MONDELINGE HISTORISCHE DOCUMENTATIE (12) F.C. Noordegraaf sr. Een gevelsteen ingemetseld in het Slachthuis Nu er in de plaatselijke pers naarstig geschreven wordt over het sluiten van het Openbaar Slachthuis van de "Keurings kring Schiedam", zoals dat offi cieel heet (omvat de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maas sluis en Maasland) en het slo pen van het toch wel monumen tale complex, hoop ik, dat de gevelsteen, die in de muur links van de ingang van de grote vleeshal is ingemetseld, behouden kan blijven. Op die steen staat een neer stortend vliegtuig afgebeeld met de woorden: "In vertrouwen verder bouwen". Verder staan op die steen een datum en de naam van de toenmalige burge meester Van Haaren. Ik meen, dat kort voor het uit breken van de oorlog, in het voorjaar van 1940, met de bouw van het "abattoir" (zoals het door de gebruikers algemeen genoemd wordt) begonnen is. In het voorjaar, of in de zomer van 1941 werd een Engelse Wel lington-bommenwerper, die trachtte Wilton te bombarderen, door de Duitse luchtafweer neer geschoten. Het toestel beland de, ongelukkigerwijs, boven op het dak van het abattoir. Op dit dak lag een grote partij kurkplaten, die toentertijd gebruikt werden om de grote koelcel van het gebouw te iso leren. Een grote brand was het gevolg en de bouw werd ander half jaar vertraagd. Kort nadat de bouw was hervat, plaatste de burgemeester de bovengenoemde gedenksteen. Dat zal waarschijnlijk een van de laatste daden van burgemeester Van Haaren zijn geweest, voor dat hij werd afgezet en ver vangen door Draayer. Ik denk, dat veel mensen, die het abattoir bezoeken of er werken, niet weten wat de bete kenis is van die gevelsteen en waarom die steen daar werd ingemetseld. In 1944 werd het abattoir in gebruik genomen. Enkele maanden later werd het weer gesloten, in verband met de sterk toege nomen activiteiten van de geal lieerde luchtvloten, die de scheepswerven en de havens langs de Nieuwe Waterweg dik wijls als doelwit hadden. Soms was er drie of vier keer per dag luchtalarm. In het begin vloog iedereen naar de kelder in het gebouw. Maar volgens mijn vader, die blokleider was bij de vleesindustrie en dus dagelijks in het abattoir was, schudde die kelder op zijn fun damenten bij het veelvuldig inslaan van bommen in de nabij heid (het abattoir zelf is in die tijd nooit getroffen). Dit schijnt zo'n zenuwslopende si tuatie te zijn geweest, dat 80

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 32