12 f. 150,— op. (Id. Inv. 268). De kosten van Maarschalkerweerd voor demontage en wederopbouw be dragen f.769,- (Id. Inv. 268). In 1876 wordt volgens afspraak de resterende f. 800,- betaald aan Schiedam. In 1879 heeft men een reparatie aan het orgel ter grootte van f. 235,75; in 1880 wordt voor reparatie en onderhoud f. 82,50 uitgegeven. Door wie dit wordt gedaan is nergens vermeld. Daarna wordt het voor f. 25,— per jaar gestemd. In 1883 is het kerkbestuur van mening dat "het orgel een beduidende reparatie moet ondergaan" (ld. Notulen 15-3-1883 -Inv. 141). Opeens blijken er kontakten met de orgelmakers Franssen in Roermond te zijn. Hoe deze kontakten tot stand gekomen zijn, was voor mij niet te achterhalen. Het is een voorstel gedateerd 30-4-1883 (ld. Inv. 150) be helzende: "a. In- en uitwendige reiniging, opnieuw afstellen van het mechanische gedeelte, herstellen van pijpen en opnieuw intoneren. b. vervanging van het pedaal-klavier door een nieuw van eikenhout 27-tonig. c. vervanging van beide klavieren - hele tonen met witten ivoren be legd - de halve tonen van zwart hout". Dan geeft men verder nog een opsomming van registers, welke volgens hen geplaatst, resp. vervangen dienen te worden. Uiteraard zijn dit strijkers en ten nadele van de vulstemmen geheel naar de mode van die tijd. Het kerkbestuur gaat hier kennelijk niet op in, gezien het feit, dat in het kasboek (ld. Inv. 268) in 1884 een post "reparatie orgel" wordt aange voerd van f. 400,—. Dat is precies het bedrag, wat Franssen bedong voor de werkzaamheden, zoals vermeld onder a, b en c. Een dispositiewijziging heeft zich hierbij dus niet voorgedaan. Anders werd het in 1887/8, toen het orgel in de nieuwgebouwde neo gotische St. Josephkerk aan de van Limburg Stirumstraat werd overge plaatst. Dit gebeurde ook door de orgelmakers Franssen, Roermond. De oude orgelkast uit 1824 wordt niet langer gehandhaafd. Een nieuwe kast wordt gemaakt en het instrument wordt in twee delen op het balkon opgesteld (zie foto Monumentenzorg. Tevens wor'den enkele dispositiewijzigingen doorgevoerd. Er is een brief van Franssen bewaard gebleven van 8-11-1887 (ld. Inv. 150), waarin hij dit plan bijsluit. Het plan zelf is niet meer aanwezig. Wel is één en ander te reconstrueren aan de hand van een dispositie-opgave, vermeld in het maandblad "Het Orgel" van januari 1889.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 12