STADS II EU WS Begrafenis A. Wetsteijn. In allen eenvoud, maar onder groote bemngatelling, is Zaterdagmiddag on de algemeen© begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den hoer A. Wetsteijn. Aanwezig waren oa. de hoeren J. M. van Pelt, lid, en Jac. v. d. Gnnf, secre taris van do Commissie voor .Maatschap pelijk Hulpbetoon; P. v. d. vlies, direc teur, en J, Oo.M'ander, ambtenaar van Maatschappelijk Hulpbetoon; II. Wieken- kamp en. G, Breure, bestuursleden van den Prot Chr. Besturen Bond; dr. J. A. EL v. d. Berg, geneesheer, en het voltallig bestuur van de Soeietet: „Po Helpen die in nood enz.", en A. P. Kis wijk en M, A. van Leeuwen, bestuursleden van de Sociëteit „Nut en Voorzorg". Achter de lijkkoets volgden met om floerst vaandel de leden der afdeeling van den Chr. Houtbewerkers Bond. Leden van dien bond droegen den overledene, die in 1916 de afdeeltng opnehtte. vete jaren baar voorzitter en tot zijn overlijden eere voorzitter was, grafwaarts. Om het graf hadden zich een 70-tal kinderen, leden van de Kmderzeudmgsxer- eenigmg „Het Mosterdzaadje" en leerlin gen van de Zondagsschool „Bethel" ge schaard, die, toen de kist boven de ge opende groeve was "geplaatst, zongen: ,,'k Heb geloofd en daarom zing ik!" De heer G. Ei gen daal sprak namens Het Mosterdzaadje, Bethel en do Meisjes- verecnïging Mirjam. Spr. herinnerde er aan, dat hij meer dan 40 jaar met den thans overledene heeft samongewerkt. Kooit was hein iets le veel en zoo lang God hem de krachten liet, was hij werkzaam in den wijngaard des Heeren. De groote be langstelling bij zijn begrafenis getuigt we! dat hij bij velen een plaats in hun hart innam. We behoeven niet te treuren, want we weten, dat hem daar Boven een plaats was bereid. De heer P. de Vogel voerde het woor.l namens de Sociëteit „Te Helpen enz Spr. getuigde, dat de overledene gewerkt beeft tot zijn Matsten ademtocht Het weik ging hem den laatsten tijd zwaar vallen, maar hij bleef werken, tot bij het moest op geven Namens het bestuur zeide spr. den over ledene dank voor alles, wat hij voor het ziekenfonds „Te Helpen enzheeft ge daan. De heer M A. van Leeuwen, be stuurslid van de Sociëteit „Nut en Voor zorg", zeide, dat men gaarne den heer Wetsteijn nog eenige jaren had gehou den, maar God riep en hij moed komen, i Veel heeft hrj gedaan, om anderen hulp te bieden. j Spr besloot met: Rust zacht, tot op den dag der opstanding. De beer C. Kegel, voorzitter van de afdeeling Schiedam van den Chr Hout bewerkers Bond, bracht dank voor hetgeen de overledene voor de afdeeling heeft ge daan, die hij 20 jaar geleden heeft opge richt en wier voorzitter hij was De laat ste lVz jaar -was hij haar eere-voorzitter, maar ook in die functie ondervond de afdeeling veel steun van hem. Het bestuur hoopt zijn werk met Gods hulp voort te zetten. Bs, P. Bokma zeide in het sterfhuis te hebben gesproken naar aanleiding van 2 Cor, 5 vers 1„Want we weten, dat, zoo ons aardsohe huis dezes tabernakels verbro ken wordt, wij een gebouw van God heb ben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen" Daarbij heeft spr. stilgestaan bij' de heer lijkheid' van het Vaderhuis Maar één ge dachte heeft spr, bewaard voor deze p'aats. 