<0 A J( 1 Onproductief spel van S.V.V. Vlootschouw te Rotterdam TWEEDE BLAD SCHIEDAMSCME COURANT iWïeI WAl-l-V"-ril' 'u.v-v. Hr. Ms. Tromp en Hr. Ms. Sumatra laten hun salvo's over het water en de huizen daveren. De 012 duikt in de Nieuwe Maas. De marine-luchtvaart demonstreert. Tot beslint v*n den Zaterdag te Rotterdam gehouden vlootdag werd op het Primsenhoofd een groot vuurwerk afgestoken, terwjjl de oorlogsbodems geïllu- heerd vraren.' Alleen het weer werkt niet niee Rotterdam, 29 April. Aan boord van de Noord plaat. In hot woelige water van de Maas Itegen de „Tromp" en de „Sumatra" aan de boeien. Slanke grijze schepen .zijn liet, met hooge gepantserde ge- veclitstorens en vele kanonnen ver deeld over de dekken. Rustig liggen zij daar in het door een lellen Noord ooster met witte golfkuiven overdekte water. Duizenden en duizenden meu- schen staan op de kaden. Af en toe valt een kille regen neer. Een geheel betrokken lucht, met laag hangende nevels, is over de Maasstad' gespreid. Echt IJollandsch weer, ruw, guur en nat. Het deért ons'niet. De marine is op- bezoek,, .er- i§..-,ylootsehouw, wij denken ons in Spithead! Op do dichtbevolkte, breede Rotter- darr.sche kaden is langs de houten hek ken geen plaatsje meer te krijgen. Da pers heeft zich daarom ingescheept op een' van die vele kleine en voor Rotterdam ka rakteristieke bootjes, welke bij nader be schouwing geen sleepbootjes zijn, maar bestemd voor het vervoer van menschen. Vlak tegenover de heide oorlogsbodems kruipt ons scheepje, de „Noordplaat", te gen den wal en daar hebben wij twee uur liggen rijden tegen de beschoeiing. Voor de Willemskade, waar de „„Tromp"-en de „Gelderland" liggen, is de scheepvaart stil gelegd. Maar daarom is het nog niet stil. 'Bootjes van de havenpolitie, van de rijks politie, van den havenmeester en van de marine sputteren en dobberen rond en af en toe schiet een snelle motorboot, .een commandantssloep, over het water heen. i Bij de marine gaat alles even prompt op' tijd. Totdat aan boord va nde „Tromp." zes glazen geslagen wordt; drie uur is het, de vlootschouw gaai gebinnen.En prompt star ten de eerste .ploegen voor de roei wedstrij den tussohen de bemanningen, der beide sdheipen en de mariniers. Qnliiondige sloe pen zijn het ,hooge booten, en de jongens hebben zwaar werk met hun korte riemen, die telkens met korte slaagjes recht het water ingaan. Bovendien wordt er tegen stroom in geroeid'. Spannend is het niet, boeiend voor het'publiek tenminste evenmin. Maar de heele bemanning van de „Sumatrai" joelt en zwaait met de mutsen als hun ploeg gewonnen beeft Daar i s veel meer belangstelling voor d'it eerste nummer, want roeiwedstrijden zijn bij de marine zeer geliefd. Salvo's over Botterdam. Weer even prompt op tijd begint het tweede nummer. Daartoe zijn de kanons van de schepen reeds enkele minuten te voren gebakst en om precies vijf minuten over h aif vier, men kan er zijn klok op gelijk zetten, slaat een ontzettende slag neer op de menigte. Velen zijn verbijsterd door dit eerste salvo, dat uit alle vuurmondenvan de „Tromp" wordt gelost. Eén lievige, korte slag, vuurstralen uit de kanonnen op hét voor- en adhierdek, 'zoowel als midscheeps blauwgrijze rook verwaait en achter de huizen rólt het geluid als de donder weg. En precies dertig se- cónden later dreunt het salvo van tie „Gelderland". Do ooren worden volgestopt met wat ten, velen staan met <lie duimen in de ooren, tallooze monden staan om-elegant open. Dat is nog iets anders dan het verre gerommel, dat wij in de mobilisatie hier dikwijls hoorden, liet geluid van het ge schut aan het Vtaamsche front. MAANDAG 1 MEI 1939. No. 22159. De O. 12 neemt een duik in de Maas. Maar niemand heeft daar eigenlijk aan gedacht, want men is nog niet van den schrik tengevolge van de salvo's bekomen of in de verte verschijnt een andere ver rassing, deonderzeeboot 12.Nu is een onderzeeboot*£efen vreemde in de Rotter dam sëbe haven-,er komen ér hier wel eens •meer, maar de< 0. 