13 Naar aanleiding van dit gunstige advies kwam op 16 november 1882 de beschikking af van de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid onder wiens Ministerie de afdeling telegrafie ressorteerde. De telefonie was weer een onderdeel van de afdeling telegrafie. De beschikking hield het volgende in "De Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, "heeft goedgevonden krachtens magtiging des Konings, dd. 10 november "1882 No. 6 aan de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij gevestigd "te Amsterdam tot wederopzeggens vergunning te verlenen tot het aanleg- "gen en exploiteren van voor het publiek verkeer bestemde electrische "geleidingen in de gemeente Schiedam onder de nagemelde voorwaarden en "bepalingen." Artikel 1. "Alvorens met den aanleg der electrische geleidingen te beginnen, behoort "het ontwerp daarvan door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver- "heid te zijn goedgekeurd. Voor elke uitbreiding of wijziging van die gelei- "dingen wordt mede de voorafgaande goedkeuring van den Minister "vereischt." Artikel 2. "Bij het aanleggen, uitbreiden of wijzigen van die geleidingen behoort de "concessionaris voor zooveel de lijnen of de dienst van de Rijkstelegraaf "daartoe betrokken zijn, zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen, "te dien aanzien, door de met het toezigt belaste rijksambtenaar te geven." Artikel 3. "De geleidingen en verdere inrigtingen, daartoe behoorende, zijn ten allen "tijde toegankelijk voor de ambtenaren door den voornoemde Minister met "het toezigt belast. Bevinden zich die inrigtingen binnen gebouwen of afge floten erven, in gebruik bij derden en die niet voor het publiek toeganke lijk zijn, zoo wordt voor dien toegang de bewilliging van den gebruiker van "het gebouw of van het erf gevorderd." Artikel 4. "Deze vergunning kan niet dan met toestemming van den Minister worden "overgedragen." Artikel 5. "Ingeval bij den aanleg der geleidingen grond- of eigendommen der gemeen- "te of bijzondere personen zijn betrokken, behoort voor de uitvoering van "het werk, de bewilliging van Burgemeester en Wethouders of van de daarbij "betrokken bijzondere personen verkregen te zijn." Artikel 6. "Deze vergunning is van regtswege vervallen, indien binnen een jaar na hare "dagtekening geen aanvang met de werken mogt zijn gemaakt."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 13