dat er een goedkopere kracht kon worden aangesteld. Degenen die aandrongen op verwijdering van de fascist, werkten er aldus aan mee, dat gegaan kon worden in de richting van loonsverla ging. De fascisten zijn geen moordenaars. Het gaat hen om een betere samenleving. Daartoe moesten kapitaal, intellekt en arbeiders samenwerken. Vervolgens behandelde hij nog een aantal schriftelijke vragen. Aan het eind kondigde de voor zitter aan, dat het Wilhelmus zou worden gezongen. Hij ver zocht hen, die daarbij niet wilden opstaan, de zaal te ver laten. Er zaten enkele tegen standers van de ANFB in de zaal, want enkele personen ver lieten daarop de zaal. Na het zingen van het Wilhel mus, het driewerf "Leve de Koningin" en het zingen van het fascistisch strijdlied werd omstreeks 11 uur de vergadering gesloten. De leden van de Rot terdamse afweertroep, een man of 40, marcheerden in rijen van 2 of 3 naar het beginpunt van lijn 8, alwaar zij in de tram gingen. Enkele jongens riepen hen toe: "Moordenaars!". De politie joeg hen uiteen. Een man op de Koemarkt die zich niet wilde laten verwijderen, kreeg een sabelklap op de schou der. Bij het pompstation op de Rotterdamsedijk stond een motorbrigade van de Rotterdamse politie. Er hoefde niet inge grepen te worden. Tevreden kon- kludeerde de Schiedamsche Cou rant: "De pogingen van de kwa jongens, om relletjes te veroor zaken, zijn glansrijk mislukt". (6). 1933 was ook het jaar waarin de HEMA zich in Schiedam zou vestigen. Dit verwekte nog be roering. Vooral onder de midden stand, die vreesde in deze toch al zo moeilijke krisistijd sterk onder de konkurrentie van een warenhuis te zullen gaan lijden. De ANFB sprong hier op in. Begin juli zond de afdeling een schrijven aan het kollege van Burgemeester en Wethouders waarin geprotes teerd werd tegen het verlenen van een vergunning aan de HEMA voor het inrichten van een warenhuis. Voor vele zakenlie den, zo betoogde de afdeling, was de toestand toch reeds benard. De HEMA zou de nood van de handeldrijvende midden stand nog verder vergroten en velen te gronde richten. De Schiedamsche Courant kon niet nalaten een kommentaar te geven op het adres. Volgens haar was de adressant slecht op de hoogte. Voor het op- en inrichten van een winkel was immers geen vergunning van B en W nodig! "De oplossing van het probleem van de concentra tie in het winkelbedrijf 'is niet zoo eenvoudig als de Schie damsche fascisten zich blijk baar voorstellen!" (7). De Nieuwe Schiedamsche Courant, die hetzelfde had gesignaleerd, ging om toelichting vragen. De heren, aldus de editie van deze krant op 10 juni 1933, deelden mee, dat het niet om de letter van het protest ging, maar om de geest. Hen was ook bekend, dat er geen eigenlijke vergunning voor het openen van 60

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 12