12 zou nu eens Haten zien wat zij kon. Rustig komt het lange gladde vaar tuig aandrijven, of drijven is het éigen* lijk niet; hoe langzaam het ook gaat, er zit in de lijnen van liet schip steeds .een 'schietende beweging; het slanke is liiar sluw en verraderlijk geworden, iets- martiaals is er niet meer in, dit .is een gevaarlijk schip. Zijn uiterlijk Is zelfs al onbetrouw baar. Een kruiser is een trotsdh sd'iip, een onderzieeboot is maar- een glui perd. i Men merkt pok eigenlijk nooit wat er gebeuren gaatop zee is het sdhip vrij- ivêl onzichtbaar.-De romp is zeegroen ge schilderd en de commandoforen grijs als de lucht boven liet water. Niemand, ziet- men; geen teeken van leven geeft d'it. gladde monste* plotseling zakt het langzaam weg, eerst de romp en dan, de gfijzeé opbouw en tenslotte zelfs ook de periscoop. De 0. 12 is verdwenen. - Doch nh luttele minuten Verschijnt zij sneller, weer bóven de oppen-lakte, het water stroomt van de romp en in verwon derlijk korten tijd ligt zj weer stil. Om even later weer te dalen, langzaam, ge heel rechtstandig. Doch daarna gaat boven in den oom- man'dotoren een luik open, een hoofd ver schijnt en een poosje later staat een rjjtje matrozen aangetreden op het achterdek, front makend naar de beide schepen, die de vlag ten groet'strijken. Stil als zij geko men is, gaat de 0. 12 dan weer heen, naar de Noordzee. Seinen. Dan wordt er geseind óp. de schepen, op allerlei manieren, met vlaggen, met zoek lichten, met kleine kandïichlen, met groen lidbt, met kleine sejnvlagjes, die een ma troos op het hoogste puntje van het sein- dek met heftig armgezwaai bedient. Er worden seinen gewisseld met een van de drie Z-booten, die verder op de Maas liggen. Bj de Maasbrug iiggeu nameljk de mijnenvegers „Abraham van der Hulst", Jan van Gelder" en „Willem van Els- wijek", de torpedobooten Z 6 en Z 8 en de'kanonneerboot „Frisio". Deze zijn Vrij dagals ónderdeélen van het smaldeel uit IJm'uiden naar Rotterdam gekomen. Rotter dam wordt nu wel- op degelijke manier „vloot-mindeJ". Vliegt uigdeimmstraties. Tot slot is het interessantste bewaard: de vliegtuigdernonstniües. Om half vijf op tijd natuurlijk, hoe kan het ook an ders daveren de motoren boven onze hoofden en scheren vier watertoestellen laag -over ons heen. Het zijn z.g. G-vlieg- tuigen, een eenigszins ouder type Fokker, waarvan ertwee zijn ingericht voor 't wer pen van torpedo's-én de andere voor het leggen van eén nevengordijn. Deze laat ste toestellen laten enkele lichtbommen vallen, maar indukwekkendorr is het schouwspel van het afwerpen van een gevaarlijken, grijzen torpedo, niet een roo- den snoet, die langzaam verder drijft over de golven. Dan verschijnt ook de nieuwste aan winst, de R. 1, een twee-motorig wa tervliegtuig van het type Fokker T 8W, dat knappe staaltjes van vlieg kunst laat zien. De officier-vlieger ïste. klasse, P. Vroon, zit aau den knuppel en hij kan het wel. Even later daalt hij en het publiek onthaalt hem op een hartelijk applaus en daverend hoera-geroop. Lustig hobbelt het lichte toestel over de golven. Juist nu kunnen wij goed zien dal het toestel voldoet aan zijn eischen, want het moet op een woelige zee kun nen dalen en opstijgen en gemakkelijk op de golven kunnen wenden. Dit alles gaat even gesmeerd als ware de Maas een Koopt toch één JAN W ALTMAN, alléén SI Liduinastr. 