dit voorval heelt spr. zich altijl her innerd en toen hij oenigon tijd geleden een prospectus van de N.V. Sportfondsen on der de oogon kroeg, voelde hij, dat deze beweging gesteund moest worden. Spreker heeft dioze zank met de leerlin- gen besproken en toon is opgericht een Spaarveroeniging, wedko ton dooi heeft gel dien te verzame'en om een aandeel in het Spertfondsenbad te keepen. Om de leerlin genaclie te steunen, heeft spr. gemeend! ook do ouders met deze beweging in ken nis te moeten stollen, weshalve hij een propaganda avond georganiseerd heeft. Mr. B ieronb r ood spo t, die toeval lig in de stad vertoefde en aan wien de lieer J. B, Wijcliers, die feitelijk zou moe ben spreken, gaarne zijn plaats afstond', ver telde dan iets over bet ontstaan van de Sportfondsen to" Amsterdam De geste van dè Scliiedamsche leerlingen is spr. zeer symphatiek ,want hieruit spreekt de daad, het streven om iets te willen doen. Met behulp van duidelijke lichtbeelden liet spr. die inrichting van het groote overdekte zwembad te Amsterdam zien. Spr. wees er in zijn betoog op, dat er in Nederland nog meer gezwommen moet worden dan thans hel geval is. Ito heer Anhoit dankte spr. voor zijn leerrijke causerie. Vervolgens gaf hij ge legenheid aan den lieer Van Riet om met behulp van zijn ploeg demonstraties op liet droge van het reddend zwemmen te geven. Niet alleen moet de zwemmer de grepen van bet reddend zwemmen kennen, doch ook het medische gedeelte van zijn Todden- idio taak moet hij onder de knie hebben! Verschillende grepen werden gede monstreerd, waarvan de heer Van Riet op prettige wijze een verklaring gaf. De aan wezigen gaven door een luid applaus uiting aan hun waardeering voor de op pittige wijze uitgevoerde oefeningen. Na afloop van de demonstratie dankte 6b heer Anhoit, den beer Van Riet en zijn helpers voor de keurige oefeningen. Het verdere van den avtornd werd gezel lig d'oorgebracht met muziek vun oen door 'de Joerling',n medegebrachte kcffer-gramo- foen en met het opvoeren van een too-neel- stukje, door enkele leerlingen ingestudeerd. Lezing. Ito heer II. J. Steens zal morgenmiddag voor de R.-K.'werkloozcn het onderwerp: ..Annexatie" behandelen. Re nummering der lijsten, j Qj, oj. jiel, lo Pinksterdag, des morgens! Hedenmiddag had onder leiding van den l0'/2 uur, zal in de Godsdienstoefening dor Aid. van den Ned. Protestantenbond, die ge houden wordt in do kerk dor aïdeeling, West- vest 92, optreden: de ÏTocr 1). BOOK, alhier. burgemeester, den heer II. Stuicmeijer, een zitting plaats van hot Centraal stem bureau. Do voorzitter dooldo mee, dat do R'. K kiesvereeniging Recht, Plielht en. Orde, 'baar lijsten, in do drio kisdibtricton ingodiend, verbonden hoeft. Zoo men weet wijken deze Eindexamen gymnasium. Het eindexamen voor het gymnasium is llijbloa alleen af voor wat do laatste candi-1 bepaald op 15, 10 en 17 Juni a.s. daat betreft. Als gecommitteerden zijn aangewezen: Daarna werd overgegaan tot het bij lo-1C1 r. W, E. J .Kuiper, hoogleer-aar aan de ting vaststellen van de nummering dorj gemeentelijke universiteit te Amsterdam; dr. W. Vogelsan», hoogleoraar aan de rijks- umvcrsileit te Utreoht; dr. II. de Vries, hoogleeraar aan do gemeentelijke univer siteit te Amsterdam, on dr. F. J. J. Buij- tend ijk, hoogleeraar aan de rijksuniversiteit to Groningen. He dubbele raad. 