4 Een gehalveerde t'rekkoppeling door registertrekker, kunnende onder het speelen af- en aangeschoven worden, twee afsluitingen, eene generale Tremulant, eene Tremulant voor de Fagot, oorspronkelijk ingerigt ge weest voor de Voxhuma 8 vt. Alzoo heeft dit orgel 23 stemmen twee Handclavieren 4 5 octaaf, aange hangen pedaal van C tot d' en drie blaasbalgen, wordende ter zyde be speeld". Tot zover Broekhuysen. De kostprijs van dit instrument staat vermeld op een rapport (i.v.m. subsidieaanvrage) gemaakt bij een tussentijdse opname van de stand van zaken betreffende de bouw van de kerk door de "Hoofd ingenieur van den Waterstaat in de provincie Zuid Holland" (D.J. Thomkins)Nog is aanbesteed het maken en leveren van een nieuw kerkorgel voor de som van f. 5580,00 (brief van genoemde hoofdingenieur aan de Gouver neur van de provincie Zuid-Holland d.d. 28 mei 1824 - in Rijksarchief Voor ik verder ga, lijkt het mij nuttig iets over de orgelmaker Beekes te vertellen; Wander Beekes leefde van 1795 - 1838 4) en was orgelmaker in Utrecht. Hij leerde het vak bij A. Meere in Utrecht. De combinatie van vóór- en achternaam heeft in de loop der tijden nogal voor problemen gezorgd. Zo schrijft Grégoir 5> de naam als: "Van der Bekens ou Wander Bekens"; M.H. van 't Kruys 6) noemt hem: "Van der Beekes". De fami lienaam, die in Utrecht nog vrij vaak voorkomt, is echter Beekes, de voornaam Wander. De door hem gebouwde instrumenten vertonen verwantschap met het werk van Meere. Beekes is echter wel wat in de schaduw gebleven van Meere en J. Batz, die tegelijkertijd in Utrecht hun ambacht uitoefenden. De kwaliteit van zijn instrumenten was er niet minder om. Typerend voor Meere en ook Beekes was de voorliefde voor tertsregis- ters: terstmixturen, carillons, sexquialters, cornetten Waar géén sexquialter werd geplaatst ziet men de terts in de Mixtuur voorkomen, waar wel, dan bevat de Mixtuur geen terts. Andere door Beekes gebouwde orgels zijn o.m. 7> Vinkeveen R.K. Kerk 1827 (hoognodig aan restauratie toe); Breukelen 1829 (In 1949 in grotendeels ongewijzigde staat naar De Hoef, R.K. Kerk bij Mijdrecht. Het oude pijpwerk bleef bewaard); Naaldwijk N.H. Kerk 1830/31 (gerestaureerd in 1975); Broek in Waterland N.H.Kerk 1832 (grotendeels nog intakt); Delft R.K. Kerk St. Josef (in 1893 vervangen door een groot Maarschal- kerweerd-orgel en verplaatst naar Geref. Raamkerk, Amsterdam. Na de sloop van dat gebouw in 1960 in sterk gewijzigde vorm herplaatst in de Geref. Kerk, Pijlslaan, Haarlem, waarbij de monumentale kas sneuvelde).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 4