78 veenplasje en als Vroon na zijn start nog laag langs vliegt, krijgt lig een spontaan applausje eh een extra armzwaai voor zijn demonstratie. Er is echter nog een eskader in de lucht; een twee-motorige T—4' met twee C 11W-toestellen. Een* zwaar bewapend toestel is'- dat, déT—4twee mitrailleur- koepels ziet men duidelijk; één aan den. neus en één boven op - de romp. Dan moet - er nog een klein kanon aan boord' zijn, maar dat is niet te ontdekken. Keurig in driehoek 'vliegt het eskader over ons heen, zwenkt, draait nogmaals, de toestellen, kómen lager, scheren over het water been, de l>estuurders zwaaien, de menigte zwaait en juicht terug en als zij dan verdwenen zijn in den neve- ligen namiddag, is het einde gekomen aan een evenement, zooajs nog nooit be leefd werd op de Nieuwe'Maas/een vloot schouw te Rotterdam, Zoeklicht-démonstratie, vuur werk eh laptoe. De vlootschouw is 's avonds geëindigd met een zoekiichtonspel van den flottielje leider „Tromp" en den kruiser „Suma tra". Vliegtuigen, die bommen zouden laten vallen, terwijl zij in de zoeklichten van. de schepen gevangen zouden worden, ver schenen niet in verband met het ongun stige vliegweer. De schepen, hebben een britf uur de toeschouwers vermaakt met het dartel spel van een twaalftal zoek lichten. Het slot van de demonstratie was een machtige W, gevormd door vier zoeklich ten van de naast elkaar gemeerd zijnde „Tromp" en „Sumatra". Tenslotte werd op het Prinsenhoofd een prachtig vuurwerk afgestoken. Op den Coolsingel -werd- dé groote tap toe gehouden door de Koninklijke Marine Kapel en de tamboers en pijpers der mari niers. VOETBAL. S.V.V. - U.V.V. 1—2 Teleurstellend begin van de promotie-com petitie. Harde, doch niet onprettige wedstrijd U.V.V. speelt opportunistisch spel. De rood groenen te vast aan hun systeem. jDe wedstrijel-lactièlc van U.V.V slaagde volkomen "De teleurstellende nederlaag van S.V.V. tegen de Utrechtsche kampioenen mag -een verlies aan punten beteekenen» onze stad- genooten behoeven heusch nóg niet in de Nu hebben wij tenminste eens een keertje t(? gaan z;tten_ nnmn «óioion F.n n,Ai ócn keer. maar Hoewel de eerste klap is nog altijd hooren sd'rieten. En niet één keer, maar wel tien keer en een half uur later nog maals tien salvo's. Historisch bezoek aau de vlootschouw. Als levendig contrast -met lit" moderne oorlogsmateriaal ligt' adhter de „Gelder land' een van de söhepen van de- vloot van Piel Hein, die zooveel belangstelling een daalder waard. Wij zijn er echter van overtuigd, dat U.V.V. deze kleine over winning cadeau heeft gekregen. U.V.V. was niet beter, want 't opportunistisch' spel van de rood-witten kan 'tniet-halen bij liet ver zorgde systeem van- S.'V.V. Maar zij heb ben er toch in ieder geval mee weten te bereiken, dat zij uit dézen- ook voor hen wellicht zwaarsten wedstrijd," beide punten heeft getrokken tijden de feesten in Sep-hebben gesleept. Bijna voortdurendWas teinber j.l. De „Roodé .Leeuw" was nog^S.V.V. in de meerderheid. Uit de verhou- eensvan. .„stal" gehaald' eh ligt daar nu.' dm'J van de hoekschoppen blijkt wel, dat in' - zijn gezellige smoezelige bruine klcu-liet grootstemedeelte van den sinjdzich b, op de Utrechtsche helft afspeede. Ou het ren, slechts even opgefleurd' uoor de tm- '$r.V..doel zijn nlet minder dan.elf hoek ten van de oranje-blanje-hleu vlaggen, ih deze .vreemde omgeving en ware hij niet een imitatie geweest hij zóu met een bedroefd hart vol herinneringen aan den grooten tijd van weleer, de kruitdamp schoppen genomen en op het Scbiedamsche slechts vier! -Toch speelde U.V.V, geen uitgesproken verdedigend spel. Zij rverd- in het defensief gearongen. Maar daar bleek zij juist in haar den en door zijn want dreef. In verband met den sterken wind moest het nummer van het nevelscherm ver vallen, anders was de lieele „Roode Leeuw" met zijn jongere broeders voor een tijd verdwenen geweest. 