I SVADSIf reis Kampeeren. ASMBW imMmmmmtrnrnm» Fa. G. G, V. d HEIJDEN. WANDGEDIERTE. „KINDERDROOM Sportfondsenbad. Brand. 1 braak. Algemeens iVllddenstandsver- eeniging „Schiedam". Reist daa rom-pr—1 nooit zonder" |j A gTÏI A. OMLIGGENDE GEMEENTEN. De Princevlag. BINNENLAND. SPEELGOED Dr. Colijn. De tocht van BaJuo. De onrust In de S.D.A.P. Een departement zonder onderdak. Vergadering van Sjpaar- aamlcelhomlcrs. In Musis Saorum word gisteravond m good he/.ochto vergadering gehouden van Spaar-aumtoelliouders <-an liet Sportfond- senbad, die geopend werd door mr. J. A. Sloendijk, president-commissaris van de N.V. „do Sportfondsen*' Amsterdam. ring. Tot voorzitter en secretaris van de Spaar ders-vergadering werden geko/.en resp. do hoeren K. J. Ileyboer on 11 A. M. Jonker Rod ants Tot leden van den Raad van Toezicht werden bij enkele candidaatstelling be noemd de hceren dr. J. A. II. van dan Berg, notaris A. Ilook en Jol). G. v. Zijder- veidt In den Raad van Beheer van het to stichten Sportfondsenbad werden door do spaarders gekozen de hoeren P, Soetens en mr. C. Vermaas. In een voor eenige we ken gehouden vergadering van hot Stioh- tings Comité werd nit de leden van dat Comité do heer J. B. Wijchers reeds in den Raad van Beheer benoemd. Als go- di4cg«erde van de fa. Jonlcers en Wols, die het bad zal houwen, treedt op de hoer Jac. Wals. Met de Amsterdamscho gedelegeerden mod© zal de Raad van Beheer als volgt zijn samengesteld: P Soetens, voorzitter; mr. C. Vermaas, secretaris; J. B. Wijchers, plaatsv. voor zitter; mr, J. A. C. Bierenbrood spot; mr. J. A. Stee-ndijkA van Obt on Jac. Wols. Den niet benoemde comité leden werd dank gebracht voor hun werkzaamheden en het stichtingscomité onthouden ver Haard. Do heer mr. J. A. C. Biorenhroodspot heild op het midden van den avond een beschouwing over de to stichten inrichting, die met veel aandacht werd aangehoord Naar wo vernemen wordt Woensdag a.s. te Amsterdam een vergadering van den Raad van Beheer gehouden, waarin zeer Waarschijnlijk de formeele beslissing ten aanzien van den bouw van bet SchicJam- sche Sportfondsenbad genomen zal worden. Tentoonstelling in de Openbare Leeszaal. Op initiatief van het personeel der Open bare Leeszaal en Bibliotheek wordt Dop derdag in de studiezaal een „kampeer ten toonstelling" gehouden, die een week zal duren. - Op deze tentoonstelling zullen uitgaven en foto's te bezichtigen zijn van Netter- landsdm organisaties, die zich op het ge bied van jeugd-toerisme en Taunj; ceien te- wegen- de Ned. Jeugdherbergceiilrale, de Zomerkampen N.C.J B., Federatie van Chr. Vereen, van en voor vrouwen en meisjes en A.J.Cv Ook van R.K. zijde is eenig materiaal gezonden. Voorts is er lectuur over volksdansen, kampliedjes, zangspelen enz. Iu een leesbibliotheek. Gisteravond kwa.t over 11 is brand uit gebroken in een boekwinkel on leesbiblio theek aan de Halleystraat. De brandweer was spoedig aanwezig en Muschto tiet vuur, dat woedde in den winkel, een kan toortje, daarachter gelegen, waarin een schrijfbureau stond en in een keukentje. Allo drie vertrekken, brandden geheel uit. De vuurhaard scheen achter de toonbank te zijn. Een kinderwagen van den vroegeren be woner en eon stofzuiger, die do eigenaar van de leesbibliotheek, do heer l)., m bruikleen had, gingen met een 2000-tal boeken verloren. 