Redactioneel 2 'Scyedam' is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. Men kan lid worden door over schrijving van respectivelijk: f. 20,— individueel lidmaatschap f. 30,— lidmaatschap echtpaar f. 25,— leden buiten Schiedam f. 10,— houders bejaardenpas/CJP op giro nr. 35.33.203 of op bank rekening nr. 25.81.52.362 bij Bank Mees Hope, Schiedam t.n.v. de penningmeester van de Historische Vereniging Schiedam. Aan dit nummer werkten mee: A.BIJVANK R W. POELS REDACTIE: Cees van der Geer Aad van der Tang REDACTIEADRES: Lange Nieuwstraat 127 3111 AG Schiedam Telefoon (010) 267.628 Foto omslag: Het Maarschalkerweerd - orgel uit 1875 in de Havenkerk te Schiedam (foto: A.Bijvank,1977) Een enkele keer komt het voor, dat het kopy-aanbod over één onderwerp zo specifiek is, dat uitgave in één keer een bijna dwingende eis is, mede gelet op de naslagwaarde van een dergelijke uitgave. Dit nummer van 'Scyedam' is zo'n speciale uitgave, gewijd aan maar een onderwerp, namelijk de orgels van de Havenkerk in Schiedam. In een uitgebreid artikel, onder verdeeld in vier hoofdstukken, gaat de heer Bijvank in op de ge schiedenis van deze kerkelijke muziekinstrumenten, waarbij hij zo volledig mogelijk heeft willen zijn. Bijvank is amateur-orgel kenner en heeft reeds verschillen de publikaties op zijn naam staan. Bij de samenstelling van zijn ar tikel werd hij bijgestaan door ons bestuurslid R.W. Poels. Deze had in het kader van zijn onderzoek naar de geschiedenis van de Havenkerk ook heel wat archiefmateriaal over het orgel boven water gebracht. Het huidige orgel van de Haven kerk wordt momenteel gerestau reerd. Het artikel verschijnt in zoverre op een gunstig tijdstip, omdat in november a.s. de kerk pre cies honderdvijftig jaar geleden in gebruik werd genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 2