11 opgesnoven hebben, die nu langs zijn boor- element. Lange trappen, gauw thuis, was het -devies van de gasten en met verre trappen werd de hal telkens weernaar voren gebracht. Eu dan was Pino al aan het hollen! braai nas liet allerminst en wij noemen deii naam Pino niet, omdat deze linksbui ten zulk schitterend voetbal speelde. Inte gendeel, wat wij gistermiddag zagen, heeft met voetbal niet veel uit te staan. Maai er wordt (och maar een overwinning mee behaald! S.V.V. heeft met haar hetere tech niek en met haar faaier speltype geen leans gezien iets in te brengen tegen dit systeem van knallen en hollen. Is het, omdat de roo-d-groenen te vast zitten aan hun systeem? Het winnen van een wedstrijd liet werd gisteren weer bewezen is niet alleeneen kwestie van goed -voetbal. Be halve een reéks andere min of meer be langrijke factoren, zooals terreingesteld- h^jd, weersomstandigheden, zenuwachtig heid e.d., ligt het voornamelijk ook aan de wedstrijdtactiek, aan de strategie, welke wordt toegepast naar de wisselende om standigheden tijdens liet verloop" van het spel. De wedstrijdtactiek van de Utrechte naren is volkomen geslaagd. Toen zij in het defensief waren gedrongen, viel juist de winnende goal. Maar dat belette lien niet, om.telkens .weer te probeeren op winst te spelen. Inplaats vim eerstle trachten zich te ontdoen van den druk op hét do-el jVoor zoover dat althans, mogelijk was), werd dé bal. eenvoudig- naar voren gedi rigeerd en terwijl dan drieman in de voor hoede fot zaakje voor, het-Scbiedamsche doel probeerden op te knappen, soms zelfs twee, bleef de situatie op de Utrechtsche helft bijna ongewijzigd. K». krolse* },Sum»tr*" vuurt een solve af tijdens den Zaterdag te Botterdam gehouden vlootdag. Als Krieg dan ook een bal uittrapte, vooral na de rust, was het leder onmid dellijk w<=er op de Utrechtsche terreinhelft. En wat S.V.V. daar ook probeerde, of het over linies of over rechts ging, het hielp niets. De Scbiedamsche voorhoede verviel dan automatisch in het onproductieve korte spel en er zat steeds een Utrechtsche schoen, lussehen. De nederlaag was nog grooter geweest, indien U.V.V7. over goede aanvalsspelers had beschikt. Daarentegenwas het nooit zoover ge komen, als S.V.V. in de tweede helft van den wedstrijd na het-eerste en zeker-na het tweede Utrechtsche doelpunt, deze wed srlijdtactiek had doorzien en de beeren met dezelfde munt had betaald. Voordat wij hierover nog iets zeggen, moéten wij evenstilstaan bij een belang rijke factor, welke wij zoovcn reeds aan stipten, namelijk de zenuwen. Want wij zijn van meening, dat S.V.V. niet haar normale spel ontplooide tengevolge van gebrek aan beheersching. Er werd soms vreemd geschutterd en geprobeerd. Dan weer leek het, alsof een speler bang was den bal af te geven. Vooral de voorhoede dreei het samenspel veel te ver door. Poysiek waren de Utrechtenaren in het voordeel. Dit had tengevolge, dat bijvoor beeld Romeijn geen kans kreeg om iets behoorlijks - te doen. U.V.V. speelde ook harder dan onze stadgenooten. Maar dit alles neemt niet weg, dat zij zich domweg uit hun tent lieten lokken. De winnende goal was wat men noemt een „loefhalletje". dat Krieg zeker had kun nen houden, als er geen haag van spelers voor zijn neus gestaan had. Er was toen