'Gisteravond heeft do dubbele raad, die adviseeren moot inzake de grenswijziging tusohen Scihiedam on'Rotterdam ton struL- huize oen karto vergadering gdlioudenr, voo-r bet onderzoek cler geloofsbrieven. Afwezig jv*,*mi de heoren J. M. v. d. Scludlc, P. R. van Ellekom en A. IV. Cr. do hoede. I Allo geloofsbrieven worden in orde bo- vonden.i Ciir Bond van Belastingambtenaren, 'Ilior ter stede is opgericht een afdee- ling van den Christelijken Bond van Be lastingambtenaren met 10 leden. Tot hiertoe waren (leze leden aangcslo- l tear bij de afdociing Vlaai-dingen en Om- 1 „f 2stoken, doch door den gostadigen groei Ondanks allo moeite hoeft het Westen clo;,cr aW&cling on orn propagandistische nog geen hetero verbinding met Rotterdam, on practische overwegingen besloet men al kan worden verklaard, dat do Autobus J ook Schiedam oen zelfstandige afdee- Mij. v. di. Endo doet wat zij kan omi ver-'ling te vormen. betering in don toestand te Indagen. On-Si Als voorio-opigo bestuursleden werden ge- i'ijstcn. 1 I Hot resultaat was als volgt: hijst 1: Anti llev. hijst 2: Comrnunistisclie Paipj1- hipt 3: S. D. A. P. Lijst 4. Chr. Dern. Unio. hijst 5: Algemeen Belang. Lijst 6: lt. h. Staatspartij. Lijst 7: Vrij1/,. Domociatcn. Lijst S: Staatk. Gercf. Pru'tij. Lijst 9Vrijheidsbond. Lijst 10: Cln'. llist. Unie. Jaarvergadering. Onder presidium van don hoer L. lLoei kels is gisteravond in Musis Sacrum eon ledenvergadering gehouden van de vcreeni- ging Schiedaim West. Ito voorzitter sprak in zijn openingswoord! zijn teleurstelling uit over- de goringo op komst. VLAARMNGEN. Raadsvergadering. Do eerstvolgende raadsvergadering zal plaats hebben op \V oensdag 27 Mei a.s., des avonds half acid. De agenda bevat 17 punten. Voetbal. F or t u n aX orx e s. 'A.s. Zrorulag (lo Pinkstenlag) zal aan den Kethelweg do protnaliewedstrijl 1 plants liebbcn tusscjhon Fortuna en Xerxcs. iNerxcs lis door do K. N. V. B. niet ge straft voor do bekende kwestie tegen Nep tonus on dus definitief kampioen. Dooi- liet Fortuna-bestuur zullen, evenals v'origo jaren uitgebreide maafroge'tei'i wcir- den gonaman om do vele bolangsteillondan bteihoorlijke plaatsen te verzekeren. E x c e 1 ci o rW est F r i s i a. De wedstrijd Excelsior—West Frisia voor do promotie- en degradatie 2e klasse, aan vankelijk vastgesteld op Tweeden Pinkster dag, zal op Eersten Pinksterdag worden gespeeld en dieze witkallcsporen uit felbowogen da gen verwijderden? 't Is logisch, zou ik! denlaan. Lf dankend voor plaatsing, Hoogachtend!; EEN OPMERKER. danks liaar rnooio naam is do Oranjebrug toch acer onvoldoende om het steeds toe nemend verkeer te verwerken. In het jaarverslag van den secretaris, dien hoer P. van 't IIoff, wordt geme moreerd, dat er, mede door het werken van Schiedam Wiest in het Westen een post agoritsc kip is gevestigd, er twee uri noirs zijn geplaatst en de eerste postbe stelling is vervroegd.. Do vereeniging blijft nog baar aandacht wijden, aan de verbetering van de commu nicatie niet Rotterdam; de Oranjebrug; de plaats, waai' het abattoir zal verrijzen; het Volkspark en verbetering van het Potgieter plein. Uit hot verslag van den penningmeester, dien heer J, L, Th. v. d. Berg bleek, dat bijna 2CO leden aan contributie f 220.85 haxlden opgebracht, terwijl f 16,50 nog ge- vorctierd kan waaien als contributie. De uilgaven bedroegen f 151.57. liet saldo bediaagt 75.08. Beide verslagen werden goedgekeurd. Xieuwe wijsjes op den toren Hedenmorgen zweeg het carillon op den St, Jansloten. Do reden was, dat er nieu we wijsjes op den trommel werden gezet. Op db halve uren zal: „Soldatenliedje" van Zagwijn en op de hoolo uren: „Komt knapon en meisjes" gespeeld worden. Even voor zeven uur heeft gisteravond! een overbelaste tram van lijn 