13 is tegen brandschade verzekerd voor een bedrag van f 1500, terwijl hij ook tegen bedrijfsschade verzekerd' is. Iu motorschip. Zondagnacht is ingebroken in ecu mo torschip van dein expediteur B., liggende in de Voorhaven. Do dieven, die per roei boot aan boord zijn gekomen, hebben de machinekamer opengebroken on daaruit ontvreemd 200 L, macliineolio gepompt uit een tank, een bus met 30 L, machine olie en drie scheepslantaarns. I)e wSnlo'Kluitlngvwi'L Gisteren hield de Algem Mi l-denstnnds- vereen. „Schiedam" onder leiding van haar voorzitter, den heer Joh. Naumnn, in hotel Beijersbergen een goed bezochte vergade- De hoofdschotel van deze vergadering vormden de ingekomen stukken voor het congres van den Koninklijken Ned Mid denstandsbond, dat gehouden zal wor den op -t, 5 en G Juli a.s. te Vlissirigen Als afgevaardigden voor dit congres wer den benoemd do hoeren M J. Vlug o'i C. B. v. Noort. De leescommissie bracht rapport uit in zake do controle van do bescheiden over 1932, bij don penningmeester, den heer A Stahlic. Deze commissie heeft, naar do lieer Kuyper ineedeo'de, met voldoening geconstateerd, dat alles punctueel in orde was en stelde aan de vergadering voor, den lieer Stahlie onder dankzegging dé charge te vcrleenen. De voorzitter dankte namens de ver gadering den heer Stahlie voor zijn accu raat helvoer. Na de pauze kwam de werking van de winkelsluitingswet aan de onto. Dui lelijk kwam daarbij aan het licht, dat deze wet voor tal van winkeliers, die op Zondag hun „hoofihLig" hadden, funeste gevnhen hoeft. Wanneer do regeering niet spo'-lig vergunning voor den verkoop op Zondag geeft, gaat menig winkelier zijn ondergang tegemoet. Besloten is dan ook, dat do afge vaardigden op het congres bij liet hoofd bestuur zullen aandringen, dat dit, staande hot congres, nog oen beroep op do re geering zal doen, om do door de minister toegezegde belofte in de vergadering der Tweede Kamer in December 1.1,, waarin oen wijziging betreffende den Zoudngvw- koop is toegezegd, zoo spoo'lig mogelijk in te lossen. Na de rondvraag sprak de voorzitter oen slotwoord, waarin hij dool uitkomen, dat hoewOl de vergadering cool bezet was, oen groofero opkomst toch zeer wel tno gelijk is Spr. dood oa. uitkomen, dat hij verwachtte, dat ieder lid trouw aan zijn veroeniging zal blijven Voorts gaf i.ij oen resumé uit hot verslag van den Konink lijken Nod. Mid lenstandsbond, waarin naar voren werd gebracht, dat de groote ver eenigingon. zooveel schade hebben van de diverse buurtvoreenigingen, door verbos van leden, terwijl deze buurlvoreenigingon. parasite,-iren op Net c-rooie welk, dat tic drio Midrionst.indsbondon verrichten. ,tlX %o 1 f—- TÓT - bent U in 't bijzonder bloottesteld aan het qe vaar van kouvatten.""""** 5 Uitsluilcnd verkrijgbaar In de oranjo-bandbulsjos van 20 tabt. 70 ets. en oranjezakjos van 2 tabl. a 10 ets. Regeling begrafenis wijlen tis. I'. C. A. llalffiunn. Zoer velen zullen morgen tegenwoordig j 29 Juni. Zaal R.K. Volkshond, half Politienieuws. In lilo Oralnjo-lraal werd de jeugdige wiel rijder L. N. door een auto, die te veel aan dein rechterkant van den weg ro.