nog slechts 20 minuten gespeeld in dc tweede helft. Maar deze 20 minuten hiel den een kostbare les in, helaas een los, dié 'S.V.V. niet begreep. Opportunistisch voetbal heeft een vrijwel onfeilbaar verdedigingsmiddel en dat is een goede verdediging. Met J. Poulus als stopper-spil, Coen als zwervende, half en Van der Ende, die meer op defensief, dan op offensief, spel is ingesteld,'had S;V.V. dit verde digingsmiddel met succes kuiinen toe passen. Maar wat zagen wij? Coen Poulus speel de voortdurend in de voorhoede, Van der Ende bleef ook niet achter en zelfs een tacticus als Jan Poulus liet zich soms verleiden te ver naar voren te komen. Zoo werd U.V.V. op haar eigen helft gedrongen, om daar,- een muur te vormen tegen" de aanvallen der Schiedammers, welke boven alen nog soms veel té ver uitgespeeld werdén! Het is gebeurd. Men kan 'het be treuren,'maar.'daarbij moet men één ding niet, vergeten: S:V.V. moet'nog op bezoek in Utrecht!. En/ D.F.C.vdie gisteren goed vertegen woordigd was, heeft de' kat waarschijnlijk nib den boom gekeken, zoodat U.V.V. Zon dag 14 Mei a.s. tegen de Dordtenaren een lastige thuiswedstrijd te spelen krijgt. Laten wij het beste ervan hopen. Het verloop van den wedstrijd. Ongeveer 10.000 toe,schouwers zijn vaa dezen promotiewedstrijd getuigen geweest. Beide ploegen waren geheel volledig. Scheidsrechter van Asperen was met de leiding belast. Een gemakkelijke taak bad hij niet, want er werd bijna voortdurend hard en vaak zelfs te forsch gespeeld. Maar gemeene trucjes en geniepighedeu bleven gelukkig achterwege. De elftallen waren als volgt samengé- steld S.V.V. Krieg Bokhorst Feelders v. d. Ende J. Poulus C. Poulus Van Diggelen Romeyn Bochove Versteeg De Bruyn G. Pino v. Elswijk Daarna Hardeman Sparenburg v. d. Werff Freijée v. <1. Lek Schulla Hartog F. Pino U.V.V. S.V.V. had voor dé rust het beste deat van het spel, maar haar voorhoede zetfcet de aanvallen te doorzichtig op, zoodat dér U.V.V.-verdediging steeds weer kon ingrij pen. En wanneer het tot een schot kwam, dan ontbrak er nogal eens het een en an- der. aan de richting. Zoo misten Romeyn en Bochove eenige gemakkelijke 'kansen. Na 41 minuten loste Bochove een hard! schot, doelman Pino sloeg dén bal niet ver genoeg weg en de toesnellende Van Diggelen gaf S.V.V. dé leiding (1—0). Vijf minuten na dé hervatting maakte U.V.V. gelijk. Pino, de linksbuiten kreeg een mooien pass van Van Elswijk, hij liep naar binnen, Krieg verliet zijn doel on* nog te probeeren dé zaak te redden, maair inmiddels verdween de bal al in het ui terete hoekje. (11). S.V.V. gooide er toen nog een schepje op, maar haar spel was niet van dien aard, dat do Utredhtsdbe verdediging voor veel lastige gevallen kwam te staan. U.V.V. moest het van uitvallen hebben, die niet van gevaar ontbloot waren. Na 20 minuten nam Freijée een vrijen schop en tot a'.gemeene verbazing zeilde •het -booghalletje in liet net, zonder dat Krieg er een' hand na,ar uitstak. Zoo had U.V.V. dus op fortuinlijke wijze de leiding. (12). Herhaa'dclijk moest het spel voor kleine ongevalletjes gestaakt worden en hij S.V.V. moest Versteeg Izidh tenslotte laten vervangen door Goossens. Wat' S.V.V. verder ook probeerde, U.V.V. hield' stand én gaf haar. voorsprong niet meer prijs. Het einde kwam met een 2-1 zege voor de Utrechtenaren. Promotie-competitie Afdecling II D F. C. 1 P» C# S* V» .Ve U» V# - U. V. V. Su V. V. D. F. C. gesp. gew. gel. vcri. p. v t. 1 1 2 2—1 1 1 1—2 DER 99 Reeds vanal 29.50 I hnl rtrnrtrefo oo/l/voT rA imn /In.n cIhmi] nmK C/3 1—2 -,'t. 'dioelp,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1939 | | pagina 5