dus een stevige klap. Als pi kant detail weet de Schiedam- sche Courant hierbij echter te vertellen, dat de kies niet meer al te gaaf was. Na beklaag van S. bij de politie kreeg B. een proces-verbaal. (17) Deze ruzie was het laatste be richt over de ANFB in Schiedam. En wat Jan Baars betreft, na enkele mislukte pogingen om terug te keren, verliet hij in 1936 de politiek. Tijdens de oorlog was hij zelfs nog aktief in het verzet. Verkiezingsresultaten Omdat ik geen ledenlijsten van de ANFB heb, is het niet moge lijk om te zeggen hoe omvang rijk deze groepering was. Een aanwijzing zou kunnen zijn, dat de meer interne vergade ringen door 20 tot 30 mensen bezocht werden. Het ledental zal waarschijnlijk enkele tien tallen bedragen hebben. Wel geven uitslagen van verkiezingen inzicht in de aanhang. In 1933 deed de ANFB mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. In Schiedam haalde de ANFB 250 van de 26.614 geldig uitgebrach te stemmen 0,947»). Landelijk haalde de ANFB 17.157 stemmen, wat nog geen half procent van het totaal aantal stemmen was. Het Verbond voor Nationaal Her stel scoorde iets hoger: 262 stemmen in Schiedam 0,987»), terwijl landelijk 30.329 stem men behaald werden 0,817»), hetgeen goed was voor één kamer zetel In 1933 deed de NSB niet mee aan de verkiezingen. Dit was echter wel het geval bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 17 april 1935. Dit waren de meest suksesvolle ver kiezingen, die de NSB ooit heeft gehad. In Schiedam haalde de NSB 1678 van de 27.280 uit gebrachte geldige stemmen 6,15%). Landelijk haalde de NSB toen 294.596 stemmen 7,947»). Wat toen menigeen bewoog om op deze partij te stemmen, wordt wellicht goed verwoord door een gedichtje, dat in de stem bus in het stemlokaal aan de Prins Mauritsstraat gevonden werd: "Eigenlijk meende ik niet te stemmen Je raakt warempel in de war. Overal voetangels en klemmen En alles politiek gesar. Ik zal het nog één keer wagen. Voor deze keer neem ik NSB En afwachten wat zij bedoelen Die nieuwe heeren met Houzee." Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1937 liep het aantal stemmen terug tot 903 2,87») in Schie dam. Ook landelijk gezien was er een sterke terugval. Deze terugval bleef zich doorzetten, zij het in mindere mate. Bij de verkiezingen voor Provin ciale Staten in 1939 haalde de NSB in Schiedam nog 733 stem men 2,27»). Een groot deel van deze stemmen zal afkomstig geweest zijn van de harde kern van NSB'ers. Opmerkelijk feit is, dat de NSB in Schiedam niet aan de Gemeenteraadsverkiezingen heeft meegedaan. Relatief gezien is de omvang van het fascisme in Schiedam dus beperkt gebleven. Toch 66

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 18