'Als men in d'at heerlijke gebouw zal wil len ingaan, moet men daartoe voorbereid zijn. Wij staan hier, aldus spr., met een dankbaar hart. De overledene heeft ande ren gesproken van het Koninkrijk der He melen. Bij deze groeve wordt niet getmgd van den mensoh, maar van wat God m hem heeft gegeven. Hij had een heerlijk talent: dat van het woord. Dat heeft hij, 11a het overlijden van zijn vader, gebruikt om te gehi'gen van de genade in Christus. .Spr. besloot met het uitspreken van een dankgebed. Een zoon van den overledene, de heer C. Wetsteijn, dankte namens de familie voor de groote belangstelling tijdens-de ziekte en na het overlijden ondervonden. In het bizonder werd dank gebracht aan den heer P. v. d'. Vlies, directeur van Maatschappelijk Hulpbetoon, aan wien de overledene veel te danken had en voor wien hij een warme vriendschap gevoe'de. j Baldadigheid. In den nacht van Zaterdag op Zondig hebben onbekenden een ruit fan de foto-, kast van bet CUv theater vernield Overreden. Op de spoorbaan SchiedamVlaardin- gen, ongeveer 159 M vóór den oabewaak- ten overweg, is Zaterdagavond omstreeks 10 uur door den bestuurder van een trein, die uit Viaardingen kwam," op het naast liggend/ spoor het lijk ontdekt van een jonge vrouw, die ter plaatse tusschen 8 9 uur 's avonds ovoneden 111021 zijn. Het meisje was uit Schiedam afkomstig; het stoffelijk overschot is voarloopig naar de begraafplaats te Kethei overgebracht. Verkeersongeval. Zaterdag is iif^de Rembrandtlaan, blik Jan Steenstraat, een vrachtauto, bestuurd door den 26-jarigen J. G., tegen een motor- carrier, bestuurd door den 25-jarigen Ti. II., gereden. De carrier werd aan vlo acbh-r- zijde ernstig heschadigdd en moest xvor- den weggesleept, de vrachtauto werd aan de linkervoorzrjde licht beschadigd1 De weldadigheidspostzegel. Do prijsvraag. Do centrale propaganda commissie voor de weldadigheidspostzegels voor het kind doelt ons mede: le. Do •serie van vier postzegels, ont worpen door 'rnr, Sjollema, zal rk rijg baar zijn vuil 'Dinsdag l December lot en met 5 Januari a s. aim allo postkantoren, bij kantoren en 'hulpkantoren in Nedealatul, alsmede bij de 750 plaatselijke comite's. Zij blijven v jaar geldig. 2o. Tegelijk mei do postzegels worden, uitsluitend door "de eomilé's verkocht zeer fraaie gekleurde prentbriefkaarten, te xve- 1 ten:: een 'nieuwe serie van 5 bloemenkaar- ten door J. Voerman, Jr.. ad f0.35 en 5 verschillende losse kaarten, ontworpen res pectievelijk door tff. Willebeek Je Mair. Anton Pieck en J. Voerman Jr., ad fO.O? per stuk. 3e. Een groote prijsvraag, waarvan de oplossingen moeten zijn gefrankeerd mot 2 w eldiulighcidspos 'zegels van 6 oent, zal omstreeks 20 December worden uitge schreven. De hoofdprijs werd beschikbaar gesteld door H. K. II. Prinses Juliana, deze prijs berd,uit uit een geschenk ter keuze van den winnaar. Vervolgens 5 Fongcrs-tandems en vele andere prijzen. 