Monumentenbeleid 3 HET PROVENIERSHUIS Waarschijnlijk zult u enige moeite hebben om in de foto op de omslag de schouw - of liever wat daar van rest - van de regentenkamer in het achterhuis van het Proveniershuis te herkennen. Van de eens zo prachtige, marmeren schoorsteen in dit door de architect Ary van Bol'Es ontworpen gebouw is weinig over. Al even desolaat ziet de rest van dit voorheen zo fraaie interieur eruit. 'Scyedam' is te klein van formaat - en de financiën zijn te beperkt - om aan de hand van een fors aantal foto's de rampzalige toestand van dit achterhuis te illustreren. De foto op de omslag is echter al veel zeggend genoeg. Het Proveniershuis is al jaren een zorgenkind. Nadat het niet meer als woonruimte voor bejaarden dienst deed, is het snel bergafwaarts gegaan. Het huidige gebruik - atelier- en woonbestemming - draagt zeker niet bij om dit monument uit de 18e eeuw in de oorspronkelijke staat te behouden. Met verbijstering vraagt men zich af, hoe het zo ver is kunnen komen, temeer als men in aanmerking neemt, dat het verval zich, met name van het achterhuis, in slechts enkele jaren heeft voltrokken. Toch kan men niet beweren, dat de stedelijke overheid, toen en nu, niet op de hoogte is geweest. Waarschuwingen uit diverse hoeken zullen de verantwoorde lijke bestuurderen regelmatig hebben bereikt. Nog onlangs wees de Bond Heemschut in een brief aan B W van Schiedam op de erbarme lijke staat van het Proveniershuis. Ook de Historische Vereniging heeft in persoonlijke gesprekken duidelijk blijk gegeven van haar grote bezorgdheid. DE LINDENHOF Het Proveniershuis is niet het enige monumentale zorgenkind in onze stad. Ook het voormalige weeshuis der Hervormden, "De Lindenhof", verkeert in een staat een monument onwaardig. De bestemming leegstand in afwachting van betere tijden, draagt zeker niet bij tot het behoud En dit terwijl in het gebouw zaken zijn, die van kunst- en stadshisto- risch standpunt uit gezien, van het grootste belang zijn. In het bijzonder wijzen wij op het goudleerbehang in de voormalige regentenkamer, dat - het zij zonder overdrijving vastgesteld - met ram pen wordt bedreigd. Het is beslist niet denkbeeldig, dat insluipers, die

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 3