STADSNIEUWS t- De verhooging der monopoliehef fing op buitenlandsche granen. Kleuterschooi. Het Koninklijk bezoek aan de hoofdstad. Zwemfeest. Jeneverdiefstal. Geboorte en sterfte. OPEU3 Eetzaaltje. Een «dros» aan dn regccring van de Ncdcrlandsche Maat schappij voor Nijverheid en Handel. De Sedcrlandscho Maatschappij voor Niju>rheid en Handel heeft het volgend© adies gezonden aan dor Raad van Mi Bidets inzake do verhooging dor mo nopolie-heffing op buitenlandscho grutton en don invloed daarvan op den brood- prijV. Onder dagteekening van 0 April van dit jaar zond het hoofdbestuur dor Nedcr- laudsche Maatschappij voor Nijverheid en Ilandel to Haarlem een uitvoerig schrij ven met bijlage aan Uwen Raad over do factoren, welke den broodprijs beheer- schen. Aan dit schrijven lag ton grondslag do overtuiging, dat in dezen tijd van nood zakelijke aanpassing niets tnag worden na gelaten, wat verlaging van den prijs der eerste levensbehoeften, waaronder het brood een zoo voorname plaats inneemt, kan bevorderen. En zeker moet scherp afgekeurd worden elke maatregel, die zou leiden tut verhooging van den toch reeds hoogca broodprijs hier te lande. Met teleurstelling heeft het hoofdbestuur daarop kennis genomen van de in liet be- ijj n dezer maand afgekondigde verhoofiing van de monopolie-heffing op nik- buiten landse he granen, veekoeken en derivaten, die tot verdere verhooging van den bi oom- prijs moet leiden en daarmede ook het brood weder duurder dreigt te maken. Welke motieven tot deze nieuwe verhoo ging van lasten hebben geleid, meent hot hoofdbestuur hier buiten beschouwing te mogen laten. Slechts zij anngeteckend, dat zooals ook bij de afkondiging van den maatregel werd erkend, dezo vorhooging niet noodig was om de kosten van steun aan de tanve-verbouvvers hier te land,; te dekken. Bij de stijging van de opbrengst der T.C. tarwe in de laatste maanden door verhooging van den marktprijs bleef zelfs een niet onbelangrijk overschot boven deze kosten beschikbaar. Toch wordt nu op alle ingevoerde granen een bedrag van fO.50 per 100 K.G. meer geheven, dus ook op de tarwe, dio voor do bloem- en broodbereiding moet dienen. Bij zijn berekeningen in bovenvermeld schrijven ging het hoofdbestuur uit van een jaarlijkse!) broodverbmïk van rond 756 millioen K.G. en een tot bloem voer de broodbereiding vermalen hoeveelheid van pl.m. 740000 ton tarwe, waarvan 35 pCt. ini tndsche, (V.I.T.A.)-tarwe, ca 05 pCL of f81.000 ton geimporfeeide tarwe, aan mo ïopolieheffing onderworpen. Re verhoog.ug van de monopolie-heffing ruet fO.50 per 100 K.G., waardoor deze hef fing dus wordt f 2 per 100 K.Ct., betee- kent alleen voor de ingevoerdo tarwe een nieuwen last van rond f 21, millioen per jaar op do bloem- en broodbereiding. De 'otale last, die uit de verhooging van de heffing op alle granen, veekoeken, enz., voortvloeit, is natuurlijk aanmerke lijk zwaarder, zij kan gesteld worden op tenminste f 16 a 17 millioen per jaar. Het opleggen van zulk een nieuwen last tan niet anders dan tot prijsverhooging van verschillende artikelen leid-ern, geheel in strijd met de regeerings-poütiek van verlaging van kosten en lasten. Het hoofdbestuur wil zich in dit schrij ven eehier bepalen tot den invloed', dien de maatregel op de broodprijzen zal heb ben. Voor de brood bereiding op zichzelf moge de rileuwe last betrekkelijk gering zijn en niet meer bedragen dan f 214 millioen per jaar of f 0.45 per 100 K.G. bloem, hetgeen zou neerkomen op ruim 1/4 oent per broodjo van 8 ons, de maatregel werkt toch in volkomen onjuiste richting. De practijk leert daarbij, dat, wanneer tot broodprijs-verhoog in g moet worden over gegaan, dezo tenminste 1 cent per brood"- je van 8 ons bedraagt Indien overeenkomstig cTe verlaging van den aan do verbouwer» betaalden richt prijs voor binnenlaudscho tarwe met in totaal f2.per 100 K.G. (namelijk f 1. voor den oogst 1934 en opnieuw fl. voor den oogst 1935) do prijs der V.I.T.A.