4e. De reclamecampagne worut met in gang van heden gevoerd over geheel het land. Van groote medewerking van de pers wordt met voldoening gewag gemaakt. Allo omroepvereenigingen verleen en vol le medewerking. Morgenavond spreekt om 21.35 voor den K. R. 0. de direc teur-generaal der P. T. T., ir. M. H Dammo. Op Dinsdagavond 10 December om 7.15 uur spreekt over beide zenders mr. J. A. de "Wilde, minister van binnenlandsdie zaken. Schiedamsche Padvinders Vereen. Voortrekkers bijeenkomst District Botterdam. Zaterdagavond zijn de voortrekkers uit bet distriet Rotterdam (incl. Viaardingen, Gouda en Dordrecht) te gast geweest bij de Schiedamsche Voortrekkers voor één hunner geregelde bijeenkomsten, waarop padvindersbelangen besproken en spelen uitgevoerd worden. Het geheel stond onder leiding van den Districls-eommigsaxis ir. A. R de Jong. Do bijeenkomst werd gehouden in de groote zaal van het clubhuis aan de Nieuxvstraat, die door de Voortrekkers een voudig versierd was. 1 Na de pauze, waarin aan do circa 1C0 Voortrekkers, waaronder vele leiders, Üice werd rondgediend', hield de burgemeester, mr. dr. F. J. L. van Haaren, een voor dracht over Suriname eu zijn vliegtocht 'door geheel Zuid-Amerika. Het ".eer inte ressante en vaak geestige betoog viel bij do Voortrekkers bizonder in den smaak en zelden zal de burgemeester een zoo aan dachtig gehoor gehad hebben, wat wel duidelijk bleek uit het geweldig applaus 11a afloop van do causerié, welke werd toe gelicht met vele lantaarn plaitjes. Commissaris De Jong dankte na afloop op hartelijke wijze den bugemeesler en de gastheeren van dezon avond. Door allen werd tot besluit van de in alle opzichten zeer geslaagde bijeenkomst twee coupletten van het Wilhelmus ge zongen. De Voortrekkers van de afdeeling Gouda N.P.V, bleven in het clubhuis logee- ren. Autobelasüng.taxatic. In het begin van elk jaar dient men, ten behoeve van den aanslag in de Per son eele belasting, de waarde van zijn an'o op te geven Rij do schatting dezer waarde ckmn zich voor den ondedéundigen partiou'ier vele moeilijkheden voor; te hooge aang'fte kost hem onnoodig hooge belasting, te lage aangifte wordt gestraft met boete en bo vendien kornt er thans, als gevolg van de monetaire maatregelen der regeering, nog deze moeilijkheid bij, dat de prij zen van de wagens onzeker zijn gewor den, hetgeen, de taxatie voor een ntot- deskuridige nog lastiger maakt Om aan deze bezwaren tegemoet te ko men, laat de A..N W.B. voor zijn terteu III vele plaatsen van' ons land zitting hou den door een export, wiens waardesclnt- ting, naar de ervarmg geleerd hoeft, prae toch door de be'aotmq-antonteïteS aan vaard wordt De A.NAV.B.-ledcn kunnen, na voorafgaande aanmelding, tegen beta ling van een geringe taxatie-vergoe-Vmg, daar hun wagen laten I txeeren. Voorafgaande aanmo'ding is noodzakelijk. Adres: Paikstraat 1820, Don Haag Bovenbcdreïle zildag zal om gMmndeu worden te Rotterdam op Woensdag 2 De cember on Woensdag 6 Januari, van 9—12 en 24, uur, Rest, „Corner House", Ma th en esse rp jein 31 Bovendien bestaat gel ogen he'd tot hei laten fa.xeercn bij het bijkantoor van liet Expertise-Bureau ir; H, U. Schteurho'fs Tichelaar, w. i. to Rotterdam, eiken Za terdagmorgen van D—12 op verzoek en na tijdige aanmelding. Chr. IlisL Kicsverccnlgiiig. Do heer P. de Wagenaar heeft wegens drukke xverkztamheden bedankt als secre taris van de Chr. Ilist. Kiesvereeniging1 Groen van Prins terer. Afzwemfeest. In het Sport fondsen bad. Aan het „afzwemfeesl" in het Sport- fondsenbad was ditmaal oen moer dan ge wone oorborciding voorafgegaanliet 2- jaiig beslaan van het Sportfoadsenlxid op 17 November j.l. en het notceron dezer dagen van don SöO.OCOsto bezoeker, zal daaraan wellicht niet golieel vreemd zijn. De belangstelling