door slechts twaalf personen bezochte 'openbare vergadering', de oprichting plaats van de Nationaal-Socialistische Bewe ging in Nederland, kortweg aan geduid als NSB. Deze partij is wat grootte en invloed betreft de voornaamste exponent van het fascisme en nationaal-socialisme in Neder land geworden. Anders dan de meeste andere groepjes zette deze beweging onder leiding van ir. A.A. Mussert een voor zichtige en gedegen opbouw in. In het begin groeide het leden tal maar matig. De beweging trad ook nog maar weinig naar buiten. In de tweede helft van 1932 begon dat te veranderen. Toen begon een stormachtige groei. Begin 1933 had de NSB in Nederland ongeveer 1.000 leden, een jaar later 21.000. Het hoogtepunt werd in 1936 bereikt, toen waren 52.000 men sen lid. Doch in 1933 was de NSB al uitgegroeid tot de eer ste werkelijk grote fascisti sche organisatie in Nederland. Anders ook dan de andere groe pen wist de NSB een hecht door timmerde organisatie op te zet ten, gericht op massa-aktie. De basis van de organisatie werd gevormd door de groep, die op zijn minst 15 leden moest tellen. Groepen in één stad of landstreek konden samen een kring vormen onder een door de algemeen leider (Mussert) benoemde kringleider. Op 1 februari werd de eerste kring gevormd in Amsterdam, kort daarna gevolgd door Rotter dam. (11) De Schiedamse leden vielen toen nog onder groep 23 uit Rotterdam. Kringleider in Rotterdam was J.F. Overwijn. Deze trad als spreker op voor de inmiddels gevormde Schiedam se groep op een vergadering op 4 mei 1933. De plaats van de bijeenkomst was gebouw Een dracht. Het is onbekend wat er gezegd is, want de bijeen komst was niet voor de pers toegankelijk. Wel kan vastge steld worden, dat de vergade ring druk bezocht was. Ook deze vergadering ging geruisloos voorbij. De Schiedamsche Cou rant ergerde zich daar duide lijk aan, gezien de bewoordingen van een verslag. (12) Kommunis- tisch gezinde jongelui, waarbij zich, aldus de reporter, oudere jongens die op een relletje belust waren hadden aangeslo ten, demonstreerden in de omge ving van Plein Eendracht. Zij liepen in groepjes rond en trei terden de bezoekers en de poli tie. Deze laatste ontruimde omstreeks acht uur het plein en later ook de Plantage. De gummistok hoefde daarbij niet aan te pas te komen. Na afloop van de vergadering, om kwart voor elf, was het even rumoerig geweest. De NSB'ers L. en S. werden door kommunis- ten in de Ploegstraat aangeval len. Kort daarvoor waren de ruiten van L.'s woning vernield. Zij lieten zich niet zo maar overvallen, want zij gaven flinke klappen terug. Nadat de politie was gearriveerd, verspreidde de menigte zich. Op 10 juli 1933 werd groep 123, die uit jongeren bestond, in Schiedam onder vrij grote be langstelling ook van ouderen, in zaal Eendracht door de kring leider geïnstalleerd. (13) Dat 64

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 16