een warenhuis nodig was. Zij wensten echter, dat de plaatse lijke overheid de haar ter be schikking staande middelen zou aangrijpen om de oprichting van een warenhuis te voorkomen. Zo zou het adres de flauwe hoop behelzen, dat de gemeenteraad het komende voorstel tot ver koop van de voor het warenhuis bestemde grond niet zou goed keuren. Dat de ANFB zich aansloot bij het protest tegen de HEMA ty peert haar. Zij haatte het grootkapitaal, dat ze mede schuldig zag aan de krisis. Dit had ze gemeen met haar te genstanders, de kommunisten. De oplossingen die ze aandroeg voor de krisis verschilden ech- -ter aanzienlijk. Samenwerking met de Nationale Unie: professor Gerretson in Schiedam Zoals gezegd: de ANFB was één van de groepen uit het konglo— meraat van fascistische partij en en groepjes. Al in 1924 was als anti-demokratische en kon- servatieve beweging de "Natio nale Unie" ontstaan. Een intel- lektueel gezelschap, dat niet aan verkiezingen meedeed, doch door een gezamenlijke bestude ring van staatkundige vragen en publikaties probeerde de bestaande partijverhoudingen te doorbreken. In april 1931 kwam er echter een koerswending door de verkiezing van profes sor dr. F.C. Gerretson tot voor zitter. Gerretson was een ge leerd heer. In 1884 geboren, had hij over de hele wereld gereisd als zakenman, journa list en historicus. Ook als dichter was hij zeer bekend onder de naam Geerten Gossaert (vooral door de bundel "Experi menten" uit 1911). In 1920 werd hij direktiesekretaris van de Bataafsche Petroleum Maatschap pij en vijf jaar later hoog leraar koloniale geschiedenis in Utrecht. Gerretson streefde ernaar om de Nationale Unie te verbinden met een bredere beweging en de groep Baars leek hem die kans te geven. In de herfst van 1932 gingen de Na tionale Unie en de ANFB bespre kingen aan om tot samenwerking te komen. Na enkele mislukte pogingen kwam er in augustus/ september 1933 een samenwerking tot stand. De Nationale Unie en de ANFB gingen, zonder hun zelfstandigheid prijs te geven samen in de "Corporatieve Con centratie". De Nationale Unie staakte de uitgave van haar gelijknamige orgaan en liet Gerretson e.a. meewerken aan "De Fascist". Voorts belegden ze gezamenlijk openbare verga deringen, waar meestal Gerret son en Baars als sprekers op traden. (8) Eén van de steden waar dat ge beurde was Schiedam. Op 27 no vember 1933 vond er in gebouw Harmonie aan de Nieuwstraat een openbare vergadering van de ANFB plaats. De vergadering stond onder leiding van J.A.L. Aarts uit Rotterdam, hij was gewestelijk leider. De opkomst leek aanvankelijk niet groot, maar later liep de zaal vol. Baars was echter door ziekte verhinderd. De eerste spreker was nu ene C. de Raadt. Deze betoogde, dat de grondslag van de huidige 61

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 13