18 Michael Maarschalkerweerd, geboren 24 december 1838 was eerst inge nieur bij Rijkswaterstaat en kreeg een aanbieding werkzaam te zijn in Ned. Oost-Indië. Hij ging echter in de orgelmakerij, alwaar hij opgeleid werd door zijn vader. Zijn eerste werk was de restauratie van het orgel in de Domkerk te Utrecht in 1871. Hij verleed op 27-2-1915. Maarschalkerweerd Zn. hebben meer dan 100 orgels gebouwd door ge heel Nederland en daarbuiten, en in kerken van allerlei richtingen in de gangbare neo-stijlen. Tot 1893 waren deze instrumenten nog mechanisch, zij het dan dat zij bij de grotere orgels een soort Barker-systeem benutten om de speelaard te veraangenamen. In 1893 wordt door hen als eerste een pneumatisch orgel gebouwd in de R.K. Dominicuskerk in Zwolle. Enkele monumentale orgels zijn: naast R.K. Kerk St. Jan, Schiedam - 1875, R.K. Hartebrugkerk, Leiden - 1878, R.K. St. Josefkerk, Delft - 1893 om maar eens een greep in de regio te doen, waarbij ik ook het orgel in het Concertgebouw in Amsterdam nog wil noemen. Zo kan men nog lang doorgaan. Hun orgels kenmerken zich door solide bouw en gedegen afwerking. Een voorbeeld hiervan vindt U in Schiedam. Het orgel werd gekeurd door de heren Lizau, Klerk en Marinus. Zij ver zonden de volgende brief gedateerd 19 augustus 1875 aan het kerkbe stuur van de H. Joannes den Dooper te Schiedam: "De ondergetekeekenden J.B„Litzau, J.A. Klerk en J.H. Marinus, orga nisten te Rotterdam, Delft en 's-Hage, verklaren hiermede, dat het nieuwe orgel in de kerk der R.C. Gemeente Parochie van den H. Joannes de Dooper te Schiedam, vervaardigd door de orgelmakers Maarschalker weerd Zn., te Utrecht, aan de in het contract gestelde eischen beant woord. Het volle werk is waardig van toon, terwijl de intonatie der verschillende stemmen over het algemeen geslaagd is. Inzonderheid de quintadeen, viola di gamba en clarinet van het booven- klavier en de prestant 16 voet van het pedaal. Alle registers spreken goed aan. Het orgel is genoegzaam van wind voor zien, zoodat het geluid niet schokt. De mechaniek, windladen en blaas balg zijn goed bewerkt, het pijpwerk van soliede gehalte. De laatste ver beteringen zijn aan het werk toegepast. De intonatie der manuaal-trom pet en de speelaard van het pedaal laten te wenschen over. Onverpligt hebben de heeren Maarschalkerweerd Zoon, eene zelfs- reegelende regulator voor het bovenklavier aan het orgel toegevoegd, zoomede zonder berekening van kosten de 8-voets roerfluit van het manuaal en de 4-voets dito van het bovenklavier, overblazend/harmoni-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 18