Om leertechnische redenen is het van groot belang zo snel mogelijk met de werkzaamheden te kunnen aanvangen, omdat na te lange aarzeling de dan nog uit te voeren werkzaamheden, onverantwoord zullen blijken te zijn en dit goudleer dan als verloren moet worden beschouwd. Gaarne zouden wij een klein gedeelte van deze leerafname op film willen vastleggen, ten behoeve van ons 16 mm.instruktie-programma "Het Hollands Goudleer". Hopende U met deze adviezen van dienst te zijn, Hoogachtend, H.A.B. van Soest - leerrestaurator. GROTE KERK Dit is echter nog niet alles. Van hetzelfde 'Centrale Laboratorium' is ook de volgende brief, gericht aan het College van Kerkvoogden van de Nederlands Hervormde Gemeente, betreffende het goudleer- behang in de konsistoriekamer van de Grote of Sint Janskerk. Volgens de zegslieden van het laboratorium gaat het hier om een zeldzaamheid, omdat het behang destijds speciaal voor de ruimte is ontworpen. Van het bestaan van dit goudleerbehang blijkt vrijwel niemand op de hoogte te zijn. Zelfs in de 'Beschrijving Roerende Monumenten' van het Ministerie van CRM wordt het niet genoemd. Uit de brief aan de kerkmeesters citeren wij Zeer geacht College, Naar aanleiding van ons bezoek aan de consistoriekamer van uw kerk in verband met de restauratie van het daar aanwezige goudleer kan ik u het volgende mededelen. De conditie van het goudleer is leertechnisch gezien slecht. Dit is vooral het gevolg van het opplakken van het leer op hardboard. Hierdoor kan het leer niet vrij meer werken (rekken en krimpen) hetgeen nerfscheuren en scheurtjes veroorzaakt heeft, wat het leer inwendig verwoest. Het leer dient beslist verwijderd te worden van het hardboard. De zuurgraad van het leer is goed, althans van het monster dat wij genomen hebben. Dit is zeer opmerkelijk, gezien de luchtverontreiniging met zwaveldioxyde in uw omgeving. Wanneer de zuurgraad laag zou zijn geweest (er ontstaat dan zwavelzuur in het leer hetgeen gepaard gaat met het afbreken van de leervezels) was de restauratie een uiterst dubieuze zaak geweest. Het goudleer is nu zeer goed te restaureren, hoewel het, gezien de afme tingen van sommige delen een zeer gecompliceerd werk is. In samenwerking met de Maatschappij in Den Haag hebben wij besloten tot deeltaken. Het onderzoek, dat vooraf gaat aan de restauratie zal door

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1976 | | pagina 6