Kort daarna trok de reporter naai: het hoofdkwartier van de Rotterdamse groep van fascisten aan het Haagsche Veer. Van Knotsenborg zette zijn bezwaren tegen Baars uiteen. Hij had ernstige bezwaren tegen diens beleid. Hij stelde steeds de verkeerde mensen aan. De zaken liepen hopeloos in de war. Veel later in het gesprek kwam het privé-leven van Baars aan de orde. Het was niet voor niets, dat er geen vrouwelijk perso neel op het landelijk hoofd kwartier mocht werken. Het was, ook financieel, een chaos. Een reorganisatie-kommissie zag haar werkzaamheden mislukken. De Schiedamsche Courant ont hield zich van een oordeel. Wel vond zij, dat de leider van een idealistische beweging een onberispelijk leven moest leiden. Hoe het ook zij: Van Knotsen- borg verloor, trad uit en Baars bleef. Ook de Schiedamse afde ling bleef hem in overgrote meerderheid trouw. Toch was de kritiek van Van Knotsenborg, naast al het ordinaire geruzie, niet zonder grond: de organisa tie was zwak en weifelend. Baars, gevoelsfascist zonder enige theoretische scholing, was niet de man om een duide lijke politieke lijn aan te geven. Iets waaraan de ANFB juist grote behoefte had, ge zien allerlei interne tegenstel lingen. (4). Opening Zwarthuis en andere aktiviteiten Het lukte de ANFB schijnbaar enige grond aan de voeten te krijgen in Schiedam. In een kort bericht in de Schiedamsche Courant van 17 februari 1933 vinden we de melding, dat in het pand Lange Haven 102 een zwarthuis geopend zou worden. Op zaterdag 18 maart 1933 werd het als centrum van plaatselij ke -aktie van de ANFB geopend. Hoe zag het eruit? De benedenkamer was ingericht als leeszaal. Voorts was er op de benedenverdieping het kantoor van de administrateur van de Schiedamse afdeling, S.. Op de bovenverdieping woon de de leider van de afdeling, B.De reden om het pand te huren was dat B. veel bezoek ontving. Hierdoor kreeg hij telkens moeilijkheden met zijn huisbazen, die het "geloop" aanvoerden als motief om hem de huur op te zeggen. De wanden van de kamers waren versierd met portretten van het koninklijk gezin en de af zonderlijke leden ervan. Voorts hingen er AVRO-prentbriefkaar- ten en spreuken als: "Voor Koningin, Vaderland en gezag", "Fascisme is welvaart", "Op voor de corporatieve staat" en "Nederland voor de Nederlan ders". Deze spreuken geven uit stekend aan wat de ANFB voor stond. De kombinatie van Oranje gezindheid en fascisme bleek ook uit het feit, dat men overal de kleuren van de ANFB zag, nl. oranje-zwart. Buiten wapper de de Prinsenvlag. De belangstelling was buiten groter dan binnen. Vooral links georiënteerde tegenstanders kwamen kijken. Er vormden zich groepjes "belangstellenden". Reden voor de politie om, zowel "58

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 10