Noten (1) Voor dit algemeen overzicht is gebruik gemaakt van o.a.: W. Zaal, De herstellers. Lotgevallen van de Nederlandse fascisten en van Wouter Lutkies tijdschrift 'Aris- to', Utrecht 1966, pp. 34 e.v.; A.A. de Jonge, Het nationaal-socia lisme in Nederland. Voorgeschiede nis, ontstaan en ontwikkeling. Den Haag 1968, pp. 31 e.v.; L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Iweede Wereld oorlog I, Den Haag 1969, pp. 229 e.v. (2) Over Baars, zie Zaal, pp. 56/57, 99 e.v. (3) Schiedamsche Courant 6 september 1932 (4) Zaal, pp. 113/114; De Jonge, p. 48; Schiedamsche Courant 15 decem ber 1932 (5) Schiedamsche Courant 20 maart 1933 (6) Schiedamsche Courant 30 mei 1933 (7) Schiedamsche Courant 9 juni 1933 (8) Over de Nationale Unie: Zaal, pp. 62 e.v., 135 e.v.; De Jonge, pp. 48 e.v. (9) Schiedamsche Courant 28 november 1933 (10) Schiedamsche Courant 3 maart 1933 (11) De Jonge, pp. 69 e.v. (12) Schiedamsche Courant 5 mei 1933 (13) Schiedamsche Courant 11 juli 1933 (14) Schiedamsche Courant 16 mei 1934 (15) Schiedamsche Courant 18 mei 1934 (16) Schiedamsche Courant 16 mei 1934 (17) Schiedamsche Courant 23 mei 1934 (18) Adriaan van der Veen werd in 1916 te Venray geboren, doch verhuisde al voor zijn eerste verjaardag naar Schiedam. "Wij hebben vleu gels" is opgenomen in de bundel "Het vroege werk", Amsterdam 1978 (19) Nieuwe Schiedamsche Courant 30 juni 1933 (20) Mijn hartelijke dank aan mevrouw Van der Sloot-Collé voor de inzage in het manuscript 71 haald. In absolute aantallen betekent dat toch, dat enkele honderden mensen in Schiedam zich tot het fascisme aangetrok ken voelden. Gezien de inhoud van hun ideeën, en het fanatis me waarmee zij deze in woorden en daden bekleden, is er geen reden om het fascisme als een te verwaarlozen verschijnsel te beschouwen. Het fascisme is de meest extreme ontkenning van de grondslag van de demokra- tie, nl. de waarde van de mens als persoon. Wat die ontkenning betekende, hebben we gezien tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu, veertig jaar na de bevrij ding, gedenken we dan ook met grote dankbaarheid diegenen, die hun leven lieten in het ■verzet tegen het fascisme en nationaal-socialisme Opm.: Omdat het hier om een precair onderwerp gaat en het niet mijn bedoe ling' is mensen aan de schandpaal te nagelen en nog minder hun nazaten, heb ik de namen van Schiedamse fascis ten slechts met een initiaal aangeduid. Voor eventuele reakties op dit artikel wende men zich niet tot de eindredak- tie, maar rechtstreeks tot de schrijver van dit artikel. (Boerhaavelaan 67 A, 3112 LD SCHIEDAM, tel.010-153934)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 23