4, toen zij van hier zou vertrekken, kortsluiting ge maakt. Korten tijd daarna was de gchoolo stroomvoorziening van het tramnet van de DVfshavensche Schie te Rotterdam tot hier verstoord. Bij liet tramhuisje en op den Rotterdam schen dijk stonden verscheidene gestrande wagens, zoodat liet tramverkeer met Rot terdam meer dan een uur heeft sti'gettaari waarna het nog tot half tien duurde, voor liet woer normal! was. Wat <to oorzaak is geweest van de storing kon men niet vaststellen. Wel was in het galijkrichtslatioin aan de Vierliavonslraat oen automaat uitgeslagen, maar men kon do oorzaak daarvan niet onldekken. kozen do hoeren Penh voo-rzitler; v. d. Meiden, secretaris; de Heer, penningmees ter, en Vcrpoorte, alg. adjunct. Eervol ontslag*. In verband met liet bereiken van den leeftijdsgrens is met ingang van 16 October ais. aan den heer W'. Mak dp dions verzoek eervol ontslag verleend als collecteur bij de gasfabriek, N.V. \V A. Hoeks machine- en zuursfotfabi ielt. Aan do op 30 Mei a.s. te houden jaa,r- lijksehe algemeene vergadering van de N.V". W. A. lloek's machine- on zuurstoffa- briek zal door de directie worden voorge steld het dividend over 1930 vast te stel len op 19 pet. Botsing1. Op den hoek van do Penninglaan en Burgemeester Knappertlaan zijn gistermid dag een 3-wieligc motorgreentewagon, be stuurd door A. D. uil do Da Cottastraat, en een auto van de garage De Gonestot, bestuurd door L. R., togen elkaar gebotst. Een voorstel om do Kom. goedkeuring Vam den gxoeutevagen werd het achter- - wwd en zot en rankte de stnurmricutunr op do statuien aan te vragen, werd, nadat hot door eenige bestuursleden was bestre den, verworpen met 5 tegen 12 stemmen. Do hoeren P. van 't lloff en Th. J. L. v. d. Berg wenschten af te treden als be stuursleden. In hun plaats werden benoemd» de hoero.i A. van Hatlom en K. Liebeek, Bij de rondvraag drong de lieer Roe lofs er op aan pogingen in 't werk to stollen, dat op Zon- en feestdagen be paalde wegen in het Stcrrebasch gedurep- dio de zomermaanden verboden zouden wor den voor fietsers en motorrijders. Voorts vestigde spr. de aandacht op do hoego Pcrsoneele Belasting, en de omstan digheid, dat Schiedam in de 4o klasse is gerangschikt, terwijl Overschio in die 2e klasse is geplaatst. Spr. drong er op aan invloed uit to oefenen bij het gemeente bestuur oim do Pcrsoneole Belasting le verminderen. De heer De II aay wees op den toestand aaxi de Oranjebrug, die onhoudbaar wordt. Spr. heeft gehoord, dat per week hier f 40.000 aan steun wordt uitgetrokken. In tien weken wordt dus oen bedrug uit- ziekendenvijs. gegeven, dat oen nieuwe brug zal kosten. (22*Mei. Gymnastieklokaal R. II B. S„ 8 u., wiel ontzei en raakte de stuurinrichting defect. Een deel van de lading kwam op den grond terecht. De auto was nog erger gehavend dan tic groentewagen. Een por tier werd vernield, een paneel ingedrukt en do linkcitreeplank ongeveer afgerukt. Rietstal. Ten nadcele van den schillenophaler M. M., wonende aan de Vcllevest, zijn uit diens pakhuisje aan dan Oudendijk twee costuums gestolen. AGENDA. S c h i e d a rn. Luxor, Brocrsvcst De geheimzinnige X. De kaperkapitein. De groote ver rassing. 21 Mei. Irene, 8 uur. Vergadering C. II. Jongerengroep. Spreker: de heer J. Bakker, uit Menaldum. 21 Mei. R.-K. Volksbond, S.15 u. Ita- launscb Opeia concert. 