- tarwe voor do bloemherciding met het zelfde bedrag verlaagd en dus ook de bloem voor de bakkerij evenredig go-cl- kooper zou worden, zou, naai- het hoofd bestuur in zijn scl rijven van 9 April be rekende, daardoor alleen reels do kost prijs van het brood ruim cent per 8 ons lager worden, hetgeen over hot go- heel broodverbniik per jaar een bespa ring van ruim f5 millioen zou opleveren. Dezo voor do aanpassing zoo gewcnschte maatregel bleef echter achterwege. De slijging van den marktprijs voor tarwe in de laatste maanden, die natuur lijk ook op den bioemprijs moest door werken is bovendien niet gepaard' gegaan met een evenredige verlaging van do crisishefling op tarwe, waardoor verdere Stijging van de kosten der grondstof voor de brood bereiding to voorkomen, ware ge weest. Toch had1 men zulk een verlaging van de crisisheffing redelijkerwijs mogen verwachten, waar immers de marge tus- ischen. den aan do btnnenlajudsche verbou wers uit te betalen richtprijs en den prijs tier tarwe op do vrije markt kleiner en daarmede de lasten der overheid vevHcht werden. In plaats daarvan wordt nu weder een nieuwe last op de brood bereiding gelegd, die naar uit verschillende berichten blijkt, mode tengevolge van reeds in dio lich ting werkende factoren, wol algemeen tot een verhooging van don broodprijs zal leiden mot tenminste 1 cent por broodje van 8 ons. Het resultant is, dat in het bizonder de weinig drnagkiachtigen opnieuw zuaarder worden beln-t. Het hoofdbestuur is dan ook van mec- mng, dat de verhooging der monopolie- rechten kwalijk te vereenigen is met het streven naar leilagmg van de kosten van noodzakelijk levcme-iideilioud, dat de re- geeiug bij haar economische politiek en terecht steeds vooropstelt en waar voor juist dezer dagen een nieuwe com missie onder voorzitterschap van den mi nister van sociale zaken werd ingesteld1. Het hoofdbestuur drmgt er diui ook ten sterkste bij uwen raad op aan om althans ten aanzien van het broodgraan van de verhoogde heffing af te zien. In liet Sportfomlsenbail. De zwem^port in Schiedam bloeit! IT et ewijs daarvan is gistermiddag nog eens v.eer geleverd. Niet minder dan 120 da mes en heeren, meisjes en jongens, legden gi-teren in het Spoitfondsenbad met gun stig resultaat de zvemproef af; Donder dagavond volger er vermoedelijk nog een 63-tal, die bezwaren hadden tegen zwem men op Zondag, of gisteren op nnlere wijze verhinderd waren Het gebouw van het Sportfoaüsonbad is nog nooit zoo vol geweest als gisteren; geen plaatsje bleef onbezet en tientallen bezoekers moesten onverrichter zake terug keeren: geen plaats meer! Er waren meer dan 700 personen bijeen, waaronder do burgemee-ter en mevr. Van Haaien—Rav maker, wethouder J. Dmkelaar, de com missaris van politie, do heer II. P. Clasie, en de leden van de commissie a an ad vies. 