voor het feostje was gistermiddag zeer groot; vermoedelijk zijn nooit zooveel menschen tege'ijk in het Sportfo'utsenbad aanwezig geweest. Op het terras, bij don ingang, was provisorisch een tribune opgeslagen, zoo.l.it men ook op do achterste rijen de verrichtingen in het water kon volgen, tenminste als zij, die do eerste rijen vormden, bloven zitten! Begonnen xverd met 59 M borstzwem- men door hen, die het diploma als ge oefend zwemmer wikten behalen. Dit eerste nummer was voor hen, die geen familie leden of vriendjes onder de deelnemers hadden, nu niet bepaald amusau., evenmin als de 59 Af. rugslag. Ter afwisseling vertoonden editor eenige leden van de SR.R een komisch nummer. Ren viertal personen zal aan een tafelju kaart te speten on een toeschouwer maak te het quintet vol. Een agent zag het hazardspel en ging den burgemeester ha len om de overtreding in hoogst eigen per soon to constateeron engetuige to zijn van do arrestatie. Maar do kaartspelers verlogden, toon zij zich bedreigd zagen, hun operatieterrein; zij deponeer.!on hun ta feitje in hot water en sprongen dit na, om het spel in hot natte element voort to zetten. Daar- kwam ook een keliner oen consumptie brengen. Burgemeester en agent stapten in een ranke cino, maar... droog kwamen zij niet bij do overtreders, die ten slotte nog als „redders" moesten optreden! Een 16-tal dames, die 's morgens trouw komen zwemmen, gaven een zeer geva rieerd en goed geslaagd nummer figuur- zwemmen onder leiding van den zwem meester M. J. Schouten. De deelneemsters oogstten veel bijval. Dat men zelfs op zeer ieugdigen leeftijd kan toeren zwemmen demanstre-rrden een 8-tal peuters van 5, 6 en 7 ja ir Op het terras aan de achterzijde, was een podium opgeslagen en daar voerden een 12-tal abonnee'jes in keurige witte jurk jes, een dansje uit, dat ingestudeerd was door mei. A. Zevenbergen en den heer M. J. Scheuten, beiden aan het Sportfondsen- bad verbonden Een viertal dames bad voor de aanklceding gezorgd Mevr. LammersLirtse, mej. Didï 0.10, mr-j. van Deutekom nx mej. J. Looyajrds, dc beer v. d. Berg, i.u Viaardingen en Leo Kleyn, een jonge zwemmer, die pas uit Indiij gekomen is, verzorgden het nummer schoonspringen. Dit onderdeel van de zwemsport wordt hier thans ijverig be oefend en met succes. De talrijke sprongen, dio gemaakt werden, lukken bijna alle Een bizonder aardig nummer was: Bloe menweelde. In bet midden dreven groene plompe bla den mot qrorto Hteemon van de water lelie; 01 éêi blad zat eei kikker' Uit liet! midden van en. utter trial spoo1 eet foi- tijn, samengesteld uit een i groot aantal uiterst fijne waterstraaltjes, op. Van de springplank af werd' het geheel belicht. Tot slot werd' nog door de diploma- zwemmers de vorpliohte 2-5 M. gekleed afgelegd1, waarbij in de keuze van costuum een prettige afwisseling was gebracht! Een jury bestaande ui! mevr. R. Koning Krabbendam en de heeren C. P. van Huiten, G. Vagenaar en J. B Wijchers, besliste, dat bij het gecostumeerd zwem men de meest komische pakjes waren: Micky Mouse; kabouters; zwervers; clown met en zonder haTmoniea; duivel en pa raplu ie. De mooiste costumes stelden voor: Lo- dewijk XVI; vredesengel; Roodkapje en de 12 danseresjes, die eerder op den middag ook reeds een nummer verzorgden. Als de meest