21 Mei. Geboinv Chr. See. Belangen. Lezing ds. K. do Bel voor worklooaen 22. Mei. Gebouw Eendracht, 8 uur. Laer- lingen-avomd, Instituut veer Mu- Volhenhoml en Vrede. In verband met den Volkon'ion Is lag, welke op 18 Mei j I. is gevierd.'briegt de afd. Schiedam van do Vereen iging voor Volkenbond en Vroie, morgenavond 8 uur, een openbire vergadering in het gebouw der Rijks II. B. Swaarin Dr Al D. Itage, uit 's Gravenliago zal sproken over: „De - Volkenbond en de ecoioinische slruc tour van Europa". Bij don bouw daarvan kunnen zeker een fimk aantal werkloozcn te werk gestel.li worden. Voorts wenschte spr. spoedig de Burgemeester Knapper Haam voor liet ver keer to zien openge-sle'd. De heer y. d. Kraan verzocht hot be stuur, als het oen onderzoek gaat instellen naar de Pcrsoneole Belasting hier en elders, ook eens te letten op het aantal Opcenten, dal wordt gehcieii. l>.it aantal zal hier laag zijn. Ito lieer De Lange gaf ia overweging •Olm voor de piaitsing op een plein do go- iheenk' oen bank of een fontein aan lo bieden. De heer Do IIany acht p'einon in do stad uit don boo/.e, met het oog op het. verkeer. Noo lig zijn broade wegen en flin ke trottoirs, zonder plantsoenen of mid- denjia ie:i. Ds hoer Do Lange waarschuwde om adlf-s op le offeren aan den afgod: verkeer, To half tien sloot do voorzitter de ver- garieiing. Daarna heeft (lo hoor Jac. van EJsöcker op de van hom l>ckendo wijze gededa- BTsteru; eerst ernst, daarna luim. Het audi torium was klein, maar de aandacht om geboord evenredig. |23 Bij de Geref. ICcrk is benoemd tot hulp prediker de heer A. W. T. Nijenlmis, can- didaat te AmstJidam. 23 Verren. Volkenbond en Vrede. Le zing dr. M. D Hage over: „De Volkenbond en de economische structuur van Europa Mei: Opening Volkskofiieluds Lingo ILaven 33; ds. J. W. Toisbcok. Mei. Musis Sacrum, 8 uur. Tooneel- vooisteliing Onderling Kunstgenot. Rotterdam. lieden en volgende dagen. Arena, 2 15 en 8.30 uur. (Zondags ook 5 uur) Berhjnsche Metropol Theater. Ope rette Die Tugeiidpriuzessin. Heden, c. v. d. Tivoli Schouwburg, 8.15 u. Rottcru. Operette Gez. Ik heb van jou gedroomd vannacht. lieden en volgende dagen: Cisino 8.15 u. Nieuw 11 otterd. Tooueol. Da big vau liet lGSste. 21 Mei. Groote Schouwburg, 7.30 u. Kon. Ver. Het Nodcil. Too-ncel. Men- sohen in 't Hotel, 22 Mei, Terrein bij do Ncnijto, 8 u. Cir cus Banun. Luxor, 7.30 u., 9.30 u. Hare Hoogheid bevoelt. Olympia van 1.30 u. af doorl. Ruiten de Wet. Knock out. Ooster, 8 u. Do vrouw als prooi. Hot meisje van Havanna. Iloxy, 7 u., 9.15 u., Snelheidsduivels. Scala. Van 2 u. af doorl. De vrouw van Moskou. W.B, van 2 u. af doorl. Het eiland der verlorenschepen. De buldog. Een onderwijzer aan een Arnhemsche school is gearresteerd in verband met het feit, dat hij gelden van een spaarbankboekje van ec zijner leerlingen, die op school spaarde, en do gelden aan don klasse- onderwijzer afdroeg, verduisterd heeft. Ge bleken is, dat hij van meer boekjes de gelden afhaalde. De rivierpolitie te Rotterdam heeft een 11-jarige Spanjaard, Emilio Perez uit Her- iora in do provincie Valencia, ter beschik king van don vreemdelingendienst gesteld, dio met het s.s. Volendam van de Hol landAmerikaJijn als verstekeling uit San tander was meegekomen. De 11-jarige knaap hoeft al een veelbewogen leven achter den rug. liet schijnt, dat hij op 8-jarigen leef tijd thuis al zoo lastig was, dat zijn ouders do moedor werkt op een zakkenfabrick, de vader heeft oen kweekerij hem niet langer thuis wcnschton to houden. Emilio trok naar Santander en daar vond hij in do haven een schip, dat hom blijkbaar nog al leek, hij kroop tenminste fussohen do lading en na een reis van tien uur word hij in. de haven van Hijon gevon den en ter beschikking van de politie gesteld. Do