'Onder leiding van den bedrijfsleider, den heer F. A. Putto, werd het progtam vlot afgeweikt. Begonnen werd met het afleggen in ploegen van de zwemproef; alle can didates! voldeden aan de eischen. De jong ste gediplomeerde was 6 jaar.. Fenige dames van R.DZ. hebben laten zien, wat met stage oefening te bereiken is; onder leiding van mevr. Weber waar den zwemslagen ge demons treeid, waarbij de dames buitengewoon soepel door liet water schoten. Het tnckzweinmen oogstte ook veel succes. Do dames speelden: zee hondje, sleepbootje, onJerzeeer, torpedo- lieten een fantasie crawl cn een draaien den tol zien en besloten met: het draaiend rad. Een 3 tal adspiranien van R.D.Z. deed de aanwezigen genieten van een aantal fraaie sprongen, waarbij mevr. Vossen de leiding had. Uit de leden van de afJeeling Fchie- dam van. de Ned. Vereen, van Huisvrou wen is een clubje .ontdaan, dat het figuur- zwemmen beoefent. Gistermiddag hebben de dames laten zien, dat zij het op dit gebied reeds een heel eind gebracht heb ber. Een paar komische nummers: liet op treden van Prof. Watervrees, die op de hooge springplank een causerie hield over de zedelijke gevaren van het gemengd zwemmen, en de visschers aan den kant, waarvan één, do zwemmeester R. tVessel, zich goed tegen koud'e beschermd bleek te hebben, hadden het gewcnschte succes Zeer geslaagd was ook het gecostumeerd' festijn. Door de jury werden de volgende be kroningen toegekend Mooiste groep: le. Bruidspaar met ge "~olg; 2e. harem; 8e. Danseresjes. Meest origineelo groep: le. Kat en muis; 2e voetballers. Mooiste paren: le. Indiaantj-es; 2e. Vo lendannuers; 3e. Pierrot en Pierrette. Meest origineele paar: Bakkers. Mooi te eenlingenle. een creatie van de scl) aatsenrijdster Sonja Henie, uitge beeld door Marianna de Regt (de jury kende haar tweo prijzen toe); 2e pingnin; 3e palfenicr. Meest origineele dames: le. amazone; 2e danseres. Meest komische dames: le. 1910; 2e. Sportfoudsenspaarster; 3e. Kaat Mossel; 4c. Japanscbe. Mooiste uitbeelding heeren: le. Negus; 2c. piloot; 3e. kabouter. Voorts waren er nog twe< troostprijzen voor roodkapje en een clown. Bij den aanvang heeft do heer Putto een kort openingswoord gesproken. Spr. hoopte, dat hot voorbeeld) van zoovelen, die do zwemkunst zijn gaan beoefenen, aanstekelijk zal werken om do niet zwem mers te bewegen ook het zwempak aan te trekken. Voorts deelde spr. mee, dat in verband met cto vele vereenigingen, die 's avonds gebruik maken van liet Sportfond"- senbad, 1 "October een nieuwe dienstrege ling za! worden ingevoerd". Denkt U er vooral aan tijdig te proliteeren van onze Spec 'e jubileum-Aanbieding. Eén Dag Gratis Koppen in het tijdvak van 24 September tot en met 9 October a.s. Eiken dag iets koopen geeft U de zekerheid éér. dier aankoopen gratis te krijgen. t-aERGENS siaor Afscheid cu installatie. Hedenmorgen hebben de kleuters van de C-lir. Bewaarschool in Irene afscheid genomen van de hoofdonderwijzeres, mej. C. Krommenhoek, die tegen 1 October ont slag heeft gevraagd en zich gaat wijden aan den arbeid in ,,Zon en Schild" te Amersfoort. Voor de kleinen sprak mej. J. Plooy en bood voor de leerlingen een leeslamp aanj en oen paai- boekensteunen. Namens het personeel overhandigd© zij een mooi boekwerk. De heer 31 as ten broek, voorzitter van het. bestuur d-or Kleuterschool, heeft daarna de vei trekkende hoofdonderwijze res hartelijk toegesproken. Het bestuur, al dus spr., ziet u no-ode vertrokken. In de 2 jaar en 9 maanden, dat n de leiding had, is de school tot gro-oten bloei gekomen en dat is voor oen groot deel to da'nkenj aan uw uitstekende leiding. Niet dea wenseh, dat mej. Krommenhoek ook in