origincelo cosluums wer den aangemerkt: Kniertje; Beiersch her dersknaapje; Richard de badmeester, die een jongen hot zwemmen loert; rebus; Schiedam Vooruit en ballonnenverkoop- ster. Alio 65 deelneemsters en deelnemers leg den de vereischte zwemproeven voor hot diploma mot succes af. De/er dagen zullen nog een 25-1 al andere candidatcn zich aan de proef onderwer pen Bij het begin van het zwemfeestic heeft do bedrijfsleider van het Sportfondsenbad, do beer F. A. Putto zijn ingenomenheid Imtuigrl' met de groote belangstelling en de talrijke medewerkers, reeds bij voorbaat dank gebracht, Geslaagd. Voor hot examen Staatsinrichting M 0. slaagde de lieer F. de Vries, adjunct-com mies aan de Afdeeiing Algemcene Zaken ter Secretarie, alhier De heffing op boter. De heffing op boter on de vervoerver- gunningen voor builenlandsche boter is voor do week van 2229 November vast gesteld' op 75 cent per kilogram, behou dens tusschenlifdsclie wijzigingen. Lccning Wilton. Do 4'Ze pCt. hypothecaire ohligatielee- ning groot f2 000.009.ton laste van Wil ton's Machinefabriek en Scheepvaartbedrijf is ruim volteekend'. Onderling Belang. Najan r.s tentoonstelt mg. In de panden Broersvest 68—70 hield Zaterdag en gisteren do voreoniging van Pluimvee- en Konijnen] icflicbbers „Onder ling Belang", haar najaarstontoonstelJing. Op dezjo tentoonstelling waren een klei- 110 driehonderd dieren, kippen, eenden, ko nijnen, duiven e.a. te zien; hot bezoek is zeer groot goweosl. Do burgemeester, mr. fir. F. L. J. van Haaren, die reeds van zijn belangstelling had doen blijken door oen medaille be schikbaar lo stellen, bezocht gistermiddag poisoonlijk de tentoonstelling en uitlo zijn voldoening over het feit, dat er zooveel mooie dieren in Schiedam waren, Voor de inzendingen waren zeer veel prijzen beschikbaar gesteld. Wij volstaan mei do vermelding van hen, dio een hoofdprijs bemachtigden. Het zijn;- B. Loog, zilveren medaille van gemeen te Schiedam, aid. konijnen. L. Slerrenbcrg, medaille van den bur gemeester, afd. krielen. A. M. S'toulenburg, beker voor hoogst aantal punten geheolo tentoonstelling. G. Reijgersbexg, beker voor op één na hoogst aantal punton. K. Meerman, Jurgcnsbcker, mooiste nummer konijnen. G. Reijgereberg, beker, hoogste punten tal duiven. J. v. d. Graaf, lauwertak, hoogste punten tal hoenders. J. Mei vogel, medaille mooiste inzending xvnte vogels of kalkoenen. A. Schot, beker mooiste inzending hoenders. J. Meivogcl, beker, mooiste inzending konijnen op punten. A. M. Sloutenburg, zilveren medaille, hoogste puntental krielen. B. Loog, beker voor beste vier konijnen. G. Roijgersberg, beker, voor boste vier hoenders (na loting). De trekking. Voor en tijdens do tentoonstelling waren 2000 loten verkocht. Do trekking van deze loterij werd heden middag gehouden. Een flink aantal be langstellenden woonde deze trekking bij. De resultaten hiervan zijn: Hoofdprijzen: Lot No. 1. Toom Lppen 16 1576 2. Toom Goudpellen 14 79S. 3 Stel Zilverpeilen 13 918. 