de NSB ook in Schiedam groeide, blijkt uit het feit, dat nog geen jaar later de kring Nieuwe Waterweg (het gebied van Schie dam tot Hoek van Holland omvat tend) de behoefte had aan een centraal punt, een kringhuis. Dat werd gevonden in een groot herenhuis, vlak bij het zwart huis, nl. het pand Lange Haven 90. Het kringhuis was door de NSB- leden zelf zoveel mogelijk in orde gemaakt. Het bevatte o.a. een vergaderruimte, een buffet, een kantoor voor de administra tie, een kamer voor de W.A. (de weerafdeling), een vertrek voor de Nationaal Socialisti sche Werknemers Organisatie (NSWO) en een woongedeelte voor "de commandant. Deze laatste beheerde en onderhield het pand, daarbij bijgestaan door een aantal werkloze leden. (14) Op 17 mei 1934 opende Mussert het Kringhuis, dat hij door een haag van in zwarte hemden gestoken lieden die de fascis- tengroet brachten, betrad. Na de officiële opening vond er nog een vergadering in het Passagetheater plaats. (15) Schril bij deze groei van de NSB stak de neergang van de ANFB af. Niet dat tussen deze beide ontwikkelingen een direk- te oorzaak bestond. Faktoren als slechte organisatie en on derlinge verdeeldheid leidden de ANFB naar de ondergang. Onge veer tegelijkertijd met het openen van het kringhuis ver dween het zwarthuis. Na allerlei interne strubbe lingen en omstreeks dezelfde tijd, dat de eerder genoemde Corporatieve Concentratie strandde, verdween ook de ANFB van het toneel. Een deel van de ANFB trachtte onder leiding van jhr. Groeninx van Zoelen tevergeefs een nieuwe organisa tie op te bouwen. Meer sukses had de in Oister- wijk woonachtige Arnold Meijer, die uit de ANFB-restanten van beneden de grote rivieren een nieuwe beweging "Zwart Front" opbouwde. Op 5 mei 1934 vond hiervan de oprichting plaats. Ook de Schiedamse afdeling ging ter ziele: "De heer J. Baars bleek niet de leiderscapacitei ten te hebben, noodig om een landelijke organisatie te lei den en het gevolg is dat de ANFB en ook de afdeeling Schie dam zo goed als verdwenen zijn. De meeste A.N.F.B.'ers hier ter stede zijn naar de N.S.B. overgegaan. Binnenkort wordt het zwarte huis ontruimd". (16) Baars was intussen uit de bewe ging. gestapt en trachtte twee dagen na de oprichting van Zwart Front een "Nederlandsche Fascistische Beweging" van de grond te krijgen. Tevergeefs overigens. Ondanks het feit, dat de meeste Schiedamse ANFB— leden naar de NSB waren over gegaan, had Baars ook in Schie dam nog zijn aanhangers. Zo trad de huisbewaarder van het zwarthuis toe tot Baars' nieuwe partij. Huisbewaarder B. verzet te zich er tegen, dat S., die commissaris materiaal was, iets weg wilde halen uit het zwart huis. B. maakte zich daarover zo kwaad, dat hij een pook greep en S. daarmee zo'n klap op de wang gaf, dat een kies van S. in zijn mond rolde. Het was 65

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 17