sterke arm zotte hem oji den trein naar Madrid, maar omdat men daar niet wist wat met den jongen moest wor den gedaan, stuurden de Madiilieensche autoriteiten hem naar zijn geboorteplaats llorrera, In Uerrcra vond men voo-r den jongen geen onderdak en daarom zond men hem door naar Santander, waar hij aan zijn lot werd overgelaten. Al spoedig was hij daar weer aan boord van liet schip op do lijn naar Gijon en toen hij na aankomst daar onder de lading uitge kropen kwam, heeft de kapitein hem maar aan boord gehouden om hem weer mee tciug to nemen naar Santander. Daar werd hij van boord gezet, na ocnigen tijd voer het schip weer uit en toen het te Gijon meoido, zat Emilio weer in het ruim. Dat was den kapitein te bont en weer kwam do jongen, in handen van de politie, die hom naar Ilerrera bracht. Lang bleef hij daar weer niet en al spoedig zwierf hij weer langs de kaden van. Santander. Nu had hij er genoeg van om met een klein schip to reizen en daarom kroop hij op een goeden dag door oen patrijspoort do juist van Vera Cruz gekomen Volendam binnen. Hij belandde in de eetzaal on vandaar sloop hij een hut binnen, waar hij zich onder een kooi schuil hield tot het schip op zee was. Intusschon had men voor het schip vertrok, anderhalf uur loopcn zoeken maar een jongetje, dat zooals oen agent den kapitein was komen rappotteeren door een patrijspoort naar binnen geklauterd was. Alen liarL het zoe ken opgegeven, omdat hot schip niet langer in Santander kon blijven.. Zoodra Emilio aan dok verscheen, won hij de sympathie van kapitein dn bemanning, maar toen na een paar dagen bleek, dat de brutale rak ker overal met'zijn vingers aanzat, vond de kapitein het raadzaalm hem op te slui ten. Zonder ongelukken is liet kereltje in Rotterdam gokotmen, waar hij' door de vree rn u el', li gen d 'en s t naar Spanje op trans- poit zal wonten gesteld. HET CARILLON IN DEN ST. JANSTOREN. Zoor geachte Redactie. Vergun mij eenige rogels in uw blad. Bij voorbaat wol mijn dank daarvoor. Alot mij zullen velen met groote be langstelling in. uw blad vaïi Maandag j.i. gelezen hebben uw veidag over dca toe stand van hot carillon in den St. Jans- torem. En o igelwijfeld hebben zij, die hot lazen, ook do verzuchting gcs'aakt: Wat jammer, dat om» carillon zo; slecht is ge worden. Een klokkenspel geeft aan can 'stad ka rakter. Zeker zou, wanneer het klokken spel zou zwijgen, vo-or hen, die hier wo nen, iets van de intimiteit van de stad verloren gaan. Een goed klokkenspel is bovendien een trots voor een stad. Het is voorts het middel, waarop zonder radio en luidsprekers een groot auditorium tegelijkertijd van schoone muziok kan ge nieten. Ik geloof niet, dat liet noodig is hi»i over verder uit te weiden. Eon ieder is toch van do groote waarde van liet eigen klokkenspel wel overtuigd. De verbetering van ons carillon is do gemeente een van de vele punten op liet program, die niet urgent zijn. Vooi haar zijn thans in de eerste plaats urgent do vele zaken, die met do snelle uithroi ding van de gemeente samenhangen. Daarom zou ik allen, dio belang stellen in ons klokkenspel, in overweging willen geven de handen thans ineen te slaan en middelen te beramen, om de noodige fondsen voor het mooie doel bijeen te brengen. AYaar vrijwel oen ieder het klok kenspel op prijs stolt, zal het, naar ik meen, niet zoo moeilijk zijn het gestelde doel te verwezenlijken, zoodat mot de restauratie van den torein het klokkenspel tegelijkertijd kan worden gerestaureerd. De klokjes zullen zeker, wanneer zij door do offers der ingezetenen, zijn her steld, voor onze ooren er des te schoo ner door Minken. A. VOGEL. Het denkbeeld van den. geachten inzen der is ons zeer sympathiek en gaarne he velen we het ter overweging aan. Het zou o.i. aanbeveling verdienen om een comité te vormen, dat deze zaak ter hand nam. Onze redactie wil gaarne de schakel zijn, om hen, die iets voor het plan voelen, samen te brengen. Red. Sollied. Ct. Groote ovci'stroomiiig'eii in Zweden. In hot cenlraïe - gedeelte van Zweden zijn groote overstroomingon voorgekomen. Een (lijk vau de Dol elf is gebroken, waar door honderden boircigd worJon. Hel vor keer op dc wegen is 'nog slechts met booten mogelijk. Het op de velden gezaaide kan als verloren worden beschouwd. A/cl opneming ivordl geen instemming der Redac'.u bedoeld. Copy wordt nimmer teruggegeven Alijnliioer de Red-acleur, liet is zeker niet overdreven te schrij- yton, Wat onze stad, uit een oogpunt van stociiunschaoin, trotsch kan zijn zijn op haar binnenhavens. Doch dit schoone wordt nu op veie plaatsen ontsierd1 docc hinder lij!» verkiozingsrcckume. Zou het nu niet anogolijk zijn;- dat de bewerkers van dit noodzakelijk kwaad, schoonmaak hielden njngsoenferentie lo aanvaarden. Weersverwachting Hoogste barometerstand 771.7 te Abisco. Laagste barometerstand 752.5 te Vatentiai Verwachting tot den avond van 22 Mei: Z-wakko tot matige Noordoostelijke tot Clostéliijko wind, meest Zwaar bewolkt, wei nig of geen regen, iets zachter. I Hofbericht. II. AL do Koningin-Moeder is hedenoch tend por, auto van hotel Beekhuizen to Velp. naar paleis Het Loo gereden, om daar hij II. AL de Koningin het déjeuner te g&biuiken. Hedenmiddag zal zij per auto naar pa leis Soestdijk vertrekken, o-m daar het zomerverblijf te ïietrckken. Oost-Iiuiiü. Re o rganisatio van de P. P. P. K. I. Batavia, 20 Mei. (Aneta-Vaz Dias.) Ito P. P. P. K. I. houdt gedurende de Pinksteidagon een conferentie van allo na tionalistische verocnigingen te Solo, ex clusief de S. I., die op internationale basis is geschoeid. Het plan is de P. P. P. Kt I.t gelied te roorganiseeren, zoodiat er meer kracht van liet dageüjksch bestuur dei| federatie uitgaat. Hr. Als. „Van Galon", Aledan, 20 Alei (Aneta-Vaz Dias). Hr. Als. torpedobooljagor „Van Galen" is gis teren van Colombo te Sabang aangekomen. D o K. N. I. L. AI. Batavia, 20 Alei (AnetaAraz Dias). De Kt N. I. L. M. vervoerde in April 1931 1561 pasogiers, 6150 IC.Cr. vracht on 1586 K.G. plast oif ruim elfduizend brieven, helg~en een record is sedert den aanvang van 'on dienst van do K. N. I. L. Al. Krankzinnige ontvlucht In oen buitengewoon politieblad verzoekt de officier van justitie te Alkmaar, op sporing, aanhouding en. overbrenging naar liet R. IC. krankzinnigengesticht te lleile van C. Erkclens, dio daaruit is ontvlucht. Zijn signalement luidt; lang 1.64 AI., don kerbruin haat met scheiding, dun snor retje, droeg bij zijn ontvluchting een don kerbruin Manchester werkpak en lage riom- sciioenen. Zijn familie woont te Rotterdam', Nijmegen of W'ageniingcn, zoodat het niet onmogelijk is, dat hij zich daar iu dein omtrek beviridL Henderson aanvaardt het voorzitter schap der internationale ont- wapenings-contcrentie. Genève, 21 Mei. Bij don aanvang van do vergadering van dioden morgen, van den: Vol ken bondsraad deelde Henderson mede, dat de Britsoho minister-president Mac LM- na'd hom teleigrafiscih gomaeihtigd had hot •vioioirzitt rschaip van.de in Februari 1932 td Genévo te houden Internaiioinalo öntwapler

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1931 | | pagina 2