SCHIEDAM EN DE LITERATUUR (6) F.C. Noordegraaf j.r. Clarisse - Joannes (1770 - 1846) (Foto: Iconographische Bureau, D 50/6) Joannes Clarisse werd op 19 oktober 1770 te Schiedam gebo ren. Hij was de zoon van Theo- dorus Adrianus Clarisse en Else- lina Elisabeth van der Duyff. Vader was een, om enkele gepu bliceerde leerredenen, lande lijk bekend hervormd predikant, die van 1769 tot 1772 te Schie dam werkte en woonde. Kort na de geboorte van Joannes over leed z'n moeder en hertrouwde vader met Anna Eduardina Pi- geaud, dochter van de Schiedam— se brander en burgemeester Thomas Pigeaud. In 1772 vertrok het gezin Cla risse naar Amsterdam, waar va der voor volle kerken preekte. Op 7 mei 1782 overleed Theo— dorus Clarisse tijdens een be zoek namens de hoge kerkverga dering van Noord-Holland aan Groningen. Na vaders dood keer de Joannes Clarisse met zijn stiefmoeder terug naar Schiedam en gingen ze bij burgemeester Thomas Pigeaud inwonen. Op de Latijnse school te Schiedam volgde Joannes z'n voorbereidend onderwijs, waarna hij privé- onderwijs genoot van de predi kant Abraham Ledeboer. Daarna ging hij studeren aan de Hooge- school te Utrecht. In 1791 pro moveerde hij daar tot doctor in de theologie op een verhan deling "Oven den HeddLg.en Qee/st" ("De SpijiiAu SancJjo" Joannes huwde in 1791 te Doorn met Catharina Cornelia van Eek, die hem twaalf kinderen schonk. Op 16 september 1792 werd Joan nes Clarisse als predikant te Doorn bevestigd. In 1795 werd hij beroepen tot hoogleraar te Lingen, maar daarvoor bedank te hij. In 1797 werd hij predi kant te Enkhuizen. Daar bedank te hij nog voor een beroeping naar Dordrecht. In 1803 werd aan Joannes Claris se de leerstoel der Godgeleerd heid aan de Harderwijkse Hooge- school aangeboden en op 20 87

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 39