haar retrlcr leven Gods nabijheid mag blij ven ervaren, besloot spr. zijn toespraak en overhandigde namens het bestuur een boekwerk. De heer Mastenbroek richtte zich ver volgens tot de opvolgster van mej. Krom menhoek, mej. J. Plooy. Spr. uitte do hoop, dat onder leiding van do nirAnve hoofd onderwijzeres de goede naam der school zal blijven en dat, er een goede samen werking mag zijn met de leden van het personeel. Nadat de kleinen mej. Krommenhoek hadden toegezongen Ps. 121 vers 4, zegde deze dank aan bestuur, personeel en klein tjes. Tw cc jonge mannen aan gehouden. Zaterdagavond' bo-don twee jolige man nen bij een. caféhouder te Rotteidnm 5 kruiken jenever t - koop aan. Dat wan wel wat. vreemd en d.iarom stelde de politie belang in hot g -vul. 7Jj ln-k'-ek de krui ken eens ou toe-u bleek, d.a z'j afkomstig wuien van de firma J. A. J. Kalot. De politio hier tor stod"o werd in k muts ge steld van do zaak mot liet verzoek eens poolshoogte te nemen bij de firma Nolel. Dat gebeurde e-n toen bleek, dal Zater dagavond vreemden zich toegang te de distilleerderij aan de Hoofdstraat had !eu vorsclnift en 5 kruiken je'nevor verdwenen waren. Voor de jonge nunrten, J. W. en P.K., Dei- Ren 21 jaar on wonende te Rotterdam, die zoolang door de RoLterdanischo politie wa ren vastgehouden, giïig het er nog slech ter uitzien, k>m bleek, dat zij in bet be zit waren van eetn handje vol sigaren van het zelfde merk, als bij de firma Nolet op het kantoor stond". Vermoedelijk zijn de dieven met een valschon sloutol binnen gekomen. W. en K., waarvan één reeds meer op zijn kerfstok heeft, zijn naar hier over gebracht en in het politiebureau opge sloten. Morgen zullen zij tor beschikking van do justitie worden gesteld'. In Juli. Aan het overzicht ovct Juli 1935 van de geboorten en do slerfte, is het vol gende ontleend1: Jeaiec.Uf Deltl Dordrecht Gouda Den Haag.. Leiden Rotterdam Schiedam Vlaardingen Provincio Hot Rijk £3 .52,976 00.129 31.20!) 479.S5C 73.072 591.195 01,390 29.473 067.998 .423.1S21 f.event! ncboreneo Totaa Overl zon der de levl. aanijfu. kn p. 1000 iaw, Tot t '000 Iflrt.p \t 68 67 54 005 105 817 94 42 3.075 43.22 15.1 13.1 20.4 14.9 10.9 16.2 18.0 1G.8 17.5 20.0 33 32 23 291 33 824 28 17 1235 5251 7.8 C.8 8.7 7.2 5.8 6.4 5.4 6.8 7.0 7.8 OlYMPIA'' fübtXJCrWW CÊneHM-f MOTORS Jeugd, kerk ca staat. Donderdagavond spreekt ds. P. Zwier in de Chr. Geref. kerk voor do voraesni- gingen vain do Chr. Geief. gemeente over: deugd, kerk en staat. Dief stad. Ten nadeelo vain den 40-jarigen J, A. N. uit do St. Lidiri nas trant is in om café aan den Coolsingel to Rotterdam eon regenjas gestolen. Mon, VERDERE PRIJZEN: Motorrijwiel. SIMPLEX 3P.K. Philips* Radiotoestel, type Ó40 A Linnenkast- uitzet Kelvmator-koelkast Mahonie houten slaapkamerameublement Trap naaimachine* Rubli-sfofzulger Ulft-hoard Tweepersoons mahoniehouten kano enz. ■HHNHMHHHMHII Stedelijk Muziekcorps. Hot Stedelijk Muziekcorps heeft gisteren zijn laatste concert in dit seizoen in de Plantage gegeven. De burgemeester, mr, dr. F. Ik J. van liaaïen, heeft in de muziektent don direc teur en do leden van het Stedelijk Muziek corps dank gezegd', voor netgeen zij in het afgeloopen seizoen de burgerij heb ben geboden. De directeur, de heer II. II. van Vleuten heeft zijn erkentelijkheid betuigd voor de vriendelijke woorden van den burgemees ter. Jubileum. Morgen zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer J. Penning bij liet onderwijs werk zaam werd