REDACTIONEEL Inhoudsopgave - H. Kiela, Schiedam in oude .51 p52 p73 foto's (11) - H. Noordegraaf, De Alge mene Nederlandsche Fas cisten bond in Schiedam - J. de Raat, Een meester op vele wapens - H. Stolk, Mondelinge his torische documentatie (ll)p.77 - F.C. Noordegraaf sr., Mondelinge historische documentatie (12) - K.P. Companje, Het Sint- Ursulaconvent te Schie dam 3 - F.C. Noordegraaf jr., Schiedam en de litera tuur (6) - R.W. PoelsHistorie Actueel - Boekennieuws - Mededelingen p80 p82 p87 p90 P 97 p98 Afbeelding omslag: Prent door I.J.M. Schmiermann in 1945 vervaardigd uit dankbaarheid voor Liduina's bescherming van Schiedam tijdens de oorlogsjaren (Foto: H. Kiela) 50 'Scyedam' is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. 25,00 individueel lidmaatschap 32,50 lidmaatschap per echtpaar 15,00 houders bejaardenpas Men kan zich ais lid aanmelden bij de heer P. Plaisier, Vlaardingerdijk 414, 3117 ZW Schiedam (tel. 010-266475). Adreswijzigingen, opzeggingen e.d. graag aan hem opgeven. Redactie: Karei-Peter Companje Herman Noordegraaf Ruud Poe is Aad van der Tang Hanneke van der Velden Redactieadres: Joh. Straussplein 152 3122 ZC Schiedam Telefoon: (010) 70 30 32 In dit nummer van 'Scyedam' besteden we aan dacht aan de Tweede Wereldoorlog en aan het opkomend fascisme in Schiedam. De heer H. Kiela gaf ons voor de rubriek 'Schiedam in oude foto's' een afbeelding van één der in Schiedam gevierde bevrijdings feesten Tegenover deze feestelijke gebeurtenis staat het onderwerp waarover Herman Noordegraaf schrijft, nl. de opkomst en ondergang van de fascistische organisaties in Schiedam. Jaap de Raat heeft een aantal herinneringen aan de kunstenaar I.J.M. Schmiermann op pa pier gezet. De afbeelding op de omslag van deze 'Scyedam', de H. Liduina, die haar stad beschermd heeft tegen het oorlogsgeweld, is van de hand van I.J.M. Schmiermann. De rubriek 'Mondelinge Historische Documen tatie' wordt in dit nummer voortgezet. Dit maal vertellen de heren H. Stolk en F.C. Noordegraaf sr. over door hen meegemaakte gebeurtenissen in de jaren '40-'45. KareL-Peter Companje en Frank Noordegraaf vervolgen hun series over het Ursula-convent en de literatuur in Schiedam. Besloten wordt met Historie Actueel. De redactie wenst u een prettige zomervakantie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 2