5. Gans 1469. De overige prijzen vielen op lot no. 1717 3 hennen Züverpcl282 eend; 289 kip; 20G eend; 760 konijn; 956 eend; 892 eemd; 400 konijn; 1509 kip; 1878 eend; 1485 baan; 1-18 kip; 1012 konijn; 14G3 kip; 551 kip; 543 haan; 369 eend; 25 eend; 1132 konijn; 19 kip; G86 kip; 1357 eend; 573 konijn;- 1740 k.p; 10G6 kip; 1173 konijln; 743 eend; 1997 konijtn; 1087 eend en 3Gl konijn. Feestavonden. Nedcrlnndsclio Rond van Absti nent Studeerenden. Da afdeeling Sqhteddam van eten Ne-der- lau'Ischen Bond van Abstinent Studeeren den heeft Zaterdagavond in Gebouw Een dracht een vrij goed bezochten propaganda- avond gegeven. Niet alteen jongeren, maar ook verscheidene ouderen garen blijk van belangstelling. De afdeélingsvoorzitter, de heer N. Scheller, sprak bij den aanvang een kort woord' van welkom.. Spr. deelde o.a. mede, dat de Schiedamsche afdeeling tegen Kerstmis tien jaar bestaat Voorts maaide spr bekend, dat a s. Zaterdag in het Fo'.'ks- koffiehuis een introducéc-avond gegeven zal worden Het N B.A.S.-trio, bestaande uit mej. Nora de Graaf en de heeren Herbert Voogd en Jan Benthcm, gaf enkel©-verdienstelijke nummers ten beste. Volksdansen worden gedemonstreerd on der leiding van mej Henmy van Waas dijk, uit RoUerddam, die ook enkele solo- dansen van eigen ontwerp uitvoerde Onder leiding van den lieer J Benthem werden gezamenlijk trekkers-]toJjes gezon gen De gebruikelijke propaganda-red© wem uitgesproken dooi' mej Ella Goubitz, secretaresse van het hoofdbestuur van eten N.B.A.S. Spreekster zette in korte trek ken het doel en streven en net karakter van dezen jeugdbond uiteen, welke haar leden- wil vormen tot mensohon met rui men kijk en gemeenschapsgevoel!. Na de pauze trad' hot N B.A.S.-trio weer op cn werd een kamp-ievuo opgevoerd „Welkom, vreemdeling" Een eenzelvige jongen maakt kennis met een N R.A.b.- kamp, waarin een goede verstandhouding lieerscht en men prettig en. kameraadschap- porijk met elkaar omgaat Deze nadere kennismaking brengt hem er toe eens mot do menschen te pralen en hot slot is, dat hij vrijwel vooir N.B.A.S. bekeerd' is. Hot slotwoord xverd door den voor zitter gesproken. Vriendenkring, In Musis Sacrum werd' Zaterdagavond door de Sohiedamsehe looneelvereeniging „Vriendenkring" een uitvoering gegeven. Een klucht in drie bedrijven: „In don mist", xverd' onder regie van den beer W. B. van Ilecken opgevoerd'. De aanwezigen waardeerden de voorstelling ton zeerste. De voorzitter, de heer B>. M a t i a, heeft aan het begin van den avond een korte openingsrede uitgesproken. Na afloop'werd1 gedanst op de muziek van de Mac. Bron-baad. Hot dartiende jaarfeest van de Schiedam sche mondharmonicavereeniging on too- ncclgezelschap „Symphooia" is Zaterdag avond in do zaal Harmonie gevierd. Do waarnemend voorzitter, de lieer A. Kraan, opende den avond en gaf een. kort overzicht van do geschiedenis \un „Symphonia". Vervolgens kwamen dc felicitaties. De voorzitter van de feestcommissie, dc heer» J. van Wijk, bood' gelukwcnschcn aan na mens de leden. Aan den directeur van de mondharmonica-afdeeling werden bloemen, aangeboden. Voor de voet bal ver ee n igi ng D.S.L. sprak do heer J. Boislcn, die oen bloemstuk aanbood. Voorts bood de toi> "eolvcreeniging Amidtia tiaar gelukwen- -ahen aan. liet programma bevatte enkele muziek nummers en fooneelstukjes, dio resp, xvor- den uitgevoerd onder leiding van dó beo- ren J. Kraan on J. van Wijk. B© avond xverd besloten met een gezel lig bal. "Verloting. I11 een der vertrokken xran den St. Joris DoeÜe worden dc prijzen tentocwigeste'd, die een dames comité bijeengebracht heeft