gesrte'd". Ilij be-gon zijn loop baan op '1 'October 1910 als tijdelijk on derwijzer te Rotterdam, werd daarna hier ter stede tijdelijk benoemd; 1 Sept. 1911 volgde zijn vaste benoeming te Rotterdam en van 1 'October 1920 is de jubilaris van morgen werkzaam aan do school voor buifengeuo-n onderwijs aan de Gedempte Baansloot. Dal de bevolking van die school zeer ingenomen is met den heer Pen ning, is het gevolg van do wrjzd, waax- jijp hij met de jongelui o-mgaat, C. Zona Jz. f In den ouderdom van 57 jaar is Zater dag onverwacht overleden de heer C. Zoon. Jz., die velo jaren op het notariskantoor van mrs-. Minderop en Rust te Rotterdam, werkzaam was en tegelijkertijd de functie van administrateur van. A.A.Z.S, vervulde. De thans overledene is vroeger bestuurslid van de Kon. Zangverccn. Schiedams Man nenkoor "Orpheus geweest on behoorde ook nu nog tot een van de trouwste ledfen. van dat koor. Feestavond V. V. It. De feestavonden, die V, F. R. (Vteelblal- vereen. Roelants) organiseert, mamten uit door gezelligheid"bet feest, dat Zaterdag in Musis gacrumi word gehouden ter ge legenheid van (hot -jarig bestaan van V. V. R., maakte daarop geen nitziondexing. In zijn openingswoord heri'anerdo -Ao voorzitter, do heer A. de Blank, er aan, dat in hot afgelowp-en seizioen -oiak een tweede elftal aan, de cornpptitio heeft deel genomen en part het Dagbladentpiuinoiod, waarvoor V. V. R. had ingescilrrevn. Do heer L. de Bruijn hoeft als con ferencier en humiorist veel bijgedragen tod het doen slagen van don avondHjf droeg, de gewotönte getrouw, weer een kroniek .op rijm voor, waarin do markante gebeur tenissen uit het V. V. R.-teven werden gememorceid. Later iofp den avond hoeft do heer D-e Bruin nog een bery-md' ver slag van het feest gegeven. De 8'inarcnzangers, do lioeron A'. v. d. Horst en Roes, nebben uit ihun uitgohrcid repertoire een groet aantal Iiedj'cs vc«c»rgo dragen. Zij hanlö-en er Mijkbaar z"elf veel' jdeiz'ier in, wat do voordracht ten goede kwam1. Ook de Hafckert Band' heeft veel bijge dragen, emi don avond1 te doem slagen, do pistonnist, de heer Komper en de saxo phonist, de üseer Kars, tontwikkteien zich blijkens de soli, die zji gaven, tot uitste kende krachten in iitet Hakk'ert-msemble. Na de afw-ock'ing van het program! is er hog een paar uurtjes gezellig gedanst. Op Iset terrein der liglutllcn. Een van dc wenschsn van zuster B Fiooy, die de dagMijhscho leiding bij ij© lighallon van do Vereeniging tot beshiK ding der tuborculo«e heeft, is de laatste jaren geweest: cou eetzaaltje voof jWi»< digo patiënten. Aan dien wensch wordt thans voldaan- De heer F. Sanders hoeft ©en zeer aam txekkclijk onlweij) voor het gebouufje gZ maakt, dat thans door de jeugdige werk- boze tnmnerlicdan wordt iTtgevoerd. Deze hebben eerst liet noodigc graafwerk ver richt, ccn betonnen vloer gelegd en liefc vachten is nu op wat goed weer onu gebouwtje op to hakken, dat op den cur sus gereed is gameckt. Het eetzaallje verrijst, als men in den, ingang staaf, rechts naast de keuken, »e lieer Sanders heeft ook een ameu blement ontworpen, bestaande uil G stodj. ion cn cvn tafel, dat de plaatweikcrij\ als dezo weer in bedrijf is, zal makers! van huizen, die later veiclnoomtli zullen worden Be jeugdgroep timmerlieden zal de houten zittingen maken. Het gebouwtje; wordt aangcAoteu aan de waterleiding en' centrale verwarming, Dc 100.000. In do 469o Staatsloterij is heden det hoofdprijs van flOO.OOO gevallen op hok 12501. Yoioir de vierde maal in betrekkelijk kto- töu tijd Leeft de heer Th. Romeijn, Rroara- veld 65, het hummer veakjodht, waarop de ton viel. Ook nu weer kjcwnt een \iee4' van de 100.000 naar Schiedam. Coneonrs-succcsscn. Op hot Zaterdag j.l. te Oversdhj© gcheew den condoau-s in E. II. B. ,0., beha,ald-q do ofdccling Schiedam van >lpt Ned. Roiq- do Kruis een lea en een Geur pxjfs en te vens oen lei ploogooimmandants prijs. Clubavond LI. B. S.