maatschappij vermolmd was. Daar om was een nieuwe grondslag nodig in de vorm van een kor- poratieve staat. Hij verwees naar de muiterij op de 'Zeven Provinciën'hetgeen de nood zaak van sterk gezag weer eens aantoonde Daarna kwam Gerretson aan het woord. Tot goed begrip van wat nu volgde moet gezegd worden, dat Gerretson zich fascist noem de, maar het nationaal-socia- lisme in Duitsland en de NSB te extreem vond. Hij wilde het fascisme in "fatsoenlijke" en "gematigde" banen leiden. Gerretson begon het fascisme te typeren als een hervormings stroming. Wij willen onszelf blijven en het nationale volks bestaan redden. Het programma van de NSB is daarentegen im port, een aftreksel van het programma van Hit Ier. De Neder landse staatsgedachte is dezelf de als de Oranje-gedachte. De koningin symboliseert onze staatsgedachte, die in strijd is met het absolutisme. De vrij heid in ons land dreigt te lei den tot anarchie. Daarom is een sterk gezag nodig. Gerret son pleitte dus wel voor een autoritair gezag, maar wilde geen totale diktatuur. Het fascisme, zo ging Gerretson verder, kan niet gekopieerd worden voor Nederland. Fascisme wil meer orde, ootmoed, plichts betrachting, eenvoud en offer vaardigheid. Ook bij Gerretson, de gewezen man van de Bataafsche Petroleum Maatschappij, vinden we het anti-grootkapitalistische senti ment. Hij pleitte voor de korpo- ratieve staat, die op samen werking berust. Klassenstrijd vergiftigt immers de mensen ziel. Het kan ons helpen te ontkomen aan de diktatuur van het grootkapitaal. Uitvoerig ging Gerretson in op de ver schillen met de NSB: 1. De NSB huldigt de gedachte van de staatsalmachtDit is in strijd met het Nederlandse volkskarakter. 2. De NSB wil de staatsschool. Daardoor ontketent zij een nieuwe schoolstrijd. 3. De NSB wil het staatsgezag belichaamd in Oranje verzwak ken. Deze uitspraak leidde tot hefti ge protesten van de in de zaal aanwezige NSB'ers. Gerretson repliceerde echter: "Maar de koningin is een betere draag— ster van het gezag en doet dat met meer autoriteit dan ooit "het mannetje in Utrecht" zal kunnen doen". Op deze uitval naar Mussert volgde een dave rend applaus. Ook Gerretson wenste eenheid in het Nederlandse fascisme, maar niet ten koste van de nationale gedachte. In Duits land heeft het groot-kapitaal Hitier gefinancierd. Doch, en Gerretson gaf hiermee nauwkeu rig aan op welke groepen hij zijn fascisme gericht wilde zien: "Spreker wenscht niet, dat ons volk opnieuw dienstbaar wordt gemaakt aan het groot kapitaal. Daarom trekt spreker er op uit om de kleine burgerij en de echt denkende arbeider op te wekken te strijden voor een nieuwe maatschappijvorm met het gelaat gericht naar de toekomst". Daar was, zo be sloot Gerretson, een nieuwe 62

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 14