8 Het rapport van' de onderzoekcommissie moet gunstig zijn geweest, gezien het feit, dat de heer Vermeulen ter vergadering wordt ontboden (3-7-1871), waarbij het door hem vooraf ingezonden bestek en de prijsopgave werd besproken. Daarna werd een voorlopig kontrakt opge maakt voor het geval het bestuur het met hem eens zou worden en hem het "daarstellen van een orgel zou toevertrouwen". Daar dit het enige is, wat ik hieromtrent heb kunnen terugvinden, laat ik het voor de dui delijkheid hieronder volgen: 1. door den maker zal het oude orgel ten spoedigste gratis worden schoongemaakt en gestemd. 2. het afbreken van het oude orgel geschiedt voor zijn rekening. 3. vanaf het oogenblik, dat het oude orgel wordt afgebroken tot op dat waarop het nieuwe wordt ingebruik genomen, wordt eveneens gratis door hem geleverd een goede harmonium. 4. de aflevering van het werk zal niet later plaats hebben dan tegen Kerstmis 1872. 5. bij onverhoopt overlijden van den Heer Vermeulen voordat het werk in zijn geheel zal zijn opgeleverd, zal uit aanmerking daarvan, dat de bestelling van een orgel een bewijs van vertrouwen is dat den maker persoonlijk wordt gegeven, het bestuur de vrijheid hebben het ge deelte dat reeds gemaakt mogt zijn niet te ontvangen of dat afge leverd mogt zijn terug te geven. 6. dat de betaling niet behoeft te geschieden voordat het gehele werk is geplaatst en onzerzijds, naar de bepalingen in het bestek vermeld, is goedgekeurd. 7. dat de heer Vermeulen het oude orgel tot een bedrag van f. 1000,- zal in betaling nemen zoo het bestuur besluit het hem daartoe af te staan. Al deze bepalingen zullen in het eventueel te maken aannemingskontrakt worden opgenomen. Hierna besluit het bestuur eerst Pater Havekes uit Utrecht te consulteren, een "voor de zaak bekwaam man" en hem daartoe, op de dag daarop te houden vergadering uit te nodigen. Hij verklaarde: "1. dat naar hetgeen hij van Vermeulen heeft gezien en gehoord, met alle gerustheid kan aanraden het maken van een orgel aan hem toe te ver trouwen. 2. dat de ontworpen dispositie en het daarbij overgelegde bestek zijn algehele goedkeuring wegdraagt". waarna wordt besloten de heer Th.(eodoor) Vermeulen te Anger- mund bij Dusseldorp het maken en daarstellen van het nieuwe orgel op

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1979 | | pagina 8