het thema van een vergadering met debat, die op 17 januari 1934 in het Volksgebouw in de Tuinlaan gehouden werd. Spreker was de heer J.W. Matthijsen uit Amsterdam, lid van het lan delijk partijbestuur van de SDAP. De heer Verheul, eveneens uit Amsterdam, trad voor de ANFB op als debater. Er hing een gespannen sfeer in de zaal, die tot en met het podium bijna geheel bezet was. Ook Baars- fascisten zaten in de zaal. De voorzitter van de vergade ring was Piet de Bruin, oud wethouder van Schiedam, op dat moment Gedeputeerde in Zuid- Holland en voorzitter van de Schiedamse afdeling van de SDAP. In deze laatste hoedanig heid leidde hij de vergadering. Hij verzocht alle aanwezigen de kalmte te bewaren. Matthijsen beschuldigde het fascisme ervan, dat het de dik— tatuur voorstond. Voorts wees hij op de naar zijn mening er barmelijke resultaten van het fascisme. Mussolini's politiek zat aan de grond. In de begro ting zat een groot gat. De Oranje-gezindheid van deze par tij was slechts een politieke manoeuvre Verheul wees op het groeiend aantal fascisten in Nederland. Hij noemde een getal van 150.000. Hij had niets te maken met hetgeen in Duitsland en Italië gebeurde. Daarom had hij verwacht, dat Matthijsen over Nederland zou spreken. Na in korte trekken zijn eigen ideeën weergegeven te hebben (ideeën die we eerder bij Jan Baars tegenkwamen), deed hij nog een felle aanval op het bestuur van het NVV, dat vol gens hem 807» van de inkomsten aan onkosten besteedde. De repliek van Matthijsen was fel. De groep-Baars was onbe langrijk. Hij wilde de geest van het fascisme beschrijven. Het gesprokene van Verheul be schouwde hij als kletskoek. Een weerwoord had Verheul niet in zijn dupliek. Het bleef bij bespelen van sentiment. Het kostte menig aanwezige de nodige moeite om zich rustig te houden. In de zaal was het tijdens het debat nogal eens onrustig. Geen wonder, dat pas tegen half twaalf het debat gesloten kon worden. (26) Slot Ik rond af. In kort bestek heb ik een beschrijving van de ANFB proberen te geven. Door gebrek aan gegevens is deze alles be halve volledig. Zo weet ik niet hoeveel leden er waren, waar zij vandaan kwamen, wat hun motivatie was, wat hun aktivi- teiten waren, hoe hun propagan da georganiseerd was, hoe het zwarthuis gefinancierd werd, enz.. Voor informatie hierover houd ik mij aanbevolen. Wel hoop ik, met de mij ter beschikking staande gegevens, enigszins een beeld te hebben kunnen geven over de bij de ANFB levende ideeën, en de posi tie van de ANFB in het politie ke karakterveld. Nogmaals zij gesteld, dat de ANFB en het fascisme en natio- naal-socialisme in Schiedam een minderheid zijn gebleven; op het 'hoogtepunt' werd echter meer dan 67» van de stemmen be- 70

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 22