5 regelmatig het gebouw binnen weten te dringen, schade kunnen toe brengen. De zeldzame wandbekleding wordt bovendien bedreigd door een veel ernstiger, sluipend gevaar, zoals blijkt uit de tekst van de brief van het 'Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap' van 16 oktober aan het College van B W, waarin letterlijk staat Geacht College, Enige tijd geleden heb ik een bezoek gebracht aan de Lindenhof, om U van advies te dienen inzake de restauratie en conservering van het goudleer in de regentenkamer. Het goudleer is bijzonder mooi en is een goed voorbeeld van de Hollandse goudleer nijverheid aan het eind van de 17e eeuw. Juist de breedte van de banen, meer dan 2 meter, is bijzonder. Mij is geen vergelijkbaar goudleer bekend. Echter, het goudleer bevindt zich in een omgeving welke de afbraak van de leervezels veroorzaakt en verergert, de zeer slechte staat waarin ik het tijdens mijn bezoek aantrof, vraagt om het nemen van beslis singen en snel handelen, zodat het voortbestaan van dit goudleer zeker gesteld kan worden. De PH (zuurgraad) van het leer, bepalend voor de konditie, is erg hoog. Dit wil zeggen, dat er vrij zwavelzuur aanwezig is, waardoor de eiwit ketens waaruit de leervezels zijn opgebouwd, worden afgebroken. De te hoge vochtigheid in de kamer draagt er toe bij dat de vorming van zwaveldioxyde (luchtverontreiniging) naar zwavelzuur versneld wordt. De enige oplossing, na verwijdering van het goudleer uit de regentenka mer, is een behandeling met ammoniakgas. Voorts is een gedeelte van het leer, waarvan de PH neutraal is, veroor zaakt door kalkwater uit de muur, aangetast door verrotting. De Maatschappij t.b.v. Goudleer Restauratie in 's-Gravenhage is bereid gevonden om de afname van het leer te verzorgen en deze werkzaam heden in het reeds volgeboekte schema te laten inpassen. Onze directeur, ir. J. Lodewijks, heeft toestemming gegeven voor een kosteloze opslag van het goudleer in ons atelier in Amsterdam, tot het moment waarop de restauratie-opdracht wordt gegeven. De conserve rende behandelingen, welke moeten worden uitgevoerd om de verslechte ring van het leer te stabiliseren, zullen wel door het laboratorium worden uitgevoerd. Wij brengen U hiervoor uitsluitend de materiële kosten in rekening, die de f. 2.500,— niet te boven zullen gaan. Met de Maatschappij t.b.v. Goudleer Restauratie is overeengekomen dat zij de uiteindelijke restauratie zullen uitvoeren (indien er tot restauratie wordt overgegaan). Hieraan is echter een voorwaarde verbonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 5