Op het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief werd het archief van het Fonds bewaard in een ijzeren trommel, die in 1805 was aange schaft, toen de waarde van de effekten f. 15.000,— bedroeg. Bij de decentralisatie van de archieven van het Nederlandsch Economisch- Historisch Archief is het archief van het Fonds onder gebracht bij de Gemeentelijke Archiefdienst te Schiedam. De inventaris is onderverdeeld in drie afdelingen Algemeen b. Financiën c. Varia. I. VELLEKOOP I (voor concordantie zie pag. 19). a. ALGEMEEN 1. Akte betreffende de oprichting van het Fonds, 21 jan. 1799 (1 band) N.B. achter deze akte zijn de notulen van de vergaderingen ingenaaid. 2. Extrakt uit de akte betreffende de oprichting, 21 jan. 1799 (1 katern) 3. Kopie van de akte betreffende de oprichting d.d. 21 jan. 1799, 25 apr. 1844 (1 katern) 4. Kopie van de akte betreffende de oprichting en regeling van de onderlinge verhouding der makelaars, 5 mei 1800 (1 katern) Notulen van de vergaderingen, 7 jan. 1805 - 18 mei 1843. (N.B. zie nr. 1) 5. Kopieën van de notulen van de vergaderingen d.d. 7 jan. 1805 - 18 mei 1843, 30 mrt. 1844 (1 band) Akte betreffende het besluit om het Fonds op te heffen, 14 sept. 1844 (1 katern) 7. Akte betreffende de verdeling en scheiding van de bezittingen van het Fonds ten behoeve van de deelhebbers en de erfgenamen van de overleden deelhebbers, 15 juli 1845 (1 band) 8. Akte betreffende de afstand van het recht op een levenslang pensioen door Mevrouw M. Bakker - Ruyghart, 15 juli 1845. (1 band) b. FINANCIËN 9. "Boek van Ontvang en Uytgaav", 1796 - 1843. (1 deel) 10. Kwitanties van de jaarlijkse uitkering aan de weduwen, 1805 - 1844. (1 omslag) N.B. de kwitanties staan op naam van C. Brillenburg - Bredero, 1805 - 1815, J. van der Schalk - Visser, 1807 - 1838, A. van der Valk - de Vos, 1809 - 1825, A. Schieveen - Knappert, 1826 - 1844, M. Bakker - Ruyghart, 1831 - 1844. 11. Extrakt uit de akte betreffende de oprichting en besluit om drie beheerders aan te stellen en hen te machtigen de renten in ontvangst te nemen, 21 aug. 1811. (1 katern) 12. Rekeningen van ontvangen renten, 1811 - 1844. (1 omslag) 13. Stukken betreffende de schuld van het Fonds aan Mej. B. van Schaak te Schiedam, 23 aug. 1814 en 23 aug. 1815. (2 stukken) 14. Bewijzen van inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld, 23 mei 1822 - 27 dec. 1825. (1 omslag) 15. Kwitanties van geleverde effekten, 1817 -1844 (1 omslag) 16. Ingekomen stukken van leden, die hun ambt niet meer uitoefenen, maar wel lid van het Fonds blijven of hun aandeel overdoen, 11 mrt 1822 -4 mei 1839. (1 omslag) 17. Deklaraties van de notarissen F.B.J. Bremmer en K.A. Poortman te Schiedam, 28 mrt. 1844 en 16 aug. 1845. (2 stukken) 18. Akte betreffende de rekening en verantwoording door J. Loopuyt, 15 juli 1845. (1 band) 19. Berekening van het aandeel van de deelhebbers en de erfgenamen van de overleden deel hebbers in het Fonds, z.d. (c. 1845). (1 stuk) c. VARIA 20. IJzeren kist met opschrift "Contract Broederschap". (1 stuk)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 10