"Doch laten de roode heeren nu maar komen, de zwarte burcht is onneembaar! De fascisten behoeven dus niet meer bang te zijn, dat hun wijze hoofden, als zij zitten te vergaderen, door min of meer harde voorwer pen en stukjes glas worden be zeerd." (19) Bij die harde konfrontaties speelden vooral partijen ter linker zijde van de SDAP een rol. Daarbij moet genoemd wor den de OSP (Onafhankelijk Socia listische Partij), in 1932 ont staan -Is linkse afsplitsing van de SDAP. Ook in Schiedam was er een afdeling, die echter nooit tot echte wasdom is geko men De voornaamste rol werd gespeeld door de Communistische Partij Holland. De kommunisten tracht ten planmatig vergaderingen van fascisten te verhinderen en te ontregelen, en deinsden daarbij niet terug voor het gebruik van geweld. In het voor gaande zijn daarvan enkele staaltjes te lezen geweest. De kommunist Ary van der Sloot (1912-1981) vertelt in zijn op schrift gestelde levensherin neringen, hoe gepoogd werd par tijen van tegenstanders d.m.v. infiltratie te leren kennen: "De man die de leiding had over de pioniers (Jeugd van 11 tot 15 jaar) moest NSB'er worden. Als U dit leest zal het vreemd op U over komen, maar dat kon toen zo. Een betrouwbare partij genoot, die niet erg bekend was, kon opgedragen worden lid van een andere, meestal verdach te partij te worden, dus infil treren. Dat moest altijd wel heel omzichtig gaan, want wan neer ze er achter kwamen, liep het niet zo goed met ze af. De opdracht was dan de interne gedragingen in zo'n partij te ontdekken en de goede gegevens aan de C.P.H. door te geven. En zodoende moest Gradus dus., het Wilhelmus gaan leren zingen in plaats van de Inter nationale." (20) Het waren ook de kommunisten, die het initiatief namen tot de oprichting van een "Anti- Fascistisch Comité". Het was Ben Kedde, die op 12 april 1933 in gebouw Eureka in de Brouwer straat sprak over het fascisme in Italië, Duitsland en Neder land. Kedde had als propagan dist voor de C.P.H. in Amster dam en in Limburg gewerkt. In 1931 was hij in Schiedam komen wonen. In 1935 zou hij gemeente raadslid voor de CPH worden. Kedde gaf het startsein voor de oprichting van het Komité. Tot het Komité traden 35 perso nen toe. Of en hoe het Komité gefunktioneerd heeft, weet ik helaas niet, omdat geen gege vens te vinden zijn. (21) Wel kunnen we nog lezen over een vergadering op 21 september 1933 van de Anti—fascistische Strijdhond in de lokalen van de met de CPH gelieerde Roode Sporteenheid (op de zolder van een mouterij op de Noordvest). Het ging om een geruchtmakende zaak, nl. één van de kommunis- tische gemeenteraadsleden zou neiging hebben om naar de NSB over te gaan. Zo'n 200 mensen bezochten deze spannende verga dering. (22) Later zou dit raadslid inderdaad naar de NSB overgaan. Doch dat valt buiten het kader van dit artikel. 68

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 20