voor een verloting ten bate van 1e Schledam- sclio vereeniging ter bescherming van Zui gelingen. Do dames, die dit oonxitó vormen een 12 tal zrjn geruimen tijd elke xveek een avond bij Zuster A NL Mulder thuis gekomen en hebben gezamenlijk een kour- collecLie handwerken vervaardigd: spreien, een volledige luiermand-uitrusting, een Smyrnakussen, kleedjes, enz., enz. De handwerken zijn 0 a. aangevuld met een gouden horloge, een fiets, «en vul pen, een kinderbox, oen xvteg, zilveren kaasschaaf, een servies, huishoudelijke ar tikelen, enz., in totaal ver over de 100 prijzen. Op een werkloozen-cursus xvordt nog de laatste hand gelegd' aan een kinder Jak- ameublemonljc, dat ook als prijs zal die nen. Reeds 2/3 van het aantal loten zijn geplaatst. Als ook de rost is x-erkocM, zaJ do trekking ten o-mrstaan van notaris A. Hoek geschieden. Ook hedenavond van 710 uur en mor gen resp. van 912; 25 en 710 uur is de tentoonstelling van prijzen nog te bezichtigen. De opbrengst van do verloting zal (Le nen om enkele noodzakelijke xernicuxv.a- gen in de beide consultatiebureaus te be kostigen. Filmprogramma voor xverkloozen. Dinsdagmiddag 4 uur wordt in hot Pas sage Theater een filmprogramma voor xverkloozen vertoond' Zcndiugsbijccnkomst. Maandag a.s. wordt in Musis Sacrum eon',, lichtbeeldenavond gegeven, xvaarin oud- zendeling J. II. Blinde, zal spreken over: Het Mohammedanisme. Het Chr. Kinder koor Immanuël zal een zen dings can tafe uitvoeren. AGENDA. SCHIEDAM. Passage Theater, 8.15 uur. 1. Het meisje uit de onderwereld2. De spionne xran Stamboul, City Theater, 8.15 uur. 1. 0, moeder, die) zeeman. 2. Voorjaarspaxade. Zon dag 3 en 5 uur. Matinée. Heden tot G Deo. Huize Schxvagermaun. Tentoonstelling schilderijen J. EL Weyns. 23 Nov. Musis Sacrum, 8.15 uur. Orkest Vereen „Eendracht". Bonte Jubi leum-avond. 23 Nov. Musis Sacrum, half 9. Ned' Ver- oeniging van Spiritisten Harm on ia. Seance. C. v. d'. Engel uit Delft. 24 Nov. Passage Theater, S uur. VARA- avond'. 25 Nov. Passage Theater, half 8. Uitvoering 0. D .0 25 en 26 Nov. Bijgebouw Ned. Prot. Bond 2—5 en 7—10 uur. Bazar. 26 Nov. Passage Theater, 8 uur. Jubileum concert Orpheus. Solisten Ankia van Wiokevoort Clroroinelin (so praan) en Jacqueline Rousscl (cel lo), Marinus Flipse, begeleiding 26 Nov. Geref. Jeugdhuis, 8 uur. Geref, Oudersveroeniging L. Ligthart: Ouders en Jcugdxvcrk. ROTTERDAM. Heden e.v.d. Arena, 2.15 uux. 8.39 umg Variété-programma. (Zondag oold 5 uur). Heden e.v.d. Tivoli-Schouwburg, S uur, N.V. Nationale revue. Zoek de zon op 1 23 Nov. Nut, 8.15 uur. Fernando Zop- paroni, xriooi; Johanna de Jong, piano. 2G Nov. Geref. Kerk Broeplein (hoek Rand1- xveg). Concert Chr. Oraloaumver- •eeniging „Rotterdam-Zuid", Bioscopen. C'apitol, 2.15 u. 815 u. Mayerling. Centraal, 2 u. 7 u. 9.15 u. Mayerling. City, 2.15 u. 7 u. 9.30 u. Mayerling. Corso, Van 11 u. af doorl. Do xvontler- dokloor. i Grand, 2 u. 7 u. 9.15 u. De fcleinei Madonna. Lu in tore, 2.15 u. 7 u. 9.15 u. Oké, [Mux Deeds. I Olympia, 7 u. 9.15 u. Do papsokiaai. Prinses, 2.15 u. 8.15 u. Een mklzom'caV nachlsdroom. Studio '32, 2 u. 7 u. 9.15 u. Lorenzinot de Medici. I Thalia, 2.15 u. 7 u. 9.15 u. Merijntj© Gijzen's jeugd. 4. Gans 596. Syniphoniii,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1936 | | pagina 2