-vcrceniging Onder Ons. Do H. B. S.-vereeniging Onder Ons heeft Zaterdagavond m Musis Sacrum de eerste clulxwowl van het seizoen gehouden, welkö het karakter ilipd van een begroeting^ avond. Telken jaro npjorligt het bestuur} van Onder Ons de nieuwe leerlingen van do H. B. S. hit om.' met de vereeuigirte 'kennis te mnken,. Vroeger gdbeurdodfé in grafter verband; uit jaar,had do konhisl? 'making dm vorm van. een infctemon olul^ avond aangeniohien, die onder ©en gozei lig dansje werd dopirgebraicht. Too ncela vond. Do arbeiders to.oineelvereeniging Kern beid iheeft Zaterdagavond vojoir een gdecr lieaette zaal in géboaw Eendracht een p"p| voea'ihg gegeven van liet toktoeelstuk vdl Jaa'p van der Poll. Ex staat goschreved. Do regie lag ih -handen van den heer 'At Meerburg. Do voorzitter, do beer L'. K. Zwamlbternj heeft den avoml m-et een toepasselijk spceehje geopend. Na af!oep weid ©p muziek van lvrabbeip daim's Band gedanst. A G E N D A. Schiedam. Passage Theater. 8.15 u. De reddende on gel; Lentestemmen. Zondags 1 uur en half 4 matinée. City, Hoogstraat. 8 u. Het lied" van d'a zee; Van moord- beticht. 1 30 Sept. Geb, Eendracht, 8 u. Liberale Staatspartij „De Vrijheidsbond'^ Ledenvergadering. 30 8opt. Musis Saorura, 8 uur. Tomieel?" voorstelling „Tot Nut van t Ab gemeieh", X £)d Musis Sacrum, 8 uur. Feestavond! S.A.Z.C. 2 Oct. Irene, 8 uur. Feestavond" leid'ers Geref. vaeantiekinderspelein. R o tt erd am. 30 Sopt. Groote Schouwburg, 8 uw. Volks universiteit. Amste.rd". TooneelvöK. Elektra. 30 Sept. Tivoli-SehouwbuTg, 8.15 u.NieujSt Schouwtooaaeel. Ite Fakir. I, Tot 6 Oct. Nenijtohal, 1—5, u., 7.30—11/ u Gouden Jubileumbeuïs van dh Dameskroniek. Klaver jas compel itie. Door den SahicdamschöE Klaverjas Behd' wordt weer "eon competitie gespeeld', die Dinsdag 16 October aa-nvaiigt. Grootscli Imldcbetoan op den Dam in den vorm Van massa zang cn ticfilé. Het hoogtepunt van hot Koininklyk be zoek aan. do hoofdstad is ongetwijfeld' he!( huldebetoon geweest, dat Zatoalagmidda: op den Dam door do Amslerdamsclio Ora je-gezindo burgerij aan Hare Majesteit die! Koningin, cn Haar Dochter is gebracht. Dank zij do voortreffelijko organisatie vafil de afdeeling Amsterdam) van het Natie*, naai Jongeren Verbond', dht het initiatief tot deze hulde had genomen en mede door de medewerking van do natuur, die zoo* waar', na zich do vorige dagen van haar zwartste zijde te hebben doen konn-en, voor ccn vriendelijk zo,nineijo gozorgcl' haa, voltrok zicli in bijna hnderhblf uur ©cal mamfestatio van trouw en aanhankelijk heid ann Oranje, welko ongetwijfeld op heide Vorstinnen een diepen indruk zal hebbon gemaakt. Een daverend' gejuich wccrklo-uk, toch klokslag drie uur, terwijl do marine d-d eerbewijzen bracht, de Koningin cn dd Prinses, vergezeld' van den burgermeder, dr. AV. do Vlugt, op het baJoon van bet Paleis verschenen- Fotografen ten film operateurs legden op dlat oögenblik hot beeld! vast van -een - -enthousiaste massa!) i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1935 | | pagina 2