Redaktioneel 'Scyedam' is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. Men kan lid worden door over schrijving van (minimaal) f. 15,— op gironr. 35.33.203 of door storting op bankrekening nr. 25.81.52.362 van Bank Mees Hope, Schiedam (giro 4444) t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging Schiedam. Losse nummers f. 2,— Aan dit nummer werkten mee: Josine Bokhoven Cees van der Geer C. Pluijm Redaktie: Cees van der Geer Lange Nieuwstraat 127, Schiedam Telefoon (010) - 267.628 Foto omslag: Proveniershuis; de schouw in het achterhuis anno 1976 GALERIJ De uitgave van dit nummer van 'Scyedam' werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van COCA-COLA BOTTELO N.V. 's-Gravelandseweg 391 Schiedam TAAK De inhoud van 'Scyedam' wijkt deze keer nogal af van de geplande en gebruikelijke opzet. Zo zult U o.a. het vervolg op "Het R.K. Weeshuis aan de Hoogstraat" van de heer Fredriks missen. Aanleiding tot deze wijziging zijn de twee, in het artikel "Monumentenbeleid? geciteerde brieven van het Centraal Labora torium betreffende het goudleer- behang in resp. 'De Lindenhof en in de konsistoriekamer van de Grote Kerk. De in deze brieven vermelde feiten gaven wat ons be treft de doorslag tot publikatie. 'Scyedam' begeeft zich hiermee op minder vrijblijvende wegen dan tot nu toe het geval was. Niet een ieder zal ons dit artikel in dank afnemen. Als Historische Vereniging rekenen wij het echter tot onze taak de belangen van het historisch milieu te behartigen, wanneer dit nodig is. Overigens verwachten wij niet anders dan, dat ook bij de direkt betrokkenen de ernst van de feiten aanleiding zal zijn tot snel en effektief handelen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 2