Schiedam in oude foto's (11) BEVRIJDINGSFEESTEN 1945 H. Kiela Na vijf jaar Duitse overheer sing kwam eindelijk de bevrij ding. Om uiting te geven aan de blijdschap ontstonden spon taan in geheel Nederland feeste lijkheden. De organisatie was meestal in handen van buurtver enigingen en gezelligheidsclubs. Straten werden met beperkte middelen, doch met veel inventi viteit versierd. Van papier knipte men vlaggen, die aan een touw bevestigd tussen de gevelwanden van de straat wer den opgehangen. Er werden spel letjes, zoals zaklopen en koek- happen voor de kinderen georga niseerd. Zowel overdag als s avonds werd er op straat gedanst, op in de oorlog door de Duitsers verboden muziek. Kleine groepjes muzikanten speelden de nummers van o.a. Vera Lynn en Glenn Miller. Men kende deze melodieën van de geheime zender. Deze opname moet kort na de bevrijding door een amateur fotograaf zijn gemaakt. We zien de Nieuwstraat in de richting van de Korte Achterweg. Feest in hartje stad voor de bewoners van de Nieuwstraat en omgeving. Dit alles zich afspelend in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Kerk. Links op de foto het Diaconie-huis, waar thans zoldertheater "in de Teerstoof" is gehuisvest. Verkleedpartijen zoals hier vormden een onderdeel van de festiviteiten. De mensen dosten zich uit als haremdames, arabie ren, politie-agenten, danseres sen, geestelijken, indianen, clowns of men ging in kleder dracht. In het midden van de groep staat een meisje met een mandoline. Tussen de voorste rij mensen is zelfs een geitje te zien. In de hongerwinter zou dit beestje het er slechter afgebracht hebben. De strepen op straat dienden als markering van de banen tij dens de spelletjes. Opvallend is de meerderheid aan vrouwen. Men moet bedenken dat vele in de oorlog gevorderde mannen nog terug moesten komen uit Duitsland. De meesten waren binnen een maand na de bevrij ding weer thuis. Tijdens alle feesten was het uitzonderlijk goed weer. 1945 was een mooie zomer met weinig regen, waardoor alles wat in de buitenlucht werd georgani seerd ^oorgang kon vinden. Bevrijdingsfeest in de Nieuustraat 51

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 3