-d gegrepen en enkele meters meegesleurd. Illlct lijuiel weid eindig; beschadigd. Do auto reed door, doch het nummer is be kend. De .po'i'R heeft proces-verba al op gemaakt. Schiedam. Pandora, Hoogstraat. Filmprogramma, 27 Juni. Plantagckerk, S uur. Jaarverga dering Evangelisatie Geref. Kerk. 29 Juni. Geref. Jeugdhuis, 8 uur. Jaarver gadering Vereen. Geref. Schoolon derwijs. willen zijn bij de uitvaart van hot stoffe lijk oveisciiot van <ls P. C. A. Ilalffman en omdal hot zeker niet in overeenstem ming zou zijn met do plechtigheid van hei oogtmbük, als daarbij niet do grootste orde werd betracht, heeft do kerkeraad een regeling getroffen, die we gisteren hebben gepubliceerd. Sluitingsavond ontv, ikkelngsour- sussen voor wcrkloezcn V LA AllDIN G EN. Benoeming. De lieer A, Vomeer van hier is te- Ter aanvulling daarvan volgen hier nog nocmd tot gouvdïncnvcnts'.coJi., le klasse, op n i ge mod cd cel i n g en ie Balawan (Ned.-Oost-Indië). lo. Zij, die den dienst in de Groote Het vakonderwijs aan de M.U.L.O.-scholen. Kerk u'llen bijwonen, zullen in het kerk- Naar aanleiding van het voorstel va;n gebomv aanwezig moeten zijn. Na dit tijd- j q. en \\r_ aan <t,0[1 rand tot inkrimping stit> wordt niemand moor toegelaten. van het vakonderwijs am do M.U.L0.- 2o Na den kerkdienst veilaat niemand j solden, zal door de hoofden van alle do kerk vóór dat het stoffelijk overschot j jj U.L O.-scholen (openbare en lnzondere) is uitgedragen en de stoet zich in beweging j een a[jros aan tpen raad worden gericht, heeft gesteld. Zij, die ook bij de ter aaide- j wnai.jn zfj verzoeken de vermindering van bestelling op de Algcmeeeno Begraafplaats j10,j. aan|aj lesuren te beperken tot eoa mi- uaav. e/ig willen zijn, hebben dairna nog nimum van 9 per week voor elke school. o' oenilen tijd om daar tijdig to zijn. j gjj (]it aHres wordt ©en memorie van too- lio Verwacht wordt, dat de afgevaardig- j ü^tinar gegev den van veroonigingen on corporaties zich j na den kerkdienst ook rechtstreeks naar ren. do Atgemecne Begraafpiaits zu'len begeven. I '»r"o7 id',. vr ons schipper P. Kans met It last on vs.. zuo, Dot is^diu niet de bedoeling, daL deze! i' A_ ym fJor Zwan 17 last Ilaringvissfhcrij. Gisteren warm hier binnen do VL. 70. zich bij don stoet, die door do stad zal trekken, zullen aansluiten. Iiioempijcsdag. schipper maatjesharing. Gisteren weid in don afslag, betaald' vcor maatjesharing vain) f l'l'.CO lott f 29.GO, Do R.K. Vereen EJIi.B.O. St. Ghristoi j naar kwaliteit en stuksgotal. phonis verzoekt ons plaatsing voor het volgende: Vanmoirgön waren te Vlaaidingen bin- I r.'öngokomando VL 49 schipper M. Woster- Ongcvallen, zij zijn vooral tlians mot dijk met ll'/o lust cn do KW 37 schipper bet steeds toenemende snelveikoer aan del At. van der Plas met 13 last maatjes- Schiedam'-clio Waterscouts. 's Avonds na 8 uur zal op de „Marga- retha", die in do Wiihelminahaven naast Schelling's Oliehandel ligt, de leider van do „Sehicdamscho Waterscouts", dc hoer II. 51. Morra, aanwezig zijn om ouders van zoons van 15 jaar en ouder in te lichten ever liet werk van de Scliiodamsche Waterscouts, zonder dat dit eenige ver plichting schept. Jongelui, die lid Worden, kunnen hun vacantia onder deug lelijke leiding door brengen. Nieuwe voetbalclub. Hier ter stede is opgericht do voctbal- verceniging V.B.S, bestaande uit perso neci van uc BorsteUabrmk Van dor Burg en Muls. Het secretariaat is gevestigd Boolehofje 2-1. De eerste wedstrijd wed gisteren gespeeld tegen P.T.T. V.B.S. won met 4—1 en werci daardoor eigenaresse van een beschikbaar gesteld en beker. oir Je van den dag. Sla er 's avonds Uw courant maar op na cn U vindt zo steeds en in groote getale vermeld, do één met ernstigen cn de atn d'or weer met minder oriiatigeu afloop. Wanneer gif deze rubriek steeds hebt bijgehouden zal het ook ongetwijfeld aan haring. Vulcaanliavcu In do Vulcaanhaven is binne.agokunclnl bet s.s. Stad Haarlem met 7940 ton erts. Geslaagd. Vcior het examen boekhouden, diploma zijn opgevallen hoe dikwijls daarbij ver-I Vereen. vn,n Leeraren, is geslaagd do boei Stramlocfcning Srhicd.nnschc Reddings brigade. Gezien do steels grooter wortendei schare stad gen noten, waaronder ook loten der Srhicdamst'he Brigade, die hun „week end" zomers aan zee doorbrengen, ont stond bij de technische leiding het plan het zeereddingswerk practPcli te gaan bo oefenen. De brigade .naakte d mkbaar gebruik van de uitnoofliging van de Wassenaarscho Reddingsbrigade om eens een daagje ie Wassenaar aan het strand door te bren gen, z.oodat Zondag j 1. mot een flink aan tal gediplomeerde lerten derwaarts geto gen werd. Na hartelijk ontvangen fo zijn door den leider der W.R.Bdon heer L. A. do Moree, werd een tocht langs het strand, gemaakt, waarbij hij wees op de muien en de zwinnen, die aan zee jaarlijks een aantal slachtoffers eischen. Onder zijn leiding wmrd toen door mid del van de „kettinggroep" ernst door Was- senaarsehe, daarna door SchieJamscbe le den een red lingsgcval geïmiteerd. Hierna moesten de Srh ie la miners hun zwemkunst eenige honderden meters in zee beproeven. Voor dc zcetwatermenschcn was dit waarlijk een evenement, daar er een sterke zee stond. Do Wassennarscho leden demonstreerden toon een mldings- geval met behulp van vlet en haspel, waarna onder leiding van hoofïT-mstmc- teur dien heer C. v. cl. Gaag door S.R.B.-ers oen demonstratie gegeven werd van de vervoer- en bevrijdhigsgrepen, w'elke de monstratie ook do belangstelling van de s tran (1 h cv. ooke rs had. Tot slot hcerd met do haspel ook door de Schiedammers gewerkt. Do pseulo- drenketing werd spoedig op het droge ge bracht. De leider dor "VV.RS. uitte zijn volle licvrcdenheid over het zeemerk van de loden der Scliiodamsche Brigade, daar zij toch niet icderon dag in do gelegen heid zijn in zoo te oefenen. G. A. van Tcor, alhier 0 VERSCIIIE. Een manifest. Do dezer dagen hier ter plaatse opge richte veroeniging Do Princevlag heeft zich p I thans met een manifest tot het Noder- Eenmaa! in liet jaar komen wij edner |an<jsci10 volk gericht, waarin o.rn. wordt TT,if li. •!»-* (•tnmo.o nn ilonr( r\ n 'z ci 1 meld stond, dat leden vail dc R.K. E 1I.D.0. \le eerste hulp vcrleeuden. Dag en nacht, het gehecle jaar doior staat >een hcinJcrdtol gediplomeerden klaar, c«m waar luel noolig is, hulp te verkienein. Wij doen dat graag en met liefde, en. geheel belangeloos. om Uw hulp viagwi en wel door onze jaailijkscbo bloemendagen, Uw linlp door bet koopen van een bloempje. gezegd Hoe nationaal voelend nog hot over- grootste deel van ons Nedoilnndsche volk Dit jaar houden wij op 2 en 15 Juli gelukkig ook moge zijn, hoe groot ook onze bloemendagen en vertrouwen wij op j de verknochtheid van dit volk is voor Uw steun. naar vaderland en vorstenhuis, een met Concert. Voor het concert op morgenavond acht uur door do muziekverceniging „St. Am- UToius". directeur den hoer J. F. M Smits, is hot volgende program samenge steld 1. Marsch Stealfast and true, 0. Tike 2. Ouverture FreischuU, 0. AL v. Weber. 3. Deutsche maischpcilen, Blankenberg. 4. Heinzelmannschcns Wnehtparade, Kr. Noak. 5. Ouverture „Reims". 6. Walz.er Mbrgeiiblatier, .T. Strauss. 7. Ballet de 1'Opera Faust. Gounod'. 8. Marsch Loudspeaker, S. v. Leeuwen Svjiipathiseert U met ons werk en te loochenen feit is, het, dat op nationale wi Jat ml niot? 7et dan die sym. Mestdagen, op dagen, waarop men volop wie zou dut nu mot/ z.e dal e sjmi j heoft llilln„ to geven aan oio patlne om in een daad en steunt ons work te «e]ms verlmochlhci(] aan vader- dan door bot koopen van een bioempje, cn vor3tcnhuis, de Nederlandsche drie dat U door on/e ijverige colloctrices zal j.jcllr ;n duizenden gezinnen opgeborgen womtten aangebwlen en waardoor U ons j bjjjff erL jmst in dezen, verpolitiekten tijd, dan in staat stelt om ons werk van naaste-1 nu alleen een eenheid van ons volk ons liefde voort te zetten tot heil van de ge- i brengen kan naar een betere toekomst, nu trcflran evenmenscli, - zouden de ware vaderlanders op zoo dui delijke wijze blijk kunnen geven van hun groote liefde voor vaderland en vorsten huis. Alleen uit deze gevoelens is do vcr- eonigmg opgericht. In de statuten staat o.m. Lid van de veroeniging kunnen alleen Van auto gevallen. Do 11-jarige F. M. uit do Van Beverdu- straat, die achterop de auto van don fruit handelaar H'. J. meereed, trachtte in de Burgemeester Knappertlaam van dein war gen af te kcmion, hetgeen hem door do zjj worden en zijn, die zich' bij de in- grooto snelheid van do auto niet lukte, i schrijvmg als zoodanig hebben verplicht. AL durfde (ten wagon niet los te laten cneen nationale vlag, bij voorkeur de prmce- liet zich meeslopen. Op eon gegeven oogen-1 vlag, te bezitten en deze vlag op voren- blik liet hij zich los en bij kwam to val- hteoekte dagen in bet openbaar mt Imn ii c i wonmsen te Jiangcn, of zu, die behooien ten. De jongen bleef bewusteloos liggen., b J'rocds Op advies van dr. G. is de jcingen per brancard 'naai- huis gebracht. Tegen autobus gcrcücu. Op d«n afrit van dc Koemarkt naar tol een gezin, waarvan één lid reeds aan laatste bepaling heeft voldaan. De veroeniging bevorder© bo'angeloos den aankoop van vlaggen en stelt die tegen verminderden prijs beschikbaar. Zij zat op vriendschappelijke wijze sa do Lange Ilavon had een aanrijding plaats i men werken met andere veroonigingen, die tussclion eon bus van Van D. uit Kethcl,ongeveer eenzelfde doet beoogen. oestuurd door P. J. v. D. on eten |i^ TflhcumaZ mister vS or,c I i'Jverschie, eere-voorzitler; W. van dor rijder M. P. A de G. Voonviel en van de fiets werden verbogen. De chauf- j yjeI.^ onder-commandant der Rotterdam- feur zegdo toe de schade te vergoeden. I sclio Burgerwacht, voorzitter; J. II. van Iloboken, vicc-voorzitter; C. G ffoLtf Jr., i fabrikant, penningmeesterII. W. Breiner, |j. Donkersloot, M. G. Dijxhoom, ïr. J. M. Ilaslinghius, L. Proos-IIoogendijk, A. Roosl-Crolhus, en E. J. Woerls, inspec- I tcur van politie, secretaris. fe-gtona Groote Markt 31J'l, I'eletoon CSo2t. BADKAMER-ONDERDEEL.EN, - V/ASCHTAFELS on GEYSERS. Fa. W. VAN LOON, zuiveraars van Gebouwen cn Schepen, KAHKRLINGU -»N3tfl3S£.AABf JaS». Naar Londen teruggekeerd. Gisteravond is dr. Colijn per vliegtuig naar Lentlm teruggekeerd oin zijn. werk zaamheden tor Economische Ooiiforemfio to hervatten. Do hoofdredactie van De Nederlander, Na 1 September zal do hoofdredactie van De Nederlander, naar in dit blad mee gedeeld wordt, berusten bij een commis sie, onder leiding van jlrr. mr. D. J. de Geer te 's-Graveuhuge, en waarin verder KinniMo zitting zullen hebben de hceren mr. Ür. riOOPlu 7 jvan Bruggen te Heemstede; jhr. mr. G. f» heeft 't j W. van der Does, to 's-Gravenh'nge; dr. m ruim j Ph'. J. Idenburg, to Wassenaar, en mr. Morgenochtend v->H! gestart. De Ilnllaansobo vlrgt.,igen /ij.i w-.er met. gekomen. Op liet laatste moment werd t" hteteUo Ir-stnten vamlng met le m rti k' i -Ti <te Mirt ut lo stellen tot Wo os,leg oh! i d Nvur (I- 'i.tl'i j.t .\<niiindt, I 'ütt het tweede Fransclie jaohtvhegtiufce» eska der bevel gekregen het eskader van Ilalbo tussclion Bazel en het Rijnland' te escor teeren. Grore indiscretie van een partijbcstuurslid. Het partijbestuur van de S.D.A.P. hoef1', naar in liet Volk wordt meegedeeld, den volgenden brief van Herin Polak ontvan gen: Door dezen deel ik u mede, dat ik be sloten heb het geschrift, dat ik uw voor zitter ter inzage zond, met uit te geven, daar ik niet wcnsch te handelen togen het uitdrukkelijk verlangen van uw col lege. Zeer betreur ik het, dat mijn voornemen tot het pubiicccrcn eener brochure over do tactiek en het wezen der partij pu bliek eigendom is geworden en dit wel door de grove indiscretie van een lid v-ji uw college, die hetgeen hem ambtelijk be kend was, openbaar maakte, nota bone in De Tribune. Het ligt niet op mijn. weg u aanwijzin gen to geven omtrent de ten dez© to vol gen gedragslijn, maar wei mag ik mij veroorloven er uw aandacht op te ves tigen, dat velen, met mij, bezwaar zuilen maken tegen vertrouwelijke besprekingen ot briefwisseling met uw college, zoo lang daarvan iemand deei uitmaakt, die zulke confidentieele dingen uitlevert aan onze eigsle vijanden. Do partijaflecling Gorinchem van de S.D.A P. heeft, naar do arbeiderspers meldt, een mo'ie aangenomen, waarin af gekeurd wordt ..d'e houding vain het Ka merlid Duijs en do aind'ore partijganooteln, die blijk geven zich als lid van de partij niet disciplinair te knnmen godrageh". Geen geld voor verbouwing.' De instelling van hot nieuwe ministeriel van sociale zaken maakt natuurlijk ook een verhuizing noodzakelijk, maar het blijkt daarmee niet erg te vloittdn. Naar'do „Msb." verneemt was men uit gegaan van do lo'gische gedachte: d'e det- partememton van sociale en economische) zaken in liet gebouw aan het Bezuiden,- hout te laten. Onderwijs, dat d'aar nu nog zetelt, zou dan het oude departement vain marine betrekken. Minister Merchant schijnt echter deze verhuizing niet te wcnschön, vooraleerhiet oude marine-departement gemoderniseerd! is, doch daarvoor moot minister Oud' gcön! geld beschildiaar villen steilten, Erscliijiit nu overwogen te worden liet departemetnti van minister Slatemaker onder dak to brengan in den ouden Octrooiraad', Tenzij sociale zakcin dit op zijn beujt ook "weeï weigert en de drie ministers blijven, waar ze nu zijn. Oos t-In dir. Op do zwarte 1 ijst. Ameta meid' uit Soerabnja aan liet Vad'.j Riet dagblau Soeara Oemoem heeft die mededeeling ontvangen, d'at bet blad op d'o lijst van periodieken is geplaatst, iOP welke Üe persbrcidel kan worden toegepast Gouverneur J. II. B. Kuneman. Naar de N.R.G. verneemt, is de hoe» J. II. B. Kuneman benoemd tot gouverneur van Oost Java, als opvolger van den hoef De Man. De looucn van het Antsferdamscli geniccnfcpcrsonccl. Hiet Amsieidamsch gemeentebestuur heeft in het georganiseerd overleg nog geen overeenstemming bereikt mot de Ver- tegenwceiriigers van het gemoentepc-rso- neel over de toe te passen loonkorting. Anti-fascistisch congres te Utrecht, Te Utrecht is Zondag hot anti-fascistisch congres van de revolutionaire arbeiders beweging gehouden. Er werden redevoerin gen gehouden door C'oes do Bood' uit Am- sterdam, A. de Kom, Guy Jcrvain (Parijs) len Paul de Groot. Tijdens d'o zitting dooi 'de politie een inval en aam ecïiige pa pieren in beslag. Het kwam venter niet tot incidenten. Het congres verliep rustigt Besloten weavl over te gaan tot stichting van een anti-fascistischen strijdhemd. De steunregeling te Almelo. In een naohtzitting beeft do gemicoalci- raad van Almelo besloten zich neer te log gen bij de eischen van don minister, Itö- treffende do steunregeling. Gelijk betkemd, zou do subsidie voor dose steunregolinj| met ingang van 3 Juli a.s. worden ingehou den, wanneer de raad zlijn-laalste besluiten waarbij eenig» wijzigingen in de steunrcgei- liug waren ingevoerd niet introk. Met 13 tegen 3 stommen nam do raad tenslotte bot voorstel van B. en W'. aam om de eischen uit Den Ilaag in to wil] gen. Vier soc'iaabdomoeraten waren hcengega.n om niet aan de stemming to moeten doeih neiiu a. Drio s.-d. stemden onder protest. assortiment tot billijken pnjs. Rubensplein 9a'G. E. van Walsum, te Rotterdam. Financieel nieuws. Do ter dings brief. Naar aanleiding van den Zaterdag j.l. In. do vergadering van de NaloriandscbeMaiaD soluifipij voor NijH ouheid en llando! vocir- gelezen brief van sir Henri Detortling-, waar in deze een pieidooi houdt voor mflaL/o in ons land heeft een redacteur van persbureau V.D. den voorzitter van de Ka- mor vuu Koophandel